Dini Tasavvufi Halk (Tekke) Edebiyatı

Tavsiye
Konu anlatımına geçmeden önce "Tasavvufi Terimleri Sözlüğü"nden özellikle tasavvuf, vahdetivücut, fenafillah, insan-ı kamil, tekke, mutasavvıf gibi tasavvufi terimlerin anlamlarına bakılmalıdır.
Genel Özellikleri
 • Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinden sonra özellikle Ahmet Yesevi etkisi ile Anadolu'da başlayan ve 20. yüzyıl başlarına kadar devam ederek büyük kitlelere hitap eden bir edebiyattır.
 • Birer tasavvuf okulu sayılan tekke-dergâhlarda mutasavvıflar aracılığıyla ortaya konan ürünler, dinî-tasavvufî bir karakter taşır.
 • Bu edebiyatta, İslamî düşünce ve inanışı yaymak için şiir bir araç olarak görülmüştür.
 • Amaç mutlak güzelliğe ulaşmaktır. Bu nedenle ilâhî aşk, şiirlerle yüceltilir. 
 • Genel olarak Allah aşkı, Hz. Muhammed ve Hz. Ali'ye bağlılık ve sevgi, nefsin kötülüğü, hayatın geçiciliği, ahlak değerleri gibi konular işlenmiştir.
 • Halka hitap eden sade bir dil kullanılmıştır. Ancak dinî ve tasavvufî kavramların kullanılması eserlerin dilini bir miktar ağırlaştırmıştır. 
 • Hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsü de kullanılmıştır.
 • Çoğunlukla dörtlük kullanılsa da beyitler halinde söylenmiş ilahiler de vardır.
 • Müzik bu edebiyatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ürünler kendilerine özgü bir ezgi ile söylenir.
 • Dini tasavvufi halk edebiyatının ürünleri nazım şekli değil, nazım türüdür. Bu nedenle bu ürünlerin ne olduğunu anlamak için ölçüsüne, nazım birimine, birim sayısına ya da uyak şemasına değil sadece konusuna bakılır. 
Nazım Türleri
İlahi
 • Sözlük anlamı Allah ile ilgili, Allah'a ait.
 • Herhangi bir tarikatın izini taşımaz.
 • Allah'ı övmek, onun büyüklüğünü anlatmak ya da ona yalvarmak için yazılan şiirlerdir.
 • İlahiler genelde hece ölçüsü ile yazılır (7, 8, 11, 14 ya da 16'lı hece ölçüsü).
 • İlahiler dörtlükler ya da beyitlerle yazılır.
 • İlahilerin uyak düzeni; nazım birimi dörtlük ise koşma, beyit ise gazel gibidir.
 • Dörtlük sayısı daha çok 3 ile 7 arasında değişir.
 • Aruzla yazılmış ilahiler de vardır.
 • Beyitler halinde yazılan ilahilerin bir kısmı hece bir kısmı da aruzla yazılmıştır. 
 • İlahiler, dini törenlerde ve tekkelerde (dergahlarda) kendine özgü bir besteyle söylenir.
 • İlahi konusu bakımından divan şiirindeki münacat ve tevhide benzer.
 • İlahiler tarikatlara göre değişik adlarla anılmıştır: Mevleviler âyin, Bektaşiler nefes, Gülşenîler tapuğ, Halvetîler durak, Aleviler deme, Yeseviler hikmet adını kullanırlar.
Örnek Soru (2016 - LYS)
  Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Yunus Emre olan ilahi; Allah aşkını konu edinen, onu övmek için özel bir ezgiyle yazılıp söylenen, herhangi bir tarikat izi taşımayan şiirlerdir. Bu şiirler; söylendiği yere, kesime veya tarikata göre farklı isimler alır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden biri değildir?
  A)Âyin     B)Nefes    C)Tapuğ      D)Devriye     E)Deme
İlahi örneği: 
  Şol Cennetin ırmakları
  Akar Allah deyu deyu
  Çıkmış İslam bülbülleri
  Öter Allah deyu deyu

  Salınır tuba dalları
  Kur'an okur hem dilleri
  Cennet bağının gülleri
  Kokar Allah deyu deyu
  ...
Nefes
 • Bektaşi şairlerince yazılan tasavvuf konulu şiir.
 • Genellikle tasavvuftaki vahdet-i vücudu konu alır. 
 • Bunun yanında Bektaşi şairlerince söylenmiş naat ve Hz. Ali methiyelerine de nefes denir. 
 • Uyak düzeni koşma gibidir. 
 • Dörtlükler halinde hece ölçüsünün 7,8,11’li kalıpları ile ya da az da olsa aruzla yazılanlara rastlanmaktadır.
 • Nefeslerin Bektaşi törenlerinde saz eşliğinde ve makamla okunması gelenektir.
 • Nefeslerde kalender bir tavır ile yer yer alaycı bir tutum dikkat çeker. (kalender: Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü kimse, ehlidil, rint)
 • Özellikle Kaygusuz Abdal ile Pir Sultan Abdal'ın nefesleri oldukça ünlüdür.
Nefes örneği:
  Eşrefoğlu al haberi
  Bahçe biziz bağ bizdedir
  Biz de Mevlanın kuluyuz
  Yetmiş iki dil bizdedir

  Erlik midir eri yormak
  Irak yoldan haber sormak
  Cennetteki ol dört ırmak
  Coşkun akan sel bizdedir

  Adem vardır cismi semiz
  Abdes alır olmaz temiz
  Halkı dahl eylemek nemiz
  Bilcümle vebal bizdedir

  Biz erenler gerçeğiyiz
  Has bahçenin çiçeğiyiz
  Hacı Bektaş köçeğiyiz
  Edep erkan yol bizdedir

  Kuldur Hasan Dede'm kuldur
  Manayı söyleyen dildir
  Elif Hakka doğru yoldur
  Cim ararsan dal bizdedir
Deme (Deyiş)
 • Alevi-Bektaşi edebiyatında dinî-tasavvufi inancı ve tarikatın ilkelerini anlatan şiirlerin genel adıdır. 
 • Şehir Bektaşiliğinde bestelenmiş manzumelere "nefes" denilmesine karşılık daha çok Doğu Anadolu’da görülen köy Bektaşiliğinde "deyiş" kelimesi yaygındır. 
 • Genellikle 8’li hece ölçüsüyle yazılır.
 • Demeler (deyişler) saz eşliğinde kendine özgü bir makamla söylenir.
Deme örneği:
  Güzel aşık cevrimizi
  Çekemezsin demedim mi?
  Bu bir rıza lokmasıdır
  Yiyemezsin demedim mi?

  Yemeyenler kalır naçar
  Gözlerinden kanlar saçar
  Bu bir demdir gelir geçer
  Bilemezsin demedim mi?

  Pir Sultan Abdal şahımız
  Hakka ulaşır rahımız
  Dost yoludur felahımız
  Uyamazsın demedim mi?
Devriye
 • Dini ve tasavvufi halk edebiyatında devir nazariyesini işleyen şiirlerdir. 
 • Devriye; evrenin ve insanın Allah'tan çıkıp, tekrar Allah’a dönmesi felsefesine göre yazılan tasavvufi şiirlerdir.
 • Mutlak varlıktan ayrılıp çeşitli evrelerden geçen varlığın insan olarak ortaya çıkması bir yarım daireye benzetilir. Bu yarım daireye "iniş yayı" denir. Daha sonra insan, asıl gerçeğinden haberli olmak ve aslına (Yaradan'a) kavuşmak ister. Bu noktadan sonra mutlak varlığa varmak için bir yolculuk daha başlar. Buna "çıkış yayı" denir. Bunu tamamlayan mutasavvıf fenafillaha ulaşır ve vahdet-i vücuda erer. 
 • Bu türün halk şiirinin bir bölümünü oluşturan Tekke şiirinde önemli bir yeri ve çeşitleri, değişik anlatım şekilleri vardır. Ancak güç bir tür olduğundan her ozan bu konuya pek girmemiştir. Onun için bu türün örnekleri azdır.
Devriye örneği:
  Ben ezelde var idim
  Mâşuk ile yâr idim
  Hak beni bunda saldı
  Âlemi göre geldim

  Yerdeydim göğe ağdım
  Gökten de yere yağdım
  Âdem donun donandım
  Cevlânı süre geldim
  ...
  Yunus Emre
Nutuk
 • Tarikata yeni giren dervişlere yol göstermek ve tarikat adabını öğretmek için söylenen şiirlerdir. 
 • Tarikat uluları tarafından söylenen bu şiirler daha çok Bektaşilerde görülür.
 • Didaktik bir üslup ile söylenir.
 • Hece ölçüsüyle yazılır.
 • Genelde 5 - 7 dörtlükten meydana gelir.
 • Uyak düzeni koşma gibidir.
Nutuk örneği:
  Gel Hakka olma asi
  Ta gide gönlün pası
  Dört kitabın manası
  Var edeb öğren edeb

  Gaflet içinden uyan,
  Edebsüz olma ey cân
  Edebdür asl-ı îmân
  Var edeb öğren edeb

  Edeb gerektür kula
  Tâ yolı doğru vara
  Edebsüz olma yire
  Var edeb öğren edeb

  Kaygusuz Abdal uyan
  Işkı bil ışka boyan
  Şöyle dimişdür diyen
  Var edeb öğren edeb
  ...
  Kaygusuz Abdal
Şathiye
 • Tasavvuf edebiyatında ciddi bir düşünce ya da duyguyu iğneleyici ya da alaycı bir şekilde anlatan şiirlerdir.
 • Kimi şathiyelerde Allah ile senli-benli, nükteli bir tarzda konuşulduğu görülür.
 • İlk bakışta saçma sanılan bu sözlerin yorumlandığında tasavvufla ilgili kavramlara değindiği görülür.
 • Medrese hocalarına göre bu şathiyeler küfür sayılır. 
 • Bu tür şiirlere genellikle Bektaşi şairlerinde rastlanır. 
 • Bu türün en tanınmış şairi Kaygusuz Abdal'dır.
Şathiye örneği:
  Âdemi balçıktan yoğurdun yaptın,
  Yapıp da neylersin, bundan sana ne
  Halk ettin insanı saldın cihana
  Salıp da neylersin bundan sana ne

  Bakkal mısın teraziyi neylersin
  İşin gücün yoktur gönül eğlersin
  Kulun günahını tartıp neylersin
  Geçiver suçundan bundan sana ne

  Katran kazanını döküver gitsin
  Mümin olan kullar didara yetsin
  Emreyle yılana tamuyu yutsun
  Söndür şu ateşi bundan sana ne

  Sefil düştüm bu âlemde naçarım
  Kıldan köprü yaratmışsın geçerim
  Şol köprüden geçemezsem uçarım
  Geçir kullarını bundan sana ne

  Kaygusuz Abdal der cennet yarattın
  Cehenneme nice kulları attın
  Nicesin ateş-i aşk ile yaktın
  Yakıp da neylersin bundan sana ne
İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.