Edebi Akımlar Konu Testi 2

Bu akım 16. yüzyılın sonlarında özellikle Fransa’da ortaya çıkmış, eski Grek ve Latin edebiyatlarını örnek almış, akıl ve sağduyuya önem vermiş, gerçeği ve doğayı akıl yoluyla incelemeye çalışmış, doğallığı ve gerçekliği temel almıştır.
1. Parçada sözü edilen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Natüralizm
E) Egzistansiyalizm

I. Ahmet Mithat Efendi - Romantizm
II. Abdülhak Hamit Tarhan - Realizm
III. Hüseyin Rahmi Gürpınar - Natüralizm
III. Ahmet Haşim - Empresyonizm
IV. Yusuf Atılgan - Egzistansiyalizm
2. Yukardaki numaralanmış sanatçılardan hangisinin karşısında verilen sanat akımına uygun eser verdiği söylenemez?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

—, —, — ve — bu dönemin önemli yazarlarıdır. Toplum ve insan gerçeklerini olduğu şekilde yansıtmayı amaç edinen bu yazarlar, pozitivizmden etkilenmiş ve günlük yaşamın acı gerçeklerinden kaçarak kendi benliklerine sığınan sanat anlayışına bir tepki olarak gerçekçiliği savunmuşlardır.
3. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Honore de Balzac
B) Dostoyevski
C) Gustave Flaubert
D) Puşkin
E) Stendhal

4. Aşağıdakilerden hangisi "natüralizm" akımını oluşturan düşünsel yapılardan biri değildir?
A) Determinizm
B) Spiritüalizm
C) Rasyonalizm
D) Pozitivizm
E) Evrim Teorisi

İnsanoğlu ilkin vardır, sonra şu ya da budur. Kısacası insanoğlu, kendi özünü kendi eliyle yaratmak zorundadır; kişiliğini, dünya sahnesine atılarak, acı çekerek, kavga ederek yavaş yavaş belirler ve tanımlama sonuna dek açıktır; insanoğlu ölmeden, insanlık yok olmadan ne oldukları söylenemez.
5. Parçada sözü edilen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Egzistansiyalizm
B) Ekspresyonizm
C) Natüralizm
D) Realizm
E) Romantizm

Sembolizm akımının doğmasından epey önce ölmüş olan —, bu akımın müjdecisi diye görülmüştür. — ve — gibi şairlerin şiirlerinde ilk belirtileri görülen bu akımın kuramını — kurmuş, onun çevresinde toplanan genç şairler de verdikleri eserlerle kuramın gerçekleşmesini sağlamışlardır.
6. Aşağıdakilerden hangisi parçada bırakılan boşluklardan herhangi birine getirilemez?
A) Baudelaire
B) Banville
C) Verlaine
D) Rimbaud
E) Mallarme

7. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) Boileau, 1674 tarihli "Şiir Sanatı" adlı eserinde klasisizmin teorisini sistemleştirerek bu akımın kuramcısı olmuştur.
B) Sembolizm, katı gerçekçiliğin ifadesi olan pozitivizmle varlığı ve tabiatı bu eksende ele alan natüralizm ve parnasizme tepki olarak doğmuştur.
C) Birinci Dünya Savaşı’nın yol açtığı bunalım ortamında doğan Dadaizm'in öncülüğünü Tristan Tzara yapmıştır.
D) Empresyonizm, sanat eserini kontrol altında tutan aklın rehberliğine son vererek serbest çağrışımı devreye sokar.
E) Hümanizm ve Rönesans, edebi akımların kaynağı kabul edilmiş, günümüze kadar çağdaş akımların üzerinde bu iki felsefi ve düşünce zemininin etkisi varlığını sürdürmüştür.

— eserlerde karakter yok, durumlarla karşı karşıya kalmış insanlar vardır. Davranışlarını seçmekte özgür olan bu insanlar, karşılaştıkları bu durumlarda yaptıkları işlerle kendi özlerini yaratırlar. Bunların belli karakterleri olmadığı için, yapacakları işleri önceden kestirilemez; bu bakımdan okuyucunun merakını sürekli olarak uyanık tutacak yolda düzenlenir.
8. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Realist
B) Sürrealist
C) Natüralist
D) Egzistansiyalist
E) Ekspresyonist

Onlar olağanüstü kişilere ve olaylara yer vermezler. Eserlerindeki konular genelde her gün görülebilen basit olaylardır. Nadir vakalara, coşkun serüvenlere asla yer verilmez. Günlük hayatlar ve ruh halleri anlatılır. Hiçbir seçim yapılmadan bayağı, çirkin, güzel, basit veya alelade olaylar anlatılır.
9. Parçada sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Sembolizm
E) Varoluşçuluk

Freud'un psikanalizinden etkilenen —, Birinci Dünya Savaşı sonrası Paris'te modern edebiyat ve sanatın avangardist bir çizgisi olarak kendini göstermiştir. Başka bir ifade ile sanatçının, bilinci etkileyen her türlü toplumsal baskıdan ve aklın denetiminden kurtularak asıl gerçeğe ulaşma çabasıdır. — bu akımın doğuşuna büyük ölçüde zemin hazırlayan ve birçok yönden onun öncüsü sayılan akımdır.
10. Parçada bırakılan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Dadaizm, fütürizm
B) Fütürizm, Dadaizm
C) Sürrealizm, Dadaizm
D) Dadaizm, sürrealizm
E) Natüralizm, realizm

Sanatta faydayı değil estetiği amaçlamak ve sanatı sadece sanatın kuralları ekseninde yapılandırmaya çalışmak onlarda kusursuz olanı aramaya dönüşür. Şairlerin mükemmelleştirmek istedikleri taraf ise şiirin şekil yönüdür. Vezin, kafiye, ahenk unsurları, mısra uzunlukları, ritim, nazım şekilleri gibi dış yapı özelliklerinin kusursuzluğu için uğraşırlar.
11. Parçada sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parnasizm
B) Romantizm
C) Fütürizm
D) Sembolizm
E) Empresyonizm

12. Aşağıdakilerden hangisi "realizm" için söylenemez?
A) Şiirdeki karşılığı parnasizmdir.
B) Gözlem ve tasvir çok önemlidir.
C) Romanlarda mekân, olaylar için gerekli fon olmanın ötesinde işlevseldir.
D) Romantizme tepki olarak doğsa da klasisizme bir dönüş değildir.
E) Realizme göre sanatın dinî, ahlaki ve toplumsal bir amacı vardır.

13. Aşağıdakilerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) Klasisizmde yazarlar anlattıkları olay ve kişiler hakkında neler düşündüklerini belirtmez ya da hissettirmezler.
B) Romantizm akımıyla Eski Yunan ve Latin efsanelerini yerini Hristiyanlık dininin mucizeleri, millî destanlar almıştır.
C) Realist eserlerde olaylar sebep-sonuç bağlamında düzenlemiş, ortaya çıkan sonuçların sebeplerini ayrıntılı olarak sergilenmiştir.
D) Sembolizm ortaya çıkışında Alman filozof Schopenhaur'un idealist felsefesi etkili olmuştur.
E) Parnas şairler; dizeyi özgürleştirmiş, serbest nazımın kurulmasına giden yolu açmışlardır.

Ben şiirde hayale dalmam. Basit şeylerden bahsederim. Meselâ bir taş, ona taş derim, "hacer-i semavî" demem. Bu tahta, ona "tahta" derim, "taht" demem. Eşyanın hakikatlerini hayal kuvvetleri ile değiştirip başka bir şekle koymam. Her şeyi olduğu gibi görür, göründüğü gibi tasvir ederim. En fukara muhitlere gider, onları bir ressam gibi aynen tespit etmeye çalışırım.
14. Aşağıdakilerden hangisi parçada konuşan sanatçı için söylenemez?
A) Sanatını toplum yararına kullandığı
B) Saf şiir anlayışına bağlı olduğu
C) Şiirlerini realist bir anlayışla yazdığı
D) Gözleme önem verdiği
E) Çevre betimlemelerine yer verdiği

Yazarın eserlerinde azımsanmayacak bir yere sahip olan kadın kahramanlar, genellikle İstanbul’un kenar mahallelerinde yaşarlar. Birbirine çok yakın ve cumbalı ahşap evlerde yaşayan kadınlar bir tablo gibi canlı olarak onun romanlarında yer alırlar. Yazarın sokağa dair iyi ve kötü her şeyi net bir şekilde ve canlı sahnelerle yansıtmasında benimsediği natüralizmin de payı vardır.
15. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Rauf
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Ahmet Hamdi Tanpınar


Postmodernizmin önemli özelliklerinden olan —, romanın nasıl oluştuğunun hikâyesidir. Anlatı içinde anlatı olan bu teknik; yazarın yazma eylemini kurmaca metnin bir parçası durumuna getirmesi, nasıl yazdığını anlatması ve romanın içerisinde yazma eylemi ile ilgili sorunlar konusunda düşünce üretmesi özetle roman teorisini roman pratiği içerisinde göstermesidir.
16. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bilinç akışı
B) Parodi
C) Kolaj
D) Pastiş
E) Üstkurmaca

👉👉 Bu testi pdf olarak indirmek için tıklayınız.

İlgili SayfalarCevaplar

1.A  2.B  3.D  4.B  5.A  6.B  7.D  8.D  9.C  10.C  11.A  12.E  13.E  14.B  15.B  16.E

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.