Servetifünun Edebiyatı Konu Testi 5

1. Aşağıdakilerin hangisi "Servetifünun şiiri" için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Aruz vezninden vazgeçilmese de aynı şiirde farklı aruz kalıpları kullanılmıştır.
B) Şiirlerde alışılmamış bağdaştırmalara yer verilmiştir.
C) Kafiye ahenk unsuru olarak ele alınmış göz için değil kulak için kafiye benimsenmiştir.
D) Servet-i Fünun dergisinde yayımlanan fotoğraflar (tablo) altına şiirler yazılarak yeni bir gelenek başlatılmıştır.
E) Tanzimat edebiyatının aksine dönem şiirlerinde konu bütünlüğü önemsenmemiştir.

Türk şiirinin Batılılaşmasında önemli bir köşe taşıdır. Başlangıçta, Muallim Naci’nin etkisiyle divan şiiri tarzını sürdürmüş, daha sonra Ekrem ve Hâmit’in etkisiyle yeni şiire yönelmiş, Edebiyat-ı Cedide döneminde bireyci bir sanat anlayışını benimsemiştir. Ancak özellikle 1901’den sonra toplumsal/siyasal konulara ağırlık veren şiirleriyle öne çıkmıştır.
2. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Celal Sahir Erozan
B) Cenap Şahabettin
C) Tevfik Fikret
D) Süleyman Nazif
E) Faik Ali Ozansoy

Babasının ölümüyle ailesinin sorumluluğunu üstlenmek durumunda kalan Ahmet Cemil, bir yandan tercümeler yapmaya başlar. O, geleceğe dair hayalleri olan, şair mizaçlı bir gençtir. Üç önemli hayali vardır: Okulu bitirmek, birçok yeniliği denediği şiir kitabını tamamlamak ve âşık olduğu okul arkadaşı Hüseyin Nazmi’nin kız kardeşi Lâmia ile evlenmek.
3. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genç Kız Kalbi
B) Mai ve Siyah
C) Kırık Hayatlar
D) Şıpsevdi
E) Salon Köşelerinde

Bağımsız bir sanatçıdır. Servetifünun sanatçıları ile aynı dönemde eser vermiş olsa da bu edebiyatın dışında kalmış hatta kökten bir Batılılaşma hareketi olarak gördüğü Servetifünun hareketine karşı çıkmıştır. Birçok türde eser verse de daha çok deneme, sohbet, fıkra ve hatıra türündeki yazılarıyla ünlenmiştir.
4. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Rasim
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Safveti Ziya
E) Ali Ekrem Bolayır

(I) Biçim konusundaki titizliğiyle parnasyenlere, duyuş tarzı bakımından romantiklere yakındır. (II) Anlamın beyitte tamamlanması geleneğini yıkan şair, anlamı diğer dizelere yaymış hatta dize ortasında yeni bir cümleye başlamıştır. (III) Batı'da alınan sone, terzarima gibi nazım biçimlerinden başka kendi geliştirdiği serbest müstezat dediği nazım şeklini kullanmıştır. (IV) Şiirlerinde Arapça - Farsça sözcük ve tamlamalara pek yer vermeyen yazarın dili, topluluğun diğer sanatçılarına göre çok daha sadedir. (V) Şermin'de hece ile yazdığı şiirler hariç bütün şiirlerinde aruzu kullanmıştır.
5. Numaralanmış yerlerin hangisinde Tevfik Fikret ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

6. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in oğlu Haluk'a ya da onun üzerinden Türk gençliğine seslendiği şiirlerden biri değildir?
A) Ferda
B) Promete
C) Sabah Olursa
D) Haluk'un Vedaı
E) Han-ı Yağma

Abdülhak Hamit'in "Türklerin Emile Zola'sı" olarak nitelediği yazarın eserleri, Tanzimat’tan beri hızla değişen ve pek çok sosyal hâdiseye sahne olan cemiyet hayatımıza ait oldukça zengin bir kaynaktır. Çağdaşı olduğu Servetifünunculara katılmayan sanatçı, tesirinde kaldığı "natüralist roman" anlayışının da bir gereği olarak sosyal hayatı, yarattığı çok enteresan şahıslar marifetiyle bir ayna gibi yansıtmıştır.
7. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nabizâde Nazım
B) Ahmet Rasim
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Safvet Nezihi

Servetifünun şairleri denince akla ilk gelen isimlerden biri değildir. II. Abdülhamit'e muhalif olduğu için hayatının önemli bir kısmı gurbette geçmiştir. Eserlerinde aşk, gurbet, ayrılık, yalnızlık ve çaresizlik gibi temalar öne çıkmaktadır. Şiirlerinde Tevfik Fikret'in etkisi açık olan şairin en önemli üç eseri: Leyâl-i Girîzân, Bağbozumu ve Kıvılcımlı Kül'dür.
8. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Siret Özsever
B) Süleyman Nazif
C) Cenap Şahabettin
D) Ali Ekrem Bolayır
E) Hüseyin Cahit Yalçın

Şairane bir üslupla yazılan düzyazı olarak tanımlanabilecek "mensur şiir" edebiyatımızda özellikle Servetifünun döneminde rağbet görmüştür. Fransız edebiyatında Baudelaire, Rimbaud gibi birinci sınıf şairlerin örnekler verdiği mensur şiir, bu dönemde daha çok — ve — tarafından yazılmıştır.
9. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Halit Ziya, Mehmet Rauf
B) Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin
C) Halit Ziya, Tevfik Fikret
D) Ahmet Şuayb, Mehmet Rauf
E) Cenap Şahabettin, Ahmet Şuayb

Eser- Tür - Sanatçı
I. Salon Köşelerinde - Roman - Safveti Ziya
II. Hac Yolunda - Gezi - Cenap Şahabettin
III. Siyah İnciler - Roman - Mehmet Rauf
IV. Haristan ve Gülistan - Hikaye - Ahmet Hikmet Müftüoğlu
V. Rübab-ı Şikeste - Şiir - Tevfik Fikret
10. Yukarıda numaralanmış eser-tür-sanatçı eşleştirmelerinin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Edebiyat tarihimizde daha çok Servetifünun şairi olarak gösterilse de özellikle 1908'den sonra yazdığı vatan-millet sevgisini öne çıkaran şiirleriyle tanınmaktadır. Bu dönem şiirlerinde Namık Kemal’i hatırlatan yüksek ses ve hararetli bir edaya sahiptir. Aynı zamanda bir nesir ustası olan şair, 8 Şubat 1919'da İtilâf orduları başkumandanının İstanbul'a girişini taşkınlığa varacak şekilde kutlayan Rumların tavırlarını "Kara Bir Gün" adlı makalesiyle eleştirmiştir.
11. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali Ekrem Bolayır
B) Faik Ali Ozansoy
C) Ahmet Reşit Rey
D) Süleyman Nazif
E) Hüseyin Cahit Yalçın

Psikolojik gelgitlere ve hayal-hakikat zıtlıklarına yer veren eser; eşi tarafından ihmal edilen Suat’ın, ortak zevkleri paylaştığı Necip ile olan yakınlaşmasını işler. Eğlencelerle dolu olan Beyoğlu’ndaki yaşamından bunalan Necip, insanların birbirlerine sahte tavırlar takındığı bu hayatın kandırıcı renklerinden kaçarak Suat ve Süreyya’nın yanına gelir. Bu buluşmalarda Suat ve Necip’in piyano merakı, iki ruhu bir araya getiren en önemli unsurdur.
12. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genç Kız Kalbi
B) Eylül
C) Aşk-ı Memnu
D) Karanfil ve Yasemin
E) Böğürtlen

13. Aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin Servetifünun şair ya da yazarları üzerinde etkisi olduğu söylenemez?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Parnasizm
E) Sembolizm

14. Aşağıdakilerin hangisi ayraç içinde verilen sanatçıyla ilgili değildir?
A) Sadece eleştiri türünde yazılar yazmış, bu yazılarını da "Hayat ve Kitaplar" adlı eserinde bir araya getirmiştir. (Ahmet Şuayp)
B) Yazın hayatına Servetifünun edebiyatında başlamışsa da asıl ününü Millî Edebiyat akımı içinde kazanmıştır. (Ahmet Hikmet Müftüoğlu)
C) Servetifünun edebiyatına yöneltilen eleştirilere dergide etkili cevaplar veren sanatçının en önemli edebi eseri "Hayal İçinde" adı romanıdır. (Safvet Nezihi)
D) Modern Türk romanının kurucusu kabul edilen romancı anılarını Kırk Yıl, Saray ve Ötesi ile Bir Acı Hikâye adlı kitaplarda toplamıştır. (Halit Ziya Uşaklıgil)
E) Doksan Beşe Doğru şiirini 1912'de İttihat ve Terakki'nin Meclisi kapatması üzerine yazmıştır. (Tevfik Fikret)

Şiirlerinde Türk edebiyatında o zamana kadar eşine rastlanmayan saat-i semen-fam (yasemen renkli saatler), tuf-ı tesliyet (avunma yankısı) gibi terkipler kullanması, onun Türk şiirine getirdiği yeniliklerden biridir. Üslupçu bir şair ve yazar olduğu şüphe götürmeyen sanatçı, bu yolla okurlarında yeni imajlar uyandırmayı amaçlamıştır. O zamana kadar bir arada düşünülemeyecek bu yeni terkipler; yadırganmış, çokça eleştirilmiş hatta alay konusu olmuştur.
15. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şahabettin
C) Süleyman Nazif
D) Faik Ali Ozansoy
E) Ali Ekrem Bolayır

—, roman türünde kitap hâline getirilmiş dokuz eser kaleme almıştır. Yazarın eserlerinde ele aldığı konulara bakıldığında aşk temasının ön planda yer aldığı görülür. Aşkı merkez alan romanlarında özellikle kadın-erkek ilişkileri, cinsiyetler arasında görülen fikir ve duygu farklılıkları, evlilik kurumuna dair düşünceler ayrıntılı olarak işlenmiştir. Yazarın aşkı odak noktası olarak almadığı, farklı anlatımlara yöneldiği üç romanı ise —, Define ve Kan Damlası'dır.
16. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil, Bir Ölünün Defteri
B) Hüseyin Cahit Yalçın, Nadide
C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Gönül Hanım
D) Safveti Ziya, Salon Köşelerinde
E) Mehmet Rauf, Halas

👉👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili SayfalarCevaplar

1.E  2.C  3.B  4.A  5.D  6.E  7.C  8.A  9.A  10.C  11.D  12.B  13.A  14.C  15.B  16.E

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.