Edebi Akımlar Konu Testi 1

14. yüzyıl İtalya’sında doğan, 16. yüzyıl Avrupa’sında gelişen, yöntem ve felsefesini Antik Yunan ve Latin kaynaklarından alan, insanı ve ona ait değerleri her türlü değerin üstünde gören, insanı geliştirme ve yüceltme amacını güden düşünce sistemidir.
1. Parçada sözü edilen düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pozitivizm
B) İdealizm
C) Hümanizm
D) Rasyonalizm
E) Lirizm

(I) Klasisizm, Eski Grek ve Latin edebiyatlarını örnek almıştır. (II) Akımın kuralları Fransız şair ve eleştirmen Bolieau tarafından belirlenmiştir.(III) Konularını Hristiyanlıktan, tarihten ve günlük yaşamdan alan bu sanatçılar; (IV) hem anlattıkları olay ve kişiler hakkında tarafsız kalmış hem de (V) akıl ve sağduyuya önem vermişlerdir.
2. Parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Onun romanlarında okuyucuya hitap etmesi, bir meddah gibi araya girmesi, roman dışında ansiklopedik bilgiler vermesi ya da karakterlerini kendisinin bile görmediği mekânlarda dolaştırması realist romancıların romandan ayıklamaya çalıştıkları hususlardır.
3. Parçada sözü edilen romancı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Nabizâde Nazım
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Refik Halit Karay

4. Aşağıdakilerden hangisi bir tepki akımı değildir?
A) Parnasizm
B) Realizm
C) Sembolizm
D) Natüralizm
E) Romantizm

Türk edebiyatında ilk çevirilerin yayımlandığı yıllarda Batı'da — ve — sahneden çekilmiş, özellikle roman türünde — ve sonra da — yükselişe geçmiştir.
5. Aşağıdakilerden hangisi parçada bırakılan boşlukların herhangi birine getirilemez?
A) Romantizm
B) Natüralizm
C) Realizm
D) Parnasizm
E) Klasisizm

Batılı roman tekniklerini edebiyatımıza kusursuzca uyarlayan yazar, — adlı eserinde realizm akımının romantizmden farklarını açıkça ortaya koymuştur. Olayları sebep-sonuç bağlamında düzenlemiş, ortaya çıkan sonuçların sebeplerini ayrıntılı olarak sergilemiştir. 
6. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Zehra
B) Mürebbiye
C) Hayal İçinde
D) Araba Sevdası
E) Aşk-ı Memnu

Türk romanının romantizmden realizme geçişini açıkça gösteren eser, henüz dokuz yaşındayken Kafkasya'dan getirilen bir cariyenin dramını anlatmaktadır. Sanatçı; eserini yazarken zaman zaman romantik üslubu kullanmaktan kaçınmamış, kendi duygularını eserin içerisine serpiştirmiştir. Böylelikle Araba Sevdası’ndan önce yazılmasına rağmen ilk realist roman olma özelliğini kaybetmiştir.
7. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntibah
B) Karabibik
C) Zehra
D) Küçük Şeyler
E) Sergüzeşt

Avrupa’da 19. yüzyılın ilk yarısında klasisizme tepki olarak doğan, duygu ve hayali ön planda tutan, doğadaki ve toplumdaki karşıtlıkları, çelişkileri yansıtmayı, kişileri ve toplumsal çevreleriyle vermeyi amaç edinen bir edebiyat akımıdır.
8. Parçada sözü edilen sanat akımının ortaya çıkışı aşağıdakilerin hangisiyle direkt ilişkilidir?
A) Feodalitenin zayıflaması
B) Monarşinin güçlenmesi
C) Fransız İhtilali
D) Sanayi Devrimi
E) Birinci Dünya Savaşı

Yazar objektiftir, kendini roman dünyasından soyutlamıştır; kendi zevk, fikir ve anlayış tarzını yarattığı roman kahramanından farklı tutmaya çaba gösterir. Turgenyev’e göre bu akım, romancı ile roman kişileri arasındaki göbek bağını kesmiştir.
9. Aşağıdakilerden hangisinin parçadaki roman anlayışına uygun eser verdiği söylenemez?
A) Honore de Balzac
B) Alexandre Dumas
C) Tolstoy
D) Dostoyevski
E) Stendhal

Sanatçı — Sanat Akımı
I. Abdülhak Hamit Tarhan - Romantizm
II. 
Nazım Hikmet - Empresyonizm
III. Ahmet Haşim - Sembolizm
IV. 
Tevfik Fikret - Parnasizm
V. Ömer Seyfettin - Realizm
10. Yukarıda numaralanmış yerlerdeki "sanatçı-sanat akımı" eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Klasisizmin dünya edebiyatındaki temsilcileri (I) trajedide Racine ve Corneille, (II) komedide Moliere, (III) manzum mektup ve hicivde Beileau, (IV) fablda La Fontaine (V) romanda ise Schiller’dir.
11. Parçada numaralanmış yerlerin hangisi bir bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

12. Aşağıdakilerden hangisi "sembolizm" akımı için söylenemez?
A) Parnasçılara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
B) Anlamın kapalı olması sembolizmin belirleyici özelliğidir.
C) Dize özgürleştirilerek serbest nazma giden yol açılmıştır.
D) Şiirde ayrıntılı ve nesnel betimlemelere ağırlık verilmiştir.
E) Sözcüklerin ses değerine ve ritme önem verilmiştir.

13. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Klasik edebiyatta tiyatro daha ön plandadır.
B) J.J.Rousseau'nun Hernani adlı piyesinin ön sözü romantizmin manifestosudur.
C) Natüralistler, pozitif bilimlerle sanatı birleştirmeye çalışmış; deney ve gözlem metodunu edebiyata uygulamışlardır.
D) Realizmin felsefi temellerini rasyonalizm, pozitivizm ve determinizm oluşturur.
E) Parnas şairler şiirde resmin görselliğini yakalamak istemiştir.

Realizm, natüralizm ile hemen hemen aynı toplumsal, siyasi, felsefi ve estetik nedenlerin sonucudur ve bu iki akım pek çok yönden birbirlerine benzer. — ise bu iki akımın şiirdeki yansıması gibidir.
14. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Parnasizm
B) Sembolizm
C) Empresyonizm
D) Sürrealizm
E) Fütürizm

Bu akımla şiirdeki akıl, mükemmeliyet, maddecilik, pozitivizm gibi ilkelerin yerini idealizm, ruhanilik, sezgi, düş, fantezi, kapalılık ve belirsizlik almıştır.
15. Parçada sözü edilen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm
B) Parnasizm
C) Sembolizm
D) Sürrealizm
E) Dadaizm

(I) Realizm, psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'un etkisiyle ortaya çıkan bir sanat akımıdır. (II) Ancak yazarların topluma yol göstermek gibi bir kaygıları yoktur. (III) Çevre, insan ve olayları olduğu gibi aktarmak isterler. (IV) Ele aldıkları olay, kişi ve çevreler günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz niteliktedir. (V) Roman kahramanları ise romantizmin aksine tip değil karakterdir.
16. Parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Bu akımın en belirgin özelliği yeniliğe duyulan hayranlıktır. Özellikle yeni icatlara, makinelere ve onların maharetlerine büyük ilgi göstermişlerdir. İtalyan şair Marinetti şiirlerinde sıklıkla hıza olan tutkusunu ifade etmiştir.
17. Parçada sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Empresyonizm
B) Dadaizm
C) Sembolizm
D) Fütürizm
E) Sürrealizm

Türk edebiyatında natüralizmin ilk izleri Tanzimat ikinci dönemde görülür. — yazdığı roman ön sözleri ve gazete yazılarında natüralizme bağlılığını belirtmiş ve natüralizm akımı üzerine detaylı bilgiler vermiştir. Bu anlamda o, Emile Zola’yı Türk okurlarına tanıtan ve natüralist tekniği edebi eserlerine uygulamaya çalışan ilk yazarlardandır.
18. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sami Paşazade Sezai
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Nabizade Nazım
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar

Onlar; nazım şekli, nazım birimi, mısra, kafiye, vezin gibi unsurlar üzerinde ısrarla durmuşlar ve şiirin yapı olarak kusursuz olmasını istemişlerdir. Zaman zaman bu konuda o kadar ileri gidilmiştir ki şiir sadece bir şekildir noktasına gelinmiştir.
19. Parçada sözü edilen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm
B) Parnasizm
C) Sembolizm
D) Fütürizm
D) Sürrealizm

20. Aşağıdakilerden hangisi klasisizm ile realizm için ortak bir özelliktir?
A) Tiyatronun diğer türlere göre daha ön planda olması
B) Sanatçıların anlattıkları olay ve kişiler hakkında tarafsız kalması
C) Eski Yunan ve Latin edebiyatlarının örnek alınması
D) Çevre ve doğa betimlemelerine önem verilmesi
E) Sanatçıların topluma yol gösterici olmak istemesi
Cevaplar

1.C  2.C  3.D  4.D  5.D  6.E  7.E  8.C  9.B  10.B  11.E  12.D  13.B  14.A  15.C  16.A  17.D  18.C  19.B  20.B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.