Edebiyat Karma Test 3

Dünyada medeniyet kurmuş birçok milletin destanı vardır. Bunların en eskisi olan — tahminen MÖ 1800 yıllarında yazıya geçmiştir. Destanda Uruk kenti kralının yaşam serüveni ve ölümsüzlüğe ulaşmak için verdiği mücadele anlatılır.
1. Parçada sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ramayana
B) Oğuz Kağan
C) Şehname
D) Gılgamış
E) Nibelungen

Bu mezar taşları, — büyük hükümdarı — devrinden kalma dikilitaşlardır. Bu taşlara "—" ya da "bengü taş" denmektedir. İşlek bir Türkçe ile yazılan taşlar, Türk edebiyatının ilk yazılı örneği kabul edilmektedir.
2. Parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmiştir?
A) Göktürklerin, Bilge Kağan, balbal
B) Hunların, Mete Kağan, balbal
C) Göktürklerin, Tonyukuk, kurgan
D) Sakaların, Alp Er Tunga, kurgan
E) Hunların, Atilla, balbal

16. yüzyıldan günümüze kadar — mahlasını kullanan en az beş âşık yaşamıştır. Bu mahlası kullananlar arasında en çok tanınan ve gelenek başlatan ise 17. yüzyılda yaşayan ozandır. Bu geleneğinin en önemli özelliği, bu şiirlerde aşk ve doğa temalarının işlenmiş olmasıdır. Bu iki temanın yanında gurbet, ayrılık, sıla özlemi, yaşlılık, ölüm vb. temalarda işlenmiştir. Aşk, maddi aşktır. Sevgili ise her an görülebilen, yaşayan bir Türkmen güzelidir.
3. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Köroğlu
B) Karacaoğlan
C) Seyrani
D) Dertli
E) Dadaloğlu

Gel gel ey şahım bizden usanma
Meylim sanadır ayrığa sanma

Aşkın şarabın içen kişi ayrıḳ ayılmaz
Lebin şerbetin içmeyince ayıla sanma
4. Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Mesnevi
B) Müstezat
C) Mesnevi
D) Gazel
E) Kıta

Türk edebiyatında İran edebiyatındaki adıyla anılan bu nazım şekli, kafiye bulmada sağladığı kolaylık nedeniyle genellikle hikâye niteliği taşıyan uzun eserlerin yazılmasında kullanılmıştır. Ancak kimi divanlarda bu nazım şekliyle yazılmış kısa şiirler de görülmektedir. (www.yksedebiyat.org)
5. Parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıta
B) Muhammes
C) Kaside
D) Mesnevi
E) Terkibibent

Keçecizâde İzzet Molla’nın — mesnevisi gezi-anı türünde dönemin sosyal hayatını yansıtması bağlamında önemlidir. Akif Paşa’nın "Gurur ve İsyan Çığlığı" olarak tanımlanan — adlı eseri ise Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre uzun zaman unutulduktan sonra Ebuzziya’nın himmeti ve Namık Kemal’in telkiniyle ortaya çıkmıştır.
6. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Tuhfetu’l Haremeyn, Tabsıra
B) Mihnet-i Keşan, Tabsıra
C) Gülşen-i Aşk, Adem Kasidesi
D) Mihnet-i Keşan, Pejmürde
E) Tuhfetu’l Haremeyn, Adem Kasidesi

Tanzimat Dönemi’nde (I) Muallim Naci, (II) Nabizâde Nâzım, (III) Sami Paşazâde Sezai gibi yazarların romanlarında kısmen ele alınan ruhsal bozukluklar, Sevetifünun Dönemi’ne gelindiğinde (IV) Halit Ziya ve (V) Mehmet Rauf gibi yazarların romanlarında kapsamlı ve çarpıcı bir şekilde kurguda yer almaya başlar.
7. Parçadaki numaralanmış yerlerden hangisi bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V

Yazarlık hayatı süresince sadece Batılı tenkit anlayışını Türkiye’ye getirmeye çalışan —, Servetifünun topluluğunun fikrî alandaki güçlü temsilcilerinden biridir. Edebî eserlerin ilmî metotlarla ve sağlam bir kültüre dayanarak ele alınması gerektiğine inanmış ve bu konuda sosyoloji ile psikolojiden de faydalanılmasını savunmuştur.
8. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın
B) Hüseyin Siret Özsever
C) Ahmet Şuayb
D) Tevfik Fikret
E) Süleyman Nazif

Tevfik Fikret'in 1911 yılında yayımlanan — adlı şiir kitabında yer alan bu şiire isim olarak seçtiği —, Yunan mitolojisine göre Tanrılar Kralı Zeus’un insandan esirgediği ateşi insanlara veren tanrıdır. Fikret şiirde bu mitolojik kahramanı aklın, özgürlüğün ve insan iradesinin sembolü olarak görmüş ve gençlerden beklentilerini dile getirmiştir.
9. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Rübab-ı Şikeste, Poseidon
B) Haluk'un Defteri, Poseidon
C) Haluk'un Defteri, Promete
D) Tarih-i Kadim, Promete
E) Rübab-ı Şikeste, Artemis

Modern şiir serüveni, — ile bir başka ve esaslı sapma ve deformasyon sürecine girmiştir. Dilde, manada ve imgede sınırlar zorlanmış; şiir yalnızca düşünce ve estetiğin bir ürünü olarak algılanmamış, anlam ve us dışlanarak yeni bir dil olgusu eşliğinde çarpıcı bir söz demeti haline dönüşmüştür.
10. Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hisarcılar
B) Mavi Hareketi
C) Garip Akımı
D) İkinci Yeni Hareketi
E) 1980 Kuşağı

Türk edebiyatında Orta Asya’dan bahseden ilk romandır. Milliyetçilik akımının etkisiyle yazılan romanda yazar hem Göktürk Abideleri’ni okuyucularına tanıtmış hem de Batı dünyası seviyesine ulaşmanın yollarını kahramanlar aracılığıyla göstermiştir.
11. Parçada sözü edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Aka Gündüz
C) Ziya Gökalp
D) Yusuf Akçura
E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Kuşkusuz edebiyat tarihimiz içerisinde süresi kısa, fakat etkisi derin ve uzun bir dönemdir. Bu kısa sürede şairler lügatlerin bir köşesinde kalmış sözcüklerle, ağır, ağdalı, melankoli yüklü, realiteden uzak bir şiir üslubu oluşturmuşlardır. Dilde bu denli gerçek hayattan uzaklaşan şairler konu ve tema seçiminde de devrin siyasi ve sosyal realitelerinden uzaklaşıp dönem tablosu yerine hayal dünyalarında yarattıkları tabloyu tasvir etmeyi yeğlemiştir.
12. Parçada sözü edilen dönem ya da akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan edebiyatı
B) Servetifünun edebiyatı
C) Fecriati
D) Millî Edebiyat
E) Nev-Yunanilik

Şairin lisanı "nesir" gibi anlaşılmak için değil, fakat duyulmak için vücut bulmuş, musiki ile söz arasında, sözden ziyade musikiye yakın, ortalama bir lisandır.
13. Parçada söz edilen şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Tevfik Fikret
C) Nazım Hikmet
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Ahmet Haşim

Toplumcu kuşak içerisinde Nazım Hikmet’ten farklı bir şiir biçimi oluşturan nadir sanatçılardandır. Toplumcuların uzun, destansı, hikâyeci şiir anlayışının yerine kısa şiir anlayışını benimsedi. Biçimsel yönüyle toplumcu gerçekçi olmaktan çok Garip şiirine yakın bir tarzı olan şairin, içerik anlamında da Garip şiirinden daha ileridedir.
14. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Irgat
B) Orhan Veli Kanık
C) Attila İlhan
D) Behçet Necatigil
E) Cahit Zarifoğlu

— adlı şiirin kış mevsiminde yazıldığı bellidir. İstanbul’un yazlarını, vatanın bütün kâinatını gösterdiği için daha bir seven Yahya Kemal için, sisler içinde kalan ufuklar, hiç de olumsuz duygular uyandırmaz; tersine, bu görüntüyle Tevfik Fikret’in daha önce yazdığı ve İstanbul’u adaletsiz, çıkarcı ve merhametsiz bir zorbaya benzeten şiirini hatırlayarak İstanbul’un her manzarasına bir daha sarılır. Çünkü İstanbul’un ferahlığı da hüznü de vatan ruhunu aksettirir.
15. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bir Başka Tepeden
B) Eylül Sonu
C) Süleymaniye'de Bayram Sabahı
D) Aziz İstanbul
E) Siste Söyleniş

16. Aşağıdaki dizelerin hangisi yay ayraç içinde verilen söz sanatına örnek olamaz?
A) Eskiden vardım ben, şimdi hiçim ben
Şimdi bir hiçim ben, eskiden vardım (akis)
B) Ölen insan mıdır, ondan kalacak şey: Eseri
Bir eşek göçtü mü, ondan da nihayet semeri (mecazımürsel)
C) Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi
Gördüm güzel vücudunu zümrütleyen deri (teşbih)
D) Cebinde parası yok ama yoksul değil
İleri görüşleri var okumuşluğu yok (tezat)
E) Nazlı rüzgar konuşur anladığım bir dilde
Sevdiğim şarkıyı söylerdi hafiften korular (teşhis)

Ensemin örsünde bir demir balyoz
Kapandım yatağa son çare diye
Bir kanlı şafakta, bana çil horoz
Yepyeni bir dünya etti hediye
17. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İmge
B) Tam uyak
C) Tunç Uyak
D) Redif
E) 11'li hece ölçüsü

Sanatın toplumsal bir işlevi olduğuna katılmayan (I) Bilge Karasu hikayelerinde bireyin yalnızlığı ve iletişimsizliğini ön plana almıştır. Yorumunu okuyucularına bıraktığı öykülerini, olgu, düşünce ve çağrışımı birbirine koşut olarak sürdürme tekniği ile yazmıştır. Öykülerinde en çok değişik cümle kuruluşlarıyla dikkati çeken yazarın öykülerini (II) Troya'da Ölüm Vardı, (III) Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, (IV) Göçmüş Kediler Bahçesi, (V) Yürekte Bukağı kitaplarında bir araya toplamıştır.
18. Parçadaki numaralanmış yerlerin hangisi bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V

Onun Türk şiiri içerisinde ele alınmasındaki en önemli yanlarından biri ölçüsüz şiirin öncülerinden olmasıdır. Onun biçim konusundaki farklı yaklaşımı ilk yenilikçi şair olarak anılmasını sağlamıştır. Biçim konusunda Türk şiirine getirdiği yeniliği şöyle anlatır: 1925'lerde özgür koşuğun ilk adımlarını attım ve en önemlisi yeni Türk şiirine, heceden geçmeden doğrudan doğruya özgür koşuğu uyguladım. Oysa Nâzım Hikmet, Garipçiler ve onların doğrultusunda gidenler, heceden geçerek benim doğrultuma girdiler.
19. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ercüment Behzat Lav
B) Ataol Behramoğlu
C) Refik Durbaş
D) İsmet Özel
E) Cahit Zarifoğlu

Modern Türk edebiyatı alanında önemli bir yer tutan — öyküleri ile tanınmış bir yazardır. Yazı hayatına başladığı günden ölümüne dek öykü yazmaya devam etmiş olan sanatçının şiir, roman, eleştiri gibi türlerde de eserleri vardır. Türk edebiyatında —, —, — gibi kalemlerin yanında öykü türünde kendisinden her zaman söz ettiren sanatçı, çeşitli yönleriyle incelenmeye değer bir yazardır.
20. Aşağıdakilerden hangisi parçada bırakılan boşluklardan herhangi birine getirilemez?
A) Falih Rıfkı Atay
B) Ömer Seyfettin
C) Memduh Şevket Esendal
D) Sait Faik Abasıyanık
E) Sabahattin Ali

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili Sayfalar


Edebiyat Karma Test 2

Cevaplar

1.D  2.A  3.B  4.D  5.D  6.B  7.A  8.C  9.C  10.D  11.E  12.B  13.E  14.A  15.E  16.B  17.D  18.E 19.A  20.A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.