Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şiir Konu Testi 1

1. Aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat anlayışını sürdüren şiirler için söylenemez?
A) Eserlere, Millî Mücadele'nin zafer coşkusu egemendir.
B) Halk edebiyatı geleneği modern bir anlayışla devam ettirilmiştir.
C) İçe dönük, bireysel bir tavır ile yazılan bu şiirlerle evrensel insan tecrübesini dile getirilir.
D) Sade bir dille yazılan eserlerde mahalli söyleyişlere de yer verilir.
E) Saf şiir anlayışında görülen anlamda kapalılık, derinlik ve çağrışım zenginliği bu şiirlerde görülmez.

2. Aşağıdaki eser-şair eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Bir Yolcuya - Necmettin Halil Onan
B) Orda Bir Köy Var Uzakta - Ahmet Kutsi Tecer
C) Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor - Behçet Kemal Çağlar
D) Bu Vatan Kimin - Orhan Şaik Gökyay
E) Git Bahar - Halide Nusret Zorlutuna

Beş Hececiler ya da Hecenin Beş Şairi olarak anılan bu sanatçılar, 1911’de Genç Kalemler dergisinde yayımlanan Yeni Lisan makalesinin tutuşturduğu millî edebiyat meşalesini 1914’ten sonra taşımaya devam eder. Şiir yazmaya aruzla başlayan şairler, Ziya Gökalp’in fikirleri doğrultusunda, özellikle ...., ..., ... ve ... gibi öncü şair ve yazarların etkisiyle hece ölçüsünü ve konuşulan Türkçeyi kullanarak milli ve mahalli değerlerle örülü şiirler yazarlar.
3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi parçada bırakılan boşluğa getirilemez?
A) Rıza Tevfik Bölükbaşı
B) Ömer Seyfettin
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Ali Canip Yöntem

Hece ölçüsüyle yazdığı memleketçi şiirleriyle tanındı. Yıldızların Altında, Efenin Bayramı, Akşam Misafiri gibi bestelenmiş birçok şiiri vardır. Şiirlerinde Anadolu coğrafyası ve insanı öne çıkar. "Sarıkız Mermerleri" adlı kitabında küçük yaşta ölen ve Sarıkız'a gömülen kızı için yazdığı içli şiirler vardır. Asıl ününü "Yayla Dumanı" adlı kitabındaki memleket edebiyatına uygun şiirlerle kazanmıştır.
4. Parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemalettin Kamu
B) Ömer Bedrettin Uşaklı
C) Necmettin Halil Onan
D) Zeki Ömer Defne
E) Behçet Kemal Çağlar

Türk edebiyatında şairliğinin yanında, tiyatro yazarlığı ile de ön plana çıkmış bir sanatçıdır. Sanatçının "İşte size Macit Bey’in hikâyesi etrafında örülmüş bir orta oyunu" diye takdim ettiği Köşebaşı adlı oyunu Ankara'daki Küçük Tiyatro'nun açılışında Muhsin Ertuğrul tarafından sahneye konulmuştur. Eser, hem toplumsal değişimi ortaya koyması hem de geleneksel ile moderni birleştirmeye yönelik arayışlarıyla döneminin oyun metinleri arasında öne çıkmıştır.
5. Parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bekir Sıtkı Erdoğan
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Ahmet Kutsi Tecer
E) Halit Fahri Ozansoy

Halk şiiri estetiğine bağlı biçimlerle genellikle ulusal coşkuları yansıtmak istedi. Atatürk, Atatürk devrimleri, ülke sorunları, yurt sevgisi şiirlerinde öne çıkan konulardır. Faruk Nafiz Çamlıbel ile Onuncu Yıl Marşı'nın sözlerini yazan sanatçı, şiirin yanı sıra manzum oyunlar ve incelemeler de yazmıştır.
6. Parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Behçet Kemal Çağlar
B) Orhan Şaik Gökyay
C) Arif Nihat Asya
D) Ahmet Kutsi Tecer
E) Enis Behiç Koryürek

7. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde milli edebiyat anlayışını sürdüren sanatçılardan biri değildir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Kemalettin Kamu
C) Orhan Şaik Gökyay
D) Necmettin Halil Onan
E) Ömer Seyfettin

İstanbul Erkek İlk Öğretmen Okulunda okurken İstanbul'un işgali üzerine Ankara'ya giderek Milli Mücadele'ye katıldı. Asıl şöhretini Millî Mücadele sıralarında yazdığı manzumelerle sağladı. Lirik ve samimi duygular taşıyan ve çoğu yurtseverlik çerçevesi içinde yazılmış şiirlerini kitap halinde toplayamadı. Hicret, Gurbet ve Bingöl Çobanları gibi şiirleriyle tanınan sanatçı, yüksek tahsilini 1933'te Anadolu Ajansı temsilcisi olarak gönderildiği Fransa'da yapmıştır.
8. Parçada bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Kemalettin Kamu
D) Orhan Şaik Gökyay
E) Zeki Ömer Defne

1919'da Darülfünunun Coğrafya Bölümünden mezun oldu. İstanbul’daki çeşitli liselerde edebiyat ve coğrafya öğretmenliği yaptı. Batılı, lâik, ulus-devlet modeliyle kurulan Cumhuriyet'in "yeni kadın"ı olarak birçok kadın derneğinde aktif görev aldı, gazete ve dergilerde kadın haklarıyla ilgili yazılar yazdı. Hikâye ve romanlarında kadın kahramanları öne çıkaran sanatçı, şiirlerinde de kadının sesini duyurmaya çalıştı. Daha çok şair olarak tanınan sanatçının romanları teknik bakımdan zayıftır. Şiirlerini Yıldızlar ve Gölgeler, Hazan Rüzgârları, Gayya, Su, Şile Yolları, Sabah Kuşları, Yerden Göğe adlı kitaplarda toplamıştır.
9. Parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Şükufe Nihal Başar
C) Halide Nusret Zorlutuna
D) Emine Işınsu
E) Sevinç Çokum

Edebiyatın hemen her türünde eser vermesine rağmen daha çok şiirleriyle tanındı. Dönemin birçok şairi gibi şiire aruz ölçüsüyle başlayan sanatçı ilk dönem şiirlerinde sevda peşinde koşan bir aşk şairidir. Sonrasında hece ölçüsü ve sade bir Türkçeyle "memleket şiirleri" yazan şair, 1926'da yayımlanan "Sanat" şiiri ile yeni sanat anlayışını bir beyanname haline getirir. Şiirde Batı kültür ve edebiyatına cephe alan şair, Batı hayranlığı ve taklitçiliğinin karşısına da Anadolu insanını ve kültürünü çıkarır.
10. Aşağıdaki eserlerden hangisi parçada sözü edilen sanatçıya ait değildir?
A) Şarkın Sultanları      B) Dinle Neyden      C) Gönülden Gönüle
D) Çoban Çeşmesi       E) Miras

Yusuf Ziya Ortaç'ın adı cumhuriyet tarihinin en önemli "siyasi mizah" dergilerinden biri olan ... ile bütünleşmiştir. Tiyatro eserleri de yazan sanatçının en önemli oyunu ... adlı trajedisidir. Eser, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nın hece ölçüsü ile yazılan ilk piyesidir.
11. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırayla getirilmelidir?
A) Aydede, Canavar
B) Markopaşa, Satılık Ev
C) Akbaba, Binnaz
D) Yeni Mecmua, Baykuş
E) Çınaraltı, Nikahta Keramet

12. Aşağıdakilerden hangisi "Hecenin Beş Şairi" için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Eserlerini genel olarak "Milli Edebiyat"ın üç temel ilkesi olan "dili sadeleştirme, hece ölçüsünü kullanma ve halka yönelme" anlayışına uygun olarak verdiler.
B) Hemen hepsi sanat yaşamlarına aruzla yazdıkları aşk şiirleriyle başladılar.
C) Beş Hececilerin aruzdan heceye geçişleri kesin çizgilerle olmamış, zaman zaman aruza dönmüşlerdir.
D) Anadolu'yu yakından tanıyan bu şairler, şiirlerinde Anadolu'yu ve Anadolu insanını realist bir bakış açısıyla ele aldılar.
E) Bu şairler ortak bir kitap çıkarmadıkları gibi sanat anlayışlarını açıkladıkları bir beyanname de hazırlamamışlardır.

Edebiyatımızda kimi şairler isimleri kadar "Bayrak Şairi", "Gurbet Şairi", "Devrim Şairi" ya da "Anadolu Şairi" gibi birçok kez ele aldıkları temalarla da anılmıştır.
13. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen şairlerden biri değildir?
A) Halit Fahri Ozansoy
B) Arif Nihat Asya
C) Ömer Bedrettin Uşaklı
D) Kemalettin Kamu
E) Behçet Kemal Çağlar

Orhan Seyfi Orhon tarafından ilk sayısı 9 Ağustos 1941 tarihinde çıkarılan haftalık Türkçü, fikir ve sanat dergisidir. Dergi, bazı aralıklarla 1941-1948 yılları arasında toplam 161 sayı yayımlanmıştır. "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" sloganı ile yayın hayatına atılan dergide temel gaye, milliyetçilik fikrini Türk insanına tanıtmak ve benimsetmektir.
14. Parçada sözü edilen dergi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hisar    B) Genç Kalemler    C) Dergah    D) Çınaraltı    E) Orhun

Öğretmenliğe 1922'de Anadolu'da başlayan ..., sonrasında uzun yıllar Kabataş ve Galatasaray liselerinde çalışmış, 1968'de emekli olmuştur. Çok sevdiği öğretmenlik mesleğine ve öğrencilerine duyduğu hassasiyeti "Ziller Çalacak" adlı şiiriyle dile getiren sanatçı, şiirlerini Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir Puyalar I, Kardelenler Puyalar II adlı kitaplarda toplamıştır.
15. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Zeki Ömer Defne
B) Hüseyin Nihal Atsız
C) Şükufe Nihal Başar
D) Halide Nusret Zorlutuna
E) Ahmet Kutsi Tecer

Orhan Şaik Gökyay'ın hayatının ilk yarısında şiir, ikinci yarısında bilimsel araştırmalar önemli bir yer tutmuştur. Osmanlı dönemine ait birçok klasik eseri, günümüz Türkçesine aktaran Gökyay, özellikle Dede Korkut ve Katip Çelebi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. Az sayıda şiir yazan sanatçı, şiirlerini kitap haline getirmemiş ancak eleştiri türündeki yazılarını ... adıyla yayımlamıştır.
16. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Karalama Defteri
B) Destursuz Bağa Girenler
C) Şiir Tahlilleri
D) Günlerin Götürdüğü
E) Mavi ve Kara

2014 yılında kaybettiğimiz şair, aruzdan vazgeçmemiş ancak hece ölçüsünü de kullanmıştır. Halk ve divan edebiyatı geleneğinden yararlanan sanatçı; koşmadan ilahiye, gazelden kasideye, rubaiden serbest müstezata kadar hemen her türde şiir yazmıştır. Kışlada Bahar, Binbirinci Gece şiiriyle tanınan şair, 50.Yıl Marşı'nın da söz yazarıdır.
17. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arif Nihat Asya
B) Fazlı Hüsnü Dağlarca
C) Bekir Sıtkı Erdoğan
D) Gültekin Samanoğlu
E) Necmettin Halil Onan

I. 1946'da, 17.yüzyılda yaşamış Mevlevi şair Çedikçi Süleyman Çelebi'nin ruhundan ilhamlar aldığını söyleyerek yazdığı şiirleri Vâridat-ı Süleyman adlı kitapta topladı.
II. 1921'de ünlü "Aruza Veda" adlı şiirini kaleme alır. Ancak o da arkadaşları gibi aruzu tam olarak bırakamayacak zaman zaman aruzla şiirler yazmaya devam edecektir.
III. Mizahi şiir ve yazılarında "Fiske" takma adını kullanan sanatçı, bu türdeki yazılarını "Fiskeler" adıyla yayımlamıştır.
IV. Çeşitli mizah dergilerinde 800'den fazla mizahi şiiri yayımlanan sanatçı, bu tür şiirlerini Çamdeviren, Çamlıviran, Deli Ozan gibi takma adlarla yazmıştır.
18. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi numaralanmış bölümlerin herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Orhan Seyfi Orhon
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Enis Behiç Koryürek
E) Yusuf Ziya Ortaç

👉 Bu testi pdf olarak indirmek için tıklayınız.

İlgili SayfalarCevaplar

1.C  2.C  3.D  4.B  5.D  6.A  7.E  8.C  9.B  10.E  11.C  12.D  13.A  14.D  15.A  16.B  17.C  18.E

3 yorum:

 1. Teşekkürler, hakkınız ödenmez.

  YanıtlaSil
 2. Çok yararlı oldu benim için

  YanıtlaSil
 3. Teşekkür ederim çok başarılı
  🥳🥰

  YanıtlaSil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.