28 Mart 2019 Perşembe

Aşık Edebiyatı Sanatçıları Test 1

17.yüzyıl Yeniçeri âşıklarındandır. Şiirleri, divan şiiri etkisinden uzaktır. Halk zevkine bağlı, sade ve doğal bir söyleyişe sahiptir. Onu önemli kılan katıldığı savaşlarda gördükleri yanında yaşadığı devrin tarihi ve sosyal birçok olayını ele alıp işlemesidir. Şöhretinin yayılmasını sağlayan en önemli şiiri "Genç Osman Destanı"dır.
1. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köroğlu 

E) Dertli

Bir ordu şairi olan ..., Konya doğumludur. 17.yüzyılın en önemli âşıklarından biridir. Saz şairleri arasında en çok şiiri olan odur. Divan şiirinin etkisiyle yazmış olduğu şiirleri de vardır ancak ona asıl ününü sağlayan koşma, semai, varsağı türlerinde sazıyla söylediği şiirlerdir.
2. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Gevheri 
E) Seyrani

“Hakkımızda devlet etmiş fermanı / Ferman padişahın dağlar bizimdir” dizeleriyle ünlü göçebe âşık. Türkmenlerin Avşar boyundan olan ozan, Osmanlı yönetimi tarafından yerleşik düzene geçmeye zorlanan göçebe Türkmenlerin sesi olmuştur.
3. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köroğlu 
E) Sümmani

Seyrani, daha çok taşlamalarıyla tanınsa da aynı zamanda kuvvetli bir hikmet şairidir.
Sosyal ve siyasi olayları şiirlerinde bilgece ifade eden ozan, düşüncelerini nasihat ifade eden atasözü ve deyimler ile desteklemiştir.
4. Aşağıdakilerden hangisi parçada anlatılanlar için örnek oluşturamaz?
A) Sağ gözden sol göze yoktur faide
    Bak kendi başının selametine
B) Bal tutan elbet de parmağın yalar
    Cismine hüsnünden sor ne bulaştı
C) Aşkın ateşidir göğsümü yakan
     Bahtına erer mi cebrini çeken
D) Cihanı ibretle kıldım temaşa
     Kaştan göze medet yok gözden kaşa
E) Kendi rızasıyla kurda bir koyun
    Veren var mı göster çoban içinde

Elinde sazıyla Anadolu'da birçok yer gezen ozan, daha çok gezdiği yerleri ve buralarda gördüğü güzelleri şiirine konu etmiştir. "Ölmeden bir dem sürmek" dizesi onun hayata bakışını özetler. Şiirlerinde maddî hazları ve güzellere düşkünlüğünü pervasızca dile getirmesi bakımından Lale Devri şairi Nedim ile büyük benzerlik gösterir.
5. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karacaoğlan 
E) Gevheri

Hem halk hem divan tarzında şiirler yazmıştır. Hacimli bir divana sahip olmasına rağmen özellikle Sergüzeştnâme adlı eserindeki destan ve koşmaları ile tanınmıştır. 1828 – 1829 yılları arasındaki Osmanlı – Rus Savaşı sonrasında yazdığı “Vardım ki yurdundan ayak götürmüş” dizesiyle başlayan koşması ile ünlüdür.
6. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erzurumlu Emrah 
E) Bayburtlu Zihni

I.Dertli
II. Bayburtlu Zihni
III. Âşık Ömer
IV. Seyrani
V. Dadaloğlu
7. Numaralanmış olarak verilen halk şairlerinden hangisi farklı bir yüzyılda yaşamıştır?
A) I    B) II    C) III    D) IV     E)V

Aşık ve divan edebiyatımızı bütünüyle birbirinden farklı ve uzak gibi göstermek pek doğru değildir. Hece ölçüsüyle yazdıkları şiirleri, divanlarına koyan divan şairleri olduğu gibi bazı halk şairleri de divan geleneğinde yazdıkları şiirlerini divan haline getirmişlerdir. Bunların başında (I) Aşık Ömer, (II) Dertli, (III) Seyranî, (IV) Dadaloğlu ve (V) Erzurumlu Emrah’ı sayabiliriz.
8. Parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A)I    B) II    C) III    D) IV    E)V

17.yüzyılın önemli saz şairinden biridir. Hayatı hakkındaki bilgiler kısıtlıdır. Gezgin bir saz şairi değildir. Koşma ve semâilerinde o dönemdeki halk Türkçesinin zenginlik ve incelikleri görülür. Divan şiiri nazım şekilleriyle ve aruzla yazdığı şiirlerinde ise ağır sayılabilecek bir Türkçe kullanmıştır. Asıl ününü âşık tarzı şiirleriyle kazanmıştır. Bir iki şiiri dışında sosyal konulara pek yer vermeyen şairin ele aldığı en önemli tema aşktır.
9. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gevheri 
B) Seyrani 
E) Kayıkçı Kul Mustafa

I. Âşıkların piri olarak kabul edilmektedir.
II. Yiğitliğin ve kavganın şairidir.
III. Daha çok taşlama türündeki şiirleriyle ünlüdür.
IV. Divan şiirinden ve tasavvuftan etkilenmemiştir.
V. Şiirlerinde yiğitlik, savaş, aşk ve doğa sevgisi temalarını işlemiştir.
10. Köroğlu ile ilgili verilen numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E)V

I. Çoğunlukla âşık edebiyatı ürünlerini içeren uzunlamasına açılan, ensiz defterlerdir.
II. Aşıklık geleneğinde, dörtlükleri birbirine bağlayan dizelerdeki uyaklara denir.
III. Aşık fasıllarında şiir biçiminde yazılan ve cevabı beklenen bilmecelerdir.
IV. Saz şairlerinin mahlaslarını son dörtlükte kullanmasına denir.
11. Yukarıda tanımı verilmeyen terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayak 
B) Cönk 
D) Muamma 
E) Çöğür

Sâkıyâ câmında nedir bu esrar
Kıldı bir katresi mestâne beni
Şarab-ı lâlinde ne keyfiyet var
Söyletir efsane efsane beni
12. Bu dizeler aşağıdaki halk şairlerinden hangisine ait olabilir?
A) Dertli 

Cevaplar

1.D  2.D  3.B  4.C  5.A  6.E  7.C  8.D  9.A  10.C  11.E  12.A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.