Hamdullah Hamdi (1449? - 1503)

 • 15.yüzyıl divan şairi.
 • Hamdi Çelebi olarak da bilinir. 
 • Babası, Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin’dir. 
 • Ünlü bir mutasavvıf olan Akşemseddin, Hacı Bayram Veli'nin halifesidir.
 • Bir müddet Bursa'daki Çelebi Sultan Mehmet Medresesinde danişmentlik (icazet alma seviyesine gelmiş talebe) yaptı. 
 • Sonrasında babasının halifelerinden İbrahim Tennuri'ye bağlanmak için Kayseri’ye gitti. Daha sonra memleketine dönüp ölümüne kadar burada bir inziva hayatı yaşadı.
 • 1503 yılında memleketi Göynük'te öldü.
Sanat Anlayışı
 • Hamse sahibidir.
 • Anadolu sahasındaki ilk hamse ona aittir.
 • Özellikle Yusuf u Züleyha mesnevisi ile ünlüdür. Yusuf ile Züleyha hikayesi edebiyatımızda Şeyyad Hamza, Taşlıcalı Yahya gibi birçok şair tarafından yazılmıştır ancak bu mesnevilerin en ünlüsü Hamdullah Hamdi'ye aittir.
 • Ahmediyye adlı mesnevisi bir mevlittir. Eser, Muhammediye ya da  Mevlid-i Hamdi adıyla da bilinmektedir.
 • Birçok divan şairinin aksine herhangi bir devlet büyüğüne kaside yazmamıştır.
 • Divanındaki şiirleri genel olarak lirik bir söyleyişe sahiptir. Bu nedenle mutasavvıf-şair olarak kabul edilmez. 
 • Şiirlerinde Şeyhi, Ahmed Paşa ve Necati'nin etkisi göze çarpar.
Eserleri
 • Divanı 
 • Yusuf u Züleyha (mesnevi)
 • Mecnun u Leyla (mesnevi)
 • Ahmediyye (mesnevi)
 • Tuhfetü'l-uşşak (mesnevi)
 • Kıyafetname (mesnevi)
Şiirlerinden...
Gazel
Zülfüne dil baglayan uşşâka şeydâlık gerek
Derdün ile aglayan gözlere deryâlık gerek

Ay yüzün aydıncagıdur şehr-i Belkıs-ı cemâl
Eksügi budur hemân anda temâşâlık gerek

Sûfî cennet salıgın sorar komış dilber yolın
Neylesün kara başına anun ol salık gerek

Cân virüp sana gönül derd aldı ben dellâlıyam
Lebleründen ey sanem dellâla helvâlık gerek

Hamdî'yi söyletmek istersen lebünden bûse vir
Çün kelâma gelmege tûtîşeker-hâlık gerek
Gazel
Sensüz nicedür tende bu cân işte bilürsin
Ten nice kalur gitse revân işte bilürsin

Uşşâka inen cevr ü cefâ eyleme ey dost
Kalmaz kişiye devr-i zamân işte bilürsin

Ben teşneye zulm eylemesün la’lüne hey di
Anunla nedür ahd-i nihân işte bilürsin

İnletme beni rahm idüben hâlüme ey dost
Âhumla yanar cümle cihân işte bilürsin

Aldanma inen ömr bahârına i Hamdî
Bir gün irişür bâd-ı hazân işte bilürsin
İlgili Sayfalar 
Yararlanılan Kaynaklar
 • Hamdullah Hamdi Divanı, Ali Emre Özyıldırım

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.