Divan Sanatçıları Test 4

Yalnız Çağatay edebiyatının değil bütün Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Ataları Timur ve Timuroğullarının saraylarında görev yapmış asilzadelerdir. O da bu nedenle sarayda doğmuş ve Timurlu şehzadelerden Hüseyin Baykara'nın en yakın arkadaşı olmuştur. Yazdığı eserler, yetiştirdiği şairler ve desteklediği ilim hayatıyla Türkçeye büyük katkılar sağlamıştır.
1. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen sanatçıya ait değildir?
A) Muhakemetü'l Lûgateyn
B) Mecalisün Nefais
C) Mizanül Evzan
D) Hayretü'l-Ebrar
E) Çengnâme

15. asrın sade bir Türkçe ile gazeller söyleyen şairidir. Şiirlerinde yerli mazmunları, yerli söyleyişleri, atasözü ve deyimleri kullanarak şiirine yerel ve millî bir çehre kazandırma gayreti içinde olmuştur. Şiirleriyle kendinden sonra gelen birçok önemli şaire öncü olan şair; Fuzuli, Baki, Zati, Hayali gibi şairler üzerinde de etkili olmuştur.
2. Parçada sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hoca Dehhani
B) Aşık Paşa
C) Şeyhi
D) Necati
E) Nedim

3. Aşağıdakilerden hangisi 15. yüzyıl divan şairi Hamdullah Hamdi için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Babası, Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin’dir.
B) Anadolu sahasındaki ilk hamse ona aittir.
C) Özellikle Garipnâme adlı mesnevisiyle ünlüdür.
D) Divanında herhangi bir devlet büyüğüne övgüde bulunmamıştır.
E) Mutasavvıf bir şair değildir.

I. İskendernâme - Ahmedi
II. Vesiletü'n Necât - Süleyman Çelebi
III. Harname - Şeyhi
IV. Gencine-i Râz - Nevizâde Atai
V. Beng ü Bade - Fuzuli
4. 
Yukarıda numaralanmış yerlerdeki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Eski edebiyatımız, 16. yüzyıla kadar İran edebiyatını örnek almış ve bu örnek doğrultusunda gelişimini tamamlamıştır. 16. yüzyılda ise —, —, —, — gibi şairlerin yetişmesiyle, şiirimiz İran edebiyatıyla boy ölçüşmeye başladığı bir düzeye erişmiştir.
5. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Şeyhi
B) Baki
C) Hayalî
D) Taşlıcalı Yahya
E) Fuzuli

I. Cemşid u Hurşit — Ahmedi
II. Şikayetname — Fuzuli
III. Tazarrunâme — Aşık Paşazade
IV. Siham-ı Kaza — Nefi
V. Nihalistan — Nergisi
6. Yukarıda numaralanmış yerlerdeki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

17. yüzyılda — ekolü olarak da anılan ve şiirde düşünceyi, hikmeti önceleyen yeni bir oluşum kendisini göstermiştir. — gibi anlamı eksen alsalar da ondan farklı olarak anlamın somut tarafıyla ilgilenen bu şairler, klasik şiire farklı bir pencere açarak şiirin anlam boyutunu düşünce ekseninde zengin kılmaya çalışmışlardır.
7. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Nefi, Sebkihindi
B) Bağdatlı Ruhi, Hikemî Tarz
C) Nabi, Sebkihindi
D) Bağdatlı Ruhi, Sebkihindi
E) Nabi, Hikemî Tarz

I. Naat
II. Mersiye
III. Hiciv
IV. Mevlit
8. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen türlerin herhangi biriyle verdiği eserle tanınmamıştır?
A) Hayali Bey
B) Fuzuli
C) Baki
D) Nefi
E) Süleyman Çelebi

Geleneğin kendini tekrarlamaya yüz tuttuğu 18. yüzyılda — akımına yönelerek şiire yeni bir tarz getiren —, klasik Türk şiirinin son büyük temsilcisidir. Derin ve samimi bir tasavvuf, geniş bir hayal gücü ve şiirde yenilik, sanatının belli başlı özelliklerindendir. Bir edebiyat meclisinde Nabi'nin — eserine nazire bile yazılamayacağının söylenmesi üzerine, ondan daha iyisini yazmak iddiasıyla altı ay içinde tamamladığı —, ilahi aşkı benzersiz bir şekilde terennüm eden tasavvufi, alegorik bir mesnevidir.
9. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Mahallileşme, Nedim, Hayriyye, Şah u Geda
B) Sebkihindi, Şeyh Galip, Hayrabad, Hüsn ü Aşk
C) Sebkihindi, Şeyh Galip, Hayriyye, Şah u Geda
D) Mahallileşme, Nedim, Hayrabad, Hüsn ü Aşk
E) Türk-i Basit, Necati, Hayriyye, Şah u Geda

Edebiyatımızda şarkı nazım şekliyle en fazla eser veren şairdir. Başta Nedim olmak üzere, 18. yüzyılda mahallileşme akımına bağlı şairlerin etkisinde kalmıştır. Gazellerinin birçoğu ve şarkıları Nedim’in getirdiği yeniliklerin kendi mizacına ve yetişme tarzına göre yeniden yorumlanmasından ibarettir.
10. Parçada sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enderunlu Vasıf
B) Enderunlu Fazıl
C) Sümbülzâde Vehbi
D) Keçecizâde İzzet Molla
E) Yenişehirli Avni

—, 19. yüzyılda özellikle divan edebiyatı vadisinde şiir çalışmalarıyla tanınmış edebî bir topluluktur. Bu topluluk bazı edebiyat araştırmacılarına göre Türk edebiyatının ilk edebî grubu olarak kabul edilir. Türk şiirini geliştirmek amacıyla bir araya gelen bu sanatçılar arasında, edebî kişiliklerinin ilk dönemlerini yaşayan Ziya Paşa ve Namık Kemal de vardır.
11. Parçada sözü edilen edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Darülelhan
B) Encümen-i Daniş
C) Tercüme Odası
D) Encümen-i Şuara
E) Darülfünun

Tasavvuf felsefesinin temel kavramlarından biri olan "yokluk", 19.yüzyıl divan şair ve yazarı Akif Paşa'nın — adlı 69 beyitlik şiirine İslami geleneğe aykırı bir şekilde girmiştir. Eserde Türk edebiyatı tarihinde Batı medeniyeti karşısında Osmanlı aydınının içine düştüğü ferdî ve sosyal bunalım anlatılmaktadır.
12. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Çarhnâme
B) Kerem Kasidesi
C) Adem Kasidesi
D) Tabsıra
E) Âteşgede

Keçecizâde İzzet Molla'nın 1823-1824 yılları arasında kaleme aldığı 4182 beyitlik bir mesnevidir. Eserde, şairin sürgün edilmesine sebep olan olayların yaşandığı süreç, İstanbul’dan başlayan sürgün yolculuğu, sürgünde kaldığı bir sene, Sultan II. Mahmut tarafından affedilmesi ve İstanbul’a dönüş yolculuğu anlatılmaktadır.
13. Parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harname
B) Şikayetname
C) Mihnet-i Keşan
D) Gülşen-i Aşk
E) Şevkengîz

Hint üslûbu ya da Hint tarzı anlamına gelen "Sebk-i Hindî" genel olarak, 16. asrın sonundan 18. asrın sonlarına kadar Hindistan, İran ve Anadolu coğrafyasında etkili olan edebî üslûba verilen addır.
14. Buna göre aşağıdaki divan şairlerinden hangisinin bu akımdan etkilenmiş olması beklenemez?
A) Nefi
B) 
Necati Bey
C) 
Şeyh Galip
D) Neşati
E) Naili-i Kadim

Türkçe karşılığı "kaynakça" olan "bibliyografya"; belli bir konu, yer ve dönemle ilgili eserleri ve bu eserlerle ilgili kısa bilgileri içeren çalışmalar için kullanılmaktadır.
15. 17. yüzyıl bilim insanı Katip Çelebi'nin aşağıdaki eserlerinden hangisi bu tür bir çalışmaya örnek olabilir?
A) Cihannüma
B) Fezleke
C) Mizanü'l-Hakk 
D) Keşfü'z-Zunûn
E) Tuhfetü'l-Kibar

👉 👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili SayfalarCevaplar

1.E  2.D  3.C  4.D  5.A  6.C  7.C  8.A  9.B  10.A  11.D  12.C  13.C  14.B  15.D

1 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.