Divan Şiiri Nazım Türleri Test 1

I. Hz. Peygamber'in fiziki özellikleri
II. Şehzadelerin tahta çıkışı
III. Hz. Peygamber’in doğumu
IV. Allah’ın birliği ve yüceliği
1. Aşağıdaki nazım türlerinden hangisi yukarıda numaralanmış konuların herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
A) Cülusiye
B) Mevlit
C) Tevhit
D) Hilye
E) Iydiyye

Nesip bölümünde at tasvirine yer verilen kasidelerdir. Bu kasidelerde hükümdar atının yürüyüşünden, çabukluğundan, hızından, renginden, kâkülünden, endamından söz edilir. Nefi'nin IV. Murat'ın atlarını övdüğü kasideler bu türün en meşhur olanlarıdır.
2. Yukarıda sözü edilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rahşiye
B) Tehzil
C) Şehrengiz
D) Mersiye
E) Surname

Edebiyatta Hz. Muhammed’in sözlerinden kırk tanesini bir araya getiren eserlere — denir.
3. Yukarıda bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cülusiye
B) Hezliyat
C) Hamse
D) Hadis-i Erbain
E) Mersiye

Divan şiirinde ölen birinin ardından duyulan üzüntüyü dile getirmek ve o kişinin iyi taraflarını anlatmak üzere yazılan lirik şiirlerdir. İslamiyet öncesinde —, halk edebiyatında ise ağıt olarak bilinir.
4. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sav
B) Sagu
C) Koşuk
D) Yuğ
E) Şölen

Arapçada "doğmak", "doğum zamanı" ve "doğum yeri" anlamına gelir. Bu üç anlam da Türkçede kullanılmıştır. Ancak bu 
sözcük söylendiğinde akla ilk önce Hz. Muhammed’in doğumu ve bunu anlatan eserler gelir.
5. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen türde bir eser vermiştir?
A) Necati
B) Baki
C) Süleyman Çelebi
D) Nedim
E) Şeyh Galip

Hayretle anarım seni daima,
Hey koca filozof yaman adamsın!
Doktorsun, âlimsin, şairsin amma
Kimse diyemez ki aklı tamamsın
6. Orhan Seyfi Orhon'un Rıza Tevfik için yazdığı yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnek olabilir?
A) Şehrengiz
B) Nazire
C) Lugaz
D) Hicviye
E) Hilye

I. Siham-ı Kaza — Hiciv
II. Ahmediyye — Mevlit
III. Nehcü'l-Feradis — Kırk Hadis
IV. Mecalisün Nefais — Tezkire
V. Tazarruname — Naat
7. Yukarıda numaralanmış yerlerde verilen eser-tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

8. Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir kasidenin fahriye bölümünden alınmıştır?
A) Kılıcun üstün ola niteki tîg-i hûrşîd
Sâye-i saltanatunda ola âsûde cihân
B) Bahâr erdi yine düşdü letâfet gülsitân üzre
Yine oldu zemînin lutfu gâlib âsmân üzre
C) Duâ-yı devlet-i şâh-ı cihâna başla ey Bâkî
Hudâ pâyende kılsun tâc u taht-ı zıll-ı Yezdânı
D) İnce belüm ḳolunda bil dirsin
Dirsin ammâ yog ortada görinür
E) Benem zamânede ser-leşker-i sipâh-ı suhan
Benem zamânede erbâb-ı nazma ser-defter

9. Aşağıdaki beyitlerden hangisi ayraç içinde verilen nazım türüne örnek gösterilemez?
A) Ya lağımcı kazmasıdır ya sapandır ya çapa
Sen yürüdükçe dokunduğu yeri yırtar burun (hiciv)
B) Bi-hamdillâh şeref buldı yine mülk-i Süleymânî
Cülûs itdi saâdet tahtına İskender-i sânî (cülusiye)
C) Âmine hâtun Muhammed ânesi
Ol sadefden doğdu ol dür dânesi (mevlit)
D) Siyeh-i çeşm-i Huda-bin-i resul
Pek siyah idi latif ü makbul (hilye)
E) Diye-durur dil ü cân lâ ilâhe illallah
Toludur iki cihân lâ ilâhe illallah (Iydiyye)

Vatan çiğnedi geçti vatanın ağyârı
Merhamet kaldı sana iki cihan hünkarı
Gidiyor sevgili Kur'an'ını hıfz et bâri
Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
Yoğ imiş kurtaracak bahtı kara mâderini
10. Yukarıda verilen dizeler aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnek olabilir?
A) Mersiye
B) Mevlit
C) Hiciv
D) Rahşiye
E) Surname

11. Aşağıdakilerden hangisi divan şiiri nazım türlerinden biri değildir?
A) Surname
B) Müseddes
C) Şehrengiz
D) Muamma
E) Hilye

I. Eskiden şairlerin sundukları kasideler karşılığında aldıkları para ya da hediye
II. Klişeleşmiş söz ve anlatım
III. Edebiyatta konusu Allah'a yakarış olan şiir
IV. Edebiyatta bir şiirin başka bir şair tarafından aynı ölçü ve kafiye ile yazılmış benzeri
12. Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir?
A) Mazmun
B) Caize
C) Musarra
D) Münacat
E) Nazire

13. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Hz. Peygamber'in fiziki özelliklerini içeren levhalara hilye denir.
B) Cülûsiyeler padişahların tahta çıkışlarının yıl dönümünü kutlamak için de yazılmıştır.
C) Mevlitler ele aldığı konular nedeniyle didaktik-lirik özellikler gösterir.
D) Şehrengizler şehzadelerin sünnet düğünleri ile hanım sultanların doğum ya da evlilik törenlerini konu alır.
E) Mersiye genellikle terkibibent şeklinde yazılır.

Şiirini methiye ve fahriyeye adayan şair; mağrur edası, yüksek düzeyde zekâsı ve hayal gücüyle klasik şiirin kendine özgü üslup sahibi olmayı başarmış birkaç şairinden biridir. Kendini övme ve mağrur bir eda, onun şiirlerinde taviz vermediği yönlerinin başında gelir. Şairin naat türünün en güzel örneklerinden biri olan "Sözüm Kasidesi" farklı üslubu ve muhtevasıyla onun kişilik özelliklerini bütünüyle aksettiren bir eserdir.
14. Parçada sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nefi
B) Baki
C) Fuzuli
D) Süleyman Çelebi
E) Enderunlu Vasıf

15. Aşağıdakilerden hangisi Vesiletü'n-Necat adlı eser için söylenemez?
A) Mevlit türünün en ünlü eseridir.
B) Süleyman Çelebi tarafından yazılmıştır.
C) 14. yüzyıl eseridir.
D) Sade bir Türkçe ile yazılmıştır.
E) Eser adı “Kurtuluş Vesilesi" anlamına gelmektedir.

Olur sanma gamun rızk ile eksük
Büyük başın olur ağrısı büyük

Yalnız iş tutuban umma uzlık
Ki Tanrı'ya yaraşur yalnuzlık

16. İçerik özelliklerinden hareketle bu beyitlerin aşağıdaki türlerin hangisinden alındığı söylenebilir?
A) Methiye
B) Fahriye
C) Pendname
D) Surname
E) Hicviye

I. Bayram
II. At
III. Düğün
IV. Bilmece
17. Aşağıda verilen nazım türlerinden hangisi yukarıda numaralanmış sözcüklerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
A) Muamma
B) Kıyafetname
C) Rahşiye
D) Iydiyye
E) Surname

Esas olarak günahkârlık ve pişmanlık duygularının dile getirildiği şiirlerdir. Bu tür şiirlerde Allah’ın bağışlayıcılığını ifade eden isim ve sıfatlarından sıkça söz edilir. Onun mağfiret sahibi oluşuna dair ayet ve hadisler telmih veya iktibas yoluyla zikredilerek af için bir dayanak aranır. Hz. Peygamber’in ümmetine şefaat edeceğinden hareketle Allah’ın günahkâr kullarını habibinin hürmetine bağışlaması istenir.
18. Parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevhit
B) 
Münacat
C) 
Naat
D) Mevlit
E) Iydiyye

Şefaat eylemezsen ben yanam nâr-ı cehennemde
Aman halüme rahm eyle ricadur ya Resulallah
19. Yukarıda verilen beyit aşağıdaki şiir türlerin hangisinden alınmış olabilir?
A) 
Naat
B) Münacat
C) 
Pendname
D) Şehrengiz
E) Tevhit

20. Türk edebiyatında bilinen ilk naat örneği aşağıdaki eserlerin hangisinde yer almaktadır?
A) Göktürk Kitabeleri
B) Divan-u Lugat'it Türk
C) Kutadgu Bilig
D) Divan-ı Hikmet
E) Atabetü'l Hakayık

👉 Testi pdf olarak indirmek için tıklayınız.

İlgili SayfalarCevaplar

1. E  2.A  3.D  4.B  5.C  6.D  7.E  8.E  9.E  10.A  11.B  12.C  13.D  14.A  15.C  16.C  17.B  18.B  19.A  20.C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.