Servetifünun Edebiyatı Konu Testi 3

(I) Servetifünun edebiyatının başlangıcı Tevfik Fikret'in Servet-i Fünûn dergisinin yazı işleri müdürlüğüne getirildiği (II) 1896 yılıdır. Dergi, (III) Hüseyin Siret'in Fransızcadan çevirdiği (IV) Edebiyat ve Hukuk makalesinin yayımlanması üzerine kapatılmıştır. 1901 yılına kadarki bu beş yıllık dönem (V) II. Abdülhamit'in saltanat yıllarına rastlamaktadır.
1. Paragraftaki altı çizili yerlerin hangisi bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Özellikle “Abes-Muktebes Tartışması” esnasında Recaizade Mahmut Ekrem’in öncülük ettiği yenilik taraftarı edebiyatçıların sesini duyurduğu Servet-i Fünun dergisi, Tevfik Fikret’in yazı işleri müdürü olması ve —, —, —, —, — gibi isimlerin de katılımıyla edebiyatımızın önemli kilometre taşlarından birine dönüşmüştür.
2. Aşağıdakilerden hangisi parçada bırakılan boşluklardan herhangi birine getirilemez?
A) Hüseyin Cahit Yalçın
B) Cenap Şahabettin
C) Muallim Naci
D) Mehmet Rauf
E) Halit Ziya Uşaklıgil

— isimli eserde kurtuluşu gençlikte gören sanatçı, bir inkılapçı olarak çocukları da göz ardı etmemiştir. — adlı eser edebiyatımızda çocuklar için yazılmış en güzel eserlerden biridir.
3. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Rübab-ı Şikeste — Haluk'un Defteri
B) Haluk'un Defteri — Şermin
C) Şermin — Tarih-i Kadim
D) Rübab-ı Şikeste — Bir Acı Hikaye
E) Bir Acı Hikaye — Tarih-i Kadim

Servetifünun edebiyatında hikaye türünde başta (I) Halit Ziya ve (II) Mehmet Rauf olmak üzere (III) Hüseyin Cahit Yalçın, (IV) Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve (V) Ahmet Şuayb gibi isimler bu devrin estetik anlayışına uygun eserler vermiştir.
4. Numaralandırılmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Cilt ve frengi hastalıkları sahalarında ihtisas yapmak üzere 1889'da devlet tarafından Paris’e gönderilen —, burada şiirle de ilgilenmiştir. 
İstanbul'a döndüğünde de gerek şekil gerek içerik bakımından Fransız şiirine benzeyen şiirleri ile dikkat çekmiştir. Sonrasında sıhhiye müfettişi ve karantina doktoru olan sanatçı; Mersin, Rodos ve Cidde’de görev yaparken çıktığı seyahatlerdeki gözlemlerini — (1896) adlı eserde toplamıştır.
5. Parçada bırakılmış boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) 
Cenap Şahabettin — Hac Yolunda
B) Halit Ziya Uşaklıgil — Kırk Yıl
C) 
Mehmet Rauf — Siyah İnciler
D) Süleyman Nazif — Firâk-ı Irâk
E) Faik Ali Ozansoy — Elhan-ı Vatan

Servetifünun edebiyatının nesir alanındaki en önemli yazarıdır. Birçok edebiyat tarihçisine göre; “gerçek Türk romanını başlatan” kişidir. Özellikle roman tekniğine getirdiği birçok yenilik ve karakterleri derinlikli bir şekilde ele almasıyla hem çağdaşlarını hem de sonraki kuşakları derinden etkilemiştir.
6. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Rauf
B) 
Süleyman Nazif
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) 
Halit Ziya Uşaklıgil
E) Celal Sahir Erozan

Bu şiirde Tevfik Fikret'in kötümser ve melankolik yapısı İstanbul'un maddi manevi bütün varlığına yansımıştır. Sanatçının bu kente nefretle bakmasının perde arkasında şairin mizacının yanı sıra devrin siyasi yapısının da rolü vardır.
7. Parçada sözü edilen şiir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ferda
B) Sis
C) Han-ı Yağma
D) Balıkçılar
E) Millet Şarkısı

Servetifünun edebiyatının edebi bildirgesi sayılabilecek bir romandır. Eserin merkezindeki kişi —, Servetifünun neslinin temsilcisi durumundadır. Onun hayalleri, aşkı, ümitleri, şiir sanatına dair düşünceleri romanın tematik kurgusunu oluşturur. 
8. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Cemil
B) Adnan
C) Osman Vecdi
D) Süleyman Nüzhet
E) Ömer Behiç

Bu roman, yazarın son eseri olması ve Milli Mücadele’yi anlatması bakımından önemli bir yere sahiptir. Sanatçı, bu eseri yazma nedenini eserin ön sözünde “kurtuluş ve zaferi ileriki nesillerin hafızasına işlemek” sözleriyle açıklamıştır. Mütareke yıllarında İzmir’de başlayan roman, millî kuvvetlere yardım etmek için İstanbul'a gelen Nihat adlı genç bir subayın bireysel mücadelesini anlatır.
9. Parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Hayal İçinde — Hüseyin Cahit Yalçın
B) Halas — Mehmet Rauf
C) Nesl-i Ahir — Halit Ziya Uşaklıgil
D) Salon Köşelerinde — Safveti Ziya
E) Hakka Sığındık — Hüseyin Rahmi Gürpınar

Servetifünun ve Fecriati şairidir. Şiir, mensur şiir, hatıra, mektup, tiyatro ve deneme gibi edebiyatın pek çok türünde eser vermesine rağmen daha çok şiirle tanındı. Hayattayken beş şiir kitabı ile iki manzum tiyatro eseri yayımlanır. Şiir kitapları sırasıyla Fâni Teselliler, Mithat Paşa, Temâsil, Elhân-ı Vatan ve Şair-i Azam'a Mektup’tur. 
10. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 
Ahmet Reşit Rey
B) Hüseyin Siret Özsever
C) Ali Ekrem Bolayır
D) Safveti Ziya
E) 
Faik Ali Ozansoy

11. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir yazara aittir?
A) Hac Yolunda
B) Afak-ı Irak
C) Suriye Mektupları
D) Tiryaki Sözleri
E) Bir Acı Hikaye

Aşkın ikinci plana atıldığı romanın en önemli özelliği dönemin sosyal hayatına yer vermesidir. Romanda Ahmet Cemil sadece iç dünyası ile değil, bu dünyanın bağlı bulunduğu çevre ile birlikte verilmiştir. Roman aynı zamanda Edebiyat-ı Cedide hareketinin ve Doğu-Batı edebiyatları arasındaki zihniyet mücadelesinin romanı olarak da kabul edilebilir.
12. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eylül
B) Aşk-ı Memnu
C) Halas
D) Mai ve Siyah
E) Salon Köşelerinde

Bir araya gelerek yeni bir çığır açan bu sanatçıların benzeşen yanları kadar Tanzimatçılardan ayrılan yanları da önemlidir. Bunların çoğu 1870 yıllarında doğmuş yaşıt gençlerdir. Hepsi de Osmanlı Devleti’nin “Hasta Adam” sayıldığı dönemde yetişmiş, küçük yaşlarından beri Sultan Abdülhamid devrinin (1876–1909) sıkıntılarını hissetmiş ve “hürriyet” özleyişi içinde yetişmişlerdir. Tanzimatçıların çoğu üst tabakadan gelme ve yüksek memurluklar yapmış siyasete yatkın kişiler oldukları halde bunların büyük bir kısmı orta tabakadan gelmektedir.
13. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen edebi hareketin sanatçılarından biri değildir?
A) Safveti Ziya
B) Ali Ekrem Bolayır
C) Celâl Sahir Erozan
D) İsmail Safa
E) Rıza Tevfik Bölükbaşı

—, Haralambos Cankiyadis adıyla yayımladığı tek tiyatro eserinde II. Meşrutiyet öncesi İstanbul’un eğlence âlemlerini ve bu âlemlere para yetiştirmek için gençlerin başvurduğu usulleri anlatır. Eser, II. Abdülhamit devrinin sosyal ve siyasi çarpıklığını anlatması yanında dili ve üslûbuyla da dikkate değer bir eserdir.
14. Parçada bırakılmış boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Safveti Ziya
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Cenap Şahabettin
D) Süleyman Nazif
E) Hüseyin Cahit Yalçın

I. Haristan ve Gülistan
II. Kavgalarım
III. Saray ve Ötesi
IV. Hayat ve Kitaplar
15. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen eserlerden herhangi birinin yazarı değildir?
A) Süleyman Nazif
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C) Ahmet Şuayb
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Halit Ziya Uşaklıgil

Nadide, Ahmet Mithat Efendi’nin tesiriyle yazdığı bir cinayet romanıdır. Servet-i Fünun’da tefrika edilen Hayâl İçinde adlı romanı ise onun edebî eserleri arasında en önemlisidir. Yazarın hayatından izler taşıyan eserde Nezih adlı temiz ve yüksek ideallere sahip bir gencin İstanbul’da bir Rum kızına âşık oluşu ve bu sebeple hayatın acı gerçekleriyle yüz yüze gelişi hareketli bir şekilde anlatılır. Asıl şöhretini edebî tenkit ve polemikleriyle kazanan yazar, Servet-i Fünun edebiyatına yöneltilen eleştirilere etkili cevaplar vermiştir.
16. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Hüseyin Cahit Yalçın
C) Mehmet Rauf
D) Ahmet Şuayb
E) Ali Ekrem Bolayır

Servetifünun döneminde eser verse de harekete katılmayan hatta kökten bir Batılılaşma olarak gördüğü harekete karşı çıkarak bağımsız kalan sanatçılardan biridir. Hemen her türde eser verse de daha çok anı, fıkra, makale ve sohbet türündeki yazılarıyla tanınmıştır. İyi bir gözlemci olan yazar; bu türdeki yazılarında samimi, renkli, canlı ve mizahi bir dil kullanmıştır.
17. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Ahmet Rasim
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Ahmet Reşit Rey

👉 Testi pdf olarak indirebilirsiniz!

Cevaplar

1.C  2.C  3.B  4.E  5.A  6.D  7.B  8.A  9.B  10.E  11.E  12.D  13.E  14.A  15.A  16.B  17.C

İlgili Sayfalar

👉 Servetifünun Edebiyatı Konu Testi 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.