Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Karma Test

İslami duyarlılığın önde gelen isimlerinden biridir. Şiir, öykü, günlük, roman, deneme, masal ve tiyatro gibi birçok türde eser verse de daha çok şairliğiyle tanındı. Şiirlerinde benlik, varoluş sorunu, Doğu-Batı çatışması, aşk, aile ve modernleşme gibi birçok konuyu ele aldı. İlk dönem eserlerinde İkinci Yeni'yi hatırlatan oldukça kapalı bir anlatıma sahiptir. İkinci döneminde ise şiir onun için amaçtan çok bir araca dönüşecektir. Bu dönem şiirlerinde İslam dünyasındaki sorunlara dikkat çeker.
1. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Cahit Zarifoğlu
C) İlhan Berk
D) Behçet Necatigil
E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

Birçok türde eser verse de daha çok Beş Hececilerden biri olarak tanındı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında birçok şair gibi o da milli duyguları öne çıkaran kahramanlık şiirleri yazdı. "Cenk Duyguları" adlı ilk şiir kitabı bu dönemin ürünüdür. 1921'de ünlü "Aruza Veda" adlı şiirini kaleme alsa da o da arkadaşları gibi aruzu tam olarak bırakamayacak ve zaman zaman aruzla şiirler yazmaya devam edecektir.
2. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Seyfi Orhon
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Enis Behiç Koryürek
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Yusuf Ziya Ortaç

Şiiri, zengin görsel çağrışımlar ve coşkun bir lirizm içerir. Şiirde ahenge ve müziğe önem verir. Şiire başladığı yıllarda sosyalist bir dünya görüşüne bağlıyken 1970’li yıllardan itibaren Müslüman dünya görüşüne bağlanır. Amentü adlı şiiri sosyalist-Marksist düşünceden İslami düşünceye geçiş manifestosu sayılabilir. Özellikle imge anlayışı bakımından İkinci Yeni etkisi şiirlerinde açıktır. Ancak şiirlerinde ele aldığı toplumsal-siyasal temalar ve kendine has üslubuyla İkinci Yeni'den ayrılır.
3. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erdem Bayazıt
B) İsmet Özel
C) Nuri Pakdil
D) Cahit Zarifoğlu
E) Ataol Behramoğlu

4. Aşağıdaki şair-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Kemalettin Kamu - Bingöl Çobanları
B) Faruk Nafiz Çamlıbel - Çoban Çeşmesi
C) Cahit Külebi - Sivas Yollarında
D) Ahmet Hamdi Tanpınar - Bursa'da Zaman
E) Ahmet Muhip Dıranas - Sebil ve Güvercinler

50.Yıl Marşı'nın söz yazarıdır. Daha çok Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler arasında gösterilse de şiirlerinde hem aruz hem de heceyi kullandı. Şiirlerinde Anadolu'nun ve Anadolu insanının ruhunu duygulu bir şekilde yansıttı. Şiirlerinde öne çıkan temalar gurbet, aşk ve ölümdür.
5. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bekir Sıtkı Erdoğan
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) Behçet Kemal Çağlar
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Halit Fahri Ozansoy

Eser, Almanya’ya çalışmaya giden Bayram adlı bir Türk işçisinin dramını ele almaktadır. 1976’da tamamlanan eser, Türk edebiyatının ilk yol romanıdır. Bayram; bencil, ahlaksal kaygıları olmayan, toplumda saygınlık kazanamamış, pek zeki sayılamayacak, bedensel olarak çirkin, kendini saydırmanın yolunu maddede arayan bir anti-kahraman olarak karşımıza çıkar. Bayram'ın 20. yüzyıl anti-kahramanlarının genelinde görülen anlam arayışı da yoktur. Onun tek amacı saygın olmasını sağlayacak bir otomobil sahibi olmaktır.
6. Adalet Ağaoğlu'nun parçada sözü edilen romanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dar Zamanlar
B) Bir Düğün Gecesi
C) Ölmeye Yatmak
D) Fikrimin İnce Gülü
E) Hayır

Aşık tarzında vezinli ve kafiyeli şiirlerini içeren ilk şiir kitabı "Havaya Çizilen Dünya" ve onun ardından gelen "Çocuk ve Allah" adlı şiir kitaplarıyla dikkatleri üzerine çekti. İlk şiirlerinde geleneğe uyan şair bu eserinden sonra kendine özgü bir tarz benimser. Şair, her şiirinde bir yeniyi dener gibidir. Kurallı biçimlerden serbest biçimlere, anlamlı özlerden en yalın anlamlara varan şiir türlerini dener.
7. Paragrafta bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Behçet Necatigil
B) Ziya Osman Saba
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Attila İlhan

Millî edebiyat akımının Cumhuriyet’ten sonra yetiştirdiği önemli şairlerinden biridir. Aruz, hece ve serbest vezinle kaleme aldığı şiirlerinde halk ve divan edebiyatı nazım şekillerini kullanmıştır. Rahat ve sade bir üslupla kaleme aldığı şiirlerinde din, vatan, aşk, tabiat, aile, töre, insanlık ve memleket güzellikleri gibi temaları işleyen şair, "Bayrak" şiiri kadar mensur şiirleri ve ebced hesabıyla tarih düşürdüğü manzumeleri ile de tanınmıştır.
8. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Arif Nihat Asya
D) Bekir Sıtkı Erdoğan
E) Kemalettin Kamu

Şairliğe ilk adımını on iki yaşındayken annesinin arzusuyla atan ve ilk şiirlerini Yeni
Mecmua’da yayımlayan ..., Cumhuriyet devri Türk şiirinde gerek düşünce dünyası ve gerekse şiir anlayışı bakımından tek başına bir ekoldür. Dönemin pek çok şairi gibi bohem hayatı içinde şiirlerini kaleme alan şairin 1934 yılında Nakşibendi şeyhi Abdülhakim Arvâsi ile tanışmasından sonra dünya görüşü gibi şiirini besleyen kaynak da değişir. Buna paralel olarak kaleme aldığı dinî ve edebî pek çok eseri ile yeni bir çevreye yeni bir şiir anlayışı ile hitap etmiştir.
9. Parçada bırakılan boşluğa gelmesi gereken isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) İsmet Özel
D) Sezai Karakoç
E) Erdem Bayazıt

Cahit Sıtkı Tarancı ile aralarındaki mektuplaşmaları ile de tanınan şair; sade, açık ve yalın bir dil kullandı. 1940 sonrasında hece ölçüsüyle yazdığı kafiyeli şiirlerden serbest tarza geçti. Dışarıya fazla açılmadan kendi “küçük dünyasını” yansıtan şairin şiirlerinde ev ve aile yaşantısı, geçmiş yaşam ve çocukluk, ölüm düşüncesi, İstanbul sevgisi, Yaradana bağlılık, tevekkül ve yaşama sevinci öne çıkan temalardır.
10. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Muhip Dıranas
B) Orhan Veli Kanık
C) Ziya Osman Saba
D) Behçet Necatigil
E) Sabri Esat Siyavuşgil

İmge dünyası ve anlamı gizleyen tavrı nedeniyle İkinci Yeni içinde gösterilmektedir. O, bir anlamda İkinci Yeni'nin hem içinde hem dışındadır. Ele aldığı temalar açısından bakıldığında ise Mehmet Akif Ersoy ile başlayıp Necip Fazıl Kısakürek ile devam eden İslamî duyarlılık içeren çizgiyi takip eder. Hatta bu çizginin Cumhuriyet dönemi edebiyatındaki, Necip Fazıl'dan sonraki en önemli ismidir. İlk sayısını 1960'ta çıkardığı Diriliş dergisi çevresinde çok sayıda genç aydının yetişmesine öncülük etmiştir.
11. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmet Özel
B) Cahit Zarifoğlu
C) Sezai Karakoç
D) Erdem Bayazıt
E) Turgut Uyar

Halk şiiri tarzında bireysel duygularını dile getiren ilk şiirlerinden sonra 1940’tan itibaren toplumcu gerçekçi şiir tarzını benimseyerek yoksul insanların acı ve sevinçlerini konu edinen mizah, yergi ve eleştirel ögelerle yüklü şiirler kaleme aldı. Şairliği yanında mizahî hikâye ve romanlarıyla, özellikle de Hababam Sınıfı adlı eseriyle tanınmıştır.
12. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cahit Irgat
B) Rıfat Ilgaz
C) Aziz Nesin
D) Sabahattin Ali
E) Orhan Kemal

Romanın kahramanı edebiyat öğretmeni olan Mustafa Ural’dır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında geçen romanda Mustafa Ural, toplatılan şiir kitabı nedeniyle aranmaktadır. Sağlık problemleri vardır. İstanbul’un soğuk ve karartılmış sokaklarına, eş dost evlerine sığınır. Yazarın kendi hayatından izler taşıyan roman bir aydın, şair ve öğretmen olan Mustafa Ural'ın kaçış hikayesini anlatırken 1940'lı yılların Türkiye'sine de ışık tutmaktadır.
13. Parçada bahsedilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karartma Geceleri - Rıfat Ilgaz
B) Mahşer - Peyami Safa
C) Yorgun Savaşçı - Kemal Tahir
D) Aylak Adam - Yusuf Atılgan
E) Korsan Çıkmazı - Nezihe Meriç

Cumhuriyet devri Türk şiirinde "Yahya Kemal"in etkisinde yetişen sanatçı şiir, roman, hikaye, deneme, makale gibi birçok türde eser vermiştir. Ölçülü ya da serbest tarzda kaleme aldığı şiirlerinde rüya, zaman ve hayal gibi temleri belli mekânlardan hareketle estetik bir biçimde işler. Şiirde toplumsal konulardan kaçınan şaire göre şiir, söylemekten ziyade bir susma işidir.
14. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen sanatçının eserlerinden biri değildir?
A) Beş Şehir
B) Yaz Yağmuru
C) Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi
D) Mahur Beste
E) Abdullah Efendi'nin Rüyaları

Genellikle kısa dizelerden oluşan, kendine has bir şiir geliştirmiştir. Özellikle "Panzerler Üstümüze Kalkar" kitabındaki şiirleri tek sözcüklü mısralardan kurulmuştur. İyi şiirde hem içeriği hem de estetiği zorunlu gören şairin şiirlerinde işçi sınıfı ve halk en önemli ilham kaynağıdır.
15. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hasan İzzettin Dinamo
B) İlhami Bekir Tez
C) A. Kadir
D) Suat Taşer
E) Enver Gökçe

Toplumcu gerçekçi yazarlardandır. Eserlerinde kendisi gibi ekmek kavgası veren sıradan insanların yaşamını anlatır. Hayatın içinden seçilen basit konuları gözlemlerine dayanarak işleyen yazar, konuşmaların ağır bastığı yalın ve samimi bir dile sahiptir. Diyaloglarında oldukça başarılı olan yazar, roman kişilerini yerel ağızlarına uygun konuşturur.
16. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazara ait bir eser değildir?
A) Hanımın Çiftliği
B) Murtaza
C) Karılar Koğuşu
D) Bereketli Topraklar Üzerinde
E) Baba Evi

I. "Evler Şairi" olarak bilinir. II. Şiirlerini hem hece hem de serbest ölçüyle yazmıştır. III. Şiirin ideolojiden uzak tutulamayacağını savunur. IV. Divan, halk ve tasavvuf şiirinden kendine özgü biçimde yararlanmış, şiirde geleneğe önem vermiştir. V. İlk dönem şiirleri daha açık ve daha kolay anlaşılırken 1955'ten sonra yazdıkları anlam bakımından daha kapalıdır.
17. Parçada numaralanmış yerlerin hangisi Behçet Necatigil için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Şiirlerine karamsarlık, hüzün ve acı hâkimdir. Az sayıda şiir yazan ..., şiirlerini kitap haline getirmedi. Bursa'daki öğretmenliği sırasında yazdığı "Bu Vatan Kimin?" adlı şiiri ile tanındı. Şiirlerinde daha çok vatan, tabiat, kahramanlık ve yalnızlık temalarını işledi. Araştırmacı ve öğretmenlik yanı, şairliğine göre daha ağır basan sanatçı, iki yüze yakın makale yayımlamıştır.
18. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Orhan Şaik Gökyay
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Kemallettin Kamu
E) Bekir Sıtkı Erdoğan

19. Aşağıdaki verilenlerden hangisi yay ayraç içinde verilen yazarla ilgili değildir?
A) Kadının toplumdaki yerini ve yaşadığı sorunları da işleyen yazarın bu konudaki en önemli eseri Fadik Kız'dır. (Orhan Asena)
B) Oyunlarında çoğunlukla Güney Anadolu köylerinin yaşamını işleyen sanatçı özellikle Sarı Naciye adlı oyunuyla tanınmıştır. (Recep Bilginer)
C) Oyunlarını Klasik Yunan tragedya tekniğini kullanarak yazan sanatçının ilk oyunu Frigya Kralı Midas'ın efsanesini işlediği Midas'ın Kulakları'dır. (Güngör Dilmen)  

D) Ayak Bacak Fabrikası adlı yapıtında işçisi, toprak ağası, din adamı, vatandaşı, politikacısı, kadını, kızı, delikanlısı ile bir toplum portresi çizen yazar, meseleleri toplumcu-eleştirel bir gözle ele almıştır. (Turhan Oflazoğlu)  
E) Son dönemde geniş kesimlerce Şu Çılgın Türkler adlı romanın yazarı olarak bilinse de 1950 sonrası edebiyatımızın en önemli oyun yazarlarından biridir. (Turgut Özakman)

Eserde "yabancılaşma" teması öne çıkar. Otelin hem kâtipliğini hem de yöneticiliğini yapan Zebercet’in toplumdan kopukluğu, iletişim yoksunluğu ve bunun yarattığı yalnızlık romanın asıl konusunu oluşturur. Otelin, Zebercet dışında, tek çalışanı ortalıkçı kadındır. Zebercet ve gecelik duraklamaların mekanı olan otel, eserin merkezini oluşturur.
20. Parçada bahsedilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Pamuk
B) Latife Tekin
C) Oğuz Atay
D) Yusuf Atılgan
E) Leyla Erbil


Cevaplar

1.B  2.B  3.B  4.E  5.A  6.D  7.C  8.C  9.A  10.C  11.C  12.B  13.A  14.C  15.E  16.C  17.C  18.A  19.D  20.D

İlgili Sayfalar


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.