Ses Olayları Konu Testi 6 Çözümlü

O zamanlar yazar olmak aklımın ucundan bile geçmiyordu.
1. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ulama
B) Ünlü daralması
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ses düşmesi

Çözümü

Ulama → yazar_olmak / aklımın_ucundan
Ünlü daralması → geç-mi-yor-du (olumsuzluk eki "-ma,-me" daralmış)
Ünsüz benzeşmesine örnek yok.
Ünsüz yumuşaması → uc-u-n-dan (uç-)
Ses düşmesi → aklımın (akıl)
Cevap C

I. Benim ağzımda acı bir tat bıraktı.
II. Oğlumuz iki yıldır yurt dışında çalışıyor.
III. Şiirin ikinci beytinde bir sorun var.
IV. Kaynım bugün İstanbul'a dönüyor.
V. Bugün Ankara’dan misafirimiz geliyor.
2. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine örnek yoktur?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözümü

I. ağız (ağzımda)
II. oğul (oğlumuz)
III. beyit (beytinde)
IV. kayın (kaynım)
V'te ünlü düşmesine örnek yok.
Cevap E


Konuştun güneşi hatırlıyordum
Gariptin yepyeni bir sesin vardı
Bu ses öyle benim öyle yabancı
Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı
3. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünsüz yumuşaması
B) Ünsüz türemesi
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz yumuşamasına aykırılık

Çözümü

Ünsüz yumuşamasına örnek yok.
Ünsüz türemesi — yepyeni
Ünsüz benzeşmesi — konuş-tu-n / garip-ti-n
Ünlü daralması — hatırlı-yor-dum (hatırla-)
Ünsüz yumuşamasına aykırılık — ıslat-an
Cevap A


I. Bir merhamettir yanan daracık odaların isli lambalarında.
II. Ağrıyan başlarını dinlendirmek için yalnız altı saatleri vardı.
III. Art arda gelen iki bereket yılı da işleri büsbütün hızlandırmıştı.
IV. Romanda olaylar kronolojik olarak ilerlemektedir.
V. Ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar.
4. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangi ikisinde ses düşmesi yoktur?
A) I ve III  B) I ve IV  C) II ve V  D) III ve V  E) II ve IV

Çözümü

I — ses düşmesi (ünlü ya da ünsüz düşmesi) yok.
II — yalnız (yalın-ız)
III — ses düşmesi (
ünlü ya da ünsüz düşmesi) yok.
IV — ilerlemektir (ileri-le)
V — beyni (beyin-i)
Cevap A


Her sabah, kocaman bir kartal kanatlarını açarak (I) süzülüyor ve gelip Prometheus'un ciğerlerini (II) yiyordu. Bu müthiş hayvan sivri tırnaklarını insafsızca onun göğsüne (III) batırıyor ve korkunç gagası ile ciğerini (IV) didikliyordu. Akşama kadar onun yediği ciğer, gece sabaha kadar yeniden bitiyor, çoğalıyor, eski haline (V) geliyordu.
5. Parçadaki numaralanmış yerlerin hangi ikisinde ünlü daralması vardır?
A) I ve IV   B) I ve V   C) II ve IV   D) II ve III   E) III ve V

Çözümü

II — yi-yor-du (ye-yor)
IV — didik-li-yor-du (didik-le)
Cevap C


Rabbim, şuracıkta sen bari gözlerimi yum
Sen bana en son kalan, ben senin en son kulun
Bu akşam artık seni anmayan İstanbul’un
Bomboş bir camisinde uyumak istiyorum
6. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlü daralması
B) Ünlü değişimi
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünsüz türemesi
E) Ünsüz değişimi

Çözümü

Ünlü daralması — isti-yor-um (iste-yor-um)
Ünlü değişimi — ban-a (ben-e)
Ünsüz benzeşmesi — şura-cık-ta (şuracık-da)
Ünsüz türemesi — Rabbim (Rab)
Ünsüz değişimine örnek yok.
Cevap E


Özel hukukta taraflar özgür iradeleriyle işlemin içeriğini belirleme hakkına sahiptir.
7. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünsüz yumuşaması
B) Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi
C) Ünsüz türemesi
D) Ünsüz benzeşmesi
E) Kaynaştırma ünsüzü

Çözümü

Ünsüz yumuşaması — içeriğine (içerik-ine)
Dudak ünsüzlerinin benzeşmesine örnek yok.
Ünsüz türemesi — hakkına (hak)
Ünsüz benzeşmesi — hukuk-ta / sahip-tir
Kaynaştırma ünsüzü — içeriğ-i-n-e
Cevap B


Bir sırrı sürüklüyor, terlikler tıpır tıpır
İzbe sofalarında, izbe sofalarında
Kulak verin ki zaman tahtayı kemiriyor
Tavan aralarında, tavan aralarında
8. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlü uyumlarına aykırı ek
B) Ulama
C) Ünsüz türemesi
D) Ünsüz benzeşmesi
E) Ünlü daralması

Çözümü

Ünlü uyumlarına aykırı ek — kemir-iyor
Ulama — tavan_aralarında
Ünsüz türemesi — sırrı (sır)
Ünsüz benzeşmesine örnek yok.
Ünlü daralması — sürüklü-yor (sürükle-yor)
Cevap D


9. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?
A) Tavuklar yumurtlamışsa ıspanaklı yumurta yaparım.
B) Komşunun gelini sabahtan akşama sızlanıp duruyordu.
C) Yengem havluyu koklarken anneme yakalanmış.
D) Tercüme ilerledikçe tuhaflıklar rahatsız etmeye başladı.
E) Meğer gözümüze baka baka bize yalan söylüyormuş.

Çözümü

A — Yumurtlamışsa → yumurta-la
B —Sızlanıp → sızı-la-n-ıp
C — Koklarken → koku-la-r-ken
D — İlerledikçe → ileri-le-dikçe
E'de ünlü düşmesine örnek yok.
Cevap E


Derin ve gerçek bir duygu olan yalnızlık, insanın doğasında olan bir histir ve herkes hayatı boyunca bu hissi en az bir kere yakından yaşar.
10. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz yumuşamasına aykırılık
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ünsüz türemesi

Çözümü

Ünlü düşmesi — yalnızlık (yalın-ız)
Ünsüz yumuşamasına aykırılık — hayat
Ünsüz benzeşmesi — his-tir
Ünsüz yumuşamasına örnek yok.
Ünsüz türemesi — hissi (his)
Cevap D


Trenler,(I) yalnızca ülkemizde değil (II) çoğu toplumlarda, modern yaşamın ve idealinin sembolü olmuştur. İnsanın (III) biricik yaşamını önemseyen, (IV) çevresel duyarlığı hayata geçirebilmiş çoğu toplumlar için hâlâ önemli bir ulaşım (V) aracıdır.
11. Parçadaki altı çizili sözcüklerdeki ses olayları eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözümü

Ünlü düşmesi — yalnızca (yalın-ız) / çevresel (çevir-e)
Ünsüz yumuşaması — çoğu (çok-u) / aracıdır (araç-ı-dır)
Cevap C


Niçin küçülüyor eşya uzakta
Gözsüz görüyorum rüyada, nasıl
Zamanın raksı ne, bir yuvarlakta
Sonum varmış, onu öğrensem asıl
12. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünsüz türemesi
B) Aşınma
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünsüz düşmesi
E) Kaynaştırma ünsüzü

Çözümü

Ünsüz türemesine örnek yok.
Aşınma — niçin (ne için) / nasıl (ne asıl)
Ünsüz benzeşmesi — uzak-ta
Ünsüz düşmesi — küçülüyor (küçük)
Kaynaştırma ünsüzü — o-n-u
Cevap A


13. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz türemesine örnek yoktur?
A) Hastaneden tıbbi bir açıklama bekliyoruz.
B) Bu iş zannettiğimden daha uzun sürebilir.
C) Bizimki yine sırra kadem basmış.
D) Ceddine rahmet deyip bardağı masaya koydu.
E) Üç saatte ancak bu kadar toplayabildik.

Çözümü

tıp > tıbbi
zan > zannetiğimden
sır > sırra
cet > ceddine
E'de ünsüz türemesine örnek yok.
Cevap E


Yedi yıldır uğradım yurduma
Dert ortağı aramadım derdime
Geleceksen bir gün düşüp ardıma
Kula değil yüreğine sor beni
14. Dörtlükte ünsüz yumuşamasına uğramış kaç sözcük vardır?
A) 3   B) 4   C) 5   D) 6   E) 7

Çözümü

yurduma (yurt)
ortağı (ortak)
derdime (dert)
ardıma (art)
yüreğine (yürek)
Cevap C


I. Burada hem insanlardan uzak hem de serbest yaşıyorum.
II. Artık kendini dünyayı fethetmeye hazır hissediyordu.
III. Şimdi bir de tavsiyeden hatta iltimastan bahsediyorlar.
IV. Benden kuşkulandığı hâlde gene bana başvuruyor.
V. Vatandaşlarının can emniyeti hakkında teminat istiyorlar.
15. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yükleminde hem "ünlü düşmesi" hem de "ünsüz yumuşaması" vardır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözümü

bahsediyorlar
— bahis (ünlü düşmesi)
— bahs + et (ünsüz yumuşaması)
Cevap C

Avcı-toplayıcı beslenme, insanın yeryüzünde görülmesinden yerleşik düzene geçinceye kadarki süreçtir. Bu süreçte insanlar, doğadan topladıkları ve avlandıkları bitki ve hayvanları yiyerek beslenmelerini sağlamışlardır.
16. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlü düşmesi
B) Ulama
C) Ünlü daralması
D) Ünsüz benzeşmesi
E) Kaynaştırma ünsüzü

Çözümü

Ünlü düşmesi — beslenme (besi-le)
Ulamaya örnek yok.
Ünlü daralması — yiyerek (ye-mek)
Ünsüz benzeşmesi — süreç-ti-r
Kaynaştırma ünsüzü — topla-y-ıcı
Cevap B


👉 Sayfanın çözümsüz hali için tıklayınız (pdf) 

İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.