Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Türleri Konu Testi

Gaflet içinden uyan,
Edebsüz olma ey cân
Edebdür asl-ı imân
Var edeb öğren edeb
1. Bu dizeler aşağıda verilen nazım türlerinden hangisine örnek olabilir?
A) İlahi  B) Nefes  C) Deme  D) Nutuk  E) Devriye

İlahi; Allah'ı övmek, onun büyüklüğünü anlatmak ya da ona yalvarmak için yazılan
şiirlerdir. İlahiler tarikatlara göre değişik adlarla anılmıştır: Mevleviler (I) hikmet, Bektaşiler (II) nefes, Gülşenîler (III) tapuğ, Halvetîler (IV) durak, Aleviler (V) deme, Yeseviler (VI) âyin adını kullanırlar.
2. Parçada numaralanmış yerlerdeki sözcüklerin hangi ikisi yer değiştirirse yanlışlık giderilmiş olur?
A)I – II   B) V – VI   C) III – IV   D) II – III    E) I – VI

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Türkülerde asıl sözlerin bulunduğu bölüme hane denir.
B) Türkülerde tekrarlanan bölümlere bağlama ya da kavuştak denir.
C) Düz maninin sonuna aynı kafiyede iki dize daha eklenerek söylenen manilere yedekli ya da artık mani denir.
D) Koşma, 11'li hece ölçüsü ile söylenir.
E) Koşma ve semainin uyak düzenleri aynıdır.

Karac'oğlan düşse yola
Hızır yardım etse bile
Yâr dediğin demir kale
Ya alınır ya alınmaz
4. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir semaiden alınmıştır.
B) Alındığı şiirin son dörtlüğüdür.
C) Konusu bakımından bir koçaklamadır.
D) 4 + 4 duraklı 8‘li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
E) Benzetme sanatından yararlanılmıştır.

Sözün bilmez bazı nâdan elinden
Edep ağlar, erkan ağlar, yol ağlar
Bülbülün feryadı gonca gülünden
Gülşen ağlar, bülbül ağlar, gül ağlar

(nâdan: cahil, gülşen: gül bahçesi)

5. Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güzelleme B) Koçaklama C) Taşlama D) Ağıt  E) Öğütleme

6. Tekke (tasavvuf) edebiyatındaki nefes, nutuk, şathiye ya da devriye gibi ürünleri birbirinden ayırmak için aşağıdakilerden hangisi tek başına yeterli olabilir? 

A) Ölçüsü       B) Uyak şeması          C) Konusu
D) Nazım birimi           E) Birim sayısı

Civan da canına böyle kıyar mı?
Hasta başın taş yastığa koyar mı?
Ergen kıza beyaz bezler uyar mı?
Al giy balam al giy, şalların hani? 

7. Bu dörtlüğün alındığı şiirin nazım şekli ve türü, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) SemaiGüzelleme
B) VarsağıAğıt
C) KoşmaTaşlama
D) SemaiGüzelleme
E) KoşmaAğıt

8. Aşağıdaki dizelerden hangisi bir taşlamadan alınmış olamaz?
A) Gelmez artık şu dünyanın iyisi
     Vezir olmuş has ahırın seyisi
B) Zenginin sözüne beliğ diyorlar
    Fukara söylese deli diyorlar
C) Örümcek bağlamış kafatasımız
     Duyulmuyor, feryadımız, ahımız
D) Hızır Paşa’nın zulümü var ise
     Ne yapayım benim de âhım var
E) Şurda bir güzele meyil eyledim
    Eğlenip orada kalasım geldi

Biz ölen ağaçları yontup
Gemilerimize direk yaparız
Bizim canlarımızı alan acep onlarla ne yapar
9. Bedri Rahmi Eyüboğlu’dan alınan bu dizelerdeki söylem aşağıdaki nazım türlerinin hangisiyle benzeşmektedir?
A) Nutuk B) Devriye C) İlahi D) Şathiye E) Nefes

I. Koçaklama   –    ...
II. ...  –  Satirik Şiir
III. Güzelleme  –    ...
IV. ...    – Didaktik

10. Numaralanmış yerlerdeki boşluklara getirilmesi gereken türler hangi şıkta sırasıyla doğru verilmiştir?
A) epik şiir, öğütleme, lirik şiir, taşlama
B) epik şiir, taşlama, lirik şiir, öğütleme
C) lirik şiir, öğütleme, dramatik şiir, taşlama
D) dramatik şiir, taşlama, epik şiir, öğütleme
E) lirik şiir, taşlama, dramatik şiir, taşlama

I.
Ak üzüm asmasıyım
Fabrika basmasıyım
Bana doktor ne lazım
Ben sevda hastasıyım

II.
Kuleden
Ses geliyor kuleden
O kaş o göz değil mi?
Beni sana kul eden

11. Bu dörtlüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. dörtlük bir düz mani örneğidir.
B) II. dörtlükte cinaslı uyak kullanılmıştır.
C) Her iki örnekte de asıl söylenmek istenen son iki dizede dile getirilmiştir.
D) II.dörtlük kesik mani örneğidir.
E) I.dörtlükte ek halinde redif yoktur. 


Drama köprüsü bre Hasan dardır geçilmez
Soğuktur suları Hasan bir tas içilmez
Anadan geçilir bre Hasan yardan geçilmez

At martini de bre Hasan dağlar inlesin
Drama mahpusunda bre Hasan dostlar dinlesin
...
12. Bu dizeler aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmıştır? 

A) Koşma 
B) Şarkı 
C) Destan 
D) Türkü 
E) Semai


Övgü amacıyla söylenmiş halk şiirlerine "—", yergi amacıyla söylenmiş halk şiirlerine ''—", ölüm ve benzeri acıklı olayları konu edinen halk şiirlerine "—"; kahramanlık, yiğitlik, yurt sevgisi, savaş gibi konuları içeren halk şiirlerine de "—" denir.
13. Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Destan
B) Koçaklama
C) Güzelleme
D) Taşlama
E) Ağıt


Sevgi ve kahramanlık konularını işleyen, nazım ve nesir olarak karışık bir yapı gösteren ve hacim bakımından uzun olmasıyla da diğer halk anlatılarından kolaylıkla ayrılabilen —, Türk halkının kültür değerlerini bünyesinde toplayan önemli türlerden biridir.
14. Parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Masal
B) Halk hikayeleri
C) Destan
D) Efsane
E) Tekerleme

Konusu, günlük hayatta karşılaşılabilecek küçük bir olaydan toplumu etkileyen büyük bir olaya kadar çok çeşitli olabilir. Bunun yanı sıra sadece güldürme maksadıyla yazılan örnekleri de vardır. Genel olarak 11'li hece ölçüsüyle söylenirken dörtlük sayısı da kimi zaman yüzü bulmaktadır.
15. Parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şathiye
B) Destan
C) Nutuk
D) Koşma
E) Devriye

👉 Bu testi pdf olarak indirmek için tıklayınız.

İlgili SayfalarCevaplar

1.D  2.E  3.A  4.C  5.C  6.C  7.E  8.E  9.D  10.B  11.E  12.D  13.A  14.B  15.B

3 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.