Yazım Yanlışları Konu Testi 3 Çözümlü

(I) Amerika'nın 1492'den önce (II) keşfedildiğine dair (III) ipuçları vardır. Avrupa'nın coğrafya, (IV) kozmoğrafya ve astronomiye ait bilgileri (V) Araplardan öğrendiği de bilinen bir gerçektir.
1. Parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

Çözümü

"Coğrafya" ve "fotoğraf" dışındaki batı kökenli alıntıların içindeki ve sonundaki "g" ünsüzleri olduğu gibi korunur: biyografi, diyagram, dogma, kozmografya...
Cevap D

2. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın.
B) Koca adam, mahcup bir çocuk gibi kenara büzülmüştü.
C) O her zaman mütevazı biri olmuştur.
D) Zatüre, tedavi edilmediği takdirde ölümcüldür.
E) Taahhüt işini ortağıma havale ettim.

Çözümü

Zatüre değil "zatürre" olmalıydı.
Cevap D

3. Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işareti (^) yanlış kullanılmıştır?
A) Mekân en geniş anlamıyla uzayın sınırlandırılmış parçasıdır.
B) Ayak, âşık edebiyatında kafiye anlamında kullanılır.
C) Kâğıt ilk üretildiğinde nispeten pürüzlü bir yüzeye sahiptir.
D) Hırsızın eşkâli güvenlik kameraları sayesinde belirlendi.
E) Emniyetteki ifâdesini mahkemede tekrar etmiş.

Çözümü

Düzeltme işaretinin uzatma (â, û, î) ve inceltme (g, k, l) olmak üzere iki ayrı işlevi vardır. Uzatma görevinde yazılışları bir, anlamları ve söylenişleri ayrı olan sözcükleri ayırt etmek için okunuşları uzun olan (â, û, î) ünlülerin üzerine
ko­nur. Uzun okunan ünlülere sahip olsa da anlam karışıklığına neden olmayacak sözcüklerde düzeltme işareti kullanmaya gerek yoktur. Buna göre "ifade" sözcündeki "a" sesi uzun okunsa da düzeltme işaretine gerek yoktur. Ayrıntılı bilgi için ilgili sayfayı okuyunuz.
Cevap E

Türkiye’de (I) bugün doğa yürüyüşü ve dağcılık aktivitelerini organize eden, yabancı tur operatörleri ile bağlantılı olarak çalışan acentelerin (II) yanı sıra ülke içindeki dağ turlarını organize eden (III) pek çok turizm şirketi bulunmaktadır. Özellikle doğa yürüyüşüne ilgi giderek artmakta ve değişik yaş (IV) gruplarından insanlar bu (V) faliyetlere katılmaktadırlar.
4. Parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözümü

I — "Bugün" sözcüğü içinde bulunan gün ya da çağ / zaman anlamında kullanıldığı zaman bitişik yazılır. Bunun dışında işaret edilen gün anlamında ise ayrı yazılır. 24 Kasım 1928 Atatürk'ün "Başöğretmen" sıfatını aldığı gündür, bu gün Öğretmenler Günü olarak kutlanır.
II — Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan bir­leşik kelime ve terimler ayrı yazılır: yanı sıra
III — "pek çok" ayrı yazılır.
IV — "Grup" Fransızcadan dilimize girmiş bir sözcüktür. İki ünsüz ile başlayan batı kökenli sözcükler, ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır.
V — "Faliyet" değil "faaliyet" olmalıydı.
Cevap E

5. Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmalara getirilen eklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Tenis raketlerinde toplam uzunluk 81,28 cm'yi geçemez.
B) İTÜ'yü tercih eden öğrencilerle bir araya geldik.
C) Çalışmamızda TDK'nin Yazım Kılavuzu esas alınmıştır.
D) 20 kg'den daha ağır yükleri kaldırmamalısın.
E) Bu ay m²ye düşen yağış miktarı ortalamanın çok üstündeydi.

Çözümü

Küçük harflerle yapılan bu kısaltmalara getirilen eklerde sözcüğün okunuşu esas alınır: "20 kg'dan" şeklinde olmalıydı.
Cevap D

İnsanlar, kendi bireysel deneyimlerinin ötesinde neler olduğunu öğrenmek adına (I) yaradılıştan gelen bir (II) içgüdüye sahiptir ve doğrudan tecrübe edemedikleri olayların bilincinde olma ihtiyacı (III) hissetmektedirler. Bu (IV) doğrultu da, yaşamlarını düzenlemelerine yardımcı olmak ve içinde bulundukları toplumu (V) anlayabilmek için belirli bilgilere gereksinim duymaktadırlar.
6. Parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözümü

IV — Bulunma durumu olan -de bitişik yazılmalıydı: Bu doğrultuda...
Cevap D

7. Aşağıdakilerin hangisinde satır sonuna gelen sözcüklerin bölünmesiyle ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?
A) ------------------------------ Keben köyündeki ilk-
öğretim okulu öğrencileriyle yapılmıştır.
B) ----------------------- bu dersteki başarılarını o-
lumsuz etkilemektedir.
C) ------------------ yaşayan illerden biri de İzmir'-
dir.
D) ------------------------- "Millet Mekteplerinin Ba-
şöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.
E) --------------------------- önce mutlaka tüm kon-
trolleri yapılmalı.

Çözümü

Birleşik sözcüklerde hece bölünmesini doğru yapabilmek için bazı kuralları bilmek lazım.
A — Yan yana gelen iki ünsüzden ilki kendinden önceki ünlüyle, ikincisi kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: il-köğ-re-tim
B — Ayırmada satır sonunda ve başında tek harf bırakılmaz.
C — Kesme işareti satır sonuna geldiğinde sadece kesme işareti kullanmak yeterlidir ayrıca kısa çizgi kullanılmaz.
D — İki ünlü arasındaki ünsüz, kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: Bu şıktaki ba-şöğ-ret-men doğru şekilde ayrılmıştır.
E — Yan yana gelen üç ünsüz harften ilk ikisi kendinden önceki ünlüyle, üçüncüsü kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: kont-rol
Cevap D

8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Çarşıdan kasabın çırağına rastgeldi.
B) Ben böyle bir şey kastetmedim aslında.
C) Bu yıl tatile çıkacağımızı zannetmiyorum.
D) Eğer yine aynı şeyi yaparsa onu başında defet.
E) Ailenin yanında yaşadığına şükretmelisin.

Çözümü

Et- ve ol- yardımcı eylemleriyle birleşirken ünlü düşmesine ya da ünsüz türemesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır: kastetmek, zannetmek, şükretmek
Buna göre "rast gelmek" ayrı yazılmalıydı.
"Defetmek" ise istisnai bir durumdur. Defetmek sözcüğünün yanı sıra addetmek, darbetmek, defetmek, katetmek, menetmek, menolunmak, cemetmek, dercetmek, hamdetmek, mahvetmek gibi bazı sözcükler de kural dışı olarak bitişik yazılır.
Cevap A

9. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Anadolu’nun ilk yerli halkı olan Hititler Orta Asya’dan gelmiş Türkler’dir.
B) Anadolu'daki siyasi birlik ilkin Malazgirt Savaşında dikkat çeker.
C) Orta Çağ boyunca ve 17. yüzyıla kadar istatistik sadece tasviri olarak kalmıştır.
D) Milletimizin sahip olduğu özellikler aynı zamanda O’nun kültürünü yansıtır.
E) Türk tarihi, baştanbaşa ahlaki faziletler sergisidir.

Çözümü

A — Özel isimlere gelen çokluk eki ve ondan sonra gelen sözcükler kesme işaretiyle ayrılmaz: Türklerdir
B — Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Ayrıca bunlara gelen ekler de kesme işaretiyle ayrılır: Malazgirt Savaşı'nda
C — Bu şıkta yazım hatası yok.
D — Özel adlar yerine kullanılan "o" zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz: ...aynı zamanda onun kültürünü yansıtır.
E — İkilemeler ayrı yazılır: baştan başa
Cevap C

(I) Anadolu’ya 1300-1400 yıl önce gelmiş olan (II) Hristiyan (
III) 
Türklerin buralara belki de daha önce gelmiş olan başka bir (IV) Türk topluluğu ile ilişkileri (V) gözardı edilmemelidir.
10. Parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözümü

"Göz ardı etmek" ayrı yazılır.
Cevap E

11. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Yerüstü sularını akarsular ve göller oluşturur.
B) Arkadaşlar beni akşamüstü evden alacaktı.
C) Bilinçaltımız beynimizin kara kutusudur.
D) Bu evde kendimi gözaltında gibi hissediyorum.
E) Sıcak kumlara sırtüstü yatıp bulutları seyrettim.

Çözümü

Soyut anlamda kullanılan alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: ayakaltı (deyim), bilinçaltı, gözaltı (gözetim), şuuraltı; akşamüstü, ayaküstü, gerçeküstü, ikindiüstü, olağanüstü, öğleüstü, suçüstü, sırtüstü, yüzüstü; öğleüzeri, akşamüzeri, ayaküzeri vb.
"Yer üstü" örneğinde ise somut yer ifade edildiği için ayrı yazılmalıydı.
Cevap A

(I) 29 Ekim 1894 tarihli (II) İkdam gazetesinde (III) yayımlanan (IV) Türkçe bir mektup adlı makalesinde, (V) Türkçeden bütün yabancı unsurların atılması gerektiğini savundu.
12. Parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözümü

Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, beste vb.) her kelimesi büyük harfle başlar: "Türkçe Bir Mektup" şeklinde olmalıydı.
Cevap D

(I) Düzenli okuma uzun süreçte kazanılan bir alışkanlıktır. (II) Ayrıca etkin okur kimliğini kazanmakta oldukça zordur. (III) Çocukluktan başlayarak getirilen davranışlar, eleştirel ve etkin bir okur olma açısından oldukça önemlidir. (IV) Bunun yanında okurun yazın dünyasındaki tercihleri, takip ettiği yazarlar, yayınevleri, süreli yayınlar ve bütün bunlara yönelik tutumu okuma kültürünü oluşturur. (V) Bu kültürün oluşmasında etkili olan bütün unsurlar ise edebiyat sosyolojisinin inceleme alanına girmektedir.
13. Parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözümü

II. cümlede bağlaç "de"nin bitişik yazılmasından kaynaklanan bir yazım hatası var:
Ayrıca etkin okur kimliğini kazanmak da oldukça zordur.
Cevap B

"Baş" sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır.
14. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Uzun yıllar düşük bütçeli filmlerde başrol oynadı.
B) Nereye giderse gitsin hep başköşede oturmak isterdi.
C) Bu onun başucu kitaplarından biriydi.
D) Şuraya başparmağını bas, dediler; ben de bastım.
E) Bir hafta boyunca başkentin en pahalı otelinde kaldık.

Çözümü

"Baş" sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları bitişik yazılır: başbakan, başçavuş, başhekim, başhemşire, başkent, başkomutan, başköşe, başmüfettiş, başöğretmen, başparmak, başpehlivan, başrol, başsavcı...
Şıklardaki başrol, başköşe, başparmak ve başkent sıfat tamlaması olduğu için bitişik yazılması doğrudur.
"Baş ucu" ise isim tamlamasıdır ve ayrı yazılması gerekir.
Cevap C


Nispet eki (i) eklendiği sözcüğe "bağlılık, ilgi" anlamları katar. Nispet ekinin (î) belirtme durum ve üçüncü şahıs iyelik ekiyle karışma ihtimali yoksa kullanılmasına gerek yoktur.
15. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işareti (^) gereksiz kullanılmıştır?
A) Deneme, oldukça gelişmiş bir edebî türdür.
B) Bu hareketin hukukî sonuçları olacağı açıktır.
C) Bizi askerî sorgu yargıcının karşısına çıkardılar.
D) Bulunduğunuz yer resmî bir dairedir, dedi.
E) Bunu ilmî metotlarla incelemek isterdim.

Çözümü

B — "Hukuki" sözcüğünde düzeltme işaretinin kullanılmasına gerek yoktur. Düzeltme işareti; belirtme durumu ve üçüncü şahıs iyelik ekiyle karışmasını önlemek için de kullanılır: dinî, askerî, resmî gibi
Cevap B


16. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla yazım yanlışı vardır?
A) Türkiye, Avrupa Birliğine entegre olmayı hâlâ istiyor.
B) Türk Dil Kurumu, 12 Temmuz 1932’te Atatürk’ün talimatıyla kurulmuştur.
C) İnternet, parakende mağazacılık dünyasına yeni bir değer kattı.
D) İngilizce, Kanada da Fransızcayla birlikte resmen kabul edilmiş iki dilden biridir.
E) Bir süredir hiç bir şey yapmak gelmiyor içimden oysa ki ben çalışmayı severdim.

Çözümü

A — Avrupa Birliği'ne
B — 1932'de
C — perakende
D — Kanada'da
E — hiçbir ve oysaki
Cevap E

17. Aşağıdakilerin hangisinde ayrı yazılması gereken bir birleşik sözcük bitişik yazılmıştır?
A) Bu toplumun önemli bir kısmı konargöçer bir yaşam tarzına sahip.
B) Onun annesi uzun yıllardır bir huzurevinde kalıyor.
C) Kanatlı bir böcek olan ateşböceğinin birçok çeşidi vardır.
D) Adam bütün gece masada bize veryansın etti.
E) Bize ayaküstü hayat sigortası satacaktı.

Çözümü

A — Her iki kelimesi de görülen geçmiş zaman veya geniş zaman eklerini almış ve kalıplaşmış bulunan birleşik kelimeler bitişik yazılır: konargöçer
B — Ev kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik ya­zılır: huzurevi
C — Birleşme sırasında sözcüklerden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik sözcükler ayrı yazılır: ateş böceği
D — Biri ya da her ikisi de emir kipi ile kurulan kalıplaşmış birleşik eylemler bitişik yazılır: veryansın
E — Somut yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: ayaküstü
Cevap C

18. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Liderin kollektif çalışmanın oluşmasında önemli bir etkisi vardır.
B) Kravat, Hırvatistan’ın moda dünyasına bir katkısıdır.
C) Savcı öne, şoförün yanına oturmak istedi
D) İklim ile ilgili çalışmalarda en temel unsur meteorolojik gözlemlerdir.
E) Köşedeki büfeden bize sandviç alacaktım.

Çözümü

A'daki sözcüğün doğru yazılışı "kolektif" olmalıydı.
Cevap A

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Değişen yaşam standartlarıyla birlikte suya olan talepte yükselmiştir.
B) Su kaynakları; atıklar nedeniyle her geçen gün daha da kirlenmektedir.
C) 2007’de yaşanan kuraklıkla birlikte tarımda % 7,3 oranında küçülme meydana gelmiştir.
D) Havzalar arası su transferinin 
su sorununu uzun vadede çözemeyeceği açıktır.
E) Yer altı su kaynaklarının kirlenmesinde kent kaynaklı kirliliğin payı büyüktür.

Çözümü

A'da ayrı yazılması gereken "de" bağlacı bitişik yazılmış. Cümle şöyle olmalıydı: Değişen yaşam standartlarıyla birlikte suya olan talep de yükselmiştir.
Cevap A

Çay, (I) Doğu Karadeniz bölgesinin yüksek yamaçlarında yetiştiriciliği yapılan bir sanayi bitkisidir. İlk çay fabrikası ise 1947 yılında (II) Rize de inşa edilmiştir. Çay sektöründe, (III) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait (IV) kırkbeş yaş çay işletmesi bulunmaktadır. Çay tarım alanlarında (V) Bakanlar Kurulunca belirlenen alanların dışına genişleme eğilimi olduğu gözlenmektedir.
20. Parçadaki altı çizili sözlerden hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözümü

I — Doğu Karadeniz Bölgesi'nin
II — Rize'de
III — Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne
IV — kırk beş
V — Burada kural hatası yok.
Cevap E


İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.