Sözcük Türleri Karma Test 1

Nedir bu benim çilem
Hesap bilmem
Muhasebede memurum
En sevdiğim yemek imambayıldı
Dokunur
Bir kız tanırım çilli
Ben onu severim
O beni sevmez
1. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine bir örnek yoktur?
A) Soru zamiri    

B) Nicelik zarfı   
C) İşaret zamiri   
D) Belgisiz sıfat   
E) İşaret sıfatı

Yeşil türbesini (I) gezdik dün akşam,
(II) Duyduk bir musiki gibi zamandan
Çinilere (III) sinmiş Kuran sesini
Fetih günlerinin saf neşesini
(IV) Aydınlanmış buldum tebessümünle
İsterdim bu eski yerde seninle
Baş başa (V) uyumak son uykumuzu
Bu hayal içinde...Ve ufkumuzu
2. Dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangi ikisi çekimli eylemdir?
A) I ve II   B) I ve IV     C) II ve III     D) III ve V     E) IV ve V

Cahit Sıtkı Tarancı gibi büyük şairlere on sayfanın altında yer verilirken kimi şairlere daha fazla yer ayrılmış olması, kesinlikle bir nitelik değerlendirmesinden değildir. Bu dengesizliğin nedeni, çeşitli anlayışlarla şiir yazanların birkaç sayfa içinde tanıtılamamasıdır.
3. Parçada aşağıdaki sıfat türlerinden hangisine örnek yoktur?
A) Belgisiz sıfat
B) Niteleme sıfatı
C) İşaret sıfatı
D) Asıl sayı sıfatı
E) Soru sıfatı

(I) Bu antolojide şairler okura bütün (II) önemli özellikleriyle sunulmak istenmiş, kitabın (III) çok büyümemesi içinde ayrı ayrı (IV) her şairde en (V) az sayfa sayısına inilmeye çalışılmıştır.
4. Parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat değildir?
A) I     B) II    C) III     D) IV      E) V

Ötesi yok şehre ulaşınca kaderin yolu
Pişman bir el kapayacak kapısını ömrünün;
Hatırlayacaksın beni gözlerin yaşla dolu,
Güzelliğin yalnız, mısralarımda kaldığı gün
5. Dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Niteleme sıfatı
B) İşaret zamiri
C) Birleşik zamanlı eylem
D) Kişi zamiri
E) Birden fazla edat

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru sıfatı kullanılmamıştır?
A) Ne gazeller ne de saz sesleri var
     Kim bilir hangi derinliklerde
B) Düşünür derim ki: bu odalarda
     Kim bilir, kaç kişi oturmuş, yatmış
C) Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi,
     Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi
D) Nerden çıktı bu cenaze? Ölen kim?
     Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?
E) Nasıl istersen öyle dinle, bakın
     Dalların zirvesindeyiz ancak

7. Aşağıdakilerin hangisinde "yalnız" sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır?
A) O, yalnız ayna satardı
     Ve bir gün aynalı çarşıda öldü
B) Köşeleri dönerken peşime takıl der de
     Seni yalnız bırakır bir meydandan geçer de
C) En yalnız kamışlardan örülmez mi
     İnce hasırlar? Neden bu yitmişlik?
D) Rabbim! İnsanoğullarından çektiğim yeter
     Yalnız senin ellerin gezinsin ömrümde
E) Umutsuzdu, yalnızdı, hali yoktu,
    Canı çok yanıyordu günlerden beri.

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlaması yüklem görevindedir?
A) 
Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı
     Üstünde yazılarla hatlar karışmışlardı
B) Dost dost diye nicesine sarıldım
     Benim sadık yârim kara topraktır
C) Dere boyuna vardık, toktuk, sıcaktık
     Otlarda sırtüstü yıldızlara baktık
D) Kalanları ağlıyor gidenin
     Benim gözlerim kuru
E) Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin!
     Benim doğduğum köyler de güzeldi

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türde sıfatlar bir arada kullanılmıştır?
A) Bilmezsin kaç gece böyle ağladım!
    Şimdi tecrübem var, artık anladım
B) Hem küçük hem güzel hem utangaçtı
    Gözleri gözümden daima kaçtı
C) Kuruyan gözlere yaş gönderen bu
     Sızmadı toprağa çoban çeşmesi
D) Ne şair yaş döker ne aşık ağlar,
     Tarihe karıştı eski sevdalar
E) Yeşil türbesini gezdik dün akşam
     Duyduk bir musiki gibi zamandan


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı sıfat-fiil grubu olan bir sıfat tamlaması vardır?
A) Bu aşamada öncelikle milli edebiyat akımının Türk edebiyatı tarihindeki yeri irdelenmelidir.
B) Bir yazarı, bir dönem içine yerleştirmek, onun yapıtı hakkında bazı genellemeler yapmayı neredeyse kaçınılmaz kılar.
C) Anadolu'nun çeşitli yerlerinde görev yapan Reşat Nuri Güntekin, ilköğrenimine Çanakkale’de başlar.
D) Akşam Güneşi'nin ana karakteri Nazmi, son derece hareketli bir yaşam sürdürmektedir. 

E) Psikanaliz kuramına göre, bireyin erken çocukluk dönemindeki deneyimleri, onun kişilik yapısının oluşumunda belirleyici bir rol oynamaktadır.

11. Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili sözcükler türleri bakımından aynıdır?
A) Zamanla nasıl değişiyor insan
    Hangi resmime baksam hen değilim
B) Neden böyle düşman görünürsünüz;
     Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
C) Deniz yırtılır kimi zaman,
     Bilmezsiniz kim diker
D) Siz geniş zamanlar umuyordunuz
  
   Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek
E) Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!
     Her yıl biraz daha benimsediğim

Seçtiği ilginç ayrıntılarla, yaptığı benzetme ve karşılaştırmalarla yapıtlarında okura, doğanın temiz havasını soluturdu.
12. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tamlananı sıfat almış belirtili isim tamlaması
B) İle edatı
C) Birden fazla türemiş sözcük
D) Fiilden türemiş birden fazla isim
E) Hem iyelik hem yönelme ekini almış bir isim

Ne güzel geçti bütün yaz,
Geceler küçük bahçede
Sen zambaklar kadar beyaz
Ve ürkek bir düşüncede,
Sanki mehtaplı gecede,
Hülyan, eşiği aşılmaz
Bir saray olmuştu bize;
Hapsolmuş gibiydim bense,
Bir çözülmez bilmecede
13. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Soru zarfı
B) Durum zarfı
C) Birden fazla edat
D) Sürerlik eylemi
E) Birden fazla belgisiz sıfat

Güneye doğru indiğimizde göz alabildiğine uzanan bir ovayla karşılaştık. (II) Ova, güneşli ve dalgasız bir denizden daha da düzdü. (III) Yolda gelirken gördüğümüz, çılgınca esen rüzgârların oluşturduğu tepecikler burada yoktu. (IV) Uzaklarda, bir insan boyu yükseklikte, kubbeleştirilmiş küçük küçük toprak yığınları vardı. (V) Merakla bu yığınlara yaklaştık.
14. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, birden fazla edat vardır.
B) II. cümlede, birden fazla bağlaç vardır.
C) III. cümlenin yüklemi ek eylem almış bir isimdir.
D) IV. cümle basit yapılı bir cümledir.
E) V. cümlede, ilgeç kullanılmıştır.

Gönlüm bir çobandır akşam olunca
Bir çardak dibinde ağlar bir çoban
İçine yalnızlık ufku dolunca
Yolları uç uca bağlar bir çoban
15. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Sıfat tamlaması yüklem görevinde kullanılmıştır.
B) Birden fazla tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır.
C) Sıfat tamlaması özne görevindedir.
D) İkileme dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır.
E) Birden fazla çekimli eylem vardır.

Daima eğeceksin başkalarına boyun;
Hülyana karışmasın ne şehir ne de çarşı
Yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı
Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an,
Mademki kara bahtın adını koydu çoban!
16. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birden fazla bağlaç
B) Anlamca kaynaşmış birleşik eylem
C) Edat
D) Farklı türlerde eylemsiler
E) Birden fazla sıfat tamlaması


17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim-fiil grubu sıfat olarak kullanılmıştır?

A) Bursa'da bir eski cami avlusu,
B) Küçük şadırvanda şakırdayan su;
C) Orhan zamanından kalma bir duvar
D) Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
E) Eliyor dört yana sakin bir günü

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir birleşik eylem kullanılmıştır?
A) Anne, zannetme ki günler geçti de
    Değişti evvelki hissim gitgide!
B) Ardından ölüme düşen başın
     İki kardeş bakakalmış şaşkın
C) Bu çocukları, bu habersiz çocukları,
    Görmediniz anlatamam, ürperiyorum
D) Sığırcıkları gösteriyordum
    Gök düşüverdi

E) İçerde bir tarafınla yapayalnız kalabilirsin
     Kuyunun dibindeki taş gibi


Bir gece bir odada dört arkadaş toplandık;
Bir uzak rüya olan geçmiş günleri andık.
Gözlerimiz yaşlıydı, gönüllerimiz mahzun,
Hepimiz memleketten konuştuk uzun uzun
Dördümüzden ikisi Aydın uşaklarından,
Efelerin kanıydı damarlarındaki kan
19. Bu dizelerde kaç tane isim tamlaması kullanılmıştır? 

A) 1   B) 2   C) 3    D) 4    E) 5

Ne sabahtır bu mavilik ne akşam!
Uyandırmayın beni, uyanamam
Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına,
Allah aşkına, gök, deniz aşkına
Yağsın kar üstümüze buram buram
20. Dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur? 

A) Edat
B) Birleşik eylem
C) Sıfat-fiil
D) Belirtisiz isim tamlaması
E) Türemiş eylem

👉 Bu testteki soruların ayrıntılı çözümü için tıklayınız.

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

Cevaplar

1.C   2.A   3.E   4.C   5.C   6.E   7.C   8.B   9.E  10.C  11.B   12.E  13.D  14.D  15.D  16.D 17.C   18.A   19.C   20.A

İlgili Sayfalar

Dil Bilgisi Konuları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.