Sıfat Konu Testi 1 Çözümlü

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "doğru" sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır?
A) Doğru bildiğimiz yanlışlar üzerine konuştu.
B) İki yanlış bir doğru etmez.
C) Doğru insana yanlış zamanda aşık oldum belki de.
D) Sabaha doğru çıkan rüzgar iş yerlerine zarar vermiş.
E) Eğri oturup doğru konuşalım.


Çözümü

A'da "doğru bildiğimiz..." — zarf
B'de — isim
D'de "sabaha doğru" — edat
E'de "doğru konuşalım" — zarf
Cevap C


2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "böyle" sözcüğü sıfat olarak kullanılmamıştır?
A) İçtik bu nadir içkiyi yıllarca kanmadık
    Bir böyle zevke tek bir ömür yetmiyor, yazık
B) Ateşin daha yeni bulunduğu çağlarda
    Yine böyle yanardı bu damlalar
C) Ne böyle sevdalar gördüm
     Ne böyle ayrılıklar
D) Ne vakte kadar sen
     Böyle avarelik şiirleri yazacaksın
E) Sen hep böyle güneşli yalanlar söyle
     Ben toplarım parçalarını


Çözümü

A'da "böyle zevk" — sıfat
C'de "böyle sevdalar.." — sıfat
D'de "böyle avarelik şiirleri"
E'de "böyle güneşli yalanlar" — sıfat
B şıkkında "böyle" sözcüğü zarf olarak kullanılmıştır.
Cevap B


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim tamlamasının sıfatı durumundadır?
A) Akşama doğru oldukça ilginç bir köye vardık.
B) Annem eski televizyon sehpasını depoya kaldırmış.
C) Ateşli silahlar deposunda yangın çıkmış.
D) Bu yemeğin kendine has bir kokusu var.
E) Denizin serin sularıyla kucaklaşmak istiyor insan.


Çözümü

C'de "ateşli" sözcüğü isim tamlamasının değil, sadece tamlayanın sıfatıdır.
B'de — "eski" sözcüğü isim tamlamasının tamamının sıfatıdır: eski (televizyon sehpası)
Cevap B


Yapıtların (I) çoğu, birden fazla küme içerisinde ele alınabilir ya da (II) bir yapıt, (III) tüm  özellikleri göz önüne alındığında, (IV) hiçbir kümeye dahil edilemeyebilir. Bu noktalardan hareketle yazınımıza baktığımızda, karşımıza, dar bakış açılarıyla değerlendirildikleri için anlatılarındaki zenginliklerin fark edilemediği (V) çok sayıda yazar çıkar.
4. Parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi belgisiz sıfat değildir?
A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V


Çözümü

çoğu — belgisiz zamir
Cevap A


5. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır?
A) Kimdir bana gülümseyen yeşillik balkondan?
B) Kandilli, Göksu, Kanlıca, İstinye nerdeler?
C) Hangi dağ daha yüksek bizim özlemimizden?
D) Neden böyle düşman görünürsünüz?
E) Dönsek mi bu aşkın şafağından?


Çözümü

A'da — zamirle... (kimdir)
B'de — zamirle... (nerdeler)
D'de — zarfla... (neden)
E'de — soru eki / edatıyla.. (mi)
Cevap C


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, isim tamlamasında sadece tamlayanın sıfatıdır?
A) Uzun lafın kısası, kurşundur umut, atarsın gitmez.
B) Otelin en pahalı odasında kalmış, arkadaş.
C) Başarılı sanat adamlarımız o gün bir aradaydı.
D) Okulumuza yeni bir edebiyat öğretmeni atandı.
E) Sarı saçlı, beyaz önlüklü kadına baktım.


Çözümü

C'de "başarılı / sanat adamlarımız" — "başarılı" sözcüğü isim tamlamasının tamamının sıfatıdır.
D'de "yeni / edebiyat öğretmeni" — "yeni" sözcüğü isim tamlamasının tamamının sıfatıdır.
A şıkkında ise "uzun" sıfatı isim tamlamasında sadece tamlayanın sıfatıdır: uzun lafın / kısası
Cevap A


7. Aşağıdakilerin hangisinde "böyle" sözcüğü türce diğerlerinden farklıdır? 
A) Ben böyle hata görmedim.
B) Biz onu sokakta böyle bulduk.
C) Benimle böyle konuşmayın dedim size.
D) Onlara böyle yardım edemeyiz.
E) Seni böyle görmek istemezdim.


Çözümü

B,C,D ve E şıklarında "böyle" sözcüğü zarf olarak kullanılmış.
A şıkkında ise "böyle" sözcüğü sıfat olarak kullanılmış: böyle / hata
Cevap A


Sıfatlar tek başına değil ancak tamlama haliyle cümlenin bir ögesi olabilir. Sıfat tamlamalarının cümledeki görevi ise aldığı ek ile belirlenir.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması özne görevindedir?
A) Divan edebiyatının en çok tanınan şairlerinden biridir.
B) Eski şair, sanatı sahte bir ciddiyetle ele alıyordu.
C) Yaşlılık, yaşı ilerlemiş kimselerin bedensel ve ruhsal durumlarına verilen addır.
D) Halktan uzak kalmak şairlerimize pahalıya mal oldu.
E) Balzac, hastalığının arttığı zamanlar romanlarındaki bir doktoru istermiş.


Çözümü

A'da özne — gizlidir. (o)
C'de özne — İsimdir - "yaşlılık"
D'de özne — İsim-fiildir - "Halktan uzak kalmak"
E'de özne — İsimdir - "Balzac"
B'deki özne "eski şair" ise sıfat tamlamasıdır.

Cevap B

Titiz, hırçın, kırıcı, haksız olduğu zamanlar, (I) küçük hesapların dışında olduğu için çirkinliğe düşmezdi. (II) Bundan ötürü kırdığı; kuşkular, dedikodular yüzünden hırpaladığı, düşman olduğu kimseler düşmanlık beslemezdi ona. Onu tanıyıp da öldüğüne yanmayacak (III) kimse düşünemiyor insan. Olsa olsa (IV) tek (V) bir kişi onun ölümünü alaya alırdı: Kendisi.
9. Parçadaki altı çizili sözcükler türleri bakımından eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A) I      B) II     C) III     D) IV      E) V


Çözümü

küçük (hesapların) — sıfat
bundan — işaret zamiri
kimse — belgisiz zamir
olsa olsa tek (sadece) bir kişi — edat
bir (kişi) — sayı sıfatı
Cevap D


10. Aşağıda verilen dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi sözcük türü  bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Bütün köy çocuklarını getirin buraya
     Son bir ders vereceğim onlara
B) Yokluğun, cehennemin öbür adıdır
     Üşüyorum, kapama gözlerini
C) Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
     Nasırdan çektiği kadar
D) Kimi sevsem sensin, hayret
     Sevgi hepsini nasıl değiştiriyor
E) Bazı zamanlar hayatta olduğum için
     Sürekli şükrediyorum


Çözümü

A'da "bütün / köy çocukları" — sıfat
B'de "öbür / adı" — sıfat
C'de "hiçbir / şey" — sıfat
E'de "bazı / zamanlar" — sıfat
D şıkkında "kimi" sözcüğü zamirdir.
Cevap D


11. Aşağıdaki pekiştirilmiş sözcüklerden hangisi türce farklıdır?
A) Yemyeşil bir doğayla iç içe yaşıyorlar.
B) Aslında sapasağlam görünüyordu, yazık oldu.
C) Bizim çocuk sırılsıklam âşık olmuş.
D) Yapayalnız kaldık, bu gurbet ellerde.
E) Koltuk gidince bomboş kalmış oda.


Çözümü

yemyeşil (doğa) — sıfat
sapasağlam (görünüyor) — zarf
sırılsıklam (âşık olmuş) — zarf
yapayalnız (kaldık) — zarf
bomboş (kalmış) — zarf
Cevap A


I. Onunla bir yaşta ihtiyar çınar,
   Eliyor dört yana sakin bir günü
II. Bir, iki, üç, dört tamam
    Daha da katlanamam
III. Bir adın kalmalı geriye
     Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde
IV. Bursa’da, bir eski cami avlusu
     Küçük şadırvanda şakırdayan su
V. Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı
    Bir dakika araba yerinde durakladı
12. Yukarıda verilen dizelerin hangilerinde "bir" sözcüğü sıfat değildir?
A) I - II      B) II - III      C) III - IV       D) IV - V       E) I - V


Çözümü

I'de "aynı" anlamıyla kullanılmış — niteleme sıfatı
IV'de — belgisiz sıfat
V'de — sayı sıfatı
II'de — isim
III'de — "sadece" anlamıyla kullanılmış — edat
Cevap B


Ahmet Hikmet; dindar, tasavvuf ehli, vatan ve milletini (I) seven bir kişi olarak yetiştirilmiştir. Dedelerinin ve ninesinin Rumların zulmüne uğraması, Rumeli Türklüğünün (II) yaşadıkları, onun millî duygularının oluşmasında önemli etkenlerdir. Onun Türkiye dışındaki Türklerin (III) yaşadığı topraklarda görevler yapması, Türkiye dışındaki kültürel zenginliğe ilgisini artırmıştır. Millî Edebiyat döneminde kaleme (IV) aldığı hikâyeleriyle Türk dilinin sade örneklerini ortaya koymuş, (V) oluşturduğu millî karakterlerle millî edebiyatın nesir alanındaki öncülerinden olmuştur.
13. Parçadaki altı çizili sıfat-fiillerden hangisi sıfat görevinde kullanılmamıştır
A) I     B) II     C) III     D) IV      E) V


Çözümü

II'de "yaşadıkları" sözcüğü adlaşmış sıfat-fiildir.
Cevap B


14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlamasının tamlayanı sıfat-fiil grubu değildir?
A) Büyük kentlerde yaşayan insanlar bir sözcükten değişik anlamlar çıkarmayı severler.
B) Herkesin kendisine yakın bulduğu ressam, yazar, şair ve besteciler vardır.
C) Bana babamın öğrettiği bir oyundur bu, ta küçüklüğümden beri oynarız bunu.
D) Şiir yazmaya çalışan herkes içinden gelmiyorsa kendini zorlamamalı.
E) Kitaplara göre insanı üstün yapan, yeteneklerinin çeşitliliğidir.


Çözümü

A'da — "Büyük kentlerde yaşayan / insanlar..."
B'de — "Herkesin kendisine yakın bulduğu / ressam..."
C'de — "Bana babamın öğrettiği / bir oyun..."
D'de — "Şiir yazmaya çalışan / herkes"
Cevap E


15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfata örnek yoktur?
A) Küçükler, parkta oynarken yaşanmış tüm olanlar.
B) Beş milyona aldığı kitabı hemen kaybetmiş.
C) Bu gece yıldızlar bir tuhaf konuştu gökyüzünde.
D) Bu soğuğa kimsenin dayanabileceğini sanmıyorum.
E) Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca.


Çözümü

A'da — küçükler (küçük çocuklar)
B'de — beş milyona (beş milyon lira)
D'de — soğuğa (soğuk havaya)
E'de — güzele (güzel kadına)
Cevap C


16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türdeki sıfatlar bir arada kullanılmıştır?
A) Ilık suyla duş almak onu biraz rahatlatmıştı.
B) Ayrılalı bir saat olmuştu ama hasreti içimi yakıyordu.
C) Bütün bildiklerini onlara anlatmıştı saf saf.
D) Okulun bahçesinde iri gövdeli bir çınar ağacı vardı.
E) Yarışmaya iyi başladı ama iyi bitiremedi.


Çözümü

D'de — iri (gövdeli) niteleme sıfatı; bir (çınar) belgisiz sıfat
Cevap D


Kimi sıfat tamlamalarında adla sıfatın yeri değiştirilip ada bir iyelik eki eklenerek bir sıfat grubu oluşturulur.
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım vardır?
A) Ilık suyla duş almak onu biraz rahatlamıştı.
B) Havada geniş kanatlı binlerce martı dönüyor.
C) Yakası açık bir elbiseyle gelmişti geceye.
D) Sarı saçlı kız, söyle derdini bana.
E) Ağaçlı bir yoldan geçerek gelmiştik buraya.


Çözümü


açık / yaka → yakası açık / elbise
Cevap C


Yoksul bir köylü çocuğu olarak dünyaya gelmiş, okuma yazmayı köydeki halk okulunda öğrenmiştir. Çocukluğunda bir süre başarılı bir Kuran okuyucusu da olan, âşık hikâyelerine merak salan Akçam, daha sonra okuma ve memur olma sevdasıyla, köyünden on dört kilometre uzaktaki Ardahan'a kadar birçok kez çarıklı ayaklarıyla yürüyerek gitmiş. Kendini okula kaydettirmeye çalışmış, defalarca dilenci sanısıyla okul bahçesinden kovulmuştur. Daha sonra dönemin coşkulu aydınlanmacı öğretmenlerinin yardımıyla Ardahan 23 Şubat İlkokuluna dördüncü sınıftan öğrenci olarak girmeyi başarmış...
18. Paragrafta aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Birden fazla belirtisiz isim tamlaması
B) Sıfat görevinde bir isim tamlaması
C) Farklı türlerde eylemsi
D) Tamlayanı sıfat-fiil grubu olan sıfat tamlaması
E) Birden fazla türemiş sıfat


Çözümü

Birden fazla belirtisiz isim tamlaması — halk okulu, âşık hikayeleri...
Farklı türlerde eylemsi — olarak (zarf-fiil), salan (sıfat-fiil), olma (isim-fiil)
Tamlayanı sıfat-fiil grubu olan sıfat tamlaması — "âşık hikâyelerine merak salan / Akçam"
Birden fazla türemiş sıfat — yoksul, köylü, başarılı...
Parçada sıfat görevinde kullanılan bir isim tamlaması yok.
Cevap B


Nail Abbas Sayar, 1923 yılında Yozgat’ta doğar. Yozgat Lisesini bitirdikten sonra evlenir ve İstanbul'a yerleşir. Bir süre, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne devam eder. 1940’lı yılların ilk yarısında ilkokul öğretmenliği, ikinci yarısından itibaren de matbaacılık yapar. Yozgat'ın Bozlak adlı ilk yerel gazetesini çıkarır, ayrıca daha sonraki yıllarda yine Yozgat'ın Bozok ve İleri gazetelerinde yazıları yayımlanır.
19. Paragrafta aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Kurallı birleşik eylem
B) Birden fazla türemiş sıfat
C) Belirtisiz isim tamlaması
D) Hem tamlayanın hem tamlananın sıfat aldığı bir isim tamlaması
E) Zincirleme isim tamlaması


Çözümü

Birden fazla türemiş sıfat — 1940'lı, ikinci
Belirtisiz isim tamlaması — 1923 yılı, Yozgat Lisesi...
Hem tamlayanın hem tamlananın sıfat aldığı bir isim tamlaması — 1940'lı yılların / ilk yarısı
Zincirleme isim tamlaması — "İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü"
Parçada kurallı birleşik eyleme örnek yok.
Cevap A


20. Aşağıdaki dizelerdeki ikilemelerden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya
    Bir yanda akan benim öbür yanda Sakarya
B) Rabb'im isterse sular büklüm büklüm burulur
     Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur
C) Ve içimin şerha şerha yarıldığını,
     Sen bilsen yeter
D) Sular sarardı...Yüzün perde perde solmakta,
     Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...
E) Mavi mavi gözlerinde hep sitem mi var
     Yoksa insan sevdiğine böyle mi bakar


Çözümü

A'da — kıvrım kıvrım / akar (zarf)
B'de — büklüm büklüm / burulur (zarf)
C'de — şerha şerha / yarıldığı (zarf)
D'de — perde perde / solmakta (zarf)
E şıkkında "mavi mavi" ikilemesi sıfat görevindedir: mavi mavi / gözler
Cevap E


İlgili Sayfalar


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.