Tanzimat Edebiyatı Test 4

1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ilk dönem şiiri için söylenemez?
A) Şiirde söyleyişe değil fikre önem verilmiştir.
B) Bu dönem şiirin en belirgin özelliği toplumcu olmasıdır.
C) Aruz ölçüsüyle birkaç örnek verilse de çoğunlukla hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Dilde sadeleşme hedeflenmiş ancak tam bir başarı sağlanamamıştır.
E) Divan şiiri nazım şekilleri kullanılmaya devam edilmiştir.

Edebiyat anlayışı bakımından Tanzimat edebiyatının eski-yeni ikilemini en çok yaşayan odur. Teknik bakımdan divan şiiri ve estetiğine bağlıdır. Sultan Abdülaziz döneminde Avrupa'ya kaçarak Genç Osmanlılar arasına katılmıştır. Londra'da Namık Kemal ile Hürriyet adıyla bir gazete çıkarmış ve dava arkadaşı Namık Kemal gibi hak, hukuk, adalet, kanun ve eşitlik gibi konular üzerinde durmuştur.
2. Aşağıdakilerden hangisi parçada tanıtılan sanatçıya ait değildir?
A) Zafername 

B) Rüya 
C) Defter-i Amal
D) Tercüme-i Manzume 
E) Harabat

(I) Tanzimat edebiyatında, “hâce-i evvel”, “Osmanlıyı okutan adam” ya da “yazı makinesi” olarak anılmıştır. (II) Sanatta sosyal faydaya önem verir. (II) Roman ve hikayeleri teknik bakımdan kusurludur. (IV) Romanlarında olayın akışını keserek farklı türde bilgiler vermiştir. (V) Şiirde biçimde eskiyi izlerken içerik bakımından bütünüyle yeni ve Avrupai bir anlayışı denemiştir.
3. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Ahmet Mithat için bir bilgi yanlışı vardır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

I. Lehçetü'l Hakâyık
II.Lehçe-i Osmani
III. Kamus-u Türki
IV. Kamus-ı Fransevi
V. Defter-i Amal
4. Numaralanmış yerlerdeki eserlerin hangisi tür olarak diğerlerinden farklıdır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

1873 yılında ... adlı oyununun sahnelenmesinden sonra çıkan olaylar üzerine Magosa'ya sürgüne gönderilir. Otuz sekiz ay süren sürgünde bol olan tek şey zamandır. Eserlerinin önemli bir kısmını burada yazar. 1876 yılında tahta çıkan V. Murat'ın affıyla İstanbul'a dönmüştür. II. Abdülhamit'in ilk günlerinde Kanunuesasiyi hazırlayan komisyonda Ziya Paşa ile birlikte çalışır.
5. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Vatan yahut Silistre 
B) Şair Evlenmesi 
C) Ayyar Hamza
D) Çerkez Özdenler 
E) Seydi Yahya

6. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Birinci Dönem sanatçılarından biri değildir?
A) Direktör Ali Bey 
B) Ahmet Vefik Paşa 
C) Ahmet Mithat
D) Sami Paşazade Sezai 
E) Şemsettin Sami

7. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir yazara aittir?
A) Yeniçeriler 
B) Muhsin Bey 
C) Dünyaya İkinci Geliş
D) Paris’te Bir Türk 
E) Hüseyin Fellah

(I) Osmanlı Devleti’nde ilk Türkçe gazete olan Takvim-i Vakai, (II) iktidarın ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda Tanzimat’ın ilanından önce kurulmuştur. (III) Bir İngiliz tüccar tarafından 1840 yılında kurulan Ceride-i Havadis (IV) hükumetten aldığı ödenek nedeniyle yarı resmi bir kimlik ile yayın hayatına başlar. (V) 1860 yılında yayımlanmaya başlanan Tercüman-ı Hakikat ise hazineden yardım almadan yayımlanan ilk özel Türk gazetesi olur.
8. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
B) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

... Şiir ve İnşâ makalesinde divan edebiyatını millî bir edebiyat olarak görmediğini söyler. Ona göre dilin ve şiirin gelişmesi için kaynağımız halk edebiyatıdır. Bu makaleden altı yıl sonra ... adını verdiği divan şiiri antolojisinin ön sözünde ise bu fikirlerin tam tersini savunur. Bu sefer de halk edebiyatını küçümseyerek divan şiirini göklere çıkaracaktır.
9. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Namık Kemal – Vaveyla
B) Ziya Paşa – Harabat
C) Şinasi – Müntehabat-ı Eşar
D) Ahmet Mithat Efendi – Hükm-i Dil
E) Şemsettin Sami – Kamus-u Arabi

10. Aşağıdakilerden hangisi Şemsettin Sami için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) İlk yerli roman kabul edilen Taaşşuk-u Talat ve Fitnat’ın yazarıdır.
B) Tek dilli ve Türkçe açıklamalı olarak hazırladığı Kamus-u Türki, ilk Türkçe sözlük olarak kabul edilmektedir.
C) Kamus-ul Alam adıyla 6 ciltlik tarih ve coğrafya ansiklopedisi hazırlamıştır.
D) Afife Anjelik, Vuslat ve Atala adıyla üç tiyatro eseri yazmıştır.
E) Sefiller ile Robenson Cruose romanlarını Türkçeye çevirmiştir. 

11. Aşağıdaki tiyatro eserlerinden hangisi Namık Kemal’e ait değildir?
A) Akif Bey 
B) Celaleddin Harzemşah 
C) Eyvah
D) Kara Bela 
E) Gülnihal

... Fransız yazar ... yaptığı uyarlamalar tiyatro kültürünün gelişiminde önemli bir rol oynar. Bursa'da valilik de yapan yazar, burada yaptırdığı tiyatro binasında Türk kültürüne uyarladığı oyunları sahneye koydurmuştur.
12. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Şinasi’nin – Racine’den
B) Ziya Paşa’nın – Victor Hugo’dan
C) Ahmet Vefik Paşa’nın – Moliere’den
D) Şemsettin Sami’nin – La Fontaine’den
E) Ahmet Mithat’ın – Corneille’den

Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda
Can korkusu gezmez ovamızda dağımızda
Her gûşede bir şîr yatar toprağımızda
Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız biz
Osmanlılarız can veririz nâm alırız biz

(gûşe: köşe, şîr: aslan, kâm: zevk)

13. Bu dizeler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait bir şiirden alınmış olabilir?
A) Namık Kemal
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Muallim Naci
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Abdülhak Hamit Tarhan

14. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat İlk Dönem romanları için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Yazarlar eserleri ile halkı eğitmek ve doğruları göstermek isterler.
B) Romanlarda çevre betimlemelerine yer verilse de bunlar süsten öteye gitmez.
C) Eserlerde gözleme yer verilmiş, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulmuştur.
D) Günlük hayatta görülemeyecek tesadüflere yer verilir.
E) Bu dönem romanı üzerinde etkili olan akım romantizmdir.

Yazar özellikle uyarlama komedi oyunları ile Letafet adlı opereti ile tanınmıştır. Düyun-ı Umumiye müfettişiyken görevli olarak gittiği Güneydoğu Anadolu, Musul, Bağdat ve Hindistan seyahatlerinin notlarından oluşan Seyahat Jurnali, edebiyatımızın ilk günlük örneğidir.
15. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Vefik Paşa
B) Şemsettin Sami
C) Sami Paşazade Sezai
D) Direktör Ali Bey
E) Ziya Paşa


Tanzimat Edebiyatı Çıkmış Sorular


Cevaplar

1.C  2.D  3.E  4.E  5.A  6.D  7.B  8.E  9.B  10.D  11.C  12.C  13.A  14.C  15.D

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.