Sözcük Türleri Karma Test 4 Çözümlü

Hisar’ı çıkaranların üzerinde birleştikleri ikinci ilke, modern Türk edebiyatının Batı’nın bir kopyası olmaktan çıkarılıp millî bir karaktere kavuşturulmasıdır. 
1. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?  
A) Niteleme sıfatı
B) Sıra sayı sıfatı
C) Belgisiz sıfat
D) Adlaşmış sıfat-fiil
E) İşaret sıfatı

Çözümü

Niteleme sıfatı — modern / Türk edebiyatı, millî / karakter
Sıra sayı sıfatı — ikinci / ilke
Belgisiz sıfat — bir / kopyası
Adlaşmış sıfat-fiil — Hisar’ı çıkaranların (çıkaran sanatçıların)
İşaret sıfatına örnek yok.
Cevap E

Benim de arkamda
Renkli taşlar olsaydı
Çocukluğuma giden yolu
Bulmam kolay olurdu
2. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Durum zarfı
B) Belirtili ad tamlaması
C) Birleşik zamanlı eylem
D) Olumsuzluk eki
E) Hem iyelik hem durum eki almış isim

Çözümü

Durum zarfı — kolay (olurdu)
Belirtili ad tamlaması — benim arkam
Birleşik zamanlı eylem — olsaydı, olurdu
Olumsuzluk ekine örnek yok. "Bulmam" sözcüğündeki -me isim-fiil ekidir.
Hem iyelik hem durum eki almış isim — arkamda
Cevap D

Beni hep esir ettiniz minicik ellerinizle;
Ne kaçmak elimden geldi ne de karşı koyabildim
Verecek cevabım varken en büyük hâkime bile
Sizin saf bakışlarınız önünde dilsiz kesildim
3. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Farklı türde birleşik eylemler
B) Küçültme sıfatı
C) Sıfat-fiil
D) Belirtisiz ad tamlaması
E) Edat

Çözümü

Farklı türde birleşik eylemler — esir ettiniz, koyabildim
Küçültme sıfatı — minicik
Sıfat-fiil — verecek (cevabım)
Belirtisiz ad tamlamasına örnek yok.
Edat — elleriniz ile...
Cevap D

I. Yalnızlık sabahların yaşadığı yalnızlık
Suların içinde ışıklar kadar ılık
II. Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale
Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale
III. Ufka bakarlar; ölüm uzakta mı uzakta
Ve tabut bekler, suya inmek için kızakta
IV. Ruhum gün boyunca sönecek gibi
Şimdiden ediyor hayata veda
V. Sevgilim, şairleri başka insan sanırsın
Benzi uçuk, saçı gür, boyu fidan sanırsın

4. Numaralanmış dizelerin hangisinde edat ya da bağlaç yoktur?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözümü

I — kadar (edat)
II — Deniz ile toprak, ve (bağlaç) / yalnız (Sadece anlamında kullanıldığı için edattır.)
III — ve (bağlaç) / için (edat)
IV — gibi (edat)
V'de edat ya da bağlaç yok.
Cevap E

Alışamadım bu şehrin çiçeksiz ilkbaharına
Sığmıyor başıboş gönlüm şu beton yığınlarına
5. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birleşik sıfat
B) Birleşik eylem
C) 
İşaret adılı
D) Sıfat tamlaması
E) Ad tamlaması

Çözümü

Birleşik sıfat — başıboş (gönlüm)
Birleşik eylem — alışamadım (Yeterlik eyleminin olumsuzu)
Sıfat tamlaması — bu şehir, çiçeksiz ilkbahar...
Ad tamlaması — şehrin (çiçeksiz) ilkbaharı
İşaret adılına örnek yok.
Cevap C


Maradona’nın en değerli sözüdür: "Beni kimseye örnek göstermeyin, ben kendi çocuklarıma bile örnek olmamalıyım."
6. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belgisiz zamir
B) Dönüşlülük zamiri
C) Bağlaç
D) Üstünlük zarfı
E) Niteleme sıfatı

Çözümü

Belgisiz zamir — kimseye
Dönüşlülük zamiri — kendi
Üstünlük zarfı — en (değerli söz)
Niteleme sıfatı — değerli (söz)
Bağlaca örnek yok.
Cevap C

Ah, sen ey, ölüm kadar sonsuz olan
Ve dar bir tabut gibi rahat uyu
Islak geceyi örtün kalbim, uyu
Artık uykuyla tek başına kalan
Ruhum gemiler uğramaz bir liman
7. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Çekimli eylem
B) Zaman zarfı
C) Birden fazla edat
D) 
Birden fazla ünlem 
E) İşaret sıfatı

Çözümü

Çekimli eylem — uyu, örtün
Zaman zarfı — artık
Birden fazla edat — gibi, (uykuları) ile
Birden fazla ünlem — ah, ey
İşaret sıfatına örnek yok.
Cevap E


Ümraniye’de dere kenarına kurulan on sekiz gecekondunun yıkımı için dün sabaha karşı buraya gelen güvenlik kuvvetleri kalabalık bir grupla karşılaştı.
8. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birden fazla edat
B) 
Farklı türlerde eylemsi 
C) Sayı sıfatı
D) 
İşaret zamiri
E) Belirtisiz isim tamlaması

Çözümü

Birden fazla edat — için, e karşı, (grup) ile
Sayı sıfatı — on sekiz (gecekondu)
İşaret zamiri — buraya
Belirtisiz isim tamlaması — dere kenarı, güvenlik kuvvetleri
Farklı türlerde eylemsi yok, dizelerde sadece sıfat-fiil var.
Cevap B

(I) Hiçbir ozan mutlu değildir. Şiiri yarattığı anda bir an (II) için mutlu olur. (III) Çünkü o an, kendi küçük beninden kurtulmuştur. İdeler dünyasına yükselmiştir. Ölümü (IV) de unutmuştur. Kendisini geleceğe ışık tutan (V) kalıcı şiirler sunan biri olarak vehmeder.
9. Numaralanmış sözcükler türleri bakımından eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V

Çözümü

hiçbir (zaman) / kalıcı (şiirler) — sıfat
çünkü, de — bağlaç
için — edat
Cevap B

İstanbul’un gökdelenleri yakın zamana kadar Levent-Maslak aksında yoğunlaşıyordu ama artık şehrin her yerinde boy gösteriyor.
10. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belgisiz zamir
B) Belgisiz sıfat
C) Belirtili ad tamlaması
D) Birleşik zamanlı eylem
E) Anlamca kaynaşmış birleşik eylem

Çözüm

Belgisiz sıfat — her (yerinde)
Belirtili ad tamlaması — İstanbul’un gökdelenleri, şehrin (her) yeri
Birleşik zamanlı eylem — yoğunlaşıyordu (Şimdiki zamanın hikayesi)
Anlamca kaynaşmış birleşik eylem — boy göstermek
Belgisiz zamire örnek yok.
Cevap A

Onu, futbolla hiç alakası olmayan biri bile ya severdi ya da ondan nefret ederdi. Dobralığı bazı futbolseverlerle arasına duvar ördü. Her şeye rağmen inanılmaz yetenekliydi.
11. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ayrılma durum eki almış işaret adılı
E) Belgisiz sıfat
C) Yüklem görevinde isim
D) Birleşik zamanlı eylem
E) Belgisiz adıl

Çözüm

Belgisiz sıfat — bazı (futbolseverlerle)
Yüklem görevinde isim — yetenekliydi
Birleşik zamanlı eylem — severdi, nefret ederdi
Belgisiz adıl — biri
"Ondan" sözcüğü işaret adılı değil kişi adılıdır.
Cevap A


Ölüm döşeğindeki Osman Bey’in son arzusu, Bursa’nın fetih müjdesini alabilmektir. Ancak bu sayede ömrünü iyi ve doğru geçirdiğinden emin olabilecektir. Bu düşüncelerle çocukluğundan itibaren bütün ömrünü gözlerinin önüne getirir.
12. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yönelme eki almış adıl
B) Belgisiz sıfat
C) Durum belirteci
D) Türemiş isimler
E) Sıfat yapan -ki eki

Çözüm

Belgisiz sıfat — bütün (ömrünü)
Durum belirteci — iyi ve doğru (geçirdiğinden...)
Türemiş isimler — ölüm, düşünceler, çocukluğundan
Sıfat yapan -ki eki — Ölüm döşeğindeki (Osman Bey)
Yönelme eki almış adıl yok.
Cevap A

Büyük şehirlere bağlanma Mehmet'im
Öyle bir şehre yerleş ki
Küçük fakat bizim olsun
Sokaklarında tanımadığın yüz
Ensesine şamar atamayacağın kimse dolaşmasın
Her ağacına elin
Her karış toprağına terin değsin
Ve kuytu evlerden birinde
Senden habersiz ölenler olmasın
13. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birden fazla bağlaç
B) Belgisiz zamir
C) Edat
D) Adlaşmış sıfat-fiil
E) Biçim anlamlı işaret sıfatı

Çözüm

Birden fazla bağlaç — ki, ve
Belgisiz zamir — kimse
Adlaşmış sıfat-fiil — ...ölenler (ölen insanlar)
Biçim anlamlı işaret sıfatı — öyle (bir şehre)
Dizelerde edat yok.
Cevap C

Gökyüzünün tapusu yok
Herkes bakabilir
Bulutlara kimse el koyamaz
Hayal kurma hürriyeti var
14. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Anlamca kaynaşmış birleşik eylem
B) Yeterlik eylemi
C) Belirtme eki almış isim
D) Belgisiz zamirler
E) Yönelme eki almış isim

Çözüm

Anlamca kaynaşmış birleşik eylem — el koymak
Yeterlik eylemi — bakabilir, el koyamaz (el koyabilir)
Belgisiz zamirler — herkes, kimse
Yönelme eki almış isim — bulutlara
Belirtme eki almış isim yok. "Hürriyeti" sözcüğündeki "i" iyelik ekidir.
Cevap C

(I) Padişah, ülkeyi idare eden kişiye verilen ünvandır. (II) Ülkede yaşayan herkes onun kuludur. (III) Sevgili güzelliğinden, âşığın üzerindeki etkisinden ve zenginliğinden dolayı şiirlerde padişaha benzetilir. (IV) O, güzellik ülkesinin padişahıdır. (V) Bu benzetmede âşığın gönlü padişahın yönetimi altında olan ülkedir.
15. Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde isim tamlaması 
yoktur?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözüm

I — İsim tamlaması yok.
II — onun kulu
III — aşığın üzeri
IV — güzellik ülkesi
V — aşığın gönlü...
Cevap A

İslamoğlu derler benim adıma
Dayanılmaz ince bıçağımın tadına
Üç yüz atlı gelemiyor yanıma
16. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tamlayanı adıl olan ad tamlaması
B) Tamlayanı sıfat almış ad tamlaması
C) Yeterlik eyleminin olumsuzu
D) Hem iyelik hem durum eki almış ad
E) Sıfat-fiil

Çözüm

Tamlayanı adıl olan ad tamlaması — benim adım
Tamlayanı sıfat almış ad tamlaması — ince bıçağımın tadı
Yeterlik eyleminin olumsuzu — gelemiyor
Hem iyelik hem durum eki almış ad — adıma, tadına, yanıma
Sıfat-fiile örnek yok. "Dayanılmaz" sıfat-fiil değil çekimli eylemdir.
Cevap E

Ağlamak istersin, ağlayamazsın
Gülmek, gülemezsin
Kasaba küçük, bir karanlık gün sonbaharda
Kararmış gönlünü eyleyemezsin
Ne kâğıt ne kalem ne kitap
17. Bu dizelerde kaç çekimli eylem vardır?
A) 2   B) 3   C) 4   D) 5   E) 6

Çözüm

Çekimli eylemler: istersin, ağlayamazsın, gülemezsin, eyleyemezsin
Cevap C

18. Aşağıdakilerden hangisinde soru sıfatı kullanılmıştır?
A) Yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık
Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya
B) Gökte zamansızlık hangi noktada
Elindeyse yıldız yıldız hecele
C) Neden bazı şeyleri pek çabuk unuturuz
Çünkü apartmanlar o evlerin yerinde
D) Yaşamak zevki nedir bilmez ölümden korkan
Gür bir imanla damarlarda ateşten bir kan
E) Nasıl hatırlamazsın o türküyü
Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü

Çözüm

B — Gökte zamansızlık hangi noktada elindeyse...
Cevap B

Derler insanda derin bir yaradır köksüzlük
Budur âlemde hudutsuz ve hazin öksüzlük
19. Bu dizelerde sözcük türü isim olan kaç sözcük vardır?
A) 2   B) 3  C) 4  D) 5  E) 6

Çözüm

Derler (eylem), insanda (isim) derin (sıfat) bir (sıfat) yaradır (isim) köksüzlük (isim) / Budur (zamir) âlemde (isim) hudutsuz (sıfat) ve (bağlaç) hazin (sıfat) öksüzlük (isim)
Cevap D

I. Geçiyordu araba yola benzer bir sudan
II. 
Savrulmaya başladı karlar etrafımızda
III. Huduttan götürdüğün şan yetişir yarına
IV. 
Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya
V. 
Fani bir iz bırakmış burada yatmışsa kimler 
20. Numaralanmış dizelerin hangisinde eylemsi yoktur?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözüm

I — yola benzer bir sudan
II — savrulmaya
III — götürdüğün
IV — duya duya
V — Bu dizede eylemsi yok.
Cevap E

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.