24 Mart 2017 Cuma

Divan Şiiri 17.yy

IV. Murat
 • Osmanlı İmparatorluğu'nun geçen asırlardaki ihtişamını kaybetmeye başladığı asırdır. 
 • Osmanlı devletinde başlayan siyasi gerilemeye karşılık, bu yüzyıl edebiyatında gelişme ve yükselme devam eder. Bunun belli başlı sebebi, sanat ve edebiyat sahasında geçen asırlarda atılan temellerin sağlamlığıdır. 
 • Divan şiirinin en büyük kaside şairi ve hiciv ustası olan Nefi ile hikemî tarzın kurucusu Nabi bu yüzyılın en önemli şairleridir.
Şeyhülislam Yahya (? – 1644) 
 • Şeyhülislam Yahyâ bir gazel şairidir. 
 • Şiirlerinde din adamı kimliğinden uzaklaşır. 
 • Şiirlerinde beşeri aşkı (rindane ve âşıkane konuları) işlemiştir.
 • Zevk ve eğlenceyi kalenderane bir üslupla şiirine yansıtmıştır. (kalender: sade yaşamaktan hoşlanan, alçak gönüllü)
 • Özellikle gazellerinde deyim, atasözü ve halk deyişlerini sıkça kullandı.
 • Söz sanatlarına, sözcük oyunlarına pek düşkün değildir. 
 • Eserlerinde İstanbul'un günlük hayatına dair ipuçları verir. 
 • Hayatın içinden seçtiği sahneleri anlatmada başarılıdır.
 • Dönemi için sade sayılan bir İstanbul Türkçesi kullandı.
 • Şiirlerinde sergilediği tavır, kullandığı dil, yararlandığı yerli unsurlar onu, mahallîleşme akımının önemli temsilcilerinden biri yapmıştır.
 • Eserleri: Divan, Sakiname
👉 Şeyhülislam Yahya hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Nefi (1575? - 1635)
 • Kaside nazım şeklinin Türk şiirindeki tartışmasız en büyük şairidir.
 • Hicivleri (yergi, taşlama, satirik) ile meşhurdur. 
 • 17.yüzyılda övgü ve yergileriyle dikkat çeken şair, özellikle IV. Murat döneminde saraydan büyük iltifat ve himaye görmüştür.
 • Vezir, sadrazam ya da şeyhülislam olmuş devlet adamlarını bile çekinmeden hicvetmesi ve bu nedenle öldürülmüş olması şahsiyeti etrafında devamlı bir ilgi uyandırmıştır.
 • Sebkihindi'den etkilendiğini söylemek mümkündür. Ancak tam anlamıyla bu tarzın temsilcisi sayılamaz.
 • Eserleri: Farsça Divanı, Türkçe Divanı, Siham-ı Kaza, Tuhfetü'l-uşşak
 • Naili-i Kadim diye de anılır. 
 • Sebkihindi tarzının öncülerindendir. 
 • Süslü ve ağır bir dille yazdığı şiirleri Farsça kelimelerden oluşan ağır tamlamalarla doludur. 
 • Konularını geniş hayal dünyasından alır. Hayallerini ifade ederken soyut unsurları kullandığından şiirlerinin ilk bakışta anlaşılması zordur. 
 • Divanında şarkı ismini taşıyan şiirlere yer veren ilk şair Naili’dir. 
 • Şarkılarının teması aşk, sevgiliye duyulan özlem ve sevgilinin acımasızlığıdır.
 • Divanı’nda 11 şarkıya yer veren şair, diğer şiirlerinin aksine şarkılarında sade bir dil kullanmış, yerli ve mahalli söyleyişlere yer vermiştir. 
 • Tek eseri Divanı'dır.
👉 Naili hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Nâbî (1642 - 1712)
 • 17. yüzyılın Nefi’den sonraki en büyük şairidir.
 • Hikemî şiirin (didaktik) divan edebiyatındaki en önemli temsilcisidir.
 • Nâbî’nin hikemî tarzını daha açık biçimde ortaya koyduğu şiirleri ise kıta nazım şekli ile yazmıştır.
 • Gazel onun en başarılı olduğu nazım şeklidir. 
 • Yaşadığı dönemde gördüğü haksızlıkları ve sosyal sorunları sanattan taviz vermeden işlemiştir. 
 • En önemli eseri Hayriyye adlı mesnevisidir. Eser mesnevi nazım şeklinin ve nasihatname türünün güzel örneklerinden biridir. 
 • Eserleri: Divan, Divançe, Hayriyye, Hayrâbâd, Surnâme, Tercüme-i Hadîs-i Erbaîn, Tuhfetü’l-Haremeyn, Münşeât
👉 Nabi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Neşâtî (öl.1674) 
 • Mevlevî şeyhi, şair.
 • Özellikle gazel türünün usta şairlerindendir.
 • Sağlam bir dile ve zarif bir üsluba sahiptir.
 • Şiirlerinde hayal inceliği, lirizm, samimiyet ve zarafet ön plandadır.
 • Bir Mevlevî şeyhi olmasına rağmen mutasavvıf bir şair değildir.
 • Şiirlerinde Sebkihindi etkisi görülür.
 • Sebkihindi etkisiyle şiirlerinde gereksiz hiçbir sözcük kullanmayıp kısa gazeller söylemiştir.
 • Yine Sebkihindi etkisiyle ağır bir dile sahiptir.
 • Şiirlerinin önemli bir kısmını nazireleri oluşturur.
 • Eserleri: Divan, Hilye-i Enbiya, Edirne Şehrengizi
👉 Neşati hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Nevizade Atayi (1583 - 1635)
 • Divan şairi, kadı.
 • Önemli mesnevi şairlerinden biri olan şair, hamse sahibidir.
 • Mesnevilerinde çok kullanılmış konular yerine yeni konuları ele almıştır.
 • Öne çıkan mesnevileri Âlemnümâ ve Hefthân'dır.
 • Gazel ve kaside türlerinde de başarılı örnekler vermiştir.
 • Şiirlerinde Şeyhülislam YahyaBaki ve Nefi etkisi görülür.
 • Yenilikçi ve gerçekçi bir üsluba sahiptir.
 • Şiirlerinde dinî-tasavvufî unsurlar oldukça fazladır.
 • Atasözleri ve deyimleri çok kullanılmıştır.
 • "Zeyl-i Şekaik" olarak bilinen mensur eseri 1558-1634 yılları içinde Osmanlı Devleti sınırları içinde yetişen şeyh, ilim adamı ve şairler hakkında bilgi veren biyografik bir çalışmadır.
 • Eserleri: Divan, Hamse (Âlemnümâ, Nefhatü’l-ezhâr, Sohbetü’l-ebkâr, Hefthân, Hilyetü’l- efkâr), Zeyl-i Şekaik (mensur)
👉 Nevizade Atai hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.