Şiir Bilgisi Karma Test 7

Salınarak yürü ceylan kuzusu
Kaçma maral kaçma ben avcı değilim
Seni sevmek imiş başım yazısı
Kaçma maral kaçma ben avcı değilim
1. Bu dizelerde "ceylan kuzusu ve maral" sözcükleriyle yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih (Benzetme)
B) İstiare (Eğretileme)
C) Tecahülüarif (Bilmezlikten gelme)
D) Tariz (Dokundurma)
E) Hüsnütalil (Güzel nedene bağlama)

2. Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir öğüt içermez?
A) Halka kin eyleme var ise belagat sende
Seni kadh ideni sen medḥ ile ḳıl şermende
B) Yüzüme bak gözünü aç gurûr-ı saltanattan geç
Nice begler uyutmuştur cihan efsanedir derler
C) Gül gibi iken elden ele varma dostum
Kim elden ele düşse solar gül feri geçer
D) Ehl-i dünyanın olmaz ahireti
Ger bunu ister isen ondan geç
E) Çeksen de hançeri kessen de bu seri
Gayrı şimden geri sen şah ben geda

I.
Kayboldu arada vicdan hizası
Böyle mi bulunur Allah rızası
Ağzını açana hapis cezası
Yazın babam yazın ferman sizindir
II.
İki koçak bir araya gelende
Görelim ne işler meydan içinde
Kesilir kelleler boşalır kanlar
Yeğin olur leşker meydan içinde

I. 11’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
II. Uyak (kafiye) şemaları aynıdır.
III. Nazım türleri aynıdır.
IV. Aynı geleneğin ürünleridir.
V. İkisi de bir koşmadan alınmıştır.
3. Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri verilen şiirlerin ortak özelliği değildir?
A) I ve V   B) II ve III   C) II ve IV   D) IV ve V   E) I ve III

Kalbiniz bir derin şefkat gölü mü 
İçinde kendimi buldum bakarken
Sevdirdi en sonra, gençliğim varken
Yeşil gözleriniz bana ölümü
4. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sarma kafiye kullanılmıştır.
B) Lirik şiir özellikleri göstermektedir.
C) Tunç uyak vardır.
D) Alışılmamış bağdaştırma vardır.
E) Ulama vardır.

I. Bir buse kondurdum güzel boynuna
II. El ele gülerken her şen yıldıza
III. Saadet çok uzun sürecek sandım
IV. Hayat dediğimiz o fettan kıza
V. Aldanmak isterken birden uyandım
5. Numaralanmış dizelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

6. Aşağıdakilerin hangisinde istiare sanatı yoktur?  
A) Çorakta bir davar sürüsü gibi ak pak
Düşünür köye karşı Yörük mezarlığı
B) Yüce dağların başında
Salkım salkım olan bulut
C) Gitgide birer ayet gibi derinleştiler
Yüzlerdeki çizgiler, gözlerdeki çizgiler
D) Bir gün gelecek sen de perişan olacaksın
Ey gonca bu cemiyeti her dem mi sanırsın
E) Övünüyordu patlıcan
Üstünü parlatırken güneşte

Şiir insana ve hayata hizmet etmelidir. Mazmunlarla ve tasavvufî düşüncelerle süslenmiş bir şiir, insana ve hayata hizmet edemez. Şairin yüzü bugüne dönük olmalı, öncelikle bugünü anlatmalıdır. Dil tasfiye edilmemeli ama mutlaka sadeleştirilmelidir. Dilin şiir dili olması, özellikle vezin ve kafiye sayesinde mümkündür. Bu yüzden vezin ve kafiye şiir için önemli unsurlardır. Aruz vezninin dilimizi ağırlaştırdığı iddiaları da doğru değildir. Bu vezinle sade şiirler yazan büyük üstatlar vardır.
7. Aşağıdakilerden hangisi parçadaki şair için söylenemez?
A) Toplumsal sorunlarla ilgilendiği
B) Biçimden çok içeriğe önem verdiği
C) Hece ölçüsüne karşı olduğu
D) Sanatta faydayı gözettiği
E) Ölçü ve uyağa önem verdiği

Yağmur çiseliyor.
Serez çarşısı dilsiz,
Serez çarşısı kör
8. Bu dizelerde öne çıkan söz sanatının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Şairin kendisini ayrı bir kişi yerine koyarak ona hitap etmesi
B) Sözü, anlamı güçlendirmek için yanıt beklemeksizin soru soruyormuş gibi kullanma
C) Bilinen bir gerçeği bilmez görünerek anlatma
D) Benzetme amacı olmadan bir sözü başka sözcük yerine kullanma
E) Bir sözcüğün yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetmektir.


sen, korkak sabır!
sen, renksiz umut!
sen, yönsüz öfke!
defolun!
9. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Alışılmamış bağdaştırma
B) Yineleme
C) Kişileştirme
D) Somutlaştırma
E) Ad aktarması

Ayvalık’ın kara taşı
Yandı yüreğimin başı
Emin Hacı’nın kardaşı
Uyan Hacıbey’im uyan
10. Bu dörtlük aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?
A) Taşlama
B) Güzelleme
C) Koçaklama
D) Ağıt
E) Öğütleme

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih sanatı yoktur?
A) Nefesin kesik kesik nefesimde
Bir kızıl gonca ıslak dudakların
B) Yüreğim güvercin, vakit alacakara
Rastgele deli gönül hatıralara
C) Servi Necati kuddüne benzer didi ise
Lutf it sen ana kalma ki şair yalandur
D) Bir de baktım ki tek onluk dahi yokmuş kesede
Mühürüm boynunu bükmüş duruyor sade
E) Ilık bir su gibidir içimde yalnızlığım
Yalnızlığım, ruhumda uzak bir ses gibidir

Mesele falan değildi öyle
To be or not to be kendisi için
Bir akşam uyudu;
Uyanmayıverdi.
12. Hamlet adlı eserden alınan altı çizili söz aşağıdakilerin hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) İktibas
B) Tenasüp
C) Sehlimümteni
D) Akis
E) Kinaye

Tezat, iki düşünce, duygu ve hayal arasında birbirine karşıt olan nitelikleri ve benzerlikleri bir arada söyleme sanatı. Tezat sanatı, kavramların zıtlığından çok düşüncenin zıtlığındadır.
13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tezat (karşıtlık) yoktur?
A) Kuru idik yaş olduk ayak idik baş olduk
B) 
Ecel geldi cihana baş ağrısı bahane
C) Aysel git başımdan seni seviyorum
D) Sayende sıla olur gurbetin en ırağı
E) 
Ağlarım hâtıra geldikçe gülüştüklerimiz

14. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir uyak türü kullanılmıştır?
A) Ölen insan mıdır, ondan kalacak şey: eseri
Bir eşek göçtü mü, ondan da nihayet semeri
B) Her akşam bu odada artık biz de üç kişi
Sen, ışığın altında, dizinde bir el işi
C) Hiç ölmez ateş, sönmese kalbindeki kor
Gök sevgi duyarsa koncanın solması zor
D) Gam çektiğimiz belki bu devran değişir,
Gündüz gece olmaz nice kervan değişir
E) Yeniden yapraklanan şu çınarın gölgesi
Şu beyaz minareden dökülen ezan sesi


Bir an gözlerime bak ve uzat ellerini
Şimdi semalardan nur yağıyor deste deste
Kuytu karanlıklarda kaybolurken bir beste
İçimde fısıldayan bir ses söylüyor ninni
15. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Redif kullanılmıştır.
B) Sarma uyak düzeni vardır.
C) 14'lü hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D) Tam uyak vardır.
E) Zengin uyak vardır.

Maydanoz ot değil mi
Yaprağı dört değil mi
Ben yârimden ayrıldım
Bu bana dert değil mi
16. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir semaiden alınmıştır.
B) 7'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) İlk iki dize doldurmadır.
D) 
Nazım birimi dörtlüktür.
E) İstifham sanatı kullanılmıştır.

Şüpheli lokmayı hem dahi yeme
Gördüğün ayıbı gayrıya deme
Bugünün fırsatın yarına koma
Ey nefis eyleme dava-yı benlik
17. Bu dörtlük şiir türlerinden hangisine örnek olabilir?
A) Lirik
B) Epik
C) 
Didaktik
D) Dramatik
E) 
Satirik

18. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri içermektedir? 
A) Yine parmağım ağzımda kaldı
Masumluk akıyordu yüzünden
B) Garp heykel dikiyor namına ehl-i hünerin
Sökeriz bizse mezar taşını biçarelerin
C) Alınız ilmini Garb’ın, alınız sanatını
Veriniz hem de mesainize son süratini
D) Derler: İnsanda derin bir yaradır köksüzlük
Budur âlemde hudutsuz ve hazin öksüzlük
E) O kimdir?.. Milyonla Türk birleşip bir tek olmuş
Yıkılan memlekete kolları destek olmuş

Yelkenliler, takalar, sıra sıra kayıklar
Rıhtım boylarında bir ağızdan sayıklar
19. Bu beyitteki uyak türü, aşağıdakilerden hangisiyle aynıdır? 
A) O zaman başından aşkındı derdi
Mermeri oyardı, taşı delerdi
B) İçirip aşkın şarabın bendeni mest eyledin
Gayrılarla yâr olup düşmanımı dost eyledin
C) Bir parıltı gördü mü gözler hemen dalıyor
Göğüsler çekilerek nefesler daralıyor
D) Ah! karşımda vatan namına bir kabristan
Yatıyor şimdi… Nasıl yerlere geçmez insan
E) Ruh arar başka teselli her esen rüzgarda
Ne yazık! Doğmuyoruz şimdi o topraklarda

kore bir kan lekesidir
akşamlarımızda sızlayan
bir kopuk koldur hiroşima
uçaklar geçtikçe çırpınan
20. Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Benzetmelere yer verilmiştir.
B) İçerik ön plandadır.
C) Söylev üslubundan yararlanılmıştır.
D) Toplumcu şiir anlayışına yakındır.
E) Eleştirel bir dile sahiptir.

👉👉 Bu testi pdf olarak indirmek için tıklayınız.

İlgili Sayfalar


1.B  2.E  3.B  4.E  5.D  6.C  7.C  8.D  9.E  10.D  11.D  12.A  13.B  14.B  15.A  16.A  17.C  18.B  19.A  20.C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.