Lagari Hasan Çelebi

17.yüzyılda yaşamış Osmanlı bilim insanı. 
Kendi yaptığı yedi kollu bir fişekle (roketle) dikey uçuşu gerçekleştirmiş ilk insan olarak bilinir. Hezarfen Ahmet Çelebi de olduğu gibi bu olayın da tek kaynağı Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'dir.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nden...

İlgili Bölümün Orijinal Hali

Murâd Hân'ın Kaya Sultân nâm bir duhter-i pâkîze-ahteri vücûda geldikde şâdumânî-i akîka olduğu gece bu Lâğarî Hasan elli vukiyye bârûd-ı ma‘cûndan yedi kollu bir fişeng îcâd edüp Sarâyburnu'nda Hünkâr huzûrunda deryâ üzre fişeğe Lâğarî binüp şâkirdleri fişeğe âteş edüp Lâğarî, "Pâdişâhım seni Hudâ'ya ısmarladım Îsâ Nebî ile kelimâta gideriz." deyü evc-i âsumâna urûc ederken temcîd [u] temhîdler ederek dahi yanında olan fişenglere âteş edüp rû-yı deryâyı çerâgân eyleyüp bâm-ı felekde fişek-i kebîrin bârûdu kalmayup zemîne nüzûl ederken ellerinde olan kartal cenâhların açup Sinânpaşa kasrı önünde deryâya düşüp şinâverlik ederek uryânen pâdişâh huzûrunda zemîn-bûs edüp, "Pâdişâhım, Îsâ Nebî pâdîşâhıma selâm eyledi" deyü şaka edüp bir kîse altun ve yetmiş akçe ile zümre-i sipâhdan olup Kırım'da Selâmet Geray Hân'a gidüp anda merhûm oldu, rahmetli yâr-ı gâr-ı sâdıkımız idi rahmetullâhi aleyh.

Günümüz Türkçesi

Murad Han'ın Kaya Sultan adlı yıldız gibi temiz kızı doğduğu gece akika şenliği oldu. Bu Lâgarî Hasan, elli okka barut macunundan, yedi kollu bir fişek icat etti. Sarayburnu’nda Hünkâr huzurunda fişeğe bindi. Talebeleri fişeği ateşlediler. Lâgari: "Allah'a ısmarladık, İsa Peygamber ile konuşmaya gidiyorum!" diyerek dualar ederek göklere doğru çıktı. Yanında olan fişekleri ateş edip deniz yüzünü aydınlattı. Gök kubbede büyük fişeklerin barutu kalmayıp da yere doğru inerken ellerinde olan kartal kanatlarını açıp Sinan Paşa Köşkü önünde denize indi. Oradan yüzüp çıplak halde Padişahın huzuruna geldi. Yeri öperek "Padişahım! İsa Peygamber sana selam eyledi." diye şakaya başladı. Bir kese akça ihsan olunup yetmiş akça ile sipahi yazıldı. Sonra Kırım’da Selamet-Giray Han'a gidip orada vefat etti. Rahmetli yakın dostumdu. Allah rahmet eyleye.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.