Şiir Anlayışları Karma Test 1

1. Aşağıdakilerden hangisi Garip Akımı için söylenemez?
A) Söz sanatları ve imge gereksiz görülür.
B) Şiiri öbür sanatlardan uzak tutmayı bir ilke olarak benimsemişlerdir.
C) Şiirler büyük topluluklara yüksek sesle okunmak için yazılmıştır.
D) Kentlerde yaşayan, geçim sıkıntısı çeken, kenarda köşede kalmış, sıradan insanların konuşma dili benimsenmiştir.
E) Şiirde ritm ve ahenkten uzak durulmuş, şiirdeki biçimsel özelliklere karşı çıkılmıştır.

Edebiyatımızda isimleri kadar takma adları, lakapları ya da işledikleri temalar ile anılan sanatçılarımız da vardır.
2. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ayraç içinde verilenle ilgili değildir?
A) Tahsin Nahit (adalar şairi)
B) Behçet Necatigil (evler şairi)
C) Faruk Nafiz Çamlıbel (destan şairi)
D) Kemalettin Kamu (gurbet şairi)
E) Necip Fazıl Kısakürek (mistik şair)

Çağdaş Türk şiirine kesin bir başlangıç noktası göstermek gerekir mi? Değişik dünya görüşlerine bağlı eleştirmenler siyasal kaygılarla, kendilerini kuşaklar arasındaki çekişmelere kaptıran eleştirmenler ise bireysel kaygılarla, çağdaş Türk şiirini başlatan şair olarak Haşim'i, Yahya Kemal'i, Nazım Hikmet'i, ya da Orhan Veli'yi anarlar. Daha gerilere, Nedim'e, Şeyh Galip'e kadar gidenler de çıkar.
3. Aşağıdaki eserlerden hangisi parçada adı geçen şairlerden birine ait değildir?
A) Vazgeçemediğim
B) Ömrümde Sükut
C) 835 Satır
D) Eski Şiirin Rüzgarıyla
E) Göl Saatleri

Fransız şiirinin modem anlatım ögeleriyle divan şiiri özelliklerini senteze ulaştırdığı şiirlerinde, Servetifünun şiirine göre daha yoğun ve kişisel bir şiir dünyası yaratabilmiştir. 1921 yılında yayınlanan eserinin ön sözünde "Şiir belirsize ne kadar yaklaşırsa o kadar şiir olur" sözleriyle günümüz Türk şiirinde de etkinliği olan bir anlayışı özetleyen şair, çağdaş şiirimizde izlenimcilik olarak tanımlanabilecek bir yönelişin ilk büyük ustasıdır.
4. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Tevfik Fikret
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Mehmet Akif Ersoy

"Ne gördün, Şark'ı çok gezdin?" diyorlar. Gördüğüm: yer yer
Harap iller; serilmiş hanümanlar; başsız ümmetler;
Yıkılmış köprüler; çökmüş kanallar; yolcusuz yollar;
Buruşmuş çehreler; tersiz alınlar; işlemez kollar;
Bükülmüş beller; incelmiş boyunlar; kaynamaz kanlar;
Düşünmez başlar; aldırmaz yürekler; paslı vicdanlar
5. İçerik, biçim ve dil açısından bu dizeler aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?
A) Ahmet Haşim
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Cenap Şahabettin
D) Özdemir Asaf
E) İlhan Berk


1940'lı yılların önemli olaylarından biri de ... adlı seçkinin yayımlanmasıydı. Seçkinin ön sözünde ölçü, uyak ve şairaneliğe karşı olduklarını belirten şairler, gerçekten de şiirin hem konuşma dili hem de günlük yaşamla buluşmasında önemli bir işlev gördüler.
6. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Garip
B) Meşale
C) Mavi
D) Büyük Doğu
E) Yazko Edebiyat

Siyasal eylemleri yüzünden kovuşturmalara uğrayarak cezaevlerinde, sürgünlerde geçen yılların kısıtlı yayın olanaklarıyla uzun süre gözlerden uzak kaldı. 1940'ların ikinci yarısında, halk şiirinden, halk söyleyişlerinden yararlanan özgün bir şiirle, ilerici dergilerde görünmüş, ilgi çekmiş, sonra da ortadan yok olmuştu. "Dost Dost İlle Kavga" adlı kitabı ancak 1973'te dizeleri tek sözcüğe indirilmiş şiirlerden oluşan "Panzerler Üstümüze Kalkar" adlı kitabı ise 1977'de yayımlandı.
7. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hasan İzzet Dinamo
B) Ömer Faruk Toprak
C) Enver Gökçe
D) İlhami Bekir Tez
E) Rıfat Ilgaz

Ressam kişiliğinden gelen ögeler şiirlerinde önemli yer tutar. 1941'de Yaradana Mektuplar'ı yayımladığı zaman, sanat anlayışı bakımından Garipçilere yakın görünse de gelenekten yararlanmayı tercih etmesi bakımından onlardan ayrılıyordu. Halkın beğenisine, halk şiirine yaslanarak ulaşmak isteyen sanatçı, modern şiir ile halk şiirini birleştiren bir çizgidedir.
8. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Behçet Necatigil
B) Bedri Rahmi Eyüboğlu
C) Attila İlhan
D) Özdemir Asaf
E) Ahmet Hamdi Tanpınar

Tanzimatçıların çoğu düzenli tahsil görmemiş, bir yabancı dili; özellikle de Fransızcayı orta yaşlarında öğrenmiş kendi kendini yetiştiren kişiler oldukları halde bunlar, Tanzimat'ın açtığı okullardan yetişmiş kimselerdir. Yabancı dili küçükken öğrenip Batı; bilhassa Fransız edebiyatlarını genç yaşta tanımak şansını bulmuşlardır. Bu yüzden klasisizm, romantizm gibi çığırları aşarak çağdaşları olan Fransız edebiyatı akımları sembolizm, parnasçılık, realizm ile ilgi kurabilmişlerdir.
9. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda "bunlar" diye söz edilen sanatçılardan biri değildir?
A) Mehmet Rauf
B) Hüseyin Cahit Yalçın
C) Süleyman Nazif
D) Muallim Naci
E) Cenap Şahabettin

Bugünkü dünyayı dolduran insanlar yaşamak hakkını sürekli bir didişmenin sonunda bulmaktadırlar. Her şey gibi şiir de onların hakkıdır ve onların zevkine hitap edecektir. Sözü edilen bu kitlenin istediklerini eski edebiyatların aletleriyle anlatmaya çalışmak demek de değildir. Mesele bir sınıfın ihtiyaçlarının müdafaasını yapmak olmayıp sadece zevkini aramak, bulmak ve sanata hakim kılmaktır.
10. Aşağıdaki şairlerden hangisi parçada belirtilen görüşlere uygun bir şiir anlayışına sahiptir?
A) Ahmet Haşim
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Orhan Veli Kanık
E) Nazım Hikmet Ran

1912 yılının sonlarında dağılan topluluğun üyelerinden bazıları, kendi özel eğilimlerine uyarak ferdiyetçi bir sanat anlayışını devam ettirdiler. Bazıları da zamanla, Milli Edebiyat hareketine katıldı. Böylece, edebî hedefi açıkça belli olmayan ve yalnız kuvvetli bir sanat aşkı ile kurulan topluluk dört yıla yakın ve pek verimli sayılamayacak bir çalışmadan sonra, ortadan kalkmış oldu.
11. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen topluluk içinde yer almamıştır?
A) Tahsin Nahit
B) Ahmet Haşim
C) Faik Ali
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Ahmet Şuayp

İlk şiirinin 1926 yılında Servet-i Fünun’da yayımlanışından iki yıl sonra Yedi Meşalecilere katılan sanatçı on yıl kadar şiirle meşgul olmuştur. Ancak, adı daha çok iki arkadaşıyla kurduğu Varlık dergisi ile özdeşleşmiştir.
12. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vasfi Mahir Kocatürk
B) Sabri Esat Siyavuşgil
C) Yaşar Nabi Nayır
D) Kenan Hulisi Koray
E) Ziya Osman Saba

"Sanat toplum içindir." ilkesinden hareket ederek aruz veznini başarılı bir biçimde Türkçeye uyguladığı şiirlerinde pek çok konuyu kendine özgü değişik üsluplarla ele almış, halkın konuştuğu dille güçlü realist manzum hikâyeler yazmıştır.
13. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Enes Behiç Koryürek

Mehmet Ali Sel mahlası ile 1936 yılından itibaren Varlık dergisi başta olmak üzere diğer dergilerde yayımladığı vezinli ve kafiyeli tarzdaki ilk şiirlerinde Ahmet Haşim, Necip Fazıl ve Cahit Sıtkı'nın etkileri vardır. 1941 yılında ise iki arkadaşıyla kendilerinden önceki şiir ve sanat anlayışını temelinden değiştirmeyi amaçladıkları Garip adlı kitabı yayımlar. Kitabın ön sözündeki düşünceler Cumhuriyet sonrası Türk şiiri için birçok açıdan dönüm noktası olacaktır.
14. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Veli Kanık
B) Asaf Halet Çelebi
C) Behçet Necatigil
D) Oktay Rıfat Horozcu
E) Melih Cevdet Anday

"Şiir söylemekten ziyade bir susma işidir, sustuğum şeyleri roman ve hikayelerimde anlatırım" diyen sanatçı, şiirlerinde rüya, zaman ve hayal gibi temleri belli mekânlardan hareketle estetik bir biçimde işler. Sanatı konusunda titiz davranan şair, az şiir yazmış; şiirlerini ölümünden kısa bir süre önce kitap haline getirebilmiştir. Şiirlerinde çoğunlukla hece ölçüsü kullanan şairin serbest ölçü ile yazdığı şiirler de vardır. Türk edebiyatı içerisinde Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’in, Fransız edebiyatında ise Mallarme, Baudelaire, Verlaine ve Valery’nin etkisindedir.
15. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Muhip Dıranas
B) Ziya Osman Saba
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Özdemir Asaf  


Aruz, hece ve serbest vezinle kaleme aldığı şiirlerinde halk ve divan edebiyatı nazım şekillerini kullanmıştır. Rahat ve sade bir üslupla kaleme aldığı şiirlerinde din, kahramanlık, tarih, millî duygu, vatan; aşk, tabiat, aile, töre, insanlık ve memleket güzellikleri gibi temaları işleyen şair, Bayrak şiiriyle olduğu kadar mensur şiirleri ve ebced hesabıyla tarih düşürdüğü manzumeleri ile de tanınmıştır.
16. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Kemalettin Kamu
C) Ömer Bedrettin Uşaklı
D) Orhan Şaik Gökyay
E) Arif Nihat Asya

Bu şairlerinin çoğu, şiiri akıl ve mantığın güdümünden kurtarmayı amaçlamışlardır. Alışılmamış bağdaştırmalar, alışılmamış imgeler, alışılmamış ton, şaşırtmaca, sıçrama, birden yol değiştirme, türetilmiş yeni sözcükler... Sonuçta her yenide olduğu gibi çoğunlukça yadırganır, yadsınır hatta. Ortak tepki şudur: Bu şiir anlamsızdır, saçmadır, toplumdan, yaşamdan kopuktur vs. 
17. Aşağıdakilerden hangisinin parçadaki anlayışa uygun şiir yazdığı söylenemez?
A) İlhan Berk
B) Ece Ayhan
C) Attila İlhan
D) Turgut Uyar
E) Edip Cansever

18. Aşağıdakilerden hangisi "toplumcu şiirin 1940 kuşağı" içerisinde yer alan şairlerden biri değildir?
A) Rıfat Ilgaz
B) Cahit Irgat
C) Suat Taşer
D) Cahit Zarifoğlu
E) Enver Gökçe

Bir Gün Mutlaka" adlı şiiri Toplumcu Şiirin 1960 kuşağı için bildiri niteliğindedir. Toplumu ve onun sorunlarını, sosyalist mücadeleyi, yeni düzen oluşturma kavgasını işleyen şiirler yazmıştır. Buna rağmen şiirlerinde slogana varan dizelere rastlanmaz. Bireyin kendi dünyasına, aşka, yaşama ve ölüme yönelik şiirler de yazan şairin bu tür temalara yer verdiği şiirlerinden en çok bilinenler şunlardır: Aşk İki Kişiliktir, Bu Aşk Burada Biter, Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var.
19. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmet Özel
B) Nazım Hikmet
C) Ercüment Behzat Lav
D) Süreyya Berfe
E) Ataol Behramoğlu

İslami Akımın önemli şairlerinden birisi olarak kabul edilir. İkinci Yeni ile 80 kuşağı arasında kalan bir ara dönem şairidir. Dinî duyarlılığı yüksek, sosyal sorumluluk içeren şiirler yazmıştır. Şiirlerinde Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç etkisi görülür. Özellikle Sebep Ey kitabındaki şiirlerinde yiğitçe ve destansı bir söyleyiş hakimdir. "Sanat toplum içindir" anlayışına sahiptir. İlk dönem şiirlerinde biçim ve söyleyiş yönünden İkinci Yeni şiirinin etkisi görülse de anlaşılır olmaktan uzaklaşmaz. Ölüm, yalnızlık, insanlık sorunları, varlık-yokluk meselesi şiirlerinde öne çıkan temalardır.
20. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ülkü Tamer
B) Haydar Ergülen
C) Erdem Bayazıt
D) Edip Cansever
E) Turgut Uyar


İlgili Sayfalar

Çıkmış Sorular (Konu)


Cevaplar

1.C  2.C  3.B  4.A  5.B  6.A  7.C  8.B  9.D  10.D  11.E  12.C  13.B  14.A  15.C  16.E  17.C  18.D  19.E  20.C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.