Cümlenin Ögeleri Konu Testi 1

I. Onu uğurlamak için dışarı çıkmıştı.
II. Kadın, eliyle sesin geldiği kapıyı gösterdi.
III. Ayşe, çok güzel bir genç kızdı.
IV. O kadının adını şimdiye kadar size söylememiştim.
V. Çocukların hepsi bu soruyu kahkahalarla, haykırışlarla tekrarladı.
1. Numaralanmış cümlelerden öge sayısı en az olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V


2. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi "sözcük türü" bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Ağır ağır önümden geçti deve kervanı
B) Bu noktada birleşmiş vatanın dört bucağı
C) Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı
D) Bir dakika araba yerinde durakladı
E) Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya

3. Aşağıdakilerin hangisinde, yan cümlecik, temel cümlenin nesnesi görevindedir?   

A) Teknik terimler, yabancı dillerdeki ifadeler, dinleyiciye yabancı jargonlar, açılımı yazılmayan kısaltmalar dinleyicinin ilgisini dağıtır.
B) Slaytlarınızdaki görseller, dinleyicilerin ilgisini çekmek ve sunumuzdaki bilgilerin akılda kalmasını sağlamak için gereklidir.
C) Dinleyicilerin gülmesi sağlamak, onları hayal güçlerini kullanmaya teşvik etmek, çarpıcı karşılaştırmalar yapmak, ilginç anekdotlar anlatmak dinleyicilerin ilgisini kaybetmesini önleyecektir.
D) Kolları önde ya da arkada kavuşturmak, elleri cebe sokmak, bilekleri kitlemek gibi kapalı vücut duruşları güvensizliğe ve iletişim kurmama isteğine işaret eder.
E) Görsel ve içerik açısından iyi hazırlanmış bir sunum, dinleyiciye aktarılabildiği oranda başarılı olacaktır.


Umutsuzdu, yalnızdı, hali yoktu,
Canı çok yanıyordu günlerden beri.
Ne alnında dolaşan bir dost eli
Ne yardım isteyecek kimsesi vardı.
4. Dizelerdeki "ne...ne" bağlacı hangi ögeleri birbirine bağlamıştır?
A) Yüklem     
B) Özne    
C) Nesne    
D) Dolaylı tümleç    
E) Zarf Tümleci

5. Aşağıdakilerin hangisinde bir "zamir" nesne görevinde kullanılmıştır?
A) Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak.
B) Beni bir yaprak gibi hayata salan nedir?
C) Hapiste sırtüstü yatıp seni düşünmek ne kadar güzel.
D) Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı, bitmeyen işler yüzünden.
E) Toprağı sevdim, diyebilir mi onu bir kez olsun sürmeyen?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Macit, / onu / omuzlarında tutmak, başını çevirmek / istedi.
B) Ramazan Ağa, / altmış beş yaşında acayip bir adamdı.
C) Ona bu kadar benzeyen kadın / kimdi?
D) Pakize, / bu kurt masalını / derin bir alaka ve merhametle / dinliyordu.
E) Beni en çok kızdıran şey, / bu pis kıyafetli adamın azametli edasıydı.

I. Bugünün işini yarına bırakma.
II. Yârin dudağından getirilmiş bir katre alevdir, bu karanfil.
III. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.
IV. Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin.
V. Özgürlük için acı çekmek, tutsak yaşamaktan iyidir.
7. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde "nesne" yoktur?
A) I - III    B) II - V    C) II - IV    D) I - V     E) III - IV

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Üzerinde kocaman fasulye tenceresinin keyifli dumanlar salarak kaynadığı mangal / koğuşun tam ortasındaydı.
B) En sevdiği yer, / cezaevi bahçesinin bir kenarındaki kadın tutukların barındırıldığı kırmızı kiremitli eve bakan koğuş penceresiydi.
C) Mahkum / esmer yüzü her zaman asık başgardiyan / Rize'de kimi olduğunu sorunca / oturduğu yerden / kalktı.
D) Karanlık hayatına ışık tutan yüce amacı / birdenbire / yok oluvermişti.
E) İki tarafında ikişer yapı bulunan ufak koridora girince / iri yarı, şişman, üstü başı pek dağınık bir kadınla / karşılaştı.

Sabahları pis çuvallarla getirilip koğuşun ortasında teker teker dağıtılan bu tayınlar yirmi dört saatlik besinleriydi.
9. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?
A) Dolaylı tümleç, zarf tümleç, özne, yüklem
B) Zarf tümleci, dolaylı tümleç, özne, yüklem
C) Özne, zarf tümleci, yüklem
D) Özne, yüklem
E) Nesne, zarf tümleci, yüklem

Siz geniş zamanlar umuyordunuz
Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek.
Yılların telaşlarda bu kadar çabuk
Geçeceği aklınıza gelmezdi.
10. Dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Birden fazla birleşik zamanlı eyleme
B) Özne olarak kullanılmış bir zamire
C) Belirtisiz nesne olarak kullanılmış bir sıfat tamlamasına
D) Özne olarak kullanılmış bir isim-fiil grubuna
E) Sözde özneye

Dışarıda kuvvetli şubat fırtınası aysız, yıldızsız karanlıkları soğuk soğuk döverken 72.Koğuş'un tahtakurusu ezilmekten kan içinde kalmış duvarları, mangaldaki kömür ateşinin marsık kokulu sıcağıyla yavaş yavaş ısınıyordu.
11. Parçayla ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Birden fazla sıfat tamlaması vardır.
B) Zarf-fiil grubu zarf tümleci görevindedir.
C) Edat grubu zarf tümleci görevindedir.
D) Birden fazla çekimli eylem vardır.
E) Zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır.

12. Aşağıdakilerin hangisinde "özne" açıklamalı olarak verilmiştir?
A) Okur yazar olanların sayısı gün geçtikçe artıyor.
B) Yalana ve aldatılmaya alışmış topluluklar gerçekleri söyleyenlere kızar.
C) Yıllardır görmediğim arkadaşlarımla istasyonda karşılaştım.
D) Sizleri, bana büyük emeği geçmiş insanları nasıl unutabilirim?
E) O ilk yara, gönül yarası, daima sızlayacak mı?

(I) İki at, başlarındaki torbaları huysuz huysuz salladılar. (II) Köyün harman yeri yeşilden sarıya geçen daireler halindeydi. (III) Mustafa, babasına karşı duyduğu körpe öfkesini korkulu bir bakışın gerisinde gizliyordu. (IV) Kısrak, karanlığın, büyük sessiz boşluğun ortasında başını toprağa uzattı. (V) Dudakları, yarı yarıya toprağa bata bata kuru, ince, bölük ot parçalarını topladı.
13. Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi "nesne" almamıştır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun
Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini
14. Bu dizelerde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A) Özne    
B) Dolaylı tümleç    
C) Belirtili nesne    
D) Zarf tümleci    
E) Yüklem

Edebiyatın birçok alanında eser veren Adalet Ağaoğlu, eserin merkezine koyduğu insanın iç dünyasını en ince ayrıntısına kadar sorgular.
15. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A) Özne    
B) Dolaylı tümleç    
C) Belirtili nesne    
D) Zarf tümleci    
E) Yüklem

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Bakkal, / ölenin borcunu / diriye / ödettirir.
B) Yalancının mumu / yatsıya kadar / yanar.
C) Misafiri horoz olanın 
ambarında / arpa / kalmaz.
D) Sütten ağzı yanan / yoğurdu / üfleyerek / yer.
E) Acemi marangozun talaşı / tahtasından / çok olur.

(I) Aziz Nesin, edebiyatın hemen her alanında eser vermiş, çok tanınmış bir yazardır. (II) Sayısı yüzü geçen eserlerinin kaynağı, içinde yaşadığı toplumdur. (III) Sade ve anlaşılır bir dil kullanarak halkı yansıtan sanatçı, gülmece anlayışını Türk halk gülmecesine ve edebiyatına dayandırır. (IV) Ona göre halk gülmecesi bir işe yarayan, bir işlevi olan gülmecedir. (V) Eserlerini "sürekli değişim yasası" olarak adlandırdığı teze dayandıran yazar, kitapları yoluyla önce kendisini sonra yaşadığı toplumu değiştirmeyi amaçlamıştır.
17. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) I ve IV     B) III ve IV     C) I ve II     D) II ve V     E) III ve V

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "örtülü özne" kullanılmıştır?
A) 
Çocuk ve Allah, kimi eleştirmenlerce Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın başyapıtı olarak anılır.
B) Bu çalışmayı, bilimsel bir araştırmanın kurallarına sadık kalarak hazırladık.
C) Bu sanatçılar, karşılarında çok değişik kültürlere sahip bir okuyucu kitlesi buldular.
D) Diyalog, Mustafa Kutlu'nun hikayelerinde karakterlerini kişileştirmede en sık başvurulan anlatım tekniğidir.
E) Ahmet Mithat, halkı eğitmek amacıyla sade bir dille pek çok roman kaleme almıştır.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Bu sanatçının eserlerini bir bütün halinde inceleyen bir çalışma / yoktu / bugüne kadar.
B) Sevinç Çokum,/ içinde bulunduğu toplumun sosyal ve siyasi yapısını, kültürel değerlerini ve inançlarını / başarılı bir şekilde gözlemleyip / eserlerinde / okuyucularına / sunar.
C) Yazar ve yapıtının toplumdan soyutlanamayacağı görüşünü savunan sosyologlara göre / edebiyat / içinde bulunduğu toplumun bir ifadesidir.
D) Köyden kente çalışmaya gelen bir gencin merkez olarak alındığı eserde / sosyal hayat ile ilgili birçok unsur / işlenmiştir.
E) Fransızca "yeniden doğuş" anlamına gelen Rönesans, / on beşinci yüzyılda / Avrupa’da / hümanizm etkisiyle ortaya çıktı.

Ellerim takılırken rüzgarların saçına
Asıldı arabamız bir dağın yamacına
20. Bu dizelerde aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır?
A) Özne   
B) Dolaylı tümleç   
C) Belirtisiz nesne   
D) Zarf tümleci    
E) Yüklem


👉 Cümlenin Ögeleri Konu Testi 2

Cevaplar

1.C  2.C  3.C  4.B  5.D  6.A  7.B  8.C  9.D  10.E  11.D  12.E  13.B  14.B  15.B  16.E  17.C  18.A  19.E  20.C

İlgili Sayfalar


👉 Cümle Ögeleri ve Türleri Çıkmış Sorular (2004-2019)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.