Bireyin İç Dünyası Esas Alan Yazarlar Konu Testi 1

1. Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyası esas alan eserler ve yazarları için söylenemez?
A) Daha çok psikolojik roman türü benimsenmiştir.
B) Özellikle iç konuşma, bilinç akışı ve geriye dönüş teknikleri kullanılmıştır
C) Bireyden yola çıkılarak toplumu anlatmak hedeflenmiştir.
D) Eserlerde çağrışımlara açık bir dil kullanılmıştır.
E) Hikayelerde daha çok olay hikâyesi anlayışı benimsenmiştir.

Roman, Anadolu'nun işgal altında olduğu bunalımlı günlerde İstanbul'da geçer. Yunan saldırıları sırasında kaybolan babasını aramak amacıyla İstanbul'a gelen Mebrure, ahlâk bunalımına sürüklenen bir ailenin yanında bir süre yaşamak zorunda kalır. Milli Mücadele devam ederken İstanbul'da Avrupai bir yaşam süren bu ailenin fertleri, Mebrure ile tam bir tezat oluşturacaktır.
2. Parçada sözü eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözde Kızlar - Peyami Safa
B) Huzur- Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Yağmur Beklerken - Tarık Buğra
D) Aşk Budur - Samiha Ayverdi
E) Ayaşlı ve Kiracıları - Memduh Şevket Esendal

3. Aşağıdakilerin hangisinde olaylar Milli Mücadele yıllarında İstanbul'da geçmektedir?
A) Küçük Ağa       
B) Sahnenin Dışındakiler       
C) Huzur
D) Yağmur Beklerken         
E) Aganta Burina Burinata

Kültürü, estetiği, mitolojisi, sanatı ve doğasıyla Akdeniz, Türk edebiyatına önemli imkanlar sunmuştur. Türk edebiyatında Akdeniz’i bu yönleriyle algılayıp şiirsel bir söylemle kurgulayan yazar, deniz edebiyatının ölümsüz eserlerini ortaya koymuştur.
4. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazara ait değildir?
A) Aganta Burina Burinata           
B) Uluç Reis       
C) Turgut Reis
D) Deniz Gurbetçileri            
E) Medâr-ı Maişet Motoru

Bütün edebiyatımızda kahramanın adı olmayan ilk roman budur sanırım. Niye böyle? Çünkü romanın kahramanı yazarın kendisidir; kendi adını zikretse romana uymayacak, başka bir ad taksa hakikatten ayrılmış olacak, öyleyse en iyisi kahramanı adsız bırakmaktır.
5. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mahur Beste    
B) Çamlıca'daki Eniştemiz    
C) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
D) Saatleri Ayarlama Enstitüsü        
E) Bir Akşamdı

(I) Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanları bir anlamda, eski kültürle yoğrulmuş kendi insanlarımızın tanıştıkları yeni değerlere karşı takındıkları şaşkınlık tavrının resmidir. Başta (II) Huzur olmak üzere (III) Saatleri Ayarlama Enstitüsü, (IV) Mahur Beste, (V) Beş Şehir gibi romanlarında mâzi ile bugünü karşılaştırmış, Cumhuriyet dönemi romanının başlangıç saydığı tarihin gerilerine kadar giderek yaşanılan medeniyet değiştirme olgusunun sorunsallığını çözümleme yoluna gitmiştir.
6. Parçadaki numaralanmış yerlerin hangisi bir bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

7. Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasının esas alan yazarlardan biri değildir?
A) Abdülhak Şinasi Hisar    
B) Tarık Buğra    
E) Ahmet Hamdi Tanpınar

8.Aşağıdakilerden hangisi ayraç içinde verilen romanla ilgili değildir?
A) Hasta ve bir uzvunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir çocuğun verdiği hayat mücadelesinin yanında bir kıza duyduğu aşkı anlatmaktadır. (Dokuzuncu Hariciye Koğuşu)
B) Doğu ile Batı arasında değerleri ve bütün bir yaşayış tarzıyla seçim yapmak zorunluluğundan doğan bunalımlar, kadın karakter Neriman'ın aracılığıyla yansıtılmaktadır. (Fatih-Harbiye)
C) Çanakkale Savaşı'nda gazi olan Nihat'ın, İstanbul'a dönüşünde yaşadığı dramı anlatır. Yazar, bu dönemde özellikle İstanbul'un zengin semtlerinde yaşanan gayri millî ve gayri ahlaki hayata dikkat çekmek ister. (Mahşer)
D) Yazarın mistisizme en fazla yer verdiği romandır. İki bölümden meydana gelen eserde maddeci ve hedonist (hazcı) olmakla birlikte, varlığına bir anlam veremeyen, gayesiz bir genç olan Ferit'in hikayesi anlatılır. (Matmazel Noraliya'nın Koltuğu)
E) Romanın öyküsü, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından İstanbul’da geçer. Samim, yaşadığı dünyadan memnun değildir ve Simeranya adını verdiği bir dünya düşlemektedir. Bu ütopik dünyada yaşama isteği, onun için toplumdan kaçışın da bir ifadesidir. (Şimşek)

I. Abdullah Efendi'nin Rüyaları
II. Otlakçı
III. Mendil Altında
IV. Yaz Yağmuru
V. Uzun Hikaye
9. Numaralanmış eserler yazarlarına göre ikişerli eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A) I    B) II    C) III    D) IV     E) V

Özellikle Boğaziçi’nin doğal ve tarihî güzelliklerini anlattığı eserleriyle tanınan yazarın çocukluğu, kültürlü bir aile ortamı içinde bütün örf ve âdetleriyle canlı bir şekilde yaşamakta olan Boğaziçi yalılarıyla Büyükada ve Çamlıca köşklerinde geçmiştir. Yazarın edebi şahsiyetinin ağırlık noktasını doğrudan doğruya mazinin hikâyesi meydana getirmektedir. Çağdaşı olan Cumhuriyet dönemi yazarlarının birçoğu memlekette gerçekleşmekte olan modernleşme macerasını büyük bir heyecanla hikâye ederken o tam tersine geçmiş zaman peşinde koşmaktadır.
10. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Abdülhak Şinasi Hisar
C) Cevat Şakir Kabaağaçlı
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Tarık Buğra

Tarık Buğra, romanlarına tarihimizin sosyal ve siyasi açıdan mihenk taşı olmuş dönemlerini konu etmiştir.
Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılları, Millî Mücadele yılları, çok partili hayata geçiş denemeleri ve anarşinin yoğunlaştığı dönemler... Bu dönemler belirleyici ve yönlendiricidir. Türk halkı bu dönemler esnasında pek çok çatışma görmüş, ilki yaşamış ve tecrübe etmiştir.
11. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen dönemlerden biriyle direkt  ilişkilendirilemez?
A) Osmancık       
B) Küçük Ağa     
C) Siyah Kehribar
D) Gençliğim Eyvah          
E) Yağmur Beklerken

Yaşamını yazarak kazanmak zorunda olan —, edebî yönü zayıf piyasa romanları da yazmıştır. Bunların en meşhuru, kibar bir hırsızın serüvenlerini içeren Cingöz Recai serisidir. Çok okunan ve sevilen eser, bütün zamanların en tanınmış Türk polisiye roman kahramanıdır. 1924-1960 yılları arasında yayımlanan Cingöz Recai serisi daha çok 30-50 sayfalık fasiküller şeklindedir.
12. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar             
B) Mustafa Kutlu        

Yazar bu romanda da diğerlerinde olduğu gibi çocukluk hâtıralarından yola çıkarak uzak akrabalarından birinin oğlu olan Ali Nizami Bey’in hayatını hikâye eder. Ali Nizami Bey, aileden kalan mirası alafrangalık uğrunda zevk ve safa içinde tüketir. Sonrasında Çamlıca’da harap bir evde açtığı tekkede fakir bir Bektaşî şeyhi rolü yaparken çıldırarak ölür. Sonuç olarak romanın esas konusunu Ali Nizami Bey’in birbirinden tamamen farklı iki dünyaya ait hayatı oluşturur.
13. Parçada sözü edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Orhan Pamuk
C) Abdülhak Şinasi Hisar
D) Samiha Ayverdi
E) Cevat Şakir Kabaağaçlı

Edebiyatımızda Maupassant tarzı modern hikayenin öncü ismi Ömer Seyfettin'dir. Anton Çehov tesiriyle birlikte edebiyatımız durum hikayesinin örneklerini iki büyük hikayeciden görecektir. Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre durum hikayeciliğinin öncüsü — olup Sait Faik Abasıyanık ise onu takip etmiştir.
14. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mustafa Kutlu       
E) Sabahattin Ali       

Eserde Meclis-i Maliye Reisi İbrahim Efendi ile çevresi konu edilmiş, olayların geçtiği konak ise Osmanlı Devleti’ni sembolize ederek devletin yıkılış süreci, konak ile özdeşleştirilerek verilmiştir. Biyografi-anı nitelikleri ağır basan eser, sanatçının kendisinden önceki döneme geniş yer vermesiyle tarihî roman, şahit olduğu devirleri her yönüyle ele almasıyla dönem romanı olarak değerlendirilmeye müsaittir.
15. Parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Samiha Ayverdi      
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Peyami Safa'nın bir aşk üçgeni şemasında kurgulanan ilk dönem romanlarında, romanın başkişisi olan genç kız, yazarın Doğu’ya atfettiği değerleri temsil eden bir erkek ile Batı’ya atfettiği özellikleri temsil eden başka bir erkek arasında seçim yapmak zorunda kalır. İlk önceleri kararsızlık çekse de sonunda, Batı’da simgelenen maddi değerler karşısında, manevi Doğu’nun değerlerini ve geleneklerini savunan erkekleri seçerler. Bu seçimi zamanında yapamayan, roman yan kişilerinin sonu acı olur; kötü yola düşer ve genç yaşta ölürler. Yazarın 1920’li yıllarda yayımladığı —, —, — ve — romanları, bu şemaya uygun olarak kurulmuştur.
16. Aşağıdakilerden hangisi parçada bırakılan boşluklardan birine getirilemez?
A) Mahşer    B) Sözde Kızlar    C) Şimşek    D) Miras    E) Canan

1930'lu yıllarda Ankara'da geçmektedir. Yazar, eseriyle yaşadığı dönemin değişen ahlak anlayışını ve bürokrasiyi eleştirir. Özellikle bürokrasiye yönelik eleştiriler ince bir mizah ve alaylı bir üslupla verilmiştir. Eserde, Türkiye'nin çeşitli kesimlerinden Ankara'ya gelmiş insanların hayatları konu edilir. Eğlence ve paraya düşkünlük, kumar, dedikodu, çıkar ilişkileri, bencillik, sorumsuzluk ve ahlaki değerlerin yok sayılması roman boyunca anlatıcının tanık olduğu durumlardır.
17. Parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batmayan Gün - 
Samiha Ayverdi
B) Saatleri Ayarlama Enstitüsü - Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Biz İnsanlar - Peyami Safa
D) Ayaşlı ve Kiracıları - Memduh Şevket Esendal
E) Küçük Ağa Ankara'da - Tarık Buğra

Özellikle uzun hikaye türünde verdiği eserlerle 1970 sonrası Türk hikâyesinin önde gelen isimlerinden biridir. Millî-manevi değerleri önemseyen bir dünya görüşüne sahiptir.
Bugüne kadar yazdığı hikâyelerde, gerek kullandığı dil, üslup gerek işlediği temalar itibariyle kendine mahsus bir hikâye ekolü kurmayı başarmıştır. Hikâyelerinin temel özelliklerinden biri de çoklu anlam katmanlarına sahip olmasıdır. Hikâyelerinde çokça işlenen izleklerden biri, köy-kent meselesidir.
18. Parçada sözü edilen hikaye yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabahattin Ali 
E) Sait Faik Abasıyanık

—, bu romanında musikiyi sadece estetik zevkini yansıtan bir malzeme olarak kullanmaz; aynı zamanda kültür meselelerine dair fikirlerini ifade vasıtası yapar, toplumsal buhranların ve karşıtlıkların diline dönüştürür, psikolojik analizlerine imkân veren enstrüman hâline getirir. Musiki, Mümtaz'la Nuran'ın aşklarının gelişmesinde rol oynadığı kadar, Suat'ın intihara sürüklendiği ruhi bunalım ve kriz anlarında da adeta ölüme giden yolculuğa eşlik ederek tesirini gösterir.
19. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Samiha Ayverdi 
E) Tarık Buğra

Samiha Ayverdi'nin 1942'de yayımlanan romanı, ilk önce şöhretin sonra da şehvetin kölesi olan elli yaşlarındaki meşhur ve başarılı bir doktorun hikayesidir. Bozulan Türk aile yapısını ele alan yazar eserini iki zıt kadın karakter üzerine kurmuştur. Lale; şehvet düşkünü, maddeci, serbest tavırlı ve hercai bir tiptir. İsmet ise yazarın özellikle örnek olarak çizdiği mükemmel kadın tipidir.
20. Parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan ve Şeytan 
B) Sözde Kızlar 
C) Aydaki Kadın
D) Fahim Bey ve Biz 
E) Mahur Beste


👉 Diğer testi çözmek için tıklayınız.

İlgili Sayfalar


Cevaplar

1.E  2.A  3.B  4.E  5.C  6.E  7.C  8.E  9.E  10.B  11.C  12.C  13.C  14.D  15.A  16.D  17.D  18.B  19.D  20.A

1 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.