29 Ocak 2019 Salı

Naili (? - 1666)

 • 17.yüzyıl divan şairi.
 • Asıl adı Mustafa'dır. Naili-i Kadim diye de anılır. Böyle anılmasının nedeni 19. yüzyıl şairlerinden Manastırlı Naili’den ayrılması içindir.
 • Hayatı hakkında bilinenler sınırlıdır.
 • Şiirlerinden yola çıkılarak ciddi bir eğitim aldığı düşünülmektedir.
 • Babası gibi Maden Kaleminde çalışmış ve bu dairede ser-halifeliğe kadar yükselmiştir.
 • Bu görevdeyken bilinmeyen bir nedenle Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa tarafından Edirne'ye sürgüne gönderilmiştir. 
 • Bir müddet sonra İstanbul'a dönen şair, 1666 yılında burada ölmüştür.
 • Devrin sık sık değişen sadrazamlarına kasideler sunmuş olsa da önemli bir görev alamamış, bu nedenle şiirden başka bir alanda söz sahibi olamamıştır. 
 • Öncelikle bir gazel şairi olan Naili, sebkihindi tarzının öncülerindendir. 
 • Süslü ve ağır bir dille yazdığı şiirleri Farsça kelimelerden oluşan ağır tamlamalarla doludur. 
 • Konularını geniş hayal dünyasından alır. Hayallerini ifade ederken soyut unsurları kullandığından şiirlerinin ilk bakışta anlaşılması zordur. 
 • Klasik Türk edebiyatında, divanında şarkı ismini taşıyan şiirlere yer veren ilk şair Naili’dir. 
 • Şarkılarının teması aşk, sevgiliye duyulan özlem ve sevgilinin acımasızlığıdır.
 • Divanı’nda 11 şarkıya yer veren şair, diğer şiirlerinin aksine şarkılarında sade bir dil kullanmış, yerli ve mahalli söyleyişlere yer vermiştir. 
 • Bu durum aslında bu nazım şekli için gerekli bir özelliktir. Bestelenmek için yazılan ve geniş kitlelere hitap eden bir nazım şekli olduğu için şarkı yazan bütün şairler, şarkılarının dilinin daha sade olmasına özellikle dikkat etmişlerdir.
 • Tek eseri Divanı'dır.
Şarkı
Yamandur hecr ile hâlüm
Bana yâr olmadun gitdün
Nedür cürmüm be hey zâlim
Bana yâr olmadun gitdün
Tutup dâmânunı ferdâ
Nigâhundan edüp şekvâ
Diyem mahşerde vâveyla
Bana yâr olmadun gitdün
Senün derdünle bîmârum
Senün-çün haste vü zârum
Budur cürmüm ki gam-hârum
Bana yâr olmadun gitdün
Olup gül gibi ter-dâmen
Perîşân mâcerâlardan
Beni öldürdi gayret sen
Bana yâr olmadun gitdün
Gidüp seyre safâlarla
Celîs oldun gedalarla
Alışdun nâ-sezâlarla
Bana yâr olmadun gitdün
İlgili Sayfalar 
Yararlanılan Kaynaklar
 • Naili'nin Şarkılarının Dili, Nagehan Uçan Eke
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Naili Maddesi, Ayşe Mine Yeşiloğlu 
 • Klasik Türk Şiirinde Şarkı ve İlk Örnekler, Rasih Erkul

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.