Şiir Bilgisi Karma Test 1

Kara gözlü yârım bana yanıp da
Geleni geçeni beni sanıp da
Ağlayı ağlayı kahırlanıp da
Gül benzini sakın soldurmayı gör
1. Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Redif vardır.
C) Tam uyak kullanılmıştır.
D) Ulama yapılmıştır.
E) Benzetme sanatından yararlanılmıştır.

2. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Şiirde ahenk; ölçü, kafiye-redif, iç kafiye ve ses tekrarına dayalı söz sanatlarıyla sağlanır.
B) Aşık edebiyatında "uyak" yerine daha çok "ayak" sözcüğü kullanılır.  
C) Aliterasyon, ünsüz tekrarı; asonans ise ünlü tekrarıdır.
D) Aruz vezninde, açık olan bir hecenin uzatılarak okunmasına imale denir.
E) Hece ölçüsünde dizelerdeki sözcüklerin belli kümelere ayrılmasına ritim denir.

Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar;
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi;
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allah'ın adını,
Günahkar da sayılmazdı.
Yazık oldu Süleyman Efendi'ye
3. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Hece ölçüsüyle yazıldığı
B) Ahengin redif ve kafiye ile sağlandığı
C) Kapalı bir anlatımının olduğu
D) İmgelere yer verildiği
E) Günlük konuşma diliyle yazıldığı

Bir şiirde, anlamları farklı sözcükler arasındaki yazılış ve söyleyiş benzerliğine dayanan söz sanatıdır. 
4. Aşağıdakilerin hangisinde tanımı verilen söz sanatının bir örneği yoktur?  
A) Germ ü serdine bakılmaz bu fenâ dünyanın
Eyleme vaktini zayi deme kış yaz, oku yaz
B) Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına,
Allah aşkına, gök, deniz aşkına
C) Geçtikçe bembeyaz gezinenler üçer beşer
Bildim ki âhiret denilen yerdedir beşer
D) Söylerken o sözleri kızardı
Hem hazzeder ah hem kızardı
E) Bir güzel şûha dedim ki iki gözün sürmelidir
Dedi vallahi seni Hind'e kadar sürmelidir

Koşan elbet varır, düşen kalkar
Kara taştan su damla damla akar
Birikir, sonra bir gümüş göl olur
Arayan hakkı en sonunda bulur
5. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Lirik    B) Pastoral    C) Epik    D) Didaktik    E) Satirik

Bu rüzgâr her vakit böyle esmeyecek.
Gökte bulut, suda yelken, dalda çiçek.
Bir gün, bir gün var ki, günden güne gerçek,
Çatır çatır servi, çıtır çıtır böcek.
Çek ciğerlerine, bir nefes daha çek,
Bu rüzgâr her vakit böyle esmeyecek
6. Bu şiirdeki ana izlek (tema) aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğa sevgisi   B) Ölüm    C) Ayrılık    D) Özlem     E) Vatan sevgisi

Gülü alıyorum yüzüme sürüyorum
Her nasılsa sokağa düşmüş
Kolumu kanadımı kırıyorum
Bir kan oluyor bir kıyamet bir çalgı
Ve zurnanın ucunda yepyeni bir çingene
7. Bu dizelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Anlamı karartan ve gizleyen bir tavır vardır.
B) Alışılmamış bağdaştırmalar kullanılmıştır.
C) Dizelerde uyak kaygısı yoktur.
D) Divan mazmunlarından yararlanılmıştır.
E) Serbest ölçüyle yazılmıştır.

Abdest alsan aldı demez
Namaz kılsan kıldı demez
Kadı gibi haram yemez
Şeytan bunun neresinde
8. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Lirik     B) Pastoral     C) Epik     D) Dramatik     E) Satirik

Kervanlar işlemez illerde kaldım
Garip Mecnun gibi çöllerde kaldım
Ne acap şiddetli yollarda kaldım
Dört yanım işlemez kar oldu gitti
9. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Ek halinde redife
B) Sözcük halinde redife
C) Yarım uyağa
D) Tariz sanatına
E) Telmih sanatına

I.  
Dadaloğlu yarın kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koç yiğitler yere serilir
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir

II.
Ne hikmettir ki şu dünya
Gelen ağlar giden ağlar
Soralım yoksula baya
Aslı nedir neden ağlar

10. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen şiirlerin ortak özelliğidir?
A) Uyak örgüleri
B) Hece kalıpları
C) Nazım birimleri
D) Nazım şekilleri
E) Nazım türleri

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen sanat yoktur?
A) Ben Kerem'im aşk oduna yanmışım
Cehenneme girsem nar bize n'eyler (telmih)
B) Bad-ı saba eser seher vaktında
Kumrular dökülür dallar üstüne (istiare)
C) Güzel şeyler düşünelim diye
Yemyeşil oluvermiş ağaçlar (tecahülüarif)
D) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa
Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa (mecazımürsel)
E) Masamda düşünen eski lambayı
Yakmayın, odamız karanlık dursun (teşhis)

Eğer benim ilen gitmek dilersen
Eğlen güzel, yaz olsun da gidelim
Bizim iller kıraçlıdır, aşılmaz
Yollar çamur, kurusun da gidelim
12. Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Redif vardır.
C) Uyak kullanılmıştır.
D) Koşma türünün özelliklerini taşımaktadır.
E) Uyak şeması “abcb” biçimindedir.

Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,
Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden.
13. Aşağıdakilerden hangisi bu beyitteki ahenk unsurlarından biri değildir?
A) Ses tekrarları    B) Akis    C) Redif    D) Kafiye     E) Ölçü

Karac'oğlan der n'olayım
Kolun boynuma dolayım
Nazlı yar kölen olayım
Kabul eyle kul yerine
14. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Lirik       B) Pastoral      C) Epik     D) Satirik      E) Dramatik

Düşün ki haşrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.
15. Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Duraklı 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Divan şiiri geleneğinden yararlanılmıştır.
C) Tunç uyak kullanılmıştır.
D) Düz yazıya yaklaşan bir havası vardır.
E) Uyak şeması “aaab” biçimindedir.

I. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere;
II. Şimdi dağlarında mor sünbül vardır.
III. Ormanlar koynunda bir serin dere,
IV. Dikenler içinde sarı gül vardır.
16. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. ve III. dizeler arasında zengin uyak kullanılmıştır.
B) Ana izlek (tema) sıla özlemidir.
C) Ek halinde redif kullanılmıştır.
D) II. ve IV. dizeler arasında tam uyak kullanılmıştır.
E) Dizelerin tümü 6+5 duraklıdır.

Yanında koskocaman bir küfeyle bir çocucak,
Yavaş yavaş geliyorlar fakat tesadüfe bak:
Çocuk, benim o sabah gördüğüm zavallı yetim...
Şu var ki, yavrucağın hali eskisinden elim:
Cılız bacaklarının dizden altı çırçıplak...
Bir ince mintanın altında titriyor, donacak!
Ayakta kundura yok, başta var mı fes? Ne gezer!
Düğümlü, alnının üstünde sade bir çember.
17. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İronik bir anlatım tercih edilmiştir.
B) Betimleme yapılmıştır.
C) Mesnevi kafiye biçimi ile kafiyelenmiştir.
D) Bir manzum hikayeden alınmıştır.
E) Redif kullanılmamıştır.

Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum,
Bu dağların eskiden âşinasıdır soyum.
18. Bu beyitteki uyak türü aşağıdakilerden hangisiyle aynıdır?
A) Benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri;
Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri.
B) Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta,  
Tanburi Cemil Bey çalıyor eski plakta
C) Her rengi istemez şimdi gözümüz aldadır  
İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır
D) Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
E) Bir gün yine doludizgin atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla


İhtiyar:
Karakış selviler büküp kıracak,
Yine baykuş geberse haykıracak;
Ne de meş’um inilti, Yarabbi!
Gece vaktinde yırtıyor kalbi:
Ölümün sanki bir zehirli oku...
19. Halit Fahri Ozansoy'un "Baykuş" adlı manzum oyunundan alınan bu bölüm aşağıdaki şiir türlerinden öncelikle hangisine örnektir?
A) Lirik şiire     B) Pastoral şiire     C) Epik şiire     D) Satirik şiire     E) Dramatik şiire

Koşun at çatlasın kuvvet bacakta
Keyif günü değil köşe bucakta
Haydi savaş gerek kelle kucakta
Mevla'nın aşkına çalın kılıncı
20. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Duraklarda belirli bir kurala uyulmadığı
B) 
İçerik açısından epik şiir nitelikleri taşıdığı 
C) Koşma türünün özelliklerini gösterdiği
D) Ek halinde redife yer verildiği
E) Zengin uyak kullanıldığı


İlgili Sayfalar👉 Edebi Sanatlar Çıkmış Sorular (2006-2020)

Cevaplar

1.D  2.E  3.E  4.B  5.D  6.B  7.D  8.E  9.D  10.C  11.C  12.C  13.B  14.A  15.B  16.C  17.A  18.A  19.E  20.A

2 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.