Kafiye-Redif Konu Testi 2

Bir kuşluk vaktiydi, bahardı
Yollarda çiçek dere dere
Kişi, Maraş Dağı'na vardı,
Baktı doruğundan düzlere
1. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Redif
B) Tam uyak
C) Zengin uyak
D) Sarma uyak düzeni
E) Ölçü

Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok;
Yok bizi arayan, soran kimsemiz
Öylesine karanlık ki gecemiz,
Ha olmuş ha olmamış penceremiz;
Akan suda aksimizden eser yok.
2. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sözcük halinde redif
B) Ek halinde redif
C) Tam uyak
D) Yarım uyak
E) Zengin uyak

3. Aşağıdakilerin hangisinde ahenk redifle sağlanmıştır?
A) Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum
    Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum
B) Ben dünyadan bihaber bir çocuğum
    Kayıp zıpzıplarımı arıyorum
C) Şu ağacın gölgesinde olsun
     Tam kenarında havuzun
D) Ebedi aşığın dönüşünü bekler
     Yalan yeminlerin tanığı çiçekler
E) Sekiz ay böyle ecel nûş edip âteş yiyerek
     Sekiz ay böyle ezâzili de râm eyleyerek


Onlardı en ziyade ağlayan için için
Bu hali nihayete erdirebilmek için
4. Aşağıdakilerin hangisinde yukarıdakine benzer bir uyak kullanılmamıştır?  
A) Dedim utanmak nedir yar ar dedi
     Yorar canı mihnetle yarar dedi
B) Her nefeste işledim ben bir günâh
     Bir günâh için demedim bir gün âh
C) Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç
     Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç
D) Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına,
     Allah aşkına, gök, deniz aşkına
E) Söylerken o sözleri kızardı
     Hem hazzeder ah hem kızardı

5. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir uyak türü kullanılmıştır?
A) Fikrim bir hulyaya bazı dalar da
    Düşünür derim ki: bu odalarda
B) Bir zafer müjdesi hurda her isim
    Sanki tek bir anda gün, saat. mevsim
C) Serpilmeye başladı bir rüzgar ince ince
     Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince
D) Hasretle anılan senin adın var
     Anne, hayatımda bir tek kadın var
E) İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık
     Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanılmamıştır
A) İnsan bu ülkelerde kazanınca hayatı
İçinde olmaz keder, ruhunda olmaz batı
B) Bakarken buğulanan ısınmış nefesime
Duydum bir gürlük çöktü kısık çıkan sesime
C) Karanlığın bu ışık dağıttı korkusunu
Yavrular bu ışıkta uyudu uykusunu
D) Başında tel duvağı, göğsünde yaseminler
Bu ışıkta soyundu nice taze gelinler
E) Nice anne çehresi, nice masum gülüşü
Bazen de ağlar gibi bir dudak bükülüşü

7. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir uyak türü kullanılmıştır?
A) Varsın dağlar baş açık yanında divan dursun.
Geçit resmi yapsınlar alayları Toros'un
B) Gözlerim yavaş yavaş dumanlandı, karardı
Sandım ki odamızı bir mavi duman sardı.
C) Yatıyor yatağında, dimdik, upuzun, ölü;
Üstü boynuna kadar bir çarşafla örtülü
D) Son nefesle göğsü boş, eli uzanmış yana;
Gözleri renkli bir cam, mıhlı ahşap tavana.
E) Bilmezsin kaç gece böyle ağladım
Şimdi tecrübem var, artık anladım

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “tunç uyak” örneği yoktur? 
A) Sağa sola sallanıp dan dan dan çaldı çanlar 
     Durmadan çaldı çanlar, durmadan çaldı çanlar 
B) Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu 
    Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu? 
C) Bu ne hazin mesafe iki ten arasında 
     Bir hali dinleyenle dinleten arasında 
D) Hakikat değişiyor daha bitmeden cümle 
     Koşuyorum yetişmek için bütün gücümle 
E) Sanırım, insanların her suçunda ben varım 
    Günah uzun bir kervan, tâ ucunda ben varım! 

Gaiplerden bir ses geldi: Bu adam, 
Gezdirsin boşluğu ense kökünde! 
Ve uçtu tepemden birdenbire dam; 
Gök devrildi, künde üstüne künde 
9. Bu dörtlüğün uyak düzeni ve türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Düz – Zengin uyak 
B) Sarma – Tunç uyak 
C) Çapraz – Tam uyak 
D) Sarma – Zengin uyak 
E) Çapraz – Tunç uyak 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir uyak türü kullanılmıştır?
A) Kandilli'de, eski bahçelerde,
     Akşam kapanınca perde perde
B) Hem başka hem de hayli yakın karşı mabede,
     Mermerle kaplı çeşmede, mevzun kitabede
C) Som gümüşten sular üstünde, giderken ileri
     Ta uzaklarda şafak bir bir açar perdeleri
D) Bülbülden o eğlencede feryat işitilmez
     Gül solmayı, mehtap azalıp bitmeyi bilmez
E) Gök kubbesi her lahza bütün gözlere mavi
     Zenginler o cennette fakirlerle müsavi


11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanılmamıştır

A) Ne hoştur kırlarda yazın uyumak
    Bulutlar ufukta beyaz bir yumak
B) Baş yorgun, yaslanır yeşil otlara
    Göz dalgın, uzanır ta bulutlara
C) Öğleyin bu uyku bir aralıktır
     Saf hava bir kanat gibi ılıktır
D) O zaman gönülde ne varsa diner
     Yüzlere tülümsü bir buğu iner
E) Erirken sıcakta yaz kokuları
     Ne hoştur, ne hoştur kır uykuları

Güle naz
Bülbül eyler güle naz
Girdim bir dost bağına
Ağlayan çok gülen az
12. Dizelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki uyak türünün benzeri aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Âşıklığı özge halet sanırdım
    Çalıp çığırmayı adet sanırdım
B) Bir güzel şûha dedim ki iki gözün sürmelidir
    Dedi vallahi seni Hind'e kadar sürmelidir
C) Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu
     Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu
D) Köylümüz efendimiz, tarlasında perişan
     İşçimiz, kardeşimiz kavgasında perişan
E) Mutlu adam, dünyayı bir acı gurbet bilen
    Öz vatan pınarından, ölümü şerbet bilen

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redife yer verilmemiştir?
A) Gözüm, aklım, fikrim var deme hepsini öldür
     Sana çöl gibi gelen; o, göl diyorsa göldür
B) Tohum çatlar da bilmem, kafa nasıl çatlamaz
     Yeni odur ki solmaz, pörsümez, bayatlamaz
C) Hasta olsam, ilacım, çorbam, sütüm o kitap
     Suda mantarım, gökte paraşütüm o kitap
D) Kâh susar, kâh çırpınır, kâh ürperir, kâh çağlar
     Su eşyayı kemiren küfe ve pasa ağlar
E) Neye yaklaşsam sonu uzaklık ve kırgınlık
     Anla ki yok Allah’tan başkasıyla yakınlık

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir uyak türü kullanılmıştır?
A) Som zümrüt ortasında, muzaffer, akıp giden
     Firuze nehri nerde? Bugün saklıdır, neden
B) Ülfet belâlı şey, fakat uzlet sıkıntılı
     Bilmem nasıl geçirmeliyim son beş, on yılı 

C) Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindi
    Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi 
D) Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün, hızı.
     Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı
E) Coşmuş yine bir aşkın uzak hatırasıyla
    Aksetti uyanmış tepelerden sırasıyla

Geniş, siyah gölgesi hayatımı kaplayan
Tepemde kanat germiş bir kartaldır yalnızlık
Kalp çarpıntılarıyla günleri hesaplayan
Bir benim, benim olan bir masaldır yalnızlık
15. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 
Benzetme sanatı kullanılmıştır. 
B) 14’lü hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Sarma uyak düzeni kullanılmıştır.
D) Tam uyak kullanılmıştır.
E) Ek halinde redif kullanılmıştır.

Adımı belki yarın bir okurum
Anar hayırla – Serger Yesenin der
Dertliydin sen de ve o zaman ruhum
Çok mutlu bir çocuk gibi gülümser
16. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çapraz uyak düzeni kullanılmıştır.
B) Tam uyak kullanılmıştır.
C) Yarım uyak kullanılmıştır.
D) Tüm dizelerde redif vardır.
E) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

I. Hani tuz kapağı, pekmez hunisi
   Hani kiler, dolap, ayran kepçesi 
II. O zaman başından aşkındı derdi
    Mermeri oyardı, taşı delerdi
III. Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar
     Tarihe karıştı eski sevdalar
IV. Sarraf oldum sayamadım parayı
     Dülger oldum yapamadım sarayı
V. Dileğin var ise iste Allah'tan
    Almak için uzak gitme topraktan
17. Yukarıda verilen dizelerin hangi ikisinde ahenk sadece redifle sağlanmıştır?
A) I – II     B) I – III     C) II – IV    D) III – V     E) I – V

18. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif kullanılmamıştır?
A) Yine sen istediğin yerde gezersin güzelim
     Cismimi yok yere yolunda hemen hâk ederim
B) Yoklamazsın hiç var mı dilde dâğın yâresin
    Böyle mi gözler güzeller âşık-ı biçaresin
C) Tûtî-i mucize gûyem ne desem lâf değil
     Çarh ile söyleşemem âyînesi sâf değil
D) Görse hüsnün olur elbette her âdem âşık
     Nice olmasın o mehpâreye âlem âşık
E) Pehlevandur kendü nefsin öldüren
   
Ar degüldür düşmenini güldüren 

19. Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir uyak türü kullanılmıştır?

A) Geldikleri yol... Ömrün ışıktan yoludur o
     Alemde bir akşam ne semavi koşudur o
B) Bir devri lânetiyle boğan şairin Sis'i.
    Vicdan ve rûh elemlerinin en zehirlisi.
C) Hayır bu hâl uzun süremez, sen yakındasın;
     Hâlâ dağılmayan bu sisin arkasındasın.
D) Sıyrıl, beyaz karanlık içinden, parıl parıl
     Berraklığında bilme nedir hafta, ay ve yıl.
E) Hüznün, ferahlığın bizim olsun kışın, yazın,
     Hiç bir zaman kader bizi senden ayırmasın.


20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tunç uyak kullanılmamıştır?
A) Gördükleri rüya, ezeli bahçedir aşka
     Her mevsimi bir yaz ve esen rüzgarı başka
B) Söndürün lambaları uzaklara gideyim
     Nurdan bir şehir gibi ruhumu seyredeyim
C) Ardımda binbir gönül ıstırabımdan derin
     Matemini tutacak bir mukaddes kederin
D) Kalbimden ayrılınca ruhum gelecek dile
     Yüz bin yıllık kainat hummalı bir vecd ile
E) Gündüzden, gürültüden ve kainattan ırak
     Akşamı seyredeyim bakışlarında bırak

👉 Bu testi pdf olarak indirmek için tıklayınız.

Cevaplar

1.D  2.E  3.E  4.D  5.B  6.A  7.A  8.E  9.E  10.D  11.A  12.B  13.A  14.C  15.C  16.B  17.E  18.A  19.A   20.B

İlgili Sayfalar


👉 Uyak - Redif Konu Testi 1

4 yorum:

 1. Merhaba Hocam; 15. soruda bir hata olabilir mi?
  Teşekkürler...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba
   14'lü hece ölçüsü olarak düzelttim, ilgin için teşekkür ederim.

   Sil
  2. Çok teşekkür ederim, 14'lü hece ölçüsü ile yazılmış, uyak düzeni çapraz uyak değil mi hocam ? Saygılarımı sunarım.

   Sil
  3. Tamam Hocam teşekkürler

   Sil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.