Servetifünun Edebiyatı Konu Testi 6

1. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiiri için söylenemez?
A) Aynı şiirde aruzun değişik kalıplarına yer verilmiştir.
B) Bu dönem şiirinde konu bütünlüğü sağlanmıştır.
C) Kafiye kulak içindir ilkesi benimsenmiştir.
D) Bireysel, içe kapanık ve karamsar bir anlayış görülür.
E) Şiirde duygudan çok fikre önem verilmiştir.


Tevfik Fikret, özellikle 1900 yılından sonra siyasi ve sosyal içerikli şiirler yazmıştır.
2. Aşağıdakilerden hangisi sanatçının bu tür şiirlerinden biri değildir?
A) Sis
B) Tarih-i Kadim
C) Mai Deniz
D) Sabah Olursa
E) Doksan Beşe Doğru

Servetifünun romanının iki büyük temsilcisi Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf’tur. Diğer romancıları Hüseyin Cahit Yalçın ve Safveti Ziya’dır.
3. Aşağıdakilerden hangisi parçada verilen yazarlardan herhangi birine ait değildir?
A) Salon Köşelerinde
B) Nesl-i Ahir
C) Ferdâ-yı Garâm
D) Tamat
E) Hayal İçinde

Her romanda olduğu gibi vaka hayal unsuru olmakla beraber romanın başkişisi —, Servetifünun topluluğun edebiyat görüşlerinin bizzat temsilcisidir. Romanın başındaki tartışmada onun sanat ve edebiyatla ilgili hayalleri, Servetifünun topluluğunun sanattaki ilkelerine uygun düşer. Ayrıca romandaki aile ve ölüm düşüncesi, basın hayatı, edebiyat tartışmaları, yazarın gerçek hayatından metne yansıyan olay ve durumlardır.
4. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Cemil
B) Süleyman Nüzhet
C) Ömer Behiç
D) Ahmet Celal
E) Ali Şahin Efendi

5. Tevfik Fikret'in hece ölçüsüyle çocuklar için yazdığı şiirlerini topladığı kitap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haluk'un Defteri
B) Müntehab Çocuk Şiirleri
C) Körebe
D) Şermin
E) Promete

Ahmet Mithat etkisindeki — adlı eserini 15, 16 yaşlarında 1890’da yazan yazar, Fransız yazarlarının ve Servetifünun anlayışının etkisiyle ortaya konan — eserini ise, 1901 yılında yazmıştır. Eser, tecrübesiz bir gencin başından geçen romantik bir aşk macerasıdır. Onun realiteden uzak duygu ve düşünceleri hayal kırıklıkları çok realist bir şekilde ve hareketli bir vaka ile verilmiştir.
6. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Nemide, Genç Kız Kalbi
B) Genç Kız Kalbi, Sefile
C) Nadide, Hayal İçinde
D) Hayal İçinde, Sefile
E) Nemide, Nadide

Servetifünun şairleri denince ilk akla gelen isimlerden olamamıştır. Abdülhamit'e muhalif olan şair, bu duruşu yüzünden padişahın emriyle Adıyaman'a sürülmüştür. Leyâl-i Girizân, şairin en tanınmış şiiridir. Şiir hem Servetifünun dönemi şiirinin genel özelliklerini hem de şairin hayat öyküsünün izlerini taşıması yönünden önemlidir.
7. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Tevfik Fikret
C) Cenap Şahabettin
D) Süleyman Nazif
E) Hüseyin Siret Özsever

14 dizelik nazım biçimidir. Kısa şiir, türkü anlamına gelen İtalyanca bir sözcüktür. İlk iki bendi dört, son iki bendi ise üçer dizeden oluşur. Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin bu nazım şeklini Batı edebiyatında kullanıldığı biçimleriyle değil, değişikliğe uğratarak kullanmıştır.
8. Parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Terzarima
B) Sone
C) Balad
D) Serbest müstezat
E) Triyole

Çağdaşı olduğu Servetifünunculara katılmayan sanatçının eserlerinde olaylar İstanbul’da geçer. Bu yüzden onun bir İstanbul yazarı olduğunu söylemek yerinde olur. Küçük yaşta başlayan yazma merakıyla çok sayıda roman ve hikâyeye imza atmıştır. Eserlerinde en dikkat çekici özellik, kadın konuşmalarını başarıyla aktarmasıdır. Kadınlar arasındaki kavga, dedikodu gibi diyalogları canlı ve renkli bir üslupla okuyucuya aktarmıştır.
9. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazara ait değildir?
A) Mürebbiye
B) Şıpsevdi
C) Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
D) Hakka Sığındık
E) Karı-Koca Masalı

(I) Mehmet Rauf'un aşktan bahsetmediği eseri yoktur. Bir (II) Kurtuluş Savaşı romanı olan (III) Halâs'ta, hatta ikisi de macera-entrika romanı olan (IV) Körebe ve (V) Kan Damlası adlı romanlarında bile aşktan bahisler açmış, bu romanlarının başkişilerini de diğer romanlarında olduğu gibi aşk genci, aşk adamı, güzelliklere ve güzellere tutkulu kişiler olarak göstermiştir.
10. Parçadaki altı çizili yerlerden hangisi bir bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

— şiirinde II. Abdülhamit döneminin romanını, geniş bir İstanbul panoramasını, Fikret’in beddua ve nefretini; — şiirinde Yahya Kemal’in tarihsel estetik bakışı ile Osmanlı kültür değerleriyle İstanbul’a hayranlığını; Necip Fazıl’ın — şiirinde şehir, şair ve şiir arasındaki özdeşleşmeyi; Orhan Veli’nin — şiirinde ise İstanbul’un iç sesini, kulaktan göze ve gönle akan şehir yaşamını buluruz.
11. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) İstanbul Destanı
B) Bir Tepeden
C) İstanbul’u Dinliyorum
D) Sis
E) Canım İstanbul

Batılı eleştiri anlayışını benimseyen sanatçı, Servetifünun edebiyatının tenkit alanındaki en önemli ismidir. Batılı tenkit anlayışını Türkiye’ye getirmeye çalışan yazar, "Hayat ve Kitaplar" başlığı altında önce Servet-i Fünun’da yayımlayıp daha sonra kitap haline getirdiği makale serisinde Batılı yazar, fikir adamı ve tarihçiler üzerinde durmuştur.
12. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın.
B) Ahmet Şuayb
C) Ali Ekrem Bolayır
D) Süleyman Nazif
E) Faik Ali Ozansoy

(I) Cenap Şahabettin, Osmanlı yönetimi altındaki Arap ülkelerinde uzun yıllar yönetici olarak çalışmıştır. Bu görevlerinin ve daha sonra yaptığı seyahatleri ürünü olarak da (II) Hac Yolunda adlı kitabı, (III) Firâk-ı Irâk, (IV) Suriye Mektupları ve son olarak da (V) Beyrut, Filistin ve Nablus İzlenimleri 1918 adıyla bir araya getirilen seyahat notlarını yayımlamıştır.
13. Parçadaki altı çizili yerlerden hangisi bir bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Ahmet Mithat Efendi vasıtasıyla basın ve edebiyat dünyasına adım atan sanatçı, tıpkı onun gibi öğretmek ve göstermek metodunu kullanarak okuyucusunu etkilemeyi başarmıştır. Yalın ve açık ifadelerle sohbet havası içinde, İstanbul Türkçesinin bütün inceliklerini kullandığı yazıları okuru daha ilk cümlede etkiler. Servetifünun sanatçıları ile aynı dönemde eser vermiş olsa da bağımsız kalan sanatçının yazılarındaki objektif tutumu edebiyat tarihimizde ona ayrı bir yer kazandırmıştır.
14. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Nahit Sırrı Örik
C) Safvet Nezihi
D) Ahmet Rasim
E) Ahmet Şuayb

Edebiyat-ı Cedide olarak bilinen bu dönemin eserleri incelendiğinde olay örgüsündeki güçlü nedensellik kurgusu, mekân-insan ilişkisindeki diyalektik boyut ve anlatı kişilerinin psikolojik derinliğiyle verilmesi gibi unsurları kolayca görmek mümkündür.
15. Parçada anlatılanlar aşağıdaki edebi akımların hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Hümanizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Sembolizm
E) Parnasizm

Halit Ziya’nın özellikle ilk romanı —, barındırdığı gotik ve kara romantik unsurlarla hayli dikkat çekicidir. Romanın kişilerinin fuhuş bataklığına batmış kişiler olarak seçilmesi toplumun çürüyen insani ilişkilerini göz önüne sermek için yazara önemli bir imkân sağlar. Aynı tema Ahmet Mithat’ın — isimli eserinde de geçer. Halit Ziya'nın romanındaki iki kadın karakterin bu romanın ismini telaffuz ederek okuması da dikkat çekicidir.
16. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Sefile, Henüz On Yedi Yaşında
B) Kırık Hayatlar, Felâtun Bey'le Rakım Efendi
C) Mai ve Siyah, Paris'te Bir Türk
D) Füruzan, Dürdane Hanım
E) Aşk-ı Memnu, Açıkbaş

9 Şubat 1919 tarihli Hadisat gazetesinde yayımladığı "Kara Bir Gün" başlıklı yazısı ve 1920'de düzenlenen bir anma toplantısındaki konuşması nedeniyle İstanbul'u işgal eden İngilizler tarafından tutuklanarak Malta'ya gönderilmiştir. Yirmi ay sürgün hayatını yaşadığı bu adada millî konulara, sürgün ve gurbet psikolojisine geniş yer veren sanatçı, bunlardan bazılarını Malta Geceleri adlı kitabında toplamıştır.
17. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Celal Sahir Erozan
B) Ahmet Reşit Rey
C) Süleyman Nazif
D) Faik Ali Ozansoy
E) Ali Ekrem Bolayır

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili Sayfalar


Cevaplar

1.E  2.C  3.D  4.A  5.D  6.C  7.E  8.B  9.E  10.D  11.A  12.B  13.D  14.D  15.C 16.A  17.C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.