Tanzimat Edebiyatı Test 8

Tahkiyeli eserler, Tanzimat dönemine kadar, sözlü edebiyatta — ve —, halk edebiyatında —, divan edebiyatında — türleriyle varlığını sürdürerek Türk edebiyatının her döneminde, şiirle beraber, başat edebî türler arasındaki yerini korumuştur.
1. Aşağıdakilerden hangisi parçada bırakılan boşluklardan herhangi birine getirilemez?
A) Destan
B) Masal
C) Koşma
D) Halk hikâyesi
E) Mesnevi

Tanzimat romanlarında en sık karşımıza çıkabilecek bireysel temalar; aşk, ihtiras, kıskançlık, entrika ve ölümdür. Bu temalar, bazen hepsi bir arada bazen de birkaçı birlikte, ilk telif romanımız Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’tan İntibah'a, Sergüzeşt'ten Zehra’ya dek birçok Tanzimat romanında yer alır.
2. Aşağıdakilerden hangisi parçada verilen eserlerden herhangi birinin yazarı değildir?
A) Namık Kemal
B) Nabizâde Nazım
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Şemsettin Sami
E) Sami Paşazade Sezai

Şiirlerini "Heves Ettim" ve "Mini Mini" isimli küçük kitaplarda toplayan sanatçı, asıl başarısını roman ve hikâyede göstermiştir. Kızıyla yaşayan bir çiftçinin günlük yaşamını ele alan — dışında yayımlanmış on hikayesi daha bulunan yazar, realist bir anlayışı savunmasına rağmen diğer hikayelerinde romantizmin tesirinden kurtulamamıştır.
3. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Zehra
B) Karabibik
C) Letaif-i Rivâyât
D) Muhsin Bey
E) Küçük Şeyler

Bir İngiliz tüccar tarafından, Tanzimat Fermanı'nın ilandan bir yıl sonra kurulan —, ilk başlarda özel sermaye ile kurulsa da daha sonra, umduğu abone sayısına ulaşamayınca yayımına bir süre ara vermek durumunda kalmış; hükümetin kendisine ödenek bağlaması üzerine yeniden yayın hayatına dönmüş, dolayısıyla yarı resmî bir kimliğe bürünmüştür.
4. Parçadan bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Takvim-i Vekayi
B) Tercüman-ı Ahval
C) Tasvir-i Efkar
D) Ceride-i Havadis
E) Muhbir

Daha çok Moliere’den uyarladığı "Ayyar Hamza" adlı oyunu ve "Letafet" operetiyle tanınan sanatçının yapıtlarının çoğu komedi türündedir. Tiyatro dili bakımından Ahmet Vefik Paşa’nın izinden gitmiş; ondan farklı olarak özellikle halk söyleyişlerinden, gündelik konuşmalardan, klişe söyleyiş ve deyimlerden yararlanmıştır.
5. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Direktör Ali Bey
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Şemsettin Sami
D) Sami Paşazade Sezai
E) Muallim Naci

İlk iki özel Türkçe gazetenin açtığı yolda ilerleyen —, hükümete yönelik eleştirilerinde çoğu zaman çok daha sert bir üslup kullanmıştır. Ali Suavi'nin başyazar olduğu gazete, yurt dışında yayımlanan ilk Türk gazetesi olma özelliğini taşımaktadır.
6. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tercüman-ı Hakikat
B) İbret
C) Ceride-i Havadis
D) Tasvir-i Efkar
E) Muhbir

Şinasi’den sonra şiirleri ve şiir üzerinde görüşleriyle çağına damgasını basmış bir isim de odur. 1866 yılında Tasvir-i Efkar'da yayımlanan "Lisan-ı Osmaninin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazatı Şâmildir" başlıklı yazısında, edebiyatın millet hayatındaki yeri ve önemini vurgulayarak "Edebiyatsız millet, dilsiz insan kabilindendir." hükmüne ulaşır.
7. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Ziya Paşa
C) Ahmet Vefik Paşa
D) Ahmet Mithat
E) Muallim Naci

Hemen bütün eserlerini insanları eğitmek, olgunlaştırmak, onlara ders ve ibret vermek, yol göstermek için yazmıştır. O, Doğu'da yaygın olan hikemî tarzın bir bakıma yeni kurgu dünyamızdaki ilk ve en güçlü temsilcilerinden biridir. Yazar, bu temsilciliğini Doğu klasiklerinde çok sık olarak başvurulan kıssadan hisse yöntemi aracılığıyla sürdürmüştür. 
8. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Şemsettin Sami
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Ahmet Mithat
E) Muallim Naci

Tanzimat edebiyatının ikinci nesline mensup sanatçı, yeni Türk şiirinin kurucu isimlerinden biridir. Şairliği ön planda olsa da kırk kadar eserinin yirmi dördünü tiyatro türünde vermiştir. Sanatçının bu türdeki ilk eseri "Macera-yı Aşk" 1873'te, son eseri Hakan’ı ise 1935 yılında yayımlamıştır.
9. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Paşa
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Muallim Naci
E) Direktör Ali Bey

Batılılaşma sürecinin ilk ve en önemli yazarlarından biridir. Başta 18. ve 19. Fransız yazar ve düşünürleri olmak üzere Voltaire, Montesquieu, Auguste Comte gibi yazar ve düşünürlerin etkisi altında kalmıştır. Ayrıca, yine kimi ünlü Fransız şairlerinden şiir tercümeleri yaparak kendi toplumunu Batı tarzındaki şiirle tanıştırmıştır. Bu anlamda o, Türk toplumunun "Batı'ya açılan ilk kapısı" olarak edebiyat tarihimize geçmiştir.
10. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Ziya Paşa
D) Namık Kemal
E) Ahmet Mithat

Devlet adamı, bürokrat, yazar ve çevirmenlik gibi birçok vasfı kendinde toplayan yazar; Türkçülük akımının da önde gelen temsilcilerindendir. Dil ve tarih alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çeken yazar, Moliere'nin birçok eserini Türkçeye tercüme veya adapte etmiştir.
11. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Leskofçalı Galip
B) Yenişehirli Avni
C) Direktör Ali Bey
D) Ahmet Vefik Paşa
E) Akif Paşa

Tanzimat'tan sonra, Batılı anlamda gelişmeye başlayan edebiyatımızın ilk akla gelen isimlerinden biridir. Şinasi ve Namık Kemal gibi o da düşünceleriyle yeni edebiyatın kuruluşuna önemli katkılarda bulunmuştur. Teknik bakımından tamamıyla Divan nazmına bağlıdır. Hayallerinde ve duyuş tarzında da eskiden ayrılmış sayılmaz. Bu yönlerden onu Batılı Türk edebiyatının tam bir temsilcisi olarak kabul etmeye imkân yoktur.
12. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen sanatçıya ait değildir?
A) 
Şiir ve İnşa
B) Magosa Hatıraları
C) Harabat
D) Rüya
E) Defter-i Amal

Tanzimat devrinin önemli romancısı Ahmet Mithat Efendi’nin damadı olan sanatçı, 1883’ten itibaren Tercüman-ı Hakikat'in edebî sütununu yönetmiş, Recaizâde Ekrem’le olan edebî münakaşalarından sonra arkadaşlarıyla gazeteyi terk etmiştir. Şiirlerinin büyük çoğunluğunu divan şiir estetiğine bağlı kalarak yazmışsa da yeni tarzda ve hatta yeni edebiyat taraftarlarının da beğenisini kazanacak nitelikte manzumeler de kaleme almıştır.
13. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muallim Naci
B) Sami Paşazade Sezai
C) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Nabizâde Nazım
E) Direktör Ali Bey

— ve Zehra hayatlarına girdikleri insanlara başlangıçta mutluluk vermelerine rağmen, yaradılış itibariyle hırçın, kötü ruhlu kadınlardır. Mahpeyker, saplantı hâline getirdiği aşkına, Zehra -sözde- evliliğine sahip çıkmak arzusuyla, paradan güç alarak yardımcılar tutmuş ve erkeklerin başına türlü çoraplar örmekten, entrikalar çevirmekten geri durmamışlardır.
14. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdaki eser kahramanlarından hangisi getirilmelidir? 
A) Cezmi - Perihan 
B) Gülnihal - İsmet
C) Sergüzeşt - Dilber
D) Felatun Bey ile Rakım Efendi - Canan
E) 
İntibah - Mahpeyker

I. Şair, bu şiiri eşi Fatma Hanım’ın vereme yakalanması üzerine yazmaya başlamıştır. Bu şiirle metafizik düşünce, bir ölünün etrafında felsefi bir söyleme dönüşür. 
II. Edebiyatımızın ilk pastoral şiir örnekleri bu kitaptadır. 59 sayfalık bu eser gözleme dayanmayan bir kır ve köy hayatının övgüsüdür.
15. Numaralanmış yerlerde sözü edilen eserler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) 
Makber, Garam 
B) Makber, Sahra
C) Belde, Sahra
D) Validem, Belde
E) Garam, Validem

👉 👉 Bu testi pdf olarak indirmek için tıklayınız.

İlgili SayfalarCevaplar

1.C  2.C  3.B  4.D  5.A  6.E  7.A  8.D  9.C  10.A  11.D  12.B  13.A  14.E  15.B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.