Tekke Edebiyatı Konu Testi 1

1. Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Hem ilahi hem de beşeri aşkı açık ve samimi bir şekilde dile getirmiştir.
B) Şiirlerinde kullandığı dil ile Türkçenin edebî bir dil haline gelmesinde önemli bir rol oynamıştır.
C) Şiirlerin önemli bir kısmı hece, bir kısmı da aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
D) Divanı dışında mesnevi nazım şekli ile yazılmış Risaletün Nushiyye adıyla bir eseri daha vardır.
E) 13.yüzyılın ortasında doğmuş olan Yunus Emre; Mevlana ve Hacı Bektaşi Veli ile çağdaştır.

... , Hacı Bektaş Veli'nin en önemli eseridir. Tasavvufi nitelikli bir eserdir. Aslı Arapça olan eserdeki ana konu dört kapı ve kırk makamdır. Bektaşi inancında dört kapı, kırk makam tarikat mensubunun geçeceği maddi ve manevi aşamalardır.
2. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müzekki'n-nüfus
B) Makalat
C) Divan-ı Hikmet
D) Minbername
E) Marifetname

14. yüzyılın ilk yarısında Ankara'nın Zülfazıl köyünde doğdu. Asıl adı Numan’dır. Yaşadığı dönemin aksine Farsça ve Arapçaya rağbet etmeyip şiirlerini Türkçe kaleme almıştır. Şiirlerinde Yunus Emre etkisi açık olan mutasavvıf-şair, kendi adıyla anılan tarikatın da kurucusudur.
3. Bu parçada sözü edilen mutasavvıf-şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hacı Bayram Veli
B) Eşrefoğlu Rumi
C) Hacı Bektaşi Veli
D) Kaygusuz Abdal
E) Pir Sultan Abdal

I. Fenafillah
II. Vahdetivücut
III. Masiva
IV. Saki
4. Numaralanmış tasavvuf terimlerin hangisinin açıklaması aşağıda verilmemiştir?
A) Kişinin dünya ile ilgisini ortadan kaldırarak Allah'a yönelmesi.
B) Tasavvufta Allah'tan başka her şey.
C) Tasavvufta ilahî aşkı dağıtan, sunan mürşit.
D) İnsanlarca anlaşılamayan ilahî neden, bilgelik, veciz söz.
E) Allah'tan başka varlık olmadığını ifade eden söz. 


(I) Alevî - Bektaşî halk ozanıdır. (II) Asıl adı Gaybi'dir. (III) Şiirlerinde sadece hece ölçüsünü kullanmıştır. (IV) Tasavvuf kurallarını halkın anlayacağı biçimde basit ve yalın bir biçimde ifade etmiştir. (V) Şiirlerindeki Yunus Emre etkisi açıktır.
5. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde Kaygusuz Abdal’la ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

6. Aşağıda verilen dini-tasavvufi halk edebiyatı şairlerinden hangisi, şiirlerinde din dışı (doğa, beşeri aşk, toplumsal sorunlar...) konuları da işlemiştir?
A) Yunus Emre 
B) Pir Sultan Abdal 
C) Hacı Bektaşi Veli
D) Hacı Bayram Veli  
E) Eşrefoğlu Rumi

7. Aşağıdakilerden hangisi dini-tasavvufi edebiyatın temsilcilerinden biri değildir?
A) Kaygusuz Abdal 
B) Kul Himmet 
C) Abdal Musa
D) Niyazi-i Mısrî 
E) Kayıkçı Kul Mustafa

8. Dini-tasavvufi halk edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Şiir, İslamî düşünce ve inanışı yaymak için bir araç olarak düşünülmüştür.
B) Hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsü de kullanılmıştır.
C) Nazım birimi olarak çoğunlukla dörtlük kullanılsa da beyitlerle yazılmış ürünlere de rastlanır.
D) Bu edebiyatın kendine özgü nazım şekilleri yoktur, ürünler işledikleri konulara göre isimlendirilir.
E) Eserler, Arapça-Farsça sözcük ve tamlamalarla dolu ağır bir dille söylenmiştir.

Dini-tasavvufi halk edebiyatında manzum eserler yanında mensur eserler de verilmiştir. 
9. Buna göre aşağıdakilerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Budalaname 
B) Müzekkin-nüfus 
C) Marifetname
D) Risaletün-Nushiye 
E) Makalat

Yunus Emre'nin hemen her şiirinde "Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil" gibi ilk bakışta kolay görünen ancak benzeri söylenmeye kalkılınca zor olduğu anlaşılan, derin anlamlı sözler vardır ki bu şekilde yapılan sanata da "..." denir.
10. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sehlimümteni 
B) Tecahüliârif 
C) Türk-i basit
D) Mecazımürsel 
E) İrsalimesel

Anadolu Türkçesiyle yazılmış dinî tasavvufî bir ahlak kitabıdır. Tasavvuf edebiyatının önemli mensur eserlerinden biridir. “İnsanların nefislerini arıtan" anlamına gelen eserin asıl konusu "nefis terbiyesi"dir.

11. Bu parçada bahsedilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunus Emre 
B) Pir Sultan Abdal 
C) Hacı Bektaşi Veli 
D) Hacı Bayram Veli  
E) Eşrefoğlu Rumi 

Kaygusuz Abdal'ın mürşidi olarak bilinmektedir. Hayatı hakkındaki bilgiler menkıbelerle karışmıştır. Kaynaklarda Ahmed Yesevî fukarasından ve Hacı Bektaş-ı Velî müridlerinden olduğu, Osmanlıların kuruluş devrinde kırk abdalla birlikte Buhara'dan Anadolu'ya geldiği, Orhan Gazi'yle birlikte Bursa'nın fethinde bulunduğu yazılıdır. Antalya'nın Elmalı ilçesindeki tekkesi ise önemli Bektaşî ocaklarındandır.
12. Bu parçada bahsedilen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdal Musa
B) Kul Himmet
C) Yunus Emre
D) Pir Sultan Abdal
E) Eşrefoğlu Rumi

İslam dinini korumak ya da yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan kutsal savaşları konu alan eserlerdir. Bu tür, Türk edebiyatında daha çok manzum olarak ve mesnevi şeklinde düzenlenmiştir.
13. Parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyer
B) Velayetname
C) Şuara Tezkiresi
D) Gazavatname
E) Kısasü’l-Enbiya

I. Eskiden diyar diyar gezerek tarikatını yaymaya çalışan derviş.
II. Din büyüklerinin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye.
III. Tasavvuf ehli olan, bu yolda mertebe katetmiş kişidir.
IV. Doğru yolu gösteren, uyaran, irşat eden.
14. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış yerdeki açıklamaların herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
A) Menkıbe
B) Mürit
C) Abdal
D) Mutasavvıf
E) Mürşit

👉 Bu testi pdf olarak indirmek için tıklayınız.


Cevaplar

1.A  2.B  3.A  4.D  5.C  6.B  7.E  8.E  9.D  10.A  11.E  12.A  13.D  14.B

2 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.