Sözcük Türleri Karma Test 6 Çözümlü

Bir seneden beri boş olduğu halde en düşkün muallimler bile oraya gitmeye yanaşmıyorlarmış. 
1. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İşaret zamiri
B) Edat
C) Yer-yön zarfı
D) Niteleme sıfatı
E) Asıl sayı sıfatı

Çözüm

İşaret zamiri — oraya (yer anlamlı işaret zamiri)
Edat — den beri
Yer-yön zarfına örnek yok.
Niteleme sıfatı — düşkün (muallim)
Asıl sayı sıfatı — bir (seneden)
Cevap C

Delikanlı cevap vermedi. Yamacındaki paçavraları araladı. Saçları terli şakaklarına yapışmış, bir deri bir kemik, ufacık bir baş meydana çıktı.
2. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belgisiz sıfat
B) Kaynaşmış birleşik sıfat
C) Türemiş sıfat
D) Küçültme sıfatı
E) Sıfat yapan -ki

Çözüm

Belgisiz sıfat — bir (baş)
Kaynaşmış birleşik sıfat — Birden fazla sözcüğün anlamca ve biçimce kaynaşıp birleşmesiyle oluşan sıfatlardır. Başka bir deyişle bitişik yazılan tüm birleşik sıfatlar, kaynaşmış birleşik sıfattır. Parçada kaynaşmış birleşik sıfata örnek yok.
Türemiş sıfat — ter-li (şakakları)
Küçültme sıfatı — ufacık (baş)
Sıfat yapan -ki — Yamacındaki (paçavralar)
Cevap B

Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor
Onlardan kalbime sevda geçmiyor
Ben yordum ruhumu biraz da sen yor
Çünkü bence şimdi herkes gibisin
3. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Zaman zarfı
B) Belgisiz sıfat
C) Belgisiz zamir
D) Azlık-çokluk zarfı
E) Birden fazla bağlaç

Çözüm

Zaman zarfı — şimdi
Belgisiz sıfata örnek yok.
Belgisiz zamir — herkes
Azlık-çokluk zarfı — biraz (yor)
Birden fazla bağlaç — da, çünkü
Cevap B

Her gün işe gidip gelirken rastladığı yalın ayaklı çocuklardan olmayacaktı onunkiler.
4. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İlgi zamiri
B) Kurallı birleşik sıfat
C) Belgisiz sıfat
D) İşaret zamiri
E) Birleşik zamanlı eylem

Çözüm

İlgi zamiri — onun-ki-ler (onun çocukları)
Kurallı birleşik sıfat — yalın ayaklı (çocuklar)
Belgisiz sıfat — her (gün)
İşaret zamirine örnek yok.
Birleşik zamanlı eylem — ol-ma-y-acak-tı (gelecek zamanın hikayesi)
Cevap D

5. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı "soru zamiri" ile sağlanmıştır?
A) Peki, bugüne kadar beni niçin aramadın?
B) Bu kadar yumurtayı nereden bulabiliriz?
C) Ne kadar kazanacağını biliyor musun?
D) Parayı hangi bankaya yatıralım?
E) Siz buraya kadar nasıl geldiniz?

Çözüm

A — Soru zarfıyla (niçin)
B — Soru zamiriyle (nereden)
C — Soru ekiyle (biliyor musun)
D — Soru sıfatıyla (hangi)
E — Soru zarfıyla (nasıl)
Cevap B

Bu akşam, gökyüzü bana, batıdan doğuya kadar dallarını uzatmış bir ağaç gibi göründü; yavaş yavaş sallandıkça üstümüze beyaz çiçeklerini döken kocaman bir yasemin ağacı!
6. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birden fazla sıfat tamlaması
B) İsim tamlaması
C) Birden fazla edat
D) İkileme
E) İsim-fiil

Çözüm

Birden fazla sıfat tamlaması — bu akşam, beyaz çiçeklerini, kocaman bir yasemin ağacı...
İsim tamlaması — yasemin ağacı
Birden fazla edat — e kadar, gibi
İkileme — yavaş yavaş
İsim-fiile örnek yok.
Cevap E

7. Aşağıdakilerin hangisinde "adlaşmış sıfat-fiil" yoktur?
A) Su içene yılan bile dokunmaz.
B) Yalnız kalanı kurt yer.
C) Sürüden ayrılanı kurt kapar.
D) Meyve veren ağaç taşlanır.
E) Namaza meyli olmayanın ezanda kulağı olmaz.

Çözüm

A — Suyu içen (kişiye)
B — Yalnız kalan (kişiyi)
C — Sürüden ayrılan (kişiyi)
D'de adlaşmış sıfat fiile örnek yok.
E — Namaza meyli olmayan (kişinin)
Cevap D

Anadolu'da hangi büyücek kasabaya ayak atsanız bu tuluat tiyatrolarından birine rast gelirsiniz. Yahut hiç değilse çarşı duvarlarında kafilenin yakın bir zamanda buraya konup göçmüş olduğunu gösteren yırtık bir ilana tesadüf edersiniz.
8. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Soru zamiri
B) İşaret zamiri
C) Belgisiz zamir
D) Soru sıfatı
E) Küçültme sıfatı

Çözüm

Soru zamirine örnek yok.
İşaret zamiri — buraya
Belgisiz zamir — birine
Soru sıfatı — hangi (kasaba)
Küçültme sıfatı — büyücek (kasabaya)
Cevap A

(I) Seviyordu onu. (II) Şiirler yazmıştı onun için. (III) Ne çıkardı sevilmiyorsa? (IV) Bu belki de çok daha güzeldi. (V) Kavuşamadan ama günün birinde kavuşuvermeyi umutlanarak dolaşmak!
9. Parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde "ek eylem" yoktur?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözüm

I — sev-iyor idi
II — yaz-mış idi
III — çık-ar idi, sevilmiyor ise
IV — güzel idi
V'de ek eyleme örnek yok.
Cevap E

10. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük zarf değildir?
A) Bu eğlenceler çok geç saatlere kadar sürerdi.
B) Aslında yaşananları pek hatırlamıyorum.
C) Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum.
D) Bana yarın için biraz para lazım.
E) En güzel hikayeleri ondan dinlersin.

Çözüm

Zarflar; eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ya da kendi türünden sözcüklerin anlamını değişik yönlerden belirtir.
A — Sıfatın anlamını miktar yönünden belirtmiş.
B — Kendi türünden bir sözcüğün anlamını belirtmiş.
C — Kendi türünden bir sözcüğün anlamını belirtmiş.
D — "Biraz" sözcüğü bu cümlede belgisiz sıfat olarak kullanılmıştır.
E — Sıfatın anlamını miktar yönünden belirtmiş.
Cevap D

Dili çözülüyor gecelerin
Gölgeler kaçışıyor derine
Alıp sihrini bilmecelerin
Gün doğuyor şehrin üzerine
11. Bu dizelerde kaç isim tamlaması vardır?
A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

Çözüm

gecelerin / dili
bilmecelerin / sihri
şehrin / üzeri

Cevap C

Ev sahibi kadın gitti, kendi kolonyasını aldı geldi, annemi ayılttı. Sapsarı yüzüyle annem evvela şaşkın şaşkın bakındı. Sonra alnını dizlerine dayadı, sarsıla sarsıla ağlamaya başladı.
12. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belgisiz sıfat
B) Zarf görevinde ikileme
C) Zaman zarfı
D) Pekiştirme sıfatı
E) Belirtisiz isim tamlaması

Çözüm

Belgisiz sıfata örnek yok.
Zarf görevinde ikileme — şaşkın şaşkın (bakındı)
Zaman zarfı — evvela
Pekiştirme sıfatı — sapsarı (yüzü)
Belirtisiz isim tamlaması — ev sahibi
Cevap A

Zaman zarfı olarak kullanılan "sabah, akşam, gece, yarın, dün" gibi sözcükler, isim olarak kullanıldıklarında eyleme sorulan "Ne zaman" sorusunu yanıtlamaz.
13. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcük zarf olarak kullanılmıştır?
A) Akşam yemeğinde çay, sabah kahvaltısında süt içilirdi.
B) Gecenin içinden çıkıp gelen bir yabancıydı o.
C) Annem yarını düşünerek yaşayan bir kadındı.
D) Bu konuda kendisine dün bir brifing verildi.
E) Sabah namazını kaçırdığını görmemiştim.

Çözüm

D — ...brifing "ne zaman" verildi (dün)
Cevap D

(I) Odasına geçti. Saklı yerden bir on lira daha ayırdı. (II) Ortancaya vermişti, büyüğün de hakkı vardı. Torundu bunlar. Hatta bir on lira daha ayırmalı, onu da kıza (III) vermeliydi (IV) annelerinden gizli. (V) El malıydı o. Yarın gittiği yerde ne olur bilinmez.
14. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) I. hem i
yelik hem yönelme durum eki almıştır.
B) II. adlaşmış sıfattır.
C) III. birleşik zamanlı bir eylemdir.
D) 
IV. hem üçüncü çoğul şahıs iyelik eki hem ayrılma durum eki almıştır.
E) V. ek eylem almış bir sıfat tamlamasıdır.

Çözüm

E — "El malı", isim tamlamasıdır.
Cevap E

Yüz Yüze adlı (I) uzun hikâyemi Moskova’da öğrenciyken yazdım. Daha (II) yeni bitirmiş, mürekkebi (III) henüz kurumamış eserimi (IV) birine okumak, fikrini almak istedim. Kırgızca yazdığım eseri Moskova’da (V) kime okuyabilirdim ki?
15. Parçadaki numaralanmış sözcükler türleri bakımından eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözüm

I — uzun (hikaye) → niteleme sıfatı
II — yeni (bitirmiş) → durum zarfı
III — henüz (kurumamış) → zaman zarfı
IV — birine → belgisiz zamir
V — kime → soru zamiri
Cevap A

Ağlamaya başladı. O ağlamaya başlayınca tilki bakışlı adamın da yüreği kabardı. O da kendi evini, başka bir memleketteki karısını, çocuklarını, annesini, biri dul öteki hizmetçilik yapan kız kardeşlerini hatırlamıştı.
16. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Dönüşlülük zamiri
B) Belgisiz sıfat
C) Durum zarfı
D) Belgisiz zamir
E) İşaret zamiri

Çözüm

Dönüşlülük zamiri — kendi
Belgisiz sıfat — başka bir (memleket)
Durum zarfına örnek yok.
Belgisiz zamir — biri
İşaret zamiri — öteki
Cevap C

Derse başladığımın galiba beşinci sabahıydı. Sıralara göz gezdirirken birdenbire kalbim tatlı bir heyecanla çarptı. En arka sıranın ucunda güzel çehreli bir kız çocuğu, inci gibi dişleriyle bana gülümsüyordu.
17. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belgisiz sıfat
B) Sıra sayı sıfatı
C) Kurallı birleşik sıfat
D) Miktar zarfı
E) Niteleme sıfatı

Çözüm

Belgisiz sıfat — bir (heyecan)
Sıra sayı sıfatı — beşinci (sabah)
Kurallı birleşik sıfat — güzel çehreli (kız)
Miktar zarfına örnek yok.
Niteleme sıfatı — tatlı (heyecan)
Cevap D

Neler söyledim? Beni dinleyenler kimlerdi? Bilmiyorum. Akşam eve döndüğüm zaman hâlâ kendimi bulamamıştım.
18. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Dönüşlülük zamiri
B) Soru zamiri
C) Adlaşmış sıfat-fiil
D) Bağlaç
E) Yeterlik eylemi

Çözüm

Dönüşlülük zamiri — kendimi
Soru zamiri — neler, kimlerdi
Adlaşmış sıfat-fiil — Beni dinleyenler (Beni dinleyen insanlar)
Parçada bağlaç yok.
Yeterlik eylemi — bulamamıştım (bulabilmek)
Cevap D

19. Aşağıdakilerin hangisinde "kurallı birleşik sıfat" yoktur?
A) Babam sadece üç gün kalacakmış.
B) O, mavi gözlü bir devdi.
C) Gözü açık memurlardan biri olaya el attı.
D) Orta ikiden ayrılmış bir aylık kâtip yeni evliydi.
E) Saman sarısı saçları mı vardı?

Çözüm

A'da kurallı birleşik sıfat yok.
B — mavi gözlü (dev)
C — gözü açık (memurlar)
D — bir aylık (kâtip)
E — Saman sarısı (saçlar)
Cevap A

Bu yaştaki hangi delikanlı oğlundan başka türlüydü? Günün birinde o da başkaları gibi aklını başına alır, durulurdu elbette.
20. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İşaret zamiri
B) Soru sıfatı
C) Belgisiz sıfat
D) Belgisiz zamir
E) Kişi zamiri

Çözüm

İşaret zamirine örnek yok.
Soru sıfatı — hangi (delikanlı)
Belgisiz sıfat — başka (türlü)
Belgisiz zamir — başkaları
Kişi zamiri — o
Cevap A

İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.