TYT Türkçe Tarama Testi 6

Sanat ve sanatçı; çağlar boyunca insanın ilgi alanında olmuş, (I) klişe (basmakalıp) tabirle mağara devrinden günümüze ve her alanda olmak üzere hiç eksilmeden etkisini sürdürmüştür. Güzel sanatlar, mimarlık, edebiyat ya da müzik dalında olsun, ortaya konan bu eserler; insanlık tarihini biçimlendirme konusunda (II) yadsınamaz (inkar edilemez) bir öneme sahiptir. Sanatın önemi konusunda (III) hemfikir (aynı görüşte) olsak da "Sanat nedir, nasıl anlaşılır veya neye hizmet eder?" türü soruların cevabını vermek zordur. Sanatı tanımlama konusunda nerdeyse tamamen (IV) muğlak (sığ) (V) kriterler (ölçütler) söz konusudur ve büyük bir olasılıkla böyle kalmaya da devam edecektir.
1. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı ayraç ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Vezinli kafiyeli söz söyleyen herkesi şair sayanlarınki gibi, vezinsiz kafiyesiz şiir olamayacağını ileri sürenlerin fikirlerine de iştirak etmiyoruz. Diğer unsurları mevcutsa sadece vezinsizlik ve kafiyesizlik bir şiiri şiir olmaktan çıkaramaz. Şiirde vezni kafiyeyi zaruri sayan yanlış görüşe karşılık, bugün şair olmak için vezinsiz kafiyesiz yazmayı şart koşan çok daha garip ve gülünç bir zihniyet yer almıştır. Birinci görüşün dayandığı vezinli kafiyeli söz söylemede hiç olmazsa bir ustalık, bir zanaat bulunduğu halde, ikincisinin dayandığı vezinsizlik ve kafiyesizlikte o bile mevcut değil.
2. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Şairler aynı zamanda birer zanaatkârdır.
B) Ölçülü uyaklı söz söylemek maharet ister.
C) Şiir için ölçü ve uyak olmazsa olmaz değildir.
D) Ölçülü ve uyaklı her manzumeye şiir denemez.
E) Şiirler ölçüsüz ve uyaksız da olabilir.

3. Aşağıdakilerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır?
A) Çocuğu evde yalnız bırakmanı hiç doğru bulmuyorum.
B) Seni buralara getiren şeyi bizimle paylaşmak ister misin?
C) Bu maaşla İstanbul'da geçinebilmek çok zor olmalı.
D) Eve gelirken servisten bilgisayarımı alabilir misin?
E) Bazı günler onu evdeki çiçeği ile konuşurken yakalıyorum.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Fiziksel ve ruhsal dayanıklılık gerektiren maraton, 42 km 195 m’lik bir mesafeyi içeren bir yol koşusudur.
B) Evliya Çelebi; XVII. yüzyılda Bursa’da 7 Ermeni, 9 Rum, 6 Yahudi olmak üzere toplam 22 gayrimüslim ve 1’de Kıpti mahallesi olduğunu belirtmektedir.
C) Türklerde eğitim Orta Asya’ya kadar uzansa da Anadolu topraklarında sistemli eğitimin Anadolu Selçuklu Devleti ile yerleştiği bir gerçektir.
D) Dünyada ilk kez 19. yüzyılın ilk yarısında kullanılan bisiklet, bugünkünden daha farklı olarak tahtadan ve pedalsızdır.
E) Osmanlıda ilk telefon hattının 1881’de Soğukçeşme’deki eski telgrafhane binası ile Yeni Cami Postanesi arasına çekildiği öne sürülmektedir.

Telgraf; (I) askerî, (II) siyasî ve (III) iktisadî açıdan 19. yüzyılın en önemli teknolojik icatlarından biridir. Çanakkale, (IV) coğrafî öneminden dolayı telgrafın geçtiği ilk yerlerden biri olmuştur. Çanakkale ve bağlantılı hatların finansmanı, telgrafın daha çok (V) mülkî alanlarda kullanıldığı gerekçesiyle devlet tarafından karşılanmıştır.
5. Düzeltme işareti (^) parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde yerinde kullanılmıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Kösem ( )
( ) Belgrat ve Bosna( )da gümüşü eksik kestirilen paraları İstanbul esnafına cebren dağıtarak ayarı tam parayla değiştirmek iş mi yani ( ) Bu yoldan ne büyük kazanç elde edebileceğimizi bir düşünün ağalar ( ) kafaları çalıştırmak gerek ( )
6. Bir tiyatro metninden alınan bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) (:) (—) (') (?) (,) (.)
B) (,) (") (') (?) (;) (")
C) (;) (-) (') (!) (,) (.)
D) (:) (-) (') (?) (,) (.)
E) (,) (—) (') (?) (;) (!)

Sekiz yıl önce bu neşe ile bazı hikâyeler (I) karalamıştım. Çünkü ağır işler ve (II) zorluklarla yorulan zihinlere tazelik ve dinçlik vermek ve o vesile ile bazı (III) görenekleri de göstermek üzere artık hoş ve güldürücü hikâyeler yayımlayarak (IV) okurların kalplerini ferahlatmak gerekir. Hatta bu düşünce ile konuşma tarzında yazılmıştı. Bu eserler çeviri ve şundan bundan olmayıp kendi (V) önemsiz düşünce bahçemizin iyi kötü ürünleridir.
7. Parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Hiç görmediğim şey bu
Kurdun gözü yılmış (I) sürüden
Elmanın yarısı (II) soğuk yarısı (III) sıcak
Ağulu (IV) bitkilere dolanmış salkım
Güneşte (V) yağmur boşanacak
8. Dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Yeniden durdu ve eliyle alnını sildi; tıpkı deminki hamalın yolun ortasında kendisinin bir adım önünde yaptığı gibi fakat onun elleri hamalınkiler gibi değildi. Mümtaz'ın elleri hayatla doğrudan doğruya temasa girmemişti. Onun fırınında pişmemişti. Hamalın elleri siyah, şişkin damarlı, kaba ve kalındı.
9. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İlgi zamiri
B) Dönüşlülük zamiri
C) İşaret zamiri
D) Belgisiz zamir
E) Kişi zamiri

Aç mısın kardeşim gel olanı bölüşelim
Ama şiirlerimle seni doyuramam ki
10. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Anlamca kaynaşmış birleşik eylem
B) Yeterlik eylemi
C) Ek eylemin geniş zamanı
D) Emir kipiyle çekimlenmiş eylem
E) İstek kipiyle çekimlenmiş eylem

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde edat (ilgeç) yoktur?
A) Nice günlerden beri dünyalar inliyordu
Göğe uzanan dağlar uzaktan dinliyordu
B) 
Şimdi ne ihtimal ne de imkân var
Göğe hükmetmekten kolay ne vardı
C) Bu dünya insanlığa manevi hamam olsa
Her rengiyle insanlık tek renkte tamam olsa
D) 
Deniz koktu sabaha kadar
Yükselip alçalan göğsü deniz gibiydi
E) Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık
Yalnız arabacının dudağında bir ıslık

Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar
Ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar
Bir hazzı tükenmez gece sanmakla zamanı
Görmezler ufuklarda şafak söktüğü anı
12. Dörtlükte aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Adlaşmış sıfat-fiiller
B) Tamlananı sıfat almış isim tamlaması
C) Çekimli eylem
D) Zarf-fiil
E) Ünsüz türemesi

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelerin ayrılmasında yanlışlık yapılmıştır?
A) Dünya merkezci görüşe göre / Güneş, Ay ve gezegenler / merkezlerinde Dünya’nın bulunduğu iç içe geçmiş daireler üzerinde / sabit hızlarla / hareket ediyordu.
B) Elektriği doğru akım olarak dağıtan Edison / 1880’lerin sonunda / ABD’de / yüz civarında elektrik üretim ve dağıtım şirketi / kurmuştu. 
C) Tanpınar’ın şiirsiz şiir, edebiyatsız edebiyat diyerek eleştirdiği bu dönemi / Mehmet Kaplan / Türk şiirinin en büyük inkılâbı olarak / nitelendirir.
D) Sinemanın bir sektör haline gelerek büyük kitlelere ulaşma süreci / icadından birkaç on yıl sonra / özellikle ABD’de popüler kodların üretilmesine ve yaygınlaşmasına / yol açmıştır.
E) 
2012 yılında ABD’de / bir sinema salonunda on iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bir saldırganın kendisini "Joker" olarak tanımlaması / filmin vizyona girmeden tartışılmasına / neden olmuştur.

Üç fazlı transformatörlerin her bir bacağındaki primer ve sekonder sargıları tek-fazlı transformatörlerde olduğu gibi aynı manyetik akıya maruz kaldığından üç fazlı transformatörün her bir bacağı tek fazlı transformatör olarak kabul edilebilir.
14. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 
A) Belirtili nesne - zarf tümleci - özne - zarf tümleci - yüklem
B) Belirtisiz nesne - zarf tümleci - özne - zarf tümleci - yüklem
C) Zarf tümleci - özne - zarf tümleci - yüklem
D) Özne - yer tamlayıcısı - belirtili nesne - zarf tümleci - yüklem
E) Özne - zarf tümleci - belirtisiz nesne - zarf tümleci - yüklem

(I) Çocukluğumda hep bir şiir havası eserdi evimizde. (II) Anam da babam da birer şiir tutkunu idiler. (III) O yüzden çok erken başladı şiirle birlikteliğimiz. (IV) İlkokul çağında yazdıklarımın benim olduğuna inandırmakta güçlük çekerdim çevremdekileri. (V) Bu yüzden babam sık sık okula gelip tanıklık etmek zorunda kalırdı.
15. Numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam belirsizliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Birçok geceler onun evinde bir araya gelip dertleşirdik.
B) 
Geçen ay bir kız kardeş sahibi oldum.
C) Öğretmen, öğrenciye dersine girmesini söyledi.
D) Düşünceler baskı ya da kaba kuvvetle engellenemezler.
E) Meydandaki patlamada bırakın yaralanmayı sakat bile kalmadı.
Cevaplar

1.D  2.A  3.E  4.B  5.A  6.A  7.E  8.C  9.D  10.A  11.B  12.D  13.E  14.C  15.B  16.C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.