Milli Edebiyat ve Bağımsızlar Konu Testi

Şiirlerinde arı, ahenkli, seçici bir dil ve üslup kullanmıştır. Şiirde doğru kelimeyi bulmadan o şiiri tamamlanmış kabul etmeyen ve daima mükemmelliğin peşinde koşan şair; aynı zamanda milletimizin tarihi atmosferini, millî duygu ve düşüncelerini şiirlerinde büyük bir özenle işlemiştir. İlerlemenin ancak bir milletin kendi tarihi ile bütünleşmesiyle sağlanabileceğini savunan sanatçı, "kökü mazide olan atiyim" diyerek ilerlemenin yolunu da gösterir.
1. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Celal Sahir Erozan
C) Ziya Gökalp
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Mehmet Emin Yurdakul

Servetifünun, Fecriati, Milli Edebiyat dönemleri içinde eser veren sanatçının eserlerinde bu üç anlayışın da izlerini görmek mümkündür. Servetifünuncuların en genç üyesi, Fecriati'nin ise kurucuları arasında yer alan sanatçı; sonrasında dilde sadeleşme hareketi ile Türkçülük akımının en ateşli taraftarlarından biri olmuştur. "Kadın Şairi", "aşk şairi", "feminist şair" gibi sıfatlarla anılan ve devamlı bir arayış içinde olan sanatçıyı belli bir döneme oturtmak ise oldukça güçtür.
2. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rıza Tevfik Bölükbaşı
B) Tahsin Nahit
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Celal Sahir Erozan
E) Ali Mümtaz Arolat

—; Türk düşünce, kültür ve siyaset tarihinin önemli simalarından biridir. Ona göre tüm toplumsal faaliyetlerin yegâne temeli dildir. İmparatorluk sürecinden ulus-devlete geçiş döneminde yaşayan bu düşünce insanının birçok siyasi, dinî ve kültürel düşünce ve önerileri yeni kurulan Cumhuriyet ile yaşama geçmiştir. Bilimsel bir Türkçülük ortaya koyan yazar, — adlı eserinde Türkçülüğü "Türkçülük, Türk milletini yükseltmektir" diye tarif etmiştir.
3. Parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) Ömer Seyfettin, Yeni Lisan
B) Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları
C) Halide Edip Adıvar, Yeni Turan
D) Mehmet Emin Yurdakul, Turan'a Doğru
E) Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset

Aruz sizin olsun, hece bizimdir
Halkın söylediği Türkçe bizimdir
Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir
Değildir bir mana üç ada muhtaç
4. Aşağıdakilerden hangisinin bu dizelerde ifade edilen anlayışa uygun eser verdiği kesinlikle söylenemez?
A) Celal Sahir Erozan
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Rıza Tevfik Bölükbaşı
D) Ali Mümtaz Arolat
E) Ziya Gökalp

5. Aşağıdakilerden hangisi ayraç içinde verilen eserle ilgili değildir?
A) Mehmet Akif Ersoy'un yedi ayrı kitaptan oluşan eserinin adıdır. (Safahat)
B) Halide Edip Adıvar'ın çocukluk günlerinden 1918 yılına kadarki anılarını anlattığı kitabıdır. (Türk'ün Ateşle İmtihanı)
C) Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu ile ilgili izlenimlerini topladığı iki ciltlik eseridir. (Anadolu Notları)
D) Refik Halit Karay'ın sürgün yıllarında yazdığı bu eser edebiyatımızda Anadolu'yu realist tarzda ele alan ilk hikayelerdir. (Memleket Hikayeleri)
E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun bu hikaye kitabı Türkçülük anlayışına uygun olarak yazdığı hikayelerden meydana gelmektedir. (Çağlayanlar)

Şiir, tiyatro, hikâye, roman, mizah, hiciv gibi edebiyatın birçok türünde eser vermiştir. Bununla birlikte edebiyat tarihimizdeki asıl yerini romancı kimliğiyle almıştır. Romanlarında en çok erdemle ahlaksızlığı çarpıştıran sanatçı, değişik toplumsal konular üzerinde durmuştur. O yılları yaşayan yazarlarda olduğu gibi onun da romanlarının çoğunda savaş yılları ele alınmıştır. Kimi eleştirmenlere göre yazar; halkı okumaya yönlendirme, halkta okuma alışkanlığı ve zevki oluşturma bakımlarından Ahmet Mithat Efendi ile Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın devamıdır.
6. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aka Gündüz
B) Yusuf Akçura
C) Celal Sahir Erozan
D) Ömer Seyfettin
E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Türkçülük meselesi siyasi alanda ilk defa bu eserde bütün açıklığıyla ele alınmış bunun yanı sıra Osmanlı Devleti’nin takip ettiği ve takip edebileceği politikalar olumlu ve olumsuz yönleriyle incelenmiştir. 32 sayfadan oluşan makale, ilk olarak 1904 yılında Mısır’da yayımlanan "Türk" adlı gazetede dizi halinde yayımlanmıştır.
7. Parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
B) Türkçülüğün Esasları
C) Üç Tarz-ı Siyaset
D) Siyaset ve İktisat
E) Türk'ün Ateşle İmtihanı

Belli başlı konuları Kurtuluş Savaşı, toplumsal sorunlar, çocukluk hatıraları ve aşktır. Kahramanlarını daha çok kadınlar arasından seçen sanatçı, karakter bulmakta başarılıdır. Eserlerinde kadın karakterlerine üstün özellikler vermiştir. Gözlem, tasvir ve tahlillerde başarılıdır. Ancak dağınık, düzensiz bir üslûba sahip olan yazar; dili kullanmada da başarılı değildir.
8. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Refik Halit Karay
E) Ömer Seyfettin

Ona "Millî Şair" denmesinin nedenlerinden biri de ilk kez bu denli sade bir Türkçeyle yazmasıdır. Servetifünun edebiyatının etkin olduğu bir dönemde aruzu hiçbir zaman kullanmamış; dilinin Türkçe, milletinin adının da Türk olduğunu gür bir sesle ifade etmiştir.
9. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Ziya Gökalp
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Mehmet Akif Ersoy

Millî edebiyatın öncü isimlerinden biri olan sanatçı, hikâye dili ve üslubu ile olduğu kadar, kurgu tekniği bakımından da kendine has bir hikâye anlatımına sahiptir. Tanzimat döneminde edebiyatımıza giren modern hikâye anlayışında, onun hikâyeciliği önemli bir aşama olarak gösterilir. Nitekim onunla hikâye başlı başına bir tür olma vasfı kazanmıştır.
10. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Halit Karay
B) Rıza Tevfik Bölükbaşı
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Kenan Hulusi Koray
E) Ömer Seyfettin

Türk edebiyatına bir zamanlar — ile — düşüncesini yerleştirmeye çalışan Yahya Kemal’in Osmanlı Türklerini Akdeniz medeniyeti içerisinde gösterme gayreti, ideolojik olmaktan ziyade estetik kaygılar taşımaktaydı. Bu noktadan yola çıkan bu iki sanatçı, Türk zevkini Arap ve Acem tesirlerinden uzaklaştırarak doğrudan doğruya Latin ve Yunan edebiyatına bağlamak istemişlerdir.
11. Parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) Yakup Kadri, Nev-Yunanilik
B) Şahabettin Süleyman, Nayiler
C) Yakup Kadri, Nayiler
D) Şahabettin Süleyman, Nev-Yunanilik
E) Halide Edip Adıvar, Nayiler

I. Ali Canip Yöntem
II. Mehmet Fuat Köprülü
III. Rıza Tevfik Bölükbaşı
IV. Ali Mümtaz Arolat
12. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi yukarıda verilen sanatçılardan birine ait değildir?
A) Geçtiğim Yol
B) Bir Gemi Yelken Açtı
C) Serab-ı Ömrüm
D) Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
E) Gönül Hanım

Yazar, eserlerinde okurun karşısına sadece olumlu tiplerle çıkmamıştır. Kimi eserlerinde Tosun Bey (Ferman), Muhsin Çelebi (Pembe İncili Kaftan) gibi ideal kahramanlarla tezat teşkil eden olumsuz tipler vardır. Bu karşıtlığın en çarpıcı örneklerinden biri Efruz Bey'dir. İsminin yaptığı çağrışımdan ötürü Araba Sevdası romanındaki Bihruz ile aynı bağlamda değerlendirilebilecek bu kahramanla yazar, tanık olduğu dönemleri kahramanı üzerinden eleştirmektedir.
13. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aka Gündüz
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Ömer Seyfettin
E) Şükufe Nihal Başar

Edebiyata 20. yüzyıl başlarında "sanat şahsi ve muhteremdir" prensibini samimiyetle savunsa da bu noktadaki ısrarı çok uzun sürmez. Çünkü Trablus ve Balkan harplerinin Osmanlı Devleti'nin bünyesinde açtığı büyük yara, birçok sanatçı gibi onu da derinden sarsmıştır. Birbiri ardınca gelen olaylar yazarın sanat anlayışı tamamen değiştirir. Bu devirdeki duygularını "Rahmet" adlı hikaye kitabında anlatan sanatçı, artık ferdin duygularını dile getiren bir yazar olmaktan çıkıp toplum meselelerini anlatan sosyal içerikli bir yazar olmaya yönelir. 
14. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Aka Gündüz
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Refik Halit Karay

Öykü türünün gerçekçiliğe yönelmesi ve Anadolu’ya açılması konusunda öncü bir yazardır. Siyasi tavrı sebebiyle iki kez sürgün hayatı yaşamıştır. Sürgün yıllarının onun edebi kimliği üzerinde etkili olduğu açıktır. 1913'te Sinop'ta başlayan ilk sürgün yılları 1918’de biterken Milli Mücadele'ye muhalif olması nedeniyle 1922’de başlayan ve Ortadoğu’da geçen ikinci sürgün dönemi ise Atatürk'ün isteğiyle çıkarılan afla1938'de sona erecektir.
15. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazara ait değildir?
A) Memleket Hikayeleri
B) Yezidin Kızı
C) Bugünün Saraylısı
D) Sürgün
E) Bir Sürgün
Cevaplar

1.D  2.D  3.B  4.B  5.B  6.A  7.C  8.A  9.C  10.E  11.A  12.E  13.D  14.C  15.E

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.