TYT Türkçe Tarama Testi 5

I. Yakan topta ilk yanan hep ben olurdum.
II. Hemen çıkmazsak biletimiz yanacak haberin olsun.
III. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş.
IV. Ben sana değil düştüğüm duruma yanıyorum.
V. Bizimki bütün gece ateşler içinde yandı.
1. "Yanmak" sözcüğü numaralanmış cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

Sinemanın başlangıç aşamasını da senaryo oluşturur. Senaryo bir filmi ateşleyen kıvılcım olan öykü ile başlar. Dert ile birleşen öykü, senaryo (I) aşamalarından (evrelerinden) geçerek film diline aktarılır. Geriye yönetmenin ellerinde görselleştirilmek kalır. (II) Prodüksiyon (yapım) süreçleri sonrası ise artık film (III) görücüye çıkmaya (gösterime girmeye) hazırdır. Dağıtım ve gösterim aşaması ile birlikte (IV) beyaz perdede (sinemada) seyirci ile buluşulur. Seyircinin beklentilerine cevap verebilmek ve istenilen mesajı aktarabilmek için senaryo büyük önem taşır. Bu yüzde senaryo aşamasında titizlenmek, araştırma yapmak, alanın uzman kişiler ile çalışmak şarttır. Yoksa (V) sabunköpüğü (romantik) filmlere zemin oluşturan bir süreç gerçekleşecektir.
2. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı ayraç ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Necatigil, son dönem şiirlerinde kelimelerin arasında bıraktığı boşlukların yarattığı görselliğin okuyucu tarafından doldurulması gerektiğini söyler. Ona göre modern şiirde, böyle bir şiir tecrübesinden geçmeyen kimselere şiir, katı ve kapalı olacaktır. Bu bağlamda Necatigil'e göre “halka inmek” kavramı "halkın anlayabileceği şekilde olsun diye sanatın imkanlarını kullanmayıp basitleştirmek" değildir. Onun için halka inmek; halkın yaşayışını işlemek, halk dilini kullanmak, halk duygu ve düşüncesini yansıtmaktır. Bu sebeple denilebilir ki Necatigil, herkesten ya da seçkin bir okuyucudan yana değildir. (www.yksedebiyat.org)
3. Parçada sözü edilen şair ya da onun şiir anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sanatın imkanlarından yararlandığı
B) Şiirleri ile halkı yönlendirmek istediği
C) Okuyucudan beklentileri olduğu
D) Şiirlerinde günlük yaşama yer verdiği
E) Şiir anlayışının zamanla değiştiği

Eskimiş öykülerde kimlik (I) arıyor değilim
(II) Yazıyorum acıyla, yanlış (III) yorumluyorlar
Yaralı hayvan gibi soluyup iç çekerek
Pazarlığa giriştiğini (IV) söylüyorum aşkların
Geçmişi özlediğimi sanıp (V) aldanıyorlar
4. Dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin hangi ikisinde ünlü daralması yoktur?
A) I ve II    B) III ve IV    C) II ve V    D) I ve IV    E) III ve V

Fantastik tür, dünya çapındaki (I) edebiyatseverler ve izleyiciler arasında popüler bir tür olarak tanınmaktadır. Bu tür eserlerde, gerçekçi olan ile (II) gerçeküstü olanın çatışması, eser sahibinin imgelenmeleri doğrultusunda yeni bir gerçeklik yaratır. Gerçekçilik ve fantezi arasındaki gerilim, yazarların fantezi film türü teorisinin temelini oluşturur. Mitler, peri masalları, ütopik alegoriler, destanlar, sürrealist yazıtların (III) yanı sıra, (IV) bilimkurgu, korku hikayeleri da içerisinde fantastik elementler barındıran, fantastik türe ait yapımlar olarak değerlendirilebilmektedir. Teknolojiyle güç kazanan sinemada, (V) gerçek dışı olanı seyirciye sunması sebebiyle, yapısı gereği fantastik bir olgu olarak kabul edilebilir.
5. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

I. M.Ö. 1000 ile 400 arasında Kuzey Afrika, Hindistan ve Çin’de çok sayıda küçük hayvanat bahçesi kurulmuştur.
II. Raylı sistem araçlarını kullananlar, otomobil sürücülerine göre günde % 30 oranında daha fazla yürümektedir.
III. Kapitalist sistem, özel girişimciler için, devletin sadece bir jandarma rolü oynayacağı eksiksiz bir özgürlük alanı yaratmayı öngörmektedir.
IV. Büyük Buhran, sanayileşmiş ülkelerde yaşayan insanların büyük kısmı için kitlesel işsizliğe neden olmuştur.
V. AB'nin sunduğu en yüksek ödül; adayların siyasi, idari ve ekonomik katılım kriterlerini yerine getirmeleri şartıyla üyeliktir.
6. Numaralanmış cümlelerde virgül (,) kaç farklı görevle kullanılmıştır?
A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

(I) Sahaflığı eski kitapçıdan biraz ayırmak lazım, yani eski (II) kitapçıya sahaf demiyoruz, eski kitapçı diyoruz ya da ikinci el kitap (III) satıcısı, o, (IV) güncel kitapların (V) ikinci elini satıyor. Biz piyasada olmayan kitapları satıyoruz. Baskısı bitmiş nadir kitaplar.
7. Parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi farklı bir yapım eki almıştır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

(I) Yağmur her dilde rahmet olarak (II) anılmaz ya bizde öyleydi. Rahmetin sesinin yerini kurşunların ölüm sesi ve sessizliği almış (III) büyük bir iştah ve öfkeyle ellerine silah bırakılmış insanlar (IV) birbirlerini ölümle (V) kucaklıyordu.
8. Numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

ve kağıdın bakışını ne zaman hissediyorsak
şiir oradan, o andan başlamalı. Şiir bir
insan gibi geçmeli aramızdaki hayattan
9. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Soru zamiri
B) Ünsüz türemesi
C) Edat grubu
D) Ek eylem
E) İşaret zamiri

Evimiz bahçe içinde önü çiçeklerle kaplı arkasında bir salıncak ve bir küçük havuzun bulunduğu bir (I) evdi. Salıncakta (II) sallanırdım. En büyük hayalim salıncaktan su dolu bir havuza (III) uçmaktı. Nasıl olurdu acaba sorusunu zihnimde çok da uzun tutmadım. Bir gün (IV) gerçekleştirdim. Muhteşem ve (V) ıslaktı.
10. Parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi ek eylem almamıştır?
A) I    B) II   C) III    D) IV    E) V

Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin
Biraz Ayten sürüyorum güzelleşiyor
Şarkılar söylüyorum
Şiirler yazıyorum Ayten üstüne
Saatim her zaman ya Ayten'e beş var
Ya da Ayten'i beş geçiyor
Ne yana baksam gördüğüm o
Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor.
11. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Belirtili isim tamlamasına
B) 
Ünsüz türemesine
C) Birleşik zamanlı eyleme
D) Sıfat-fiile
E) Soru sıfatına

14.30'da Galata Kulesi'ne geldiğinde çok üzgün görünüyordu. Bir kahve ısmarladı ve bu esnada çantasından çıkardığı bir kâğıda son yazısını yazdı. Sonra üst kata çıkarak korkuluğa dayandı ve çevreyi seyretmeye başladı.
12. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Yer-yön zarfına
B) Farklı türde eylemsilere
C) Ünlü düşmesine uğramış birden fazla sözcüğe
D) Yönelme eki almış belirtisiz isim tamlamasına
E) 
Birden fazla sıfat tamlamasına

Amatör balıkçılık, ticari amaç gayesiyle yapılmayan her türlü balıkçılık aktivitesidir.
13. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz sözcük kullanımı
B) Anlam belirsizliği
C) Özne – yüklem uyumsuzluğu
D) Eylemsi eksikliği
E) Birbiriyle çelişen ifadelerin birlikte kullanılması

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) 
Vitrinde Yaşamak, 1980’ler Türkiye’sinin kültürel iklimini derinlemesine anlama ve açıklamaya çalışan bir dizi denemeden oluşmaktadır.
B) Türkiye sinemayla dünyaya göre daha geç tanışmış, endüstriyel denebilecek ilk örnekler için 1950’lere kadar beklenmiştir.
C) Tarihin en eski devirlerinden beri müzik; şifa bulmak, acıları ve hastalıkların seyrini azaltmak veya tedavi etmek amaçları doğrultusunda kullanılmıştır.
D) Bugün en gerçek sandığımız görüntülerin mizansen olabileceğini, bilgisayar ortamında kolayca yaratılabileceğini biliyoruz.
E) "İyi bir senaryodan kötü bir film yapılabilir ama kötü bir senaryodan iyi film yapılamaz." diyor ünlü usta Rene Clair.

Çocuk edebiyatı alanında erken çocuk dönemini kapsayan ve Türkiye’de yapılmış makalelerin incelenmesi amacıyla yürütülen çalışmamız nitel araştırmalarda doküman incelemesi metodu kullanılarak hazırlanmıştır.
15. Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yüklem görevindeki eylem türemiş bir sözcüktür.
B) 
Farklı türde eylemsiler vardır.
C) Özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmaktadır.
D) Yüklemi edilgen bir eylemdir.
E) 
Yapısı bakımından bağlı cümledir.

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Bu sefer de geç kalırsa bir daha gelmesin.
B) Bu açıdan bakınca haklı olduğunu söyleyebilirim.
C) Keşke babana çekmeseydin, dedi bana.
D) Sandım ki bir daha mutlu olamayacaktım.
E) Daha dün geldi ama bugün herkese ismiyle hitap ediyor.


İlgili Sayfalar

Cevaplar

1.E  2.E  3.B  4.C  5.D  6.C  7.C  8.D  9.A  10.D  11.B  12.A  13.A  14.B  15.E  16.E

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.