Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Yazarlar Konu Testi 2

1. Aşağıdakilerden hangisi "bireyin iç dünyası esas alan eserler ve yazarları" için söylenemez?
A) Yazarlar daha çok psikoloji ve psikiyatriden yararlanmıştır.
B) Eserin kurmaca olduğu güçlü vurgularla okuyucuya gösterilmiştir.
C) Eserlerde çağrışımlara açık bir dil kullanılmıştır.
D) Bireyin iç dünyası, yaşadığı toplum ve hayattan soyutlamadan ele alınmıştır.
E) Merak unsuru ikinci planda bırakılırken bireyin ruh hali ve iç çatışmaları öne çıkarılmıştır.

Bireyin iç dünyasını esas alan yazarların romanlarında sıkça kullandıkları tekniklerden biri de "iç monolog" tekniğidir.
2. Aşağıdakilerden hangisi bu teknikle ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Bu teknik, "iç konuşma" olarak da bilinir.
B) Kahramanın iç dünyası aracısız bir şekilde verilir.
C) Anlatıcının devreden çıkması nedeniyle göstermeye bağlı bir tekniktir.
D) Kahramanın duygu ve düşünceleri eserdeki konu akışına uygundur.
E) Konuşma belli bir zihinsel tutarlılık göstermez.

Ege ve Akdeniz bölgelerinin bitki örtüsünü, iklimini, doğasını, denizini, deniz kıyısında ve hatta denizde yaşayan insanlarını anlatan bir öykü, roman, anı ve deneme yazarı olarak bilinmektedir. Gerek kültür tarihi içeren araştırmalarıyla gerek edebiyat alanında verdiği eserlerle "Mavi Hümanizma/Mavi Anadolu" düşüncesinin kurucusu ve en önemli temsilcisidir.
3. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Cevat Şakir Kabaağaçlı
C) Sabahattin Eyüboğlu
D) Memduh Şevket Esendal
E) Samiha Ayverdi

Cumhuriyet Dönemi yazarlarından olan sanatçının eserleri, yayımlanmaya başladığı tarihlerden itibaren edebiyat dünyasında hayranlığın yanı sıra kafa karışıklığına da neden olmuştur. Pek çok kişi onun romanlarını anı olarak biyografik eserleriyle denemeleri de romanımsı eserler olarak görmüştür. Bu durum onun eserlerinin deneysel, modernist ve öncü eserler olmasıyla ilgilidir.
4. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yusuf Atılgan
B) Peyami Safa
C) Sevinç Çokum
D) Abdülhak Şinasi Hisar
E) Ahmet Hamdi Tanpınar

Yazarın Doğu-Batı meselesi üzerinde en fazla durduğu romanlarından biridir. Romanda iki kültür arasında bocalayan Neriman’ın ikilemleri işlenir. Neriman, Avrupa’yı temsil eden Macit ile Doğu’yu temsil eden sözlüsü Şinasi arasında tercih yapamamaktadır. Eserde Doğu ile Batı medeniyetleri; inanç, müzik, toplumsal değerler ve yaşam tarzı bakımından mukayese edilir.
5. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Huzur
B) Çamlıca'daki Eniştemiz
C) Fatih-Harbiye
D) Aydaki Kadın
E) İnsan ve Şeytan

Bu anlatım tekniği, psikolojinin romana armağanıdır. Bu tekniği denemek isteyen bir romancı ister istemez ruh tahlillerine giderek romanına psikolojik bir derinlik kazandırmaktadır. Bu teknikte kahraman kesik cümlelerle, mantıksal bir bağ olmadan düzensiz bir şekilde içinde bulunduğu durumu ifade etmeye çalışır. Bu teknik sayesinde okura bilincin en karanlık kesimi sunulmuş olur.
6. Parçada sözü edilen anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pastiş
B) Üstkurmaca
C) Bilinç akışı
D) İç çözümleme
E) Montaj

1949 yılında yayımlanan bu roman, Peyami Safa'nın olgunluk dönemi eserlerinden olup spiritüalist olgular açısından oldukça zengin bir romandır. Psikolojik ve sosyolojik tahlillerin yoğun olduğu romanda madde-ruh ikiliği, Ferit adlı genç bir aydın karakterin şahsında yaşanan dönüşümler aracılığıyla işlenir.
7. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalnızız
B) Bir Akşamdı
C) Matmazel Noraliya'nın Koltuğu
D) Şimşek
E) Fatih-Harbiye

Kahramanları vasıtasıyla İstanbul’un geçmişi ve manevi havasını yansıtan bu eser, bir kültür romanı hüviyetindedir. Romanda İstanbul sadece bir peyzaj olarak değil, âdeta romanın kahramanlarından biri gibi ele alınmıştır. Yazarının diğer romanları gibi farklı yorumlara uygun bir yapıya sahip olan eser, bir yanıyla yıkılan Osmanlı İmparatorluğu’nun arkasından boşlukta kalmış ve belli bir dünya görüşünü benimseyememiş Türk aydınlarının huzursuzluklarını anlatmaktadır.
8. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayaşlı ve Kiracıları
B) Fahim Bey ve Biz
C) Siyah Kehribar
D) Canan
E) Huzur

Öncelikle bir şair, romancı, hikâyeci olarak sanatkâr kimliğiyle karşımıza çıkan yazarın en az bu sanat adamlığı kadar ön planda olan tarafı da edebiyat tarihçiliğidir.
9. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazara ait değildir?
A) Abdullah Efendi'nin Rüyaları
B) Yaz Yağmuru
C) Beş Şehir
D) On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi
E) Mendil Altında

Romandaki "İstanbullu Hoca" devlete ait tüm düşüncelerin kişileşmiş hâlidir. Kuşatma altındaki devletin adına konuşan, duyan ve söyleyen Hoca; savaş yıllarından ötürü derin kırılma yaşayan halka güven telkin etmek için Akşehir’e gönderilmiştir. Yazar, doğup büyüdüğü coğrafyada bu kurtuluş hareketinin neredeyse bütün aşamalarını insan-toplum-, iman-bağlılık ve vatanseverlik-ihanet üçgeninde ele alıp incelemeye çalışır.
10. Parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sahnenin Dışındakiler - Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Küçük Ağa - Tarık Buğra
C) Mahşer - Peyami Safa
D) İbrahim Efendi Konağı - Samiha Ayverdi
E) Miras - Memduh Şevket Esendal

I. Cevat Şakir Kabaağaçlı
II. Ahmet Hamdi Tanpınar
III. Peyami Safa
IV. Abdülhak Şinasi Hisar
11. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki numaralanmış yazarların herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
A) Boğaziçi medeniyeti
B) Halikarnas Balıkçısı
C) 
Saf şiir
D) 
Büyülü gerçekçi
E) Server Bedi

Onun romanlarının ana kurgusu, iki zıt değer dünyası içindeki kişilerin çekişmesinin oluşturduğu çıkmazda, yazarın sözcülüğünü yapan bir kahramanın yol göstermesi şeklindedir. Yazar, romanlarında olduğu gibi fikrî eserlerinde de Doğu-Batı meselesi üzerinde düşünceler geliştirerek farklı iki dünya görüşünden bir senteze varmaya çalışır.
12. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Memduh Şevket Esendal
B) Peyami Safa
C) Samiha Ayverdi
D) Tarık Buğra
E) Cevat Şakir Kabaağaçlı

Edebiyatımızda psikolojik roman türünün bir diğer önemli örneği Peyami Safa’nın — adlı eseridir. Yazar, romanında mafsal iltihabından mustarip isimsiz kahramanı ile küçük yaşta yakalandığı hastalığın acılarını dile getirmiştir.
13. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) 
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
B) Yalnızız
C) 
Fatih-Harbiye
D) Sözde Kızlar
E) Biz İnsanlar

Ona göre zaman, "yekpâre geniş bir an" ve "parçalanmaz bir bütün"dür. Bergson’un zaman kavramından etkilenen yazarın estetiğinde öne çıkan unsurlardan biri rüyadır. Ona göre rüyanın kendisinden ziyade yarattığı duygu, “kesifliği altından eşyayı gösterebilmek” önem taşır. Musiki de onun estetiğinin anahtarlarından biridir. Musiki, yazarın romanlarını birbirine bağlamaktan başka, tıpkı rüya gibi yarattığı çağrışımlar ve duygularla onu akan zamanın dışında yaşanan anlara götürür.
14. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Cevat Şakir Kabaağaçlı
C) Samiha Ayverdi
D) Tarık Buğra
E) Memduh Şevket Esendal

Çocukluğu II. Abdülhamid devrinde geçmiş, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet devirlerini de yaşamış olan Hayri İrdal’ın hatıraları şeklinde kaleme alınan romanda, Batılılaşma süreci içindeki toplumumuzda yaşanan ikiliğin değişik yansımaları ironik bir şekilde anlatılmakta, 1876’lardan 1950’lere kadar ülkemizde gerçek hayatın dışında yaşayan insanların ve kurumların bir çeşit parodisi yapılmaktadır.
15. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
B) Çamlıdaki Eniştemiz
C) Mahur Beste
D) Vassaf Bey
E) Siyah Kehribar

Eser, Bodrum-Milas civarında yaşayan bir ailenin küçük oğlu olan Mahmut’un ağzından anlatılır. Mahmut’un öyküsü, bir yandan tekinsiz, diğer yandan insanı cezbeden deniz ile güvenli ancak kasvetli toprak arasında bir tercihi anlatır. Mahmut’un örneği, denize tutkuyla bağlı bir kişinin toprak üstünde yerleşik bir düzene geçerek yaşayamayacağını dolayısıyla bir daha asla karaya dönmemek üzere denize açılmasının zorunlu olduğunu gösterir.
16. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deniz Gurbetçileri - Cevat Şakir Kabaağaçlı
B) Yaşayan Ölü - Samiha Ayverdi
C) Aganta Burina Burinata - Cevat Şakir Kabaağaçlı
D) Bir Tereddüdün Romanı - Peyami Safa
E) Yolcu Nereye Gidiyorsun - Samiha Ayverdi

👉 👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili SayfalarCevaplar

1.B  2.E  3.B  4.D  5.C  6.C  7.C  8.E  9.E  10.B  11.D  12.B  13.A  14.A  15.A  16.C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.