TYT Türkçe Tarama Testi 1

Anam,
Ben topaç çevirirken sokakta,
Benim güzel oğlum
Paşa olacak, derdi.
Halbuki ben hâlâ
Topaç çeviriyorum sokakta.
1. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ek eylem
B) Ünsüz benzeşmesi
C) İyelik eki
D) Niteleme sıfatı
E) Sıfat-fiil

Gün bitti lambayı hazırla;
Işık kalmadı girecek odamıza.
Çek perdeleri sevdiceğim;
Kanadı kırık bir akşam
Zonkluyor durmadan dışarıda.
2. Dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Ünlü daralmasına
B) Hem iyelik hem yönelme eki almış sözcüğe
C) Yer-yön zarfına
D) İsimden türemiş fiile
E) Zarf-fiile


Taarruz (I) insiyatifinin Türk ordusuna geçmesini sağlayan (II) Sakarya Savaşı, (III) TBMM'nin (IV) siyasi alanda da başarılar elde etmesini sağlamış, (V) Türk milletinin vatanını kurtuluşu ve tam bağımsızlığa kavuşmasına yönelik inancını kuvvetlendirmiştir.
3. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.     E) V.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Sağlıklı kişilerin her gün, kalp hastalarının gün aşırı bir yumurta yiyebileceği açıklandı.
B) İnsan tehlike karşısında ancak ana diliyle feryat edebiliyor.
C) Bakan, bir aksilik olmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi.
D) Uzmanlar, çocuklarda sık tekrarlayan orta kulak iltihabının beslenme alışkanlıkları ile ilişkili olabildiğine dikkat çekiyor.
E) Toplumun küçüklükten itibaren kulağımıza fısıldadığı her kelime ve sunduğu her resim, ön yargımızın temel taşlarıdır.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül yanlış kullanılmıştır?
A) Tecrübe; görgü, bilgi, sınama ve deneme ile kazanılır.
B) Aşk, kâğıt üzerinde güzeldi; mutlu sonlar, romanlara özgüydü.
C) Roman kahramanlarının acıları, sevinçleri, ilkeleri, yalnızlıkları; duruşlarına, bakışlarına, davranışlarına yansır.
D) Sempozyum; bir konunun farklı yönlerinin değişik kimseler tarafından bir dinleyici 
kitlesine sözlü olarak aktarılmasıdır.
E) Aziz Nesin’e göre mizah; toplumlara, sınıflara, uluslara hatta kişilere göre ayrılıklar gösteren bir kavramdır. 


Fırtına hırsını kolay kolay yeneceğe (I) benzemiyordu. Her köy (II) büyük bir hapishane, her ev kapısı kilitli koğuşa benziyordu. Acı yel bacalardan dilini ocaklara (III) uzatıyor, alevi söndürüyor, dumanı yiyenler gözleri kapalı öksüre öksüre kapı yönüne (IV) fırlıyorlardı. Dirlik dışlık (V) kalmıyordu.
6. Parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V  


(I) Duygunun (II) ölçüsünü biraz (III) kaçırdınız mı - bizim ozanların çoğu bu konuda kantarın topunu kaçırmaya pek (IV) düşkündürler - hemen şairaneliğe (V) düşersiniz.
7. Parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? 
A) I     B) II     C) III     D) IV      E) V

I. Gitgide birer ayet gibi derinleştiler.
II. Soğuktan elleri morarmış.
III. Küçücük bir şapkadan tavşan çıkardı.
IV. Çıkar bir yol bulamadık.
V. Küçük bir çocukken kelebekten korkardım.
8. Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı "-ar, -er" eki fiilden fiil yapan yapım ekidir?
A) I      B) II    C) III     D) IV     E) V


Savaş (I) bitmişti. Atın boğazından el çeken kurt kanlı dudaklarını (II) yaladı. (III) Dikleşti, boynunu (IV) uzattı, başını boşluğa kaldırdı. Uzun uzun (V) uludu.
9. Parçadaki altı çizili yüklemlerden hangisi çatısına göre oldurgandır?  

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

Her olay, her düşünce, her şiir gelir bilinçaltındaki yerini alır. Ozan da şiirini yazarken bundan, bu algı dağarcığından yararlanır. Ama bu, dağarcığa giren her şeyin, günün birinde, bir şiir, bir dize olarak su üstüne çıkacağı anlamına gelmez. Kimi ozanlar eski şiirlerden, eski düşüncelerden yararlanır, kimi yararlanmaz.
10. Parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) İlgi zamirine
B) Ayrılma durum eki almış işaret zamirine
C) Belgisiz sıfata
D) Belirtisiz isim tamlamasına
E) Özne görevinde bir belgisiz zamire

1930’lu yıllardan sonra iş yerlerindeki çalışanların değeri daha iyi anlaşılmaya başlanmış, çalışanın motivasyonu ve iş tatmini gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, çalışanların memnuniyeti ve bu memnuniyetin çalışanın performansına ve verimliliğine etkisi hususu araştırmacıların ilgi alanı olmuş ve bu alanda birçok çalışma yapılmıştır.
11. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Birden fazla sıfat tamlamasına  
B) Zarf-fiile  
C) Edilgen eylemlere  
D) Birden fazla yapım eki almış sözcüğe  
E) Anlamca kaynaşmış birleşik eyleme

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?  
A) Başkasının sırtına binmeye çalışan her kişiye karşıyım.
B) Hemen her eserinde belirli karakterlere yansıtılmış, onların davranışları altına gizlenmiş bir Dostoyevski kimliği bulmak mümkündür.
C) İzlenimcilik, ilk önce resimde görülmüş daha sonra heykel, mimari, müzik, sinema ve edebiyat gibi birçok sanat dallarını etkilemiştir.
D) Her alandaki uygulama belirli kuramsal kavram ve ilkelere dayalı olarak yürütülür.
E) Şu anda yüzlerce ve belki de binlerce kişi onu arıyor, o ise hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak geziyordu.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu iş için cebimdeki mevcut parayı kullanmam pek mümkün değildi.
B) Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum.
C) Kurşunlardan biri yanı başındaki ağaca saplandı ama o hiç kıpırdamadı.
D) Kapıyı açınca az önce şöyle bir çiseleyen yağmurdan parlamış döşeme taşlarının serinliği içeriye doldu.
E) Bunu dün akşam eve dönerken ikinci el eşyalar satan bir dükkandan aldım.


14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır?
A) Toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın
Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz.
B) Madem ki o iklime erişmeye imkan yok,
Neden böyle vakitsiz enginlere çıkışlar?
C) Sisli enginleri ruhumla duyup dinlerken
Dolaşan kızları toplardı deniz şen sesine
D) Bir şeyler mırıldandı bir şeyler emreyledi
Sonra boğuk bir sesle: Haydi kesiniz, dedi
E) İçeride gülü bahçeyi düşünmek fena
Dağları deryaları düşünmek iyi

Sen akşamlar kadar büyülü, sıcak,
Rüyalarım kadar sade, güzeldin,
Baş başa uzandık günlerce ıslak
(I) Çimenlerine yaz (II) bahçelerinin.
Ömrün (III) gecesinde sükun, aydınlık
Boşanan bir seldi (IV) avuçlarından,
Bir masal meyvesi gibi paylaştık
Mehtabı kırılmış dal (V) uçlarından
15. Dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir iyelik eki almıştır?
A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde haber ve dilek kipi alan yüklemler birlikte kullanılmıştır?
A) Onun tuttuğu aynada görüyor ozan
İleride şiire dönüşecek ilk ipuçlarını
B) Gün bitti lambayı hazırla;
Işık kalmadı girecek odamıza
C) Bir an gibi yaşıyorsun bir öncü gibi
Aşksız ve kavgasız üşütür deniz
D) Ya benden önceydi ya da çok sonra
Bir halk türküsüne gül olan sesin

E) Kanadı kırık bir akşam
Zonkluyor durmadan dışarıda


Benden zarar gelmez
Kovanındaki arıya
Yuvasındaki kuşa;
Ben kendi halimde yaşarım
Şapkamın altında.
Sebepsiz gülüşüm caddelerde
Memnuniyetimden;
Ve bu çılgınlık delicesine
İçimden geliyor.
Dilsiz değilim, susamam
Öyle ölüler gibi
Bu güzel dünyanın ortasında
17. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tamlayanı zamir olan isim tamlamasına
B) İstek kipiyle çekimlenmiş eyleme
C) Tamlayanı düşmüş isim tamlamasına
D) Dolaylı tümleç görevinde bir zamire
E) Hem yapım hem çekim eki almış sözcüğe


18. Aşağıdakilerin hangisinin öge sayısı diğerlerinden daha azdır?
A) Sıkıntımızı unutmak, donuk hayatımıza biraz renk, biraz ışık vermek, daracık dünyamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için tek çaremiz kitaplara sarılmaktır.
B) Kalbime ip takılmış gibi ses gelen yere sürüklendim.
C) On iki yaşlarında, gocuğundan su damlayan, güzel yüzlü, mavi gözlerini örten siyah kirpiklerinde yaş toplanmış bir çocuk gördüm.
D) İnsanın en önemli özelliklerinden biri olan anlatma, edebî eserlerde estetik bir imbikten geçerek bir dönüşüme uğrar.
E) Yaptıkları onca gürültüye rağmen yukarıdaki adam hâlâ uyanmış değildi.

Kadın gözlerini kapadı. Başını koyduğu yastıkta hafif bir lavanta kokusu vardı. Çocukken bu kokuyu severdi. Annesi bohçaları açtığı vakit, temiz çamaşırlardan yükselen bu kokuyu her yerde, entarisinde ve yastıklarda arar; bulmadığı vakit rahatsız olurdu. Şimdi bundan da hoşlanmıyordu.
19. Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangisi yoktur?
A) İsim cümlesi
B) Bağlı cümle
C) Sıralı cümle
D) Birleşik cümle
E) Basit cümle

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Tabiat ve hayat, insanoğlunun şekil vererek güzel ve faydalı eserler vücuda getirebileceği muazzam bir malzeme deposudur.
B) Çeviri romanları örnek alarak eser vermeye çalışan Tanzimat dönemi sanatçıları,
karşılarında çok değişik kültürlere sahip bir okuyucu kitlesi bulur.
C) 1908 yılında İttihat ve Terakkinin mizaha verdiği destek ilerleyen yıllarda yok olur.
D) Ahmet Mithat halkı eğitmek amacıyla birçok roman kaleme almıştır.
E) Okumak bizi, bilmediğimiz, tanımadığımız dünyalara götürür.

👉 Testi pdf olarak indirmek için tıklayınız.

İlgili Sayfalar

👉 Konularına Göre Çıkmış Sorular


Cevaplar

1.E  2.C  3.A  4.A  5.D  6.E  7.E  8.C  9.D 10.A  11.B  12.C  13.A  14.D  15.D  16.B  17.B  18.C  19.B  20.A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.