Tanzimat Edebiyatı Testi 5

Tanzimat'ın ikinci nesli onunla başlar. Şiirlerinin başlıca temaları aşk ve tabiattır. Ona göre, güzel olan her şey şiirin konusudur. Mekteb-i Sultani’den öğrencisi olan Tevfik Fikret’in Servet-i Fünûn dergisinin başına getirilmesini sağlayarak Servetifünûn edebiyatının oluşumuna zemin hazırlamıştır. 
1. Parçada tanıtılan Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi 

B) Muallim Naci 
C) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Recaizade Mahmut Ekrem 
E) Nabizade Nazım

2. Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhan’ın tiyatro anlayışı için yanlış bir yargı içermektedir?
A) Tiyatrolarını yazılışları bakımından manzum, mensur ve manzum-mensur karışık olmak üzere üçe ayırmak mümkündür.
B) Sahnelenmeye pek de uygun olmayan bu eserleri daha çok okunması için yazmıştır.
C) Yerli hayatı konu aldığı birkaç oyun dışında oyunlarında tarihî olaylara ve başka milletlerin yaşayışlarına yer vermiştir.
D) Teknik bakımdan oldukça başarılı eserler vermiştir.
E) Shakespeare'den gelme bir tesir ile kimi oyunlarında cinlere ve cadılara da yer verir.

3. Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat 2.Dönem sanatçıları birlikte verilmiştir?
A) Şemsettin Sami, Nabizade Nazım, Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci
B) Abdülhak Hamit Tarhan, Sami Paşazade Sezai, Direktör Ali Bey, Nabizade Nazım
C) Muallim Naci, Nabizade Nazım, Abdülhak Hamit Tarhan, Sami Paşazade Sezai
D) Recaizade Mahmut Ekrem, Direktör Ali Bey, Şemsettin Sami, Ziya Paşa
E) Ziya Paşa, Şemsettin Sami, Direktör Ali Bey, Sami Paşazade Sezai

4. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat 2. Dönem edebiyatı için söylenemez?
A) Heceyle yazılan birkaç örnek dışında aruz ölçüsü kullanılmıştır.
B) Roman ve hikayede daha çok realizm ve natüralizmin etkileri görülür.
C) Dönem şiirinde romantizm akımının etkileri görülür.
D) Roman ve hikaye teknik açıdan ilk döneme göre daha başarılıdır.
E) İlk dönem gazetelerindeki edebî makalelerin yerini sosyal konularda yazılan makaleler alır.

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir yazara aittir?
A) Talim-i Edebiyat 
B) Islahat-ı Edebiyye
C) Takdir-i Elhan
D) Pejmürde
E) Afife Anjelik

Kitapta yer alan altı hikaye Batı tekniğinde yazılmış ilk küçük hikayeler olarak kabul edilir. Başka bir deyişle modern Türk hikayesi, bu eserle başlamıştır. Eser; altı hikaye, sanatlı bir nesir ve Alphonse Daudent'e ait bir hikayenin tercümesinden ibarettir. 1892'de yayımlanan kitabın başında realizmi savunan bir de ön söz vardır.
6. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müsameretname
B) Letaif-i Rivayat
C) Küçük Şeyler
D) Muhsin Bey
E) Yadigarlarım

Şiirde yenileşmenin eski ile bağların koparılmadan yapılmasını savundu. Bu rağmen edebiyat tarihinde eski şiirin temsilcisi olarak ün yapmıştır. Eski edebiyatı iyi bilen şair, Batılı tarzda da oldukça başarılı örnekler vermiştir. İlk şiir kitabı olan Âteşpâre'deki Kuzu, Kebuter, Dicle, Feryad, Şam-ı Gariban gibi şiirleri şekil bakımından olduğu kadar içerik bakımından da yenidir.
7. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Muallim Naci
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Sami Paşazade Sezai
E) Ahmet Mithat Efendi

8. Aşağıdakilerden hangisi ayraç içinde sözü edilen eserle ilgili değildir?
A) Edebiyatımızın ilk pastoral şiir örnekleri bu kitaptadır. 59 sayfalık eser gözleme dayanmayan bir kır ve köy hayatının övgüsüdür. (Sahra)
B) Köy yaşamından bahseden ilk önemli şiir olarak kabul görmektedir. (Köylü Kızların Şarkısı)
C) Başarılı çevre tasvirleri yanında psikolojik tahlilleri ile dikkat çeken eser ilk psikolojik roman denemesi olarak da kabul görmektedir. (Sergüzeşt)
D) Romandan çok uzun hikâye olarak kabul gören eser köy hayatını konu eden ilk eser olarak kabul edilmektedir. (Karabibik)
E) Türk edebiyatında ilk realist roman örneği sayılan eserde alafrangalığa özenen bir mirasyedinin başından geçen olaylar anlatılmıştır. (Araba Sevdası)

9. Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhan için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Tanzimat şiirindeki Batılılaşmanın asıl ihtilalcisidir.
B) Şiir ve tiyatrolarında realizmin etkisindedir.
C) Aruz ölçüsünden vazgeçmemiş ancak hece ölçüsüyle de şiirler yazmıştır.
D) Eserlerinde genel olarak anlaşılması zor, ağır bir dil kullanmıştır.
E) Sahnelenmeye pek de uygun olmayan oyunlarını daha çok okunması için yazmıştır.

10. Aşağıda verilen eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Tarık 
B) Finten 
C) Sardanapal 
D) Belde 
E) Nesteren

11. Aşağıdakilerden hangisi Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı eseri için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Tek perdelik durum komedisidir.
B) Eser yazılırken geleneksel Türk tiyatrosundan yararlanılmıştır.
C) Edebiyatımızın yazılan ilk tiyatro eseridir.
D) Noktalama işaretleri ilk kez bu oyunda kullanılmıştır.
E) Eser görücü usulü ile evlenmenin sakıncaları üzerine yazılmıştır.

I.Şiir Antolojisi
II.Gezi
III.Eleştiri
IV.Tiyatro
12. Aşağıda verilen eserlerden hangisi numaralanmış türlerden birine örnek olamaz?
A) Demdeme
B) Küçük Şeyler
C) Harabat
D) Finten
E) Avrupa’da Bir Cevelan

13. Aşağıdakilerin hangisinde ayraç içinde verilen sanatçının boşluğa getirilmesi bilgi yanlışlığına neden olur?
A) ... şiirde yenileşmenin eski ile bağların koparılmadan yapılmasını savundu. Buna rağmen edebiyat tarihinde daha çok eski şiirin temsilcisi olarak ün yapmıştır. (Muallim Naci)
B) ... Batı şiirinde görüp beğendiği şekilleri Türk şiirine getirmiş bu nedenle Tanzimat şiirindeki Batılılaşmanın asıl ihtilalcisi kabul edilmiştir. (Şinasi)
C) ... "Şair, şiirini ahlak dersi vermek için söylemez.” diyerek sanat anlayışını ortaya koymuştur. (Recaizade Mahmut Ekrem)
D) ... Edebiyat anlayışı bakımından Tanzimat edebiyatının eski-yeni ikilemini en çok yaşayan sanatçıdır. (Ziya Paşa)
E) ... için edebiyat, halka seslendiği bir kürsüdür. O nedenle edebiyatın hemen her türünde eser vermiştir. (Namık Kemal)

Eserde alafrangalığa özenen bir mirasyedinin başından geçen olaylar anlatılmıştır. Roman, Tanzimat sonrası dönemde İstanbul'da görülen kimi cahilce davranış kalıplarını, eğlence ve zevk yaşamını anlatmaktadır. Osmanlı Devleti'nde yaşanan Batılılaşma sürecinde görülen yanlışlıkların vurgulandığı yapıtta, Bihruz Bey ve onun romantik aşkı konu edilmiştir.
14. Parçada söz edilen Tanzimat romanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntibah
B) Sergüzeşt
C) Araba Sevdası
D) Karı Koca Masalı
E) Zehra

... , Ahmet Mithat Efendi'nin isteği üzerine Tercüman-ı Hakikat'in edebiyat sayfasını yönetmeye başlar. Eski tarzda yazdığı gazellere Tercüman-ı Hakikat'te yer vermesi nedeniyle divan edebiyatını canlandırmakla suçlanır. ... , Zemzeme III’ün ön sözünde şairin şiirlerini gerçeklikten uzak bulup şöhretini de balona benzetir.
15. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan – Recaizade Mahmut Ekrem
B) Ziya Paşa – Namık Kemal
C) Muallim Naci – Ziya Paşa
D) Namık Kemal – Abdülhak Hamit Tarhan
E) Muallim Naci – Recaizade Mahmut Ekrem


Cevaplar

1.D  2.D  3.C  4.E  5.B  6.C  7.B  8.C  9.B  10.D  11.A  12.B  13.B  14.C  15.E

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.