AYT Edebiyat Karma Test 1

Gerek padişahlara kaside takdim etmeyişi gerek çıkardığı gazeteler ile edebiyatın saraya ve hükumete bağlanma geleneğini kıran ilk Türk edebiyatçısıdır.
1. Sözü edilen sanatçının atasözleri ve deyimleri derlediği kitap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamus-i Türkî
B) Durub-i Emsal-i Osmaniye
C) Lehçe-i Osmani
D) Müntehabat-ı Eşâr
E) Müntehabat-ı Durub-ı Emsal

Romanda, yeterli bir eğitim alamayan ve yanlış Batılılaşmanın bir örneği olan Bihruz'un hikâyesi ele alınır. Yaşadığı çevreyi ve romana konu olan Çamlıca eğlencelerini iyi gözlemlemiş olan yazar, Bihruz ve çevresinde gelişen olayları anlatırken realist kalmaya özen göstermiştir.
2. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen roman karakteriyle benzerlik göstermez?
A) Ali Bey — İntibah
B) Rakım Efendi — Felatun Bey ile Rakım Efendi
C) Meftun — Şıpsevdi
D) Cemil — Kiralık Konak
E) Macit — Fatih Harbiye

Anadolu'yu işleyen birçok romanda, kahraman İstanbul'dan Anadolu'ya iş, savaş, seyahat, ailevî gibi nedenlerle gelen eğitimli kimselerdir.
3. Aşağıdaki kahramanlardan hangisi bu duruma örnek gösterilemez?
A) Ahmet Celal - Yaban
B) Feride - Çalıkuşu
C) Mürşit Efendi - Acımak
D) Mehmet Reşit Efendi - Küçük Ağa
E) Mümtaz - Huzur

Roman, medrese ile modern eğitim kurumlarının çatışması üzerine kurgulanmıştır. Roman her iki sisteme de yabancı olmayan öğretmen Ali Şahin Efendi'nin etrafında gelişir ve biter. Romanda mekan olarak seçilen Sarıova, günlük hayatın dinî taassupla şekillendiği bir kasabadır.
4. Parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeşil Gece - Reşat Nuri Güntekin
B) Dikmen Yıldızı - Aka Gündüz
C) Sahnenin Dışındakiler - Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Yağmur Beklerken - Tarık Buğra
E) İçimizdeki Şeytan - Sabahattin Ali

I. Sinekli Bakkal — Rabia
II. Yeni Turan — Kaya
III. Ateşten Gömlek — Ayşe
IV. Vurun Kahpeye — Zeynep
V. Tatarcık — Lale
5. Numaralanmış yerlerin hangisinde, Halide Edip Adıvar'ın romanındaki kadın kahraman yanlış verilmiştir?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

(I) Reşat Nuri Güntekin'in 1922'de yayımlanan Çalıkuşu romanında olaylar 1908 -1918 yılları arasında geçer. (II) Roman, idealist bir öğretmen olan Feride'nin devlete olan borcunu ödemek için gönüllü olarak gittiği Anadolu'da yaşadıklarını anlatmaktadır. (III) Hareketli yapısı nedeniyle çevresi tarafından Çalıkuşu olarak çağrılan Feride'nin güzelliği, çalıştığı yerlerde başına bir takım işler açacaktır. (IV) Roman, kadının toplumdaki yeri, eğitim sistemi, bürokrasi ve Anadolu'nun geri kalmışlığı gibi birçok konuya değinir. (V) Eser, kitabın son kısmı hariç, Feride'nin tuttuğu günlük şeklinde kaleme alınmıştır.
6. Numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

İlk ürünleri 1920'li yıllarda yayımlanan ..., genelde hece ölçüsünü benimsemekle birlikte, temaları ve yöntemleriyle hececi şairlerden ayrı bir konumdadır. Felsefi-lirik diye nitelenebilecek bir türde özgün ve başarılı şiirler yazan sanatçı, 
roman ve hikayelerini de şair kimliğinden uzaklaşmadan şiirsel bir dille kaleme almıştır.
7. Bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Rıza Tevfik Bölükbaşı
D) Nazım Hikmet Ran
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

Tarihi roman, konusunu tarihin belirli bir döneminden alan, kişilerini tarihte yaşamış kahramanlarla onların etrafında bulunan gerçek veya hayali kişilerden seçen, reel ile kurmacanın iç içe geçtiği bir edebi türdür. Tarihi roman, tarihi bir çerçevenin içerisinde kaleme alınsa da metnin derin tabakaları, insanın evrensel gerçeklikleri ile örülür.
8. Aşağıdakilerden hangisi yukarı bahsedilen roman türüne örnek olamaz?
A) Kalpaklılar - Samim Kocagöz
B) Deli Kurt - Hüseyin Nihal Atsız
C) Abdülhamit Düşerken - Nahit Sırrı Örik
D) Devlet Ana - Kemal Tahir
E) Yılanların Öcü - Fakir Baykurt

Milliyyeti nisyân ederek her işimizde
Efkâr-ı frenge tabiiyyet yeni çıktı
9. Bu dizelerde eleştirilen durum aşağıdaki romanların hangisinde öncelikli olarak ele alınmamıştır?
A) Felatun Bey ile Rakım Efendi
B) Araba Sevdası
C) Sergüzeşt
D) Mürebbiye
E) Kiralık Konak

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cahit Külebi, Necati Cumalı gibi şairler, 1940'lı yıllarda Garip şiirinin yalın dil ve anlatım özelliklerine bağlı kalsalar da yöresel renkler, dil ve anlatım özellikleriyle farklı bir şiir yörüngesi oluşturmayı başardılar.
10. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen şairlerden birine ait değildir?
A) Yaradana Mektuplar
B) Harbe Gidenin Şarkıları
C) Adamın Biri
D) Düşten Güzel
E) Karadut

Konularını çocukluk ve ilk gençlik döneminde tanık olduğu yakın çevresinden alan yazar, yazdığı üç romanda da içe dönük ve silik kişiler yaratmıştır. Bu kişiler, gündelik hayatta her zaman karşılaşabileceğimiz sıradan kişiler değil, Cumhuriyet öncesinde konaklarda yaşamış sıra dışı kişilerdir. Yazar, geçmişe ait bu kişilerin hayatlarını romanlaştırırken aynı zamanda okuruna Boğaz’da ve İstanbul'un tarihî mekanlarında nostaljik bir gezi yaptırır.
11. Parçada bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemal Tahir
B) Peyami Safa
C) Abdülhak Şinasi Hisar
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Memduh Şevket Esendal

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ironik bir anlatımla iki uygarlık arasında bocalayan Türk toplumunun tablosunun çizdiği eser, romanın asıl kahramanı Hayri İrdal'ın anıları biçiminde kaleme alınmıştır. Yazar, bu yarı meczup kahramanın kişiliğinde, geçmiş özleminden kurtulamayan, geçmişe saplanmış aydınları eleştirirken bir yandan da İkinci Meşrutiyet’in ilanından başlayarak siyasetin güdümündeki sanat anlayışını, üniversite çevresinin içe dönük kısır çatışmalarını, devlet parasıyla zengin olan türedi zenginleri eleştirir.
12. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mahur Beste
B) Sahnenin Dışındakiler
C) Huzur
D) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
E) Aydaki Kadın

Birçok türde eser verse de daha çok öyküleri ile tanındı. Eserlerinde mutlu çocukluk ve ilk gençlik yıllarının aşklarını, serüvenlerini anı tadında anlattı. İlk öykü kitabı 1946'da basılan "Önce Ekmekler Bozuldu" adlı eserdir. Anı defteri şeklinde yazılmış olan ilk romanı "Garipler Sokağı" ise 1950'li yıllarda modern bulvarları ve apartmanlarıyla değişen İstanbul’dan nostaljik kesitler sunar.
13. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yusuf Atılgan
B) Sevinç Çokum
C) Oktay Akbal
D) Fürüzan
E) Selim İleri

Eserlerinin yapısını geçmiş-şimdi çatışması üzerine kuran yazarlardan biridir. Çağdaşı Abdülhak Şinasi gibi, Batılılaşma ile meydana gelen uygarlık değişimini ve bu değişimin ortaya çıkardığı sorunları ve çözülmeleri kahramanlarının iç dünyalarından takip ederek anlatmıştır. 1938’de yayımladığı ilk romanı "Aşk Bu İmiş", konusunu firavunlar döneminde geçen ve ilahi aşka ulaşmayı hedefleyen bir menkıbeden alırken "İbrahim Efendi Konağı" adlı eserinde eski zamanların konak hayatını 
kişisel anılarına dayanarak anlatır.
14. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Nusret Zorlutuna
B) Samiha Ayverdi
C) Nezihe Meriç
D) Emine Işınsu
E) Şükufe Nihal Başar

Yazı hayatına Fecriati döneminde başlayan, daha sonra milli edebiyata katılan yazar, Türk romanının önemli şahsiyetlerden biridir. Romanlarında, Türk toplumunun Tanzimat’tan sonra
geçirdiği tüm aşamaları anlatmıştır.
15. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazara ait değildir?
A) Hüküm Gecesi      B) Nur Baba     C) Ankara  
D) Sodom ve Gomore          E) Üç İstanbul

Romanları çeşitli dillere çevrilmiş, romanlarıyla yurt içinde ve yurt dışında birçok ödül kazanmıştır. Romanlarında genellikle Çukurova köylüsünün, Güney ve Doğu Anadolu insanının ekonomik ve toplumsal sorunlarını ele alırken türkü, masal, efsane ve destanlardan da önemli ölçüde yararlanmıştır.
16. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazara ait değildir?
A) İnce Memed       B) Bereketli Topraklar Üzerinde       C) Orta Direk
D) Yer Demir Gök Bakır             E) Demirciler Çarşısı Cinayeti

1913 yılında İttihat ve Terakki tarafından Anadolu’ya sürgün edilen ... sürgünde bulunduğu dönemde Anadolu’ya dair gözlemlerini ... adlı eseriyle gerçekçi ve etkili bir üslupla yansıtmıştır.
17. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Reşat Nuri Güntekin, Anadolu Notları
B) Refik Halit Karay, Memleket Hikayeleri
C) Aka Gündüz, Hayattan Hikayeler
D) Halide Edip Adıvar, Harap Mabetler
E) Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ'da Var Bir Yılan

Roman konularını, Bodrum ve çevresinde balık ve sünger avcılığıyla uğraşan yoksul ama iç dünyaları zengin balıkçıların hayatlarından alır. Yazar, ciddi bir gözlem ve araştırmaya dayanarak deniz edebiyatının ölümsüz eserlerini ortaya koymuştur.
18. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazara ait değildir?
A) Denizin Çağırışı
B) Aganta Burina Burinata,
C) Ötelerin Çocuğu
D) Uluç Reis
E) Deniz Gurbetçileri

19. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir yazara aittir?
A) Yılkı Atı   B) Çelo   C) Cemo   D) Dik Bayır   E) Can Şenliği

20. Aşağıdakilerin hangisinde verilen romanların tamamı "Toplumcu Gerçekçi Roman" anlayışıyla yazılmıştır?
A) Kaplumbağalar, Kanlıdere'nin Kurtları, Ölmez Otu, Murtaza
B) Yalnızız, İnce Memed, Küçük Ağa, Sağırdere
C) Tuhaf Bir Kadın, Kuyucaklı Yusuf, Gül Yetiştiren Adam, Kar
D) Çıkrıklar Durunca, Bir Karış Toprak, Küçük Dünya, Ölmeye Yatmak
E) Yılanı Öldürseler, Mahşer, Ak Topraklar, Sevgili Arsız Ölüm


İlgili Sayfalar

Cevaplar

1.B  2.B  3.E  4.A  5.D  6.B  7.B  8.E  9.C  10.D  11.C  12.D  13.C  14.B  15.E  16.B  17.B  18.A 19.C  20.A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.