Sıfat Konu Kavrama Testi 2 Çözümlü

1. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat kullanılmıştır?
A) Yaz akşamları sahilde oturup konuşurduk.
B) O, beni senden daha iyi tanıyor.
C) Bu, bizim birlikte çıktığımız ilk tatildi.
D) Babam soğuğa karşı dayanıklıdır.
E) Yarın gideceğimi kimseye söylemedim.

Çözümü

...ilk / tatil idi.
Cevap C

2. Aşağıdakilerin hangisinde farklı türdeki sıfatlar birlikte kullanılmıştır?
A) Bütün bayraklarımı çektim gönderlere
Kanımın sıcak rengine boyadım kenti
B) Şu masaya kendini sevdiremedin gitti
Masa sonunda çıktı gitti
C) Yeşilin sevinci içinde, dön yüzünü
Engine doğru, gör kendini o aynada
D) Korkarak şekil alıyor bacalar
Gün doğuyor şehrin üzerine
E) Büyükannemin evi denizi görürdü
Ufacıktı, beyazdı

Çözümü

Bütün / bayraklarımı → belgisiz sıfat
Sıcak / renk → niteleme sıfatı
Cevap A

I. Yemeğe kalırım yalnız bu gece yola çıkmam lazım.
II. Yalnız ona yâr demiştik.
III. Hayatı boyunca kendini hep yalnız hissetti.
IV. Kimseyle selamı sabahı olamayan yalnız bir adamdı.
V. Olay olduğunda evde yalnızmış.
3. Numaralanmış cümlelerin hangisinde "yalnız" sözcüğü önad (sıfat)  olarak kullanılmıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözümü

I — bağlaç (İki cümleyi bağlamış)
II — edat (sadece anlamında kullanılmış)
III — zarf (yalnız / hissettim)
IV — sıfat (yalnız bir / adam)
V — Ek eylem almış isim
Cevap D

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde adlaşmış sıfat vardır?
A) Bir kadının suya değiyor ayakları
İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı
B) Şehrin ihtiyarları toplandı
Büyük ve aydınlık dairesinde gölün
C) Hiçbir kıyıya ulaştırmıyor
Beni Şehrazat'ın masalları
D) Şu anda dışarıda yağmur yağıyor
Ve bulutlar geçiyor aynadan
E) Uyandım baktım ki bir sabah
Güneş vurmuş içime

Çözümü

şehrin ihtiyarları (şehrin ihtiyar / insanları)
Cevap B

5. Aşağıdakilerin hangisinde sayı sıfatı kullanılmamıştır?
A) Birer çay daha içer miyiz?
B) İlk gün sadece oturup konuştuk.
C) Bu işi bir günde bitirmelisiniz.
D) Tek kişilik oda kiralamış.
E) Bizimki sınavdan üç almış.

Çözümü

A — Birer (çay) → Üleştirme sayı sıfatı
B — İlk (gün) → "İlk" sözcüğü "birinci" anlamında kullanıldığı zaman sıra sayı sıfatıdır.
C — Bir (günde bitirmelisiniz) → Bir sözcüğü "tek" anlamında kullanılırsa asıl sayı sıfatıdır.
D — Tek (kişilik) → "Tek" sözcüğü "bir" anlamında kullanılırsa asıl sayı sıfatı sayılır.
E'de "üç" sözcüğü isim olarak kullanılmıştır.
Cevap E

Hiçbir sınıf ve ekolün adamı değildir. Şiirlerini, temiz bir Türkçe ile yazan şair; mısra yapıları sağlam binin üzerinde şiir yazmıştır. Ona göre şairlik doğuştan gelen bir yetenektir ve bu yeteneği geliştirmek için de büyük bir çaba gereklidir.
6. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Niteleme sıfatı
B) Belgisiz sıfat
C) Sayı sıfatı
D) İşaret sıfatı
E) Sıfat-fiil

Çözümü

Niteleme sıfatı — temiz / Türkçe
Belgisiz sıfat — hiçbir / sınıf ve ekol
Sayı sıfatına örnek yok.
İşaret sıfatı — bu / yeteneği
Sıfat-fiil — yazan
Cevap C

Alnımdaki bıçak yarası
Senin yüzünden;
Tabakam senin yadigârın;
"İki elin kanda olsa gel" diyor,
Telgrafın;
Nasıl unuturum seni ben,
Vesikalı yârim?
7. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sayı sıfatı
B) Niteleme sıfatı
C) Sıfat yapan -ki
D) Soru sıfatı
E) Belirtili isim tamlaması

Çözümü

Sayı sıfatı — iki (el)
Niteleme sıfatı — vesikalı (yârim)
Sıfat yapan -ki — Alnımdaki / bıçak yarası
Soru sıfatına örnek yok.
Belirtili isim tamlaması — senin yadigârın
Cevap D

8. Aşağıdakilerin hangisinde "kurallı birleşik sıfat" vardır?
A) İnsan nasıl konuşur kendisiyle
Nasıl koşar aynalara
B) Ne duruyorsun be at kendini denize
Geride bekleyenin varmış, aldırma
C) Bin türlü mavi akar boğazdan
Her şeyi unutabilmek maviler içinde
D) Karşı evin arkasına ay doğdu
Akşam serinliği çıktı
E) İşim gücüm budur benim
Gökyüzünü boyarım her sabah

Çözümü

Bin türlü / mavi — Bazı "kurallı birleşik sıfatlar sıfat tamlamalarının sonuna -li (-siz) eki getirilerek yapılır.
Cevap C

9. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı "soru sıfatı" ile sağlanmamıştır?
A) Kaç yıldır bu mahallede oturuyorsunuz?
B) Hangi yoldan gideceğimizi biliyor musun?
C) Nasıl bir araba arıyorsunuz?
D) Bu çantada ne kadar para var?
E) Annen kaçıncı katta oturuyor?

Çözümü

Şıkların hepsinde "soru sıfatı" var ancak B'de cümleye soru anlamını soru sıfatı değil soru eki sağlamış.
Cevap B

10. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat kullanılmıştır?
A) O da benim vazifem
Çocuk gönlüm kaygılardan azade
B) Kimi peygambere inanır
Kimi saat köstek donanır
C) Ne gündüz biter ne gece
Kime söyleriz derdimizi
D) Dili çözülüyor gecelerin
Gölgeler kaçışıyor derine
E) Beyazın, siyahın, yeşilin
Pembenin kıymetini bil

Çözümü

A — Çocuk / gönlüm → Niteleme sıfatı
B'de "kimi" sözcüğü belgisiz zamirdir.
Cevap A

11. Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz sıfat yoktur?
A) Birkaç gün için gelmene gerek var mı?
B) Kimi insan sürprizden hoşlanmaz, dedi.
C) Bazı da orada yokmuşum gibi davranıyor.
D) Başka sorunları da vardı ama hiç anlatmazdı.
E) Bütün kahramanlarında kendinden bir parça vardı.

Çözümü

A — birkaç (gün)
B — kimi (insan)
C — "bazı" sözcüğü cümlede "bazen" anlamında olduğu için belgisiz sıfat değil zaman zarfıdır.
D — başka (sorunlar)
E — bütün (kahramanlar)
Cevap C

12. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme, sıfat olarak kullanılmıştır?
A) Bütün gün yana yakıla seni aradı.
B) Çoluk çocuk kandıran sıradan bir eğlenceydi.
C) Daldan dala atlar, hiçbir işte tutunamazdı.
D) Ortalık günlük güneşlikti ama o, şemsiyesini yine de aldı.
E) Bizi dişe diş bir mücadele bekliyor.

Çözümü

A — yana yakıla (aradı) → zarf
B — çoluk çocuk (kandıran) → zarf
C — daldan dala (atlar) → zarf
D — günlük güneşlik → isim
E — dişe diş / mücadele → sıfat
Cevap E

I. O gazetede iki yıl stajyer olarak çalıştım.
II. Hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden.
III. Büyük laflar etmeyi sevmiştir hep.
IV. Taşındığımızda üçüncü sınıfta okuyordum.
V. Birkaç sorun yaşadığımız doğrudur.
13. Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sıfatlar, yapıları bakımında eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözümü

"Hiçbir" ve "birkaç" → birleşik sıfat
"Üçüncü" ve "büyük" → türemiş sıfat
"iki" → basit sıfat
Cevap A

14. Aşağıdakilerin hangisinde "adlaşmış sıfat" kullanılmıştır?
A) Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz.
B) Isıracak it dişini göstermez.
C) Açık yaraya kurt düşmez.
D) Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.
E) Aç tokun halinden anlamaz.

Çözümü

tok / insanın halinden anlamaz.
Cevap E

Sıfatlarda küçültme, sıfatlara "-ce, -cek, -cik, -mtırak, -msi" küçültme ekleri getirilerek yapılır.
15. Aşağıdakilerin hangisinde küçültme eki alan sözcük "sıfat" görevinde kullanılmamıştır?
A) Bir yakını sayesinde büyükçe bir iş almıştı.
B) Yakasında yeşilimtırak bir leke vardı.
C) Adama bir yer göster de azıcık uyusun.
D) Eski evimiz kutu gibi küçücük bir evdi.
E) Açar açmaz içinden mavimsi bir su boşaldı.

Çözümü

A — büyükçe / bir iş → küçültme sıfatı
B — yeşilimtırak / bir leke → küçültme sıfatı
C'de "azıcık" zarf (belirteç)
D — küçücük / bir ev → küçültme sıfatı
E — mavimsi / bir su → küçültme sıfatı
Cevap C

Kurallı birleşik sıfatlardan bazıları, asıl sayı sıfatıyla kurulmuş sıfat tamlamalarına -lik eki getirilerek yapılır.
16. Aşağıdakilerden hangisinde bu yolla yapılmış bir birleşik sıfat  kullanılmıştır?
A) Aylık ödemelerde gecikmeler olmaya başlamıştı.
B) Sen benim kaç yıllık dostumsun, bu bana yapılır mı?
C) Bu para bir ailenin yıllık yakıt masrafını bile karşılamaz.
D) Seninki üç günlük bebeğe yemek yedirmeye çalışmış.
E) Paramızı haftalık olarak alıyorduk.

Çözümü

üç (gün) → asıl sayı sıfatı
üç gün → sıfat tamlaması
üç günlük (bebek) → kurallı birleşik sıfat
Cevap D

17. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat tamlaması "nesne" görevindedir?
A) Küçük kardeşi geçen hafta işe başlamış.
B) Dönerken kırtasiyeden kırmızı kalem alır mısın?
C) Fotoğrafı eski telefonundan almışlar.
D) Birçok ülkede şubesi olan büyük bir firmaydı.
E) Kaç gündür seni bekliyoruz burada.

Çözümü

A — Küçük kardeşi (özne, işe başlayan kim)
B — kırmızı kalem (nesne, ne alır mısın)
C — eski telefonundan (nerden almışlar)
D — Cümlenin tamamı yüklemdir.
E — kaç gündür (zarf, ne zamandır bekliyoruz)
Cevap B

18. Aşağıdakilerin hangisinde sayı sıfatı kullanılmamıştır?
A) Biz üç kişiydik
Bedirhan, Nazlıcan ve ben
B) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
C) Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı
Bir dakika araba yerinde durakladı
D) Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı
Bu dört mısra değildi, sanki dört damla kandı
E) Bir gün dedim ki "istemem artık ne yer ne yâr"
Çıktım sürekli gurbete, gezdim diyar diyar

Çözümü

A — üç (kişi)
B — bin (atlı)
C — bir (dakika)
D — dört (mısra)
E'de "bir" sözcüğü bu cümlede belgisiz sıfat olarak kullanılmıştır.
Cevap E

19. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sıfat, isim tamlamasının sadece tamlayanı ile ilgilidir?
A) Keskin bir boya kokusu vardı içerde.
B) Piyano vurmalı çalgılar grubuna dahildir.
C) Yeni edebiyat öğretmenimiz bugün geliyor.
D) Bu, bazı internet sayfalarında haber bile olmuş.
E) Buzdolabını ince bir çamaşır ipiyle bağlamışlar.

Çözümü

A, C, D ve E'de sıfatlar isim tamlamasının tamamı ile ilgilidir: keskin / boya kokusu, yeni / edebiyat öğretmenimiz, bazı / internet sayfaları, ince / çamaşır ipi
B'de ise "vurmalı" sözcüğü isim tamlamasının tamlayanı ile ilgilidir: vurmalı çalgılar / grubu
Cevap B

Mutluluğun gözü kördür,
Yalnızlık sağır.
Ondandır biri tökezleyerek yürür,
Öbürü uykusunda bile bağırır
20. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Türemiş isim
B) Soyut isim
C) Niteleme sıfatı
D) Belirtili isim tamlaması
E) Ek eylem almış isim

Çözümü

Türemiş isim — mutluluk
Soyut isim — mutluluk, yalnızlık
Şiirde niteleme sıfatına örnek yok.
Belirtili isim tamlaması — mutluluğun gözü
Ek eylem almış isim — kördür
Cevap C

İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.