Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler Konu Testi 1

* Garip Hareketi’nin etkisinin sürdüğü yıllarda eser vermeye başlayan şairlerdir.
* I. Yeni (Garip) ve sonrasında ortaya çıkan İkinci Yeni'ye katılmadılar.
* Şiirlerinde ideolojik yaklaşımlardan genelde uzak durdular.
* Her biri kendine özgü bir şiir tarzına sahiptir.
* Şiirde yeni bir dil, üslup ve bakış açısı aradılar.
1. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda özellikleri verilen "Garip Dışında Yeniliğini Sürdüren Şairler"den biri olamaz?
A) Cahit Külebi        B) Bedri Rahmi Eyüboğlu       C) Süreyya Berfe
D) Sabahattin Kudret Aksal               E) Özdemir Asaf

Modern Türk şiirinin hiçbir akımı ya da kuşağına dahil edilemeyen ender şairlerinden biridir. Yaşadığı dönemde toplumcu şiir yazmamakla, "çağının tanığı" olmamakla eleştirilmiştir. Divan, halk ve tasavvuf şiirinden kendine özgü biçimde yararlanan şair, şiirde geleneğe önem vermiştir. İlk dönem şiirlerinde daha açık ve daha kolay anlaşılır bir dil kullanırken özellikle Yaz Dönemi adlı kitabından sonra yazdığı şiirlerle anlamı gittikçe gündelik dilin dışına taşımıştır. Sanatçının şiir dışında inceleme, çeviri, radyo oyunu türlerinde de eserleri vardır.
2. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Behçet Necatigil        B) Fazıl Hüsnü Dağlarca       C) Cahit Külebi
D) Enver Gökçe                 E) Ceyhun Atuf Kansu

3. Aşağıdakilerden hangisi Necati Cumalı için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Edebiyata şiirle başlamış sonrasında şiirin yanı sıra birçok türde eser vermiştir.
B) Şiirlerinde yalın, gösterişsiz, sade bir dil kullanan sanatçı, şiirde biçime önem vermemiştir.
C) Hikâye ve romanlarında mekanlar genellikle, doğup büyüdüğü Batı Karadeniz‘dir.
D) Nalınlar, Boş Beşik gibi töre baskısı altında ezilen Anadolu insanlarını konu aldığı oyunlarıyla ünlüdür.
E) Susuz Yaz adlı hikayesi filme çekilmiş, film 1964 yılında Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü'nü almıştır.

Tokat'ın bir köyünde doğan sanatçı, içinden çıktığı toprakları ve o toprağın insanlarını ideolojik söyleme sapmadan genelde iyimser ve insancıl duygularla anlattı. Ona göre şiir, insanın ana dili çalgısında söylediği bir türküdür. Memleketçi şiire yeni bir ses getiren sanatçı için Mehmet Kaplan şöyle der: "Ben ona inanıyorum ki, Anadolu'yu çocuklukları bu topraklarla karışmış, şehre geldikten sonra yüksek kültür edinmekle beraber ilk yaşantılarını kaybetmemiş sanatkârlar anlatabilirler. ..., bunu başaran nadir şairlerden biridir."
4. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ataol Behramoğlu        B) Ahmet Arif        C) Behçet Necatigil
D) Nazım Hikmet                    E) Cahit Külebi

Fazıl Hüsnü Dağlarca; çocuklardan mitlere, eşyadan insana, evrenden doğaya, köyden kente, ölüm düşüncesinden Tanrı’ya sığınma arzusuna kadar uzanan birçok kaynaktan beslenmiştir. ..., ..., ... kitaplarındaki şiirleri metafizik unsurlarla ve sezgilerle örülmüştür. Dağlarca’nın, 1950’de yayımlanan ... kitabıyla birlikte şiir anlayışında bir kırılma ve değişim olmuş, bu kitabına aldığı şiirlerinde toplumsal gerçekçilerin önemsediği sosyal meselelere eğilmiştir.
5. Aşağıdakilerden hangisi parçada bırakılan boşluklardan herhangi birine getirilemez?
A) Havaya Çizilen Dünya          B) Yaradana Mektuplar           C) Çocuk ve Allah
D) Daha                     E) Toprak Ana

İlk şiirlerinde Garip şiirinin etkisindeyken 1960’lı yıllardan sonra bu tesirden uzaklaşarak felsefi ağırlıklı şiirlere yönelir. Şiirde asıl gayenin "güzelliğe ulaşmak" olduğuna inanan, nazım tekniğinde titizlik gösteren, hayata ve insanlara sevgi ile bakan sanatçı aynı zamanda edebiyatımızın önemli oyun yazarlarından biridir. Şiir ve oyun dışında öykü de yazan sanatçı Gazoz Ağacı adlı eseriyle 1955 yılında Sait Faik Hikaye Ödülünü kazanmıştır.
6. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Attila İlhan        B) Bedri Rahmi Eyüboğlu       C) Cahit Zarifoğlu
D) Sabahattin Kudret Aksal            E) Erdem Bayazıt

I. Özdemir Asaf
II. Behçet Necatigil
III. Erdem Bayazıt
IV. 
Bedri Rahmi Eyüboğlu 
7. Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda verilen sanatçılardan herhangi birine ait değildir?
A) Sisler Bulvarı    B) Eski Toprak    C) Sebep Ey    D) Karadut    E) Sen Sen Sen

Başlangıçta Ankara Atatürk Lisesi öğrencileri tarafından çıkarılan aylık fikir ve sanat dergisidir. Attila İlhan'ın katılmasıyla derginin "sosyal realist" bir çizgi izlemesi ve imgeci bir sanatı savunması konusunda görüş birliğine varılmıştır.
8. Parçada sözü edilen dergi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hisar    B) Çınaraltı    C) Mavi    D) Ötüken    E) Akbaba

"Ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım." diyen sanatçı şiirlerinde Halk söyleyişlerinden, renklerden ve folklordan yararlanmıştır. Şiiri, modern şiirle halk şiirini birleştiren bir çizgidedir. Şiirlerinde biçim, ölçü, uyak kaygısı taşımayan sanatçı, resim ve seramik alanındaki çalışmalarıyla da tanınmaktadır.
9. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erdem Bayazıt         B) Bedri Rahmi Eyüboğlu         C) Necati Cumalı
D) Cahit Külebi             E) Özdemir Asaf

10. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?
A) Yedi Memetler         B) Çakır'ın Destanı         C) Malazgirt Ululaması
D) Üç Şehitler Destanı               E) Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda

Adını ilk kez bir yarışmada Cebbaroğlu Mehemmed şiiriyle duyurdu. Şiirin yanı sıra roman, senaryo, gezi, deneme, fıkra, eleştiri gibi birçok türde eser veren sanatçı, şiir anlayışında sentezden yanadır. Türk şiirinin, halk ve divan edebiyatından beslenerek modernize olmasını savunmuştur. Garipçilerin aksine imgeyi öne çıkaran sanatçı, anlamı gerekli görmeyip imgeyi amaç haline getiren İkinci Yenicileri de eleştirir. Onun eserlerinde toplumsal gerçekçilik ile aşırı romantizm ve modern sanata ait birçok unsur birbirine karışır.
11. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabahattin Kudret Aksal               B) Ferit Edgü               C) Attila İlhan
D) Behçet Necatigil                  E) Necati Cumalı

..., İslami Akımın önemli şairlerinden biridir. Birçok türde eser verse de daha çok şairliğiyle tanınmıştır. Şiirlerinde benlik, varoluş sorunu, Doğu-Batı çatışması, aşk, aile ve modernleşme gibi birçok konuyu ele almıştır. İlk dönem eserlerinde İkinci Yeniyi hatırlatan oldukça kapalı bir anlatıma sahiptir. Bu dönem şiirlerini bireysel ve yoğun imgelerle yüklü bir şiir anlayışı ile yazar. İkinci döneminde ise şiir onun için amaçtan çok bir araca dönüşecektir. Bu dönem şiirlerinde İslam dünyasındaki sorunlara dikkat çeker.
12. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) İsmet Özel               B) Cahit Zarifoğlu            C) Sezai Karakoç
D) Rasim Özdenören                      E) Behçet Necatigil

I. Ününü kolayca akılda kalan kısa şiirleriyle kazanmıştır.
II. Beslendiği kaynakların en önemlisi tasavvuftur.
III. Şiirlerinde şaşırtma ve ironiden yararlanmıştır.
IV. Şiirlerde "sen–ben" ikilemini ele almıştır.
V. Şiirlerinde sorgulama, cevaplar arama, bilmeceler kurma peşindedir.
13. Numaralanmış cümlelerden hangisi Özdemir Asaf için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) I        B) II        C) III        D) IV        E) V

14. Attila İlhan'ın aşağıda verilen eserlerinden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Yağmur Kaçağı        B) Ben Sana Mecburum        C) Ayrılık Sevdaya Dahil
D) Sokaktaki Adam      E) Duvar

I. "Destan Şairi" olarak bilinir.
II. Şiirlerinde, Millî Mücadele geniş bir yer tutar.
III. Sanatı konusunda titiz davranan şair, az şiir yazmıştır.
IV. Hece ölçüsüyle başlayıp serbest ölçüyle devam etmiştir.
V. Şiir dışında hikaye ve roman da yazmıştır.
15. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi Fazıl Hüsnü Dağlarca için söylenemez?
A) I ve II      B) III ve V      C) I ve IV      D) II ve V      E) III ve IV

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili Sayfa

👉 TYT - AYT Konu Testleri

Cevaplar

1.C  2.A  3.C  4.E  5.B  6.D  7.A  8.C  9.B  10.E  11.C  12.B  13.B  14.D  15.B

2 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.