Şiir Bilgisi Karma Test 4

Yaşamak adına doğmuşuz
Sol yanında hisset yaşamın akışını
Yaşam koksun her sabah
Buram buram yaşam koksun
Damarlarındaki kan gibi
Her vakit hisset yaşamı
1. Verilen dizelerde aşağıdaki temalardan hangisi ağır basmaktadır?
A) Özlem
B) Aşk
C) Yaşama Sevinci
D) Ölüm Korkusu
E) Doğa

I. Geniş, siyah gölgesi hayatımı kaplayan
II. Tepemde kanat germiş bir kartaldır yalnızlık
III. Kalp çarpıntılarıyla günleri hesaplayan
IV. Bir benim, benim olan bir masaldır yalnızlık
2. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) II. ve IV. dizeler birbirleriyle tam uyaklıdır.
B) I. ve III. dizeler ile II. ve IV. dizeler arasında çapraz uyak vardır.
C) Hem sözcük hem de ek halinde redif kullanılmıştır.
D) II. dizede benzetmeye başvurulmuştur.
E) Pastoral bir şiirden alınmıştır.

3. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir uyak kullanılmıştır?
A) 
Cehennemden pusu kursa yolunda dağ, taş
Zabt olunmaz coşkun bir sel gibi köpür, taş
B) Görünen ağzı köpürmüş atlar
Şâha kalkar, uçurumlar atlar
C) Şimdi her pencerede gölge oyunu başlar
Perdelere akseder gözden kaybolan başlar
D) İşledi mi tâ kalbine hicrânın oku?
Haydi doğrul, ruhu için bir “Yasin” oku
E) Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına,
Allah aşkına, gök, deniz aşkına

"İlahi! Dil verdin, zikrinden ayırma; gönül verdin, fikrinden çevirme; iman verdin, daim eyle; ihsan verdin, kaaim eyle!.."
4. Sinan Paşa'nın "Tazarruname" adlı eserinden alınan bu satırlar aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?
A) Tariz
B) Kinaye
C) Seci
D) Leffüneşr
E) Mübalağa

Neden bakışların bu kadar ılık
Gözlerindeki sır nedir?.. Anladım
Hicranla ölümün farkı bir adım,
Dünyanın en büyük derdi ayrılık!
5. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Sarma uyak kullanılmıştır.
B) Tunç uyak kullanılmıştır.
C) Benzetme sanatından yararlanılmıştır.
D) Soyutlamaya yer verilmiştir.
E) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

6. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde ayraç içinde verilen söz sanatı örneklenemez?
A) Habs-i hevâda koyma Fuzûlî-sıfat esîr
Yâ Rab hidâyet eyle tarîk-i fenâ mana (nida)
B) Derd ile sen de bencileyin kanlar ağla kim
Bugün banaysa yarın efendi sana imiş (telmih)
C) Şah verdi, filiz sürdü sinemde yara dalı
Şu cihanda gülmedim yaradan yaradalı (cinas)
D) Büyüksün İlahi, büyüksün büyük
Büyüklük yanında kalır pek küçük (tekrir)
E) Bir şahda iki gonce-i gül
Birbirlerine olurdu bülbül (tenasüp)

Ey Türk ırkı, ey demir ve ateşin evladı,
Ey binlerce yurt kuran, ey yüzlerce taç giyen
Ey dünyaya efendi olmak için doğan sen
Tanrı senin alnına bir kere baht yazmadı
7. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sarma uyak kullanılmıştır.
B) Kişileştirmeye başvurulmuştur.
C) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D) 
Redif kullanılmıştır. 
E) Seslenmelerden yararlanılmıştır.

Şu Avşar elleri sana hasrettir
Gitti gelmez oldu bir Dadaloğlu
Yiğidin derdi aşk kahrı gurbettir
Dön Çukurova’ya gir Dadaloğlu
8. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Koşma türünün özelliklerini taşımaktadır.
B) I. ve II. dizelerde ulama vardır.
C) Tecrit sanatına başvurulmuştur.
D) Farklı uyak türleri kullanılmıştır.
E) Uyak düzeni abab biçimindedir.

“Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal”
Bu dizede “Hak” kelimesinin birinci anlamı Allah’tır. O takdirde bağımsızlık, Allah’a tapan, kulluk eden bir milletin hakkıdır. Kelimenin ikinci anlamı ise adalettir. Bağımsız millet, sahip olduğu maddi gücünü, vatanın yeraltı ve yerüstü bütün zenginliklerini, bireyleri arasında adaletli bir şekilde dağıtır, dağıtmalıdır. Ancak o takdirde bağımsız yaşamaya lâyık demektir.
9. Buna göre "Hak" sözcüğü ile yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kinaye
B) İstiare
C) Tevriye
D) Cinas
E) Tezat

Deniz dışarda uzun sayhalarla bir hırçın
Kadın gürültüsü neşr eyliyordu ortalığa
(sayha: çığlık)
10. Bu dizelerde öne çıkan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüsnütalil   
B) Tezat   
C) Tevriye 
D) Cinas 
E) Teşbih

11. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde ayraç içinde verilen söz sanatıörneklenemez?
A) Ayaklarım gider ben kalırım
Ben kalırım ayaklarım gider (akis)
B) Gülme sakın sen ana eyü degüldür sana
Kişi neye gülerse başa gelegen olur (irsalimesel)
C) Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor;
Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor! (teşbih)
D) Eski eş'ârda dürbün ile mânâ görünür
Yeni eş'ârda mânâ gibi külfet yoktur (tariz)
E) Aramazdık gece mehtâbı yüzün parlarken
Bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken (tenasüp)

Nerde olsam ey peri gönlüm senin yanındadır
12. Bu dizede "peri" sözcüğü ile yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapalı istiare
B) Açık istiare
C) Yaygın istiare
D) Teşbih
E) Mecazımürsel

Tuna'nın üstünde güneş batarken
Sevgili yurdumu andırır bana
Bir hayal isterim Boğaziçi'nden;
Bakarım İstanbul diye her yana
13. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) "abab" şeklinde uyaklandığı
B) Devrik cümlelerden yararlanıldığı
C) Tam uyak kullanıldığı
D) İmgelere dayalı bir anlatım içerdiği
E) Lirik nitelikler taşıdığı

Bütün eşyaya hazan indi. Sular dermansız.
Şimdi bir gölgeyi bekler, gezerim ben yalnız...
Solgun arzın deliyor kalbini matemli bir ok,
Gökler bulutlandı... Boş evlerde ziya yok, ses yok.
Mavi bir sis çiziyor bahçeler üstünde sabah,
Geziyor gölgeli sahilde hazin bir seyyah
14. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mesnevi kafiye biçimi ile kafiyelenmiştir.
B) Teşhis sanatına başvurulmuştur.
C) Anlam, şiirselliğe tercih edilmiştir.
D) Tam uyak kullanılmıştır.
E) 14'lü hece ölçüsüyle kullanılmıştır.

15. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir uyak kullanılmıştır?
A) Lânet şairliğime, şiirime, hevesime,
Neredesin ey sevgilim, ses ver benim sesime
B) Sen de bu yolculuktan yoruldunsa, ey güzel,
Unut eski günleri.. Şu viran kalbime gel
C) Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı 
Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı
D) Sürekli sevgiyi duydukça anne topraktan 
İçimde korku nedir kalmıyor yok olmaktan
E) Uzaktadır her şey; gökyüzü, deniz
Her an peşimizden koşan gölgemiz

I. Bir kaç zaman da öyle güzâr etti günleri;
Dönmüştü bir mezâra evin gerçi her yeri
II. Bir vakitler gönül ederdi hayâl
Süt beyaz bir deniz, beyaz kayalar
III. Yükselmeli, dokunmalı alnın semâlara
Doymaz beşer dedikleri kuş, itilâlara…
IV. 
Sen çal, o güzel ellerle hayrân olayım, çal!
Çal sevdiceğim çal sana kurban olayım çal!..
V. Ayrılık bir azâb imiş, doğru!
Ben de tattım o zehri işte bugün
16. Yukarıda numaralanmış beyitlerin hangisinde teşbih sanatı yoktur?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde şiirsellik daha sınırlıdır?
A) Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli
Şeytan diyor ki, sarmalı, yüz kere öpmeli
B) Dindirmez anladım bunu hiçbir güzel kıyı;
Bir bitmeyen susuzluğa benzer bu ağrıyı
C) Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;
Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır
D) Anne girmem bu oyuncak dükkânına
Orda toplar, tayyareler, tanklar var
E) Bir an önce görülsün diye Akdeniz
Toroslarda ağaçlar hep çocuk kalır


18. Aşağıda verilen dizelerin hangisinde benzetmeye başvurulmamıştır?
A) Yanık kütüklere dönmüş; karın, kasık, el, ayak
Yakında kül haline gelip hepsi dağılacak
B) Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı;
Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı.
C) Köyün köpekleri ejder misâli saldırıyor,
Bırakmıyor bizi yoldan, fakat kim aldırıyor?
D) Dikilmiş ortaya boynundan üstü az koyu al,
Vücudu kapkara, leylek bacaklı bir mangal
E) Kükremiş arslan kesilir her nefer
Döktüğü kandan göğe vursun zafer

19. Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir uyak kullanılmıştır?
A) Boşluğa karışınca dönmüyor artık geri
Haftaların, ayların, senelerin süngeri
B) Toplar kızıl bir sevinçle haykırır, gürler,
Bir ufuktan bir ufka kalkar süngüler!..
C) Bir gün dedim ki : “İstemem artık ne yer ne yâr!
Çıktım sürekli gurbete, gezdim diyâr diyâr
D) Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince
Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince
E) Gül gülse dâ’im aglasa bülbül aceb degül 
Zîrâ kimine agla dimişler kimine gül

Ey başından şimdi sevda rüzgârı esen,
Böyle her gün yollarımdan geçsen de süzgün
Sen benimsin büsbütün terk olunduğun gün...
O mukadder günü, bilmem, düşündün mü sen?
20. Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Koşma türünün özelliklerini taşımaktadır.
B) Tunç uyak kullanılmıştır.
C) Redif kullanılmamıştır.
D) Sarma uyak kullanılmıştır.
E) Lirik bir üslup kullanılmıştır.
Cevaplar

1.C  2.E  3.E  4.C  5.C  6.B  7.D  8.D  9.C  10.E  11.C  12.B  13.D  14.C  15.C  16.D  17.D 18.B  19.B  20.A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.