Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Konu Testi 1

Türk edebiyat tarihi içerisinde şairliğinin yanında, tiyatro yazarlığı ile de ön plana çıkmış bir yazarımızdır. Tiyatro eserlerinde geleneksel kültür unsurlarıyla modern sahne tekniklerini birleştiren, bunu eserlerine başarıyla uygulayan sanatçı, tiyatro edebiyatına önemli oranda malzeme sağlamıştır. Yazmış olduğu tiyatro eserleri incelendiğinde, Türkiye’nin geçirmiş olduğu kültürel değişim açıkça kendini gösterir.
1. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haldun Taner
B) Ahmet Kutsi Tecer
C) Musahipzâde Celal
D) Güngör Dilmen
E) Cevat Fehmi Başkut

I. Fehim Paşa Konağı
II. Resimli Osmanlı Tarihi
III. Töre
IV. Deli
V. Ocak
2. Numaralandırılmış eserlerden hangisi farklı bir yazara aittir?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V
 
Kışın çevresi ile tüm ilintileri kesilen bir Doğu Anadolu kasabasına, Kaymakam olduğunu iddia eden uyanık bir genç ve birkaç arkadaşı gelirler. Tek yetkili olarak tüm sorumlulukları yüklenir ve kötülüklerle mücadele eder. Kaymakam kısa bir süre içinde vurgunculuğa ve zorbalığa son verir. Dürüst ve cesur bir yönetime susamış olan halk yeni Kaymakam'ın yanında yer alır. Zarara girmiş olanlar ise siner ve pusuya yatarlar. Oyun buruk bir ironi ile son bulur. Kaymakam ve arkadaşlarının akıl hastanesinden kaçan akıl hastaları oldukları ve ulaşımın kesilmesinden yararlanarak kendilerini bir süre yetkili kişileri gibi gösterdikleri anlaşılır.
3. Parçada özeti verilen oyunun adı ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buzlar Çözülmeden - Cevat Fehmi Başkut
B) Fermanlı Deli Hazretleri - Musahipzâde Celal
C) Toprak - Necip Fazıl Kısakürek
D) Bir Zamanlar Memleketin Birinde - Aziz Nesin
E) Ben Devletim - Recep Bilginer

Haldun Taner’in oyun yazarlığını genel olarak üç devreye ayrılır. Bunlardan ilki 1949-1962 arasında yanılsamacı anlatımla kurulu (I) Fazilet Eczanesi, (II) Lütfen Dokunmayın gibi oyunlar kaleme alarak değerler çatışması ile değişen Türk toplumunun genel görünüşlerini anlattığı dönemdir. İkinci evre, Brecht etkisi ile epik türde olan (III) Keşanlı Ali Destanı, (IV) Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım ve (V) Sarı Naciye oyunlarını içine alan dönemdir. Üçüncü evre ise kabare tiyatrosu alanındaki çalışmaları ile oluşur.
4. Parçada numaralanmış oyunlardan hangisi bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I    B) II    C) III     D) IV     E) V

I. Ahmet Kutsi Tecer’in en tanınmış tiyatro eserlerinden biridir. 1947 yılında basılan üç perdelik oyun, bir mahallenin 24 saatlik bir dilimini canlı tablolar halinde ele alır. Orta oyun tekniğine yakın biçimde düzenlenmiş oyun tiyatromuzun en başarılı örneklerinden biridir. Eser, bir mahallenin 24 saatlik bir dilimini ele alır.
II. Oyun içinde oyun kurgusuyla yazılan eserde Türk tiyatrosunun kimlik arayışı anlatılmaktadır. Haldun Taner, oyunda Moliere'nin George Dandin adlı oyununu üç farklı biçimde tekrar yazmıştır.
5. Numaralanmış parçalarda sözü edilen eserler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Köşebaşı, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı
B) Bir Pazar Günü, Keşanlı Ali Destanı
C) Kanaviçe, Bir Adam Yaratmak
D) Kahvede Şenlik Var, Zengin Mutfağı
E) Nalınlar, Eşeğin Gölgesi

Necati Cumalı’nın ilk oyunu olan ve aynı zamanda kırsal yaşamı konu alan — adlı oyunu, Anadolu insanının töre ve geleneklere olan derin bağlılığından kaynaklı baskıcı yapısını konu edinir. Oyunda Fatma, yedi yıldır evli olmasına rağmen çocuk doğuramadığı için çevresi tarafından suçlanan, hor görülen ve toplum dışına itilen, hatta üzerine kuma getirilmek istenen törelerin kurbanı kadını temsil eder.
6. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bir Kilo Namus       B) Evcilik Oyunu       C) Boş Beşik
D) Pembe Evin Kaderi        E) Aşk Duvarı

Sabahattin Kudret Aksal’ın — (1966) oyunu kadın ve erkek ilişkisi ve evlilik üzerine bir eserdir. Oyunda kadın ve erkeğin evlilikten beklentileri ve toplumun evliliğe bakışı anlatılmaktadır.
7. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ayışığında Şamata
B) Çatıdaki Çatlak
C) Bir Şehnaz Oyun
D) Ayak Bacak Fabrikası
E) Kahvede Şenlik Var

Sosyal kültürel hayattaki değişimden kadın sorununa iktidar tutkusundan başkaldırıya, Karagöz oyunlarından çocuk oyunlarına kadar birçok farklı konuda tiyatro yazan sanatçı insanı erdemleri ve zayıflıkları ile bir bütün olarak görür. Yazar kendisine büyük bir ün kazandıran "Gılgamış / Tanrılar ve İnsanlar" adlı oyununda mitolojiden ve tarihin en eski destanının kahramanından hareket ederek insanın güç ve iktidar ilişkisini anlatmaya çalışır.
8. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Turan Oflazoğlu
B) Güngör Dilmen
C) Oktay Arayıcı
D) Orhan Asena
E) Sermet Çağan

9. Aşağıda verilen sanatçılardan hangisinin tiyatro türünde eseri yoktur?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Melih Cevdet Anday
D) Adalet Ağaoğlu
E) Aziz Nesin

I. Oyunda, kutsal kabul ettikleri göldeki balıklar ölmesin diye tek besinleri olan buğdayı balıklara veren bir halkın kara tohumla beslenip kötürüm kalmaları konu edilir.
II. Oyunda evlilik anlayışının çıkar ilişkilerine göre biçimlendirilmesi eleştirilmektedir. İnsaf ile kızı Gülsün, kiralık bir evde zar zor yaşamaktadır. Tek umutları Gülsün'ün evleneceği zengin bir kocadır. Gülsün'ün kısmeti çıkmayınca çareyi, gazeteye ilan vermekte bulurlar.
10. Numaralanmış parçalarda sözü edilen eserler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Ya Devlet Başa Kuzgun Leşe, Bir Kilo Namus
B) Ayak Bacak Fabrikası, Rumuz Goncagül
C) Tanrılar ve İnsanlar, Bir Kilo Namus
D) Ya Devlet Başa Kuzgun Leşe, Rumuz Goncagül
E) Ayak Bacak Fabrikası, Ayışığında Şamata

Konularını genellikle tarih ve mitolojiden alan Güngör Dilmen; (I) ... oyununda kapitalizmin acımasızlığını, (II) ... oyununda ideal dünya düzeninin insan aklıyla oluşturulabileceğini, (III) ... oyununda toplumsal bir sorun olan kumalık meselesini, (IV) ... adlı oyununda ise sömürgenin insana ve topluma verdiği zararları anlatır.
11. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bırakılan boşluklardan herhangi birine getirilemez?
A) Canlı Maymun Lokantası
B) Akad’ın Yayı
C) Mikado'nun Çöpleri
D) Kurban
E) Afyon Savaşı

İlkeleri, Alman şair ve oyun yazarı Bertolt Brecht tarafından ortaya konulan tiyatro anlayışıdır. Amaç, seyircinin izledikleri hakkında düşünmesini ve bilinçlenmesini sağlamaktır. Bu da geleneksel tiyatrodaki yanılsamacı anlayışın kırılmasıyla mümkündür. Bu sayede seyircinin olayın altında yatan nedenlere ve süreçlere eleştirel bir gözle bakabilmesi hedeflenir.
12. Parçada sözü edilen tiyatro anlayışının edebiyatımızdaki ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asiye Nasıl Kurtulur?
B) Keşanlı Ali Destanı
C) Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
D) Oyun Nasıl Oynamalı
E) Sarı Naciye

Şiir, tiyatro, roman, hikâye gibi birçok türde eser veren sanatçının eserlerinde din, tasavvuf, tarih, felsefe gibi konular geniş bir yer tutar. Şiirden sonra en çok emek verdiği tür tiyatrodur. Onu oyun yazmaya iten en önemli neden toplumsal kaygılarıdır. Şiirlerinde söyleyemediklerini oyunları ile söylemeye çalışır. Oyunları da şiirleri gibi trajik bir karakter gösterir. Oyunlarında günah duygusu, vicdan azabı, kader- irade, madde-ruh mücadelesi gibi metafizik ve psikolojik problemleri işlemiştir.
13. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Sezai Karakoç
D) Nazım Hikmet Ran
E) Melih Cevdet Anday

Erken Cumhuriyet Dönemi komedi yazarlarından biridir. Şinasi’nin "Şair Evlenmesi" ile başlayan "töre komedisi" anlayışını devam ettirdi. Oyunlarında geleneksel Türk tiyatrosundan yararlanmıştır. Bu sayede geleneksel ile modern tiyatroyu buluşturmayı başaran yazarlardan biri olmuştur. Konularını özellikle 18. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun günlük hayatından almıştır. Osmanlıda görülen sosyal sorunları, bozulan idari yapıyı ve dinî sömürüyü karikatürize ettiği tiplerle anlatmıştır.
14. Parçada sözü edilen tiyatro yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cevat Fehmi Başkut
B) Musahipzâde Celal
C) Aziz Nesin
D) Orhan Asena
E) Yusuf Ziya Ortaç

Cumhuriyet’in ilanı ile ideolojik bakımdan yeni bir tarih anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu yeni tarih anlayışı ile Türk milletinin erdemleri, milli değerleri ve idealleri; tarih ve Türk destanları şeklinde anlatılmak istenmiştir. Atatürk, devrimleri geniş halk kitlelerine benimsetmek için, — tarih tezi ile ilgili piyes yazmasını istemiştir. Toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısını çizen ve milli tarih bilincini geliştirmeyi hedefleyen konusunu tarihten alan Akın ve Özyurt piyesleri Atatürk’ün isteği üzerine yazılmış piyeslerdir.
15. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Faruk Nafiz'den
B) Yusuf Ziya Ortaç'tan
C) Reşat Nuri'den
D) Halit Fahri'den
E) Ziya Gökalp'ten

(I) Turan Oflazoğlu, yazdığı tarihî tiyatrolarıyla bir dönem uzun süre hafızalardan silinmeyen (II) IV. Murat, (III) III. Selim Kılıç ve Ney, (IV) Kösem Sultan, (V) İstanbul Efendisi gibi eserler yazmış ve bunları sahnelemiştir. Yazarın hemen bütün oyunlarının zamanı, Osmanlı imparatorluğunun tarih sahnesinde bulunduğu dönemdir.
16. Parçada numaralanmış yerlerden hangisi bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Dolmuş ve Akbaba adlı mizah dergilerindeki yazılarıyla adını duyurdu. Birçok türde eser verse de oyun yazarı olarak tanındı. Daha çok mizahi ve vodvil türünde oyunlar yazdığı görüldü. En ünlü oyunlarından biri olan Cengiz Han'ın Bisikleti, birden çok kadınla evliliğin yergisini yapan bir komedidir. Eserde olaylar Cumhuriyet'in ilk yıllarında İstanbul Salacak'ta Cengiz Han isimli bir yalının oturma odasında geçmektedir. Cengiz'in yurt dışındaki karısı İstanbul'a gelmek üzeredir. Cengiz telaşlıdır çünkü, iki karısı daha vardır.
17. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sermet Çağan
B) Oktay Arayıcı
C) Refik Erduran
D) Vasıf Öngören
E) Sabahattin Kudret Aksal

Su sorunu ve kardeş çatışması üzerine kurulan Susuz Yaz, yazarın olgunluk dönemi eserlerindendir. Yazar, oyunu aynı adlı uzun öyküsünden sahneye uyarlamıştır. Habil ile Kabil olayının hatırlattığı oyunda, Anadolu’nun yüzyıllardır çektiği su sıkıntısı ile ahlaki sorunları bir arada sergilenir.
18. Parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necati Cumalı
B) Nezihe Meriç
C) Adalet Ağaoğlu
D) Vasıf Öngören
E) Recep Bilginer

Oyun yazarı, oyuncu ve tiyatro yönetmeni kimlikleriyle modern Türk tiyatrosunun dikkate değer isimlerinden biri olan Vasıf Öngören, hem Brecht’in çeşitli oyunlarını sahneye koyarak hem de epik tiyatro yöntemiyle oyunlar yazarak Türk tiyatro seyircisinin epik tiyatro kuramı ile tanışmasında önemli bir rol üstlenir. Öngören’in, 1966-68 yılları arasında yazılan ve ilk olarak 1969-70 sezonunda Ankara Birliği Sahnesi’nde sahnelenen — adlı oyunu, gerek içerik gerek biçim bakımından Brecht’in yönteminin başarıyla uygulandığı bir eserdir.
19. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Asiye Nasıl Kurtulur?
B) Rumuz Goncagül
C) Keşanlı Ali Destanı
D) Fadik Kız
E) Kral Üşümesi

Eserde masumluğu infazından sonra anlaşılan bir gence idam kararı veren bir hâkimin hikayesi işlenir. O ana kadar katı bir kanun adamı olan Reis Bey, bu olaydan sonra olaylara ve insanlara farklı açılardan bakmayı öğrenmiştir. Emekliliğini isteyerek görevini bırakan Reis Bey, ayaktakımı arasına karışarak onları doğru yola sevk etmeyi görev edinir.
20. Parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Recep Bilginer
D) Turgut Özakman
E) Başar Sabuncu

👉 Testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili Sayfalar


👉 Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Yazarları Özet

👉 Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Çıkmış Sorular

Cevaplar

1.B   2.D   3.A   4.E   5.A   6.C   7.E   8.D   9.B   10.B   11.C   12.B   13.B   14.B   15.A   16.E 17.C   18.A   19.A   20.B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.