AYT Edebiyat

Deli Zamanlar

Sevinç Çokum
Sevinç Çokum'un 2000 yılında yayımlanan romanı.
Eserde otobiyografik unsurlar dikkat çeker.
Eser, Karanlığa Direnen Yıldız adlı romanın zaman ve mekân olarak devamıdır. 
Olaylar, 27 Mayıs 1960 sonrasında İstanbul’da geçer.
Romanda siyasi olaylar daha çok bir fondur.
Öne çıkan tema değişimdir. Bu tema, eserde bireysel ve sosyal olarak ele alınmıştır. Eserde bunun yanı sıra kadın erkek ilişkileri, bireyin kendini bulma çabası, ölüm gibi temalar öne çıkmaktadır.
Her iki roman da kahraman anlatıcı tarafından anlatılmaktadır.

Tiryaki Sözleri

Cenap Şahabettin
Cenab Şahabettin'in vecize (özdeyiş) türündeki eseridir.
Eserde sanatçıya ait 1830 özdeyiş vardır.
Bu özlü sözler, iyi bir şair olduğu kadar iyi bir nesir (düzyazı) ustası olan sanatçının parlak üslubunun ürünleridir.
Kitaptaki vecizeler; sanatçının bilgisinin, keskin zekâsının, güç beğenen ve alaycı kişiliğinin bir yansımasıdır.

Kitaptan Seçmeler

İnsan anlamadığı fikrin taraftarı olamaz.

* Avam, yalanla avutanı hakikatle korkutana tercih eder.

* Acıyı bilmeyenin merhametine inanmayınız.

Henüz On Yedi Yaşında

Ahmet Mithat Efendi
Ahmet Mithat Efendi'nin romanı.
Roman, hayat kadınlığı yaparak ailesine bakmaya çalışan Kalyopi adındaki genç bir kadının hikayesidir. Orta yaşlı, namuslu ve iyiliksever bir adam olan Ahmet Efendi; Kalyopi’nin hikâyesini dinler ve onu genelevden çıkarır. Roman, Ahmet Efendi'nin bu talihsiz kızı, bir ahbabının Rum uşağı ile evlendirmesiyle mutlu bir şekilde sona erer.

Uzun Özet

Ahmet Efendi; kültürlü, varlıklı ve namuslu bir adamdır. Avukatlık da yapan Ahmet Efendi, bir akşam arkadaşı Hulusi ile tiyatroya gider. İki arkadaş, tiyatrodan sonra yağan şiddetli yağmur yüzünden evlerine dönemez. Hulusi, yakınlardaki bir randevuevinde geceleyebileceklerini söyler. Ahmet Efendi, başka çarelerinin olmadığını anlayınca bu teklifi kabul etmek zorunda kalır.

Servetifünun Edebiyatı Konu Testi 6

1. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiiri için söylenemez?
A) Aynı şiirde aruzun değişik kalıplarına yer verilmiştir.
B) Bu dönem şiirinde konu bütünlüğü sağlanmıştır.
C) Kafiye kulak içindir ilkesi benimsenmiştir.
D) Bireysel, içe kapanık ve karamsar bir anlayış görülür.
E) Şiirde duygudan çok fikre önem verilmiştir.

Aşk-ı Memnu

Halit Ziya
Halit Ziya Uşaklıgil'in ustalık dönemi romanıdır.
Aşk-ı Memnu, "yasak aşk" demektir.
Roman, 1889-1900 yıllarında Servet-i Fünun dergisinde tefrika edilmiştir.
Türk edebiyatının Batı tekniğinde yazılan ilk romanıdır.
Roman; neden-sonuç yasasına göre gelişen olayları, derin psikolojik tahlillerle oluşturulan karakterleri, kullanılan anlatım teknikleri ve okurun ilgisini canlı tutan kurgusu ile edebiyatımızın ölümsüz eserlerinden biridir. Eser, bu açılardan realizm akımının başarılı örneklerindendir.
Romanda hâkim (ilahî) bakış açısı kullanılmıştır.
Halit Ziya, en başarılı kadın karakterini bu romanda yaratmıştır (Bihter).
Türk toplumunun pek alışık olmadığı hırslı, mücadeleci, intikamcı aynı zamanda hassas, duygusal açlık çeken ve hayatın gerçekleri ile duyguları arasında sıkışmış modern kadın trajedisi romanda ustalıkla işlenir. Yasak aşkı konu alan roman, Batılı bir hayat yaşayan zengin bir Türk ailesinin etrafında İstanbul'da geçmektedir.

Halas

Mehmet Rauf
Mehmet Rauf'un Millî Mücadele'yi konu alan romanı.
Roman, 1929'da yayımlanmıştır.
Halas, Arapça bir sözcük olup "kurtuluş" demektir. 
Eser, yazarın son dönem romanlarından biridir. Hayatın son yıllarını felçli olarak geçiren Rauf, romanı eşinin yardımıyla tamamlayabilmiştir.
Yazar, Anadolu’daki direnişi ve kurtuluş öyküsünü Türk subayı Nihat karakteri üzerinden hikâyeleştirmiştir. Nihat, Milli Mücadele ruhunu taşıyan, vatanın bağımsızlığını düşünen genç bir subaydır.
Roman, Türk halkının Mütareke ve Milli Mücadele yıllarındaki işgaller karşısında gösterdiği direnişi konu edinir. 
Olaylar, İzmir’in işgalinin anlatıldığı ilk bölümler dışında İstanbul'da geçmektedir.
Roman ilahî bakış açısı ile kaleme alınmıştır.
Mehmet Rauf, eserini "Büyüklerin en büyüğü Gazi Mustafa Kemal'e" ibaresiyle Mustafa Kemal Atatürk'e ithaf etmiştir.

Cumhuriyet Dönemi Roman Konu Testi 3

Romanlarında olduğu gibi öykülerinde de ekmek parası peşinde koşan insanların yaşamını anlatmıştır. İlk öykülerinde Çukurova'ya inen tarım ve fabrika işçilerine, onların kentlerin kenar semtlerindeki yaşayışlarına eğilmiştir. Eserlerinde mekân olarak gecekondu bölgeleri, İstanbul'un yoksul semtleri, fabrikalar, tutukevleri, cezaevleri seçilmiştir.
1. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazara ait değildir?
A) Eskici ve Oğulları
B) Gurbet Kuşları
C) Hanımın Çiftliği
D) Kanlı Topraklar
E) Eşekli Kütüphaneci

Ne Derlerse Desinler

Kıl meclisi âmâde ne derlerse desinler
İç dilber ile bâde ne derlerse desinler

Anber gibi kâküllerini bir gece âşık
Şemm eyledi rüyada ne derlerse desinler

Cümle Türleri Konu Testi 4

I. Türkülerde gurbet ve ayrılık ana motiflerdendir.
II. Türkülerde âşık, sevdiğini sadece uzak ellerde özlemez.
III. Erzurum yöresine ait Yemen türküsü de ağıt türündedir.
IV. Türkülerin Türk milletinin hafızası olduğu açıktır.
V. Türküleri ezgiden bağımsız düşünmek mümkün değildir.
1. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I ve III   B) I ve V   C) II ve V   D) III ve IV   E) II ve IV