Şehzade Mustafa'nın Öldürülmesi

Şehzade Mustafa'nın Katli
Osmanlı tarihinde vicdanları en çok yaralayan olaylardan biri de Şehzade Mustafa'nın katlidir. Mustafa, 46 yıl tahta kalan Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük oğludur.
Hem Yeniçeri Ocağı hem de halk tarafından çok sevilen Şehzade'nin, babasının emriyle nasıl katledildiğini Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde şöyle anlatmaktadır:

Orijinal hali

Çelebi Sultan Mustafa ibn Süleymân Hân sene (?) târîhinde Süleymân Hân Acem seferine giderken Karaman Ereğlisi'ne vardıkda, Şehzâde Mustafâ kânûn-ı şehzâdegân üzre pederi Süleymân Hân'ın pây-ı semendine yüz sürüp rikâb-ı pâdişâhîde otağa varınca hasûd u müfsidînlerin hilâf-ı inhâlarıyla Çelebî Mustafâyı ma‘nûkan şehîd edüp otak önüne na‘şın bırağup cümle halk Süleymân Hân'dan nefret edüp Şehzâde-i mazlûmun mevtine târîh "Mekr-i Rüstem"dir, sene (?) Ba‘dehû na‘ş-ı Mustafâ Çelebi'yi Bursa'ya getirüp bu Murâd Hân türbelerinde âsûde kıldılar.

Günümüz Türkçesi (düzenlenmiştir)

1553 tarihinde Süleyman Han, Acem seferine giderken Karaman Ereğlisi'ne vardığında, oğlu Şehzâde Mustafa, Şehzâdeler Kanunu üzere babası Süleyman Han'ın ayaklarına yüz sürmek için padişah otağına vardı. Haset ve bozguncuların yalan haberleriyle Çelebi Mustafa burada boğularak şehit edildi. Cenazesi otağ önüne bırakılınca bütün halk Süleyman Han'dan nefret etti. Mazlum Şehzâde'nin vefatına tarih "Mekr-i Rüstem"dir, sene (1553). Daha sonra Mustafa Çelebi'nin naaşını Bursa'ya getirip Murad Han türbesine defnettiler.

Ek Bilgi

Taşlıcalı Yahya'nın Mersiyesi


Bu olay üzerine birçok mersiye yazılmıştır. Bu mesnevilerden en ünlüsü 16.yüzyıl divan şairi Taşlıcalı Yahya'ya aittir. Yahya Bey, yazdığı mersiyede Sadrazam Rüstem Paşa’yı ve dolaylı olarak Kanuni Sultan Süleyman'ı suçlayıcı ifadelere yer vermiştir. Bu mersiye nedeniyle Kanuni'nin himayesini kaybeden sanatçı, İzvornik sancağına sürgün gitmiştir.

Şehzade Mustafa Mersiyesi'nden...

Meded meded bu cihânûn yıkıldı bir yanı
Ecel Celâlîleri aldı Mustafâ Han’ı


Günümüz Türkçesi: İmdat! Eyvahlar olsun! Bu cihanın bir yanı yıkıldı; (zira) ölüm eşkıyaları Şehzade Mustafa’yı yok ettiler.

Tulundı mihr-i cemâli, bozuldı dîvânı
Vebâle koydılar âl ile Âl-i Osmânı


Günümüz Türkçesi: Güzel yüzünün güneşi battı, divanı dağıldı; Padişahı bile, hile ile günaha soktular.


İlgili Sayfalar

Evliya Çelebi


Roketle Göğe Yükselen İlk İnsan


Kanat Takıp Uçan Hezarfen Ahmet Çelebi


Viyana'da Şahit Olduğu Beyin Ameliyatı


Evliya Çelebi'nin kaleminden 4.Murat Han


Divan Edebiyatı Nesir Yazarları Özet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.