Cumhuriyet Dönemi Şiir Çıkmış Sorular

Cumhuriyetin ilanından 1940’lara kadar şiirimizin dört yöneliminden biri olan Beş Hececiler, halk şiirinin dış yapısını, özellikle ölçü ve uyak düzenini benimsediler. Böylelikle halk şiirinin dünyasına ulaşabileceklerini sandılar. Dil açısından arı, açık bir söyleyişe yöneldiler. Ürettikleri şiirler ise kalıplaşmış bir yapı içinde kaldı.
1. Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışa bağlı kalarak şiir yazanlardan biri değildir? (2006)
A) Faruk Nafiz Çamlıbel 


2. Dil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dizelerden hangisinin Cumhuriyet Dönemine ait olduğu söylenebilir? (2008)
A) Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkid ne bilir
    Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç sâ'at
B) Leblerin mecrûh olur dendân-ı sîn-i bûseden
     Lâlin öptürmek bu hâletle muhâl olmuş sana
C) Tahammül mülkünü yıktın Hülâgû Han mısın kâfir
     Aman dünyayı yaktın âteş-i sûzan mısın kâfir
D) Sülfür inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı ayna
     Ayna pusluydu bunca yıl nice sır taşımaktan
E) Senin hüsnün benim aşkım senin cevrin benim sabrım
     Demâdem artar eksilmez tükenmez bî-nihayettir 


(I) İkinci Yeni şiiri, Garip şiirine bir tepkidir. (II) Başka bir deyişle anlamdan, gerçekten, yaşamdan kopmanın şiiridir. (III) Anlamdan kurtulmak, soyutluğu sağlamak için duyulmadık yeni sözcükler üretme yoluna gidilmiştir. (IV) Söz dizimi değiştirilmiş, yeni tamlamalar kurulmuştur. (V) Bu yeniliklere Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet öncülük etmiştir.
3. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, İkinci Yeni şiiriyle ilgili bilgi yanlışı vardır? (2008)
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

Nereden gelmiş bu denizsiz kente
Bu yaşlı martı
Konmuş saat kulesinin üstüne
Öyle bir zamansızlıktan izliyor beni
Çağırsam hemen çıkıp gelecek, biliyorum
Çok eski bir oyundan kılıksız bir haberci gibi.
4. Bu dizeler, İkinci Yeni Şiirine ilişkin aşağıda verilen özelliklerden hangisine örnek oluşturmaz? (2009)
A) Kapalı bir anlatıma başvurma
B) Sesi ve ritmi önemseme
C) Kendine özgü bir biçemi olma
D) Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanma
E) Duyulmadık yeni sözcükler oluşturma

Durup dururken aklına gelmez yağmak yağmurun
Gitsen nereye gidebilirsin hâlâ bilmem
Bizans’ta olmak belki iyi belki fena belki bunu da
diyemem
Ben küçük dükkânlarsız, kahvelersiz sokakları
sevmem,
odaları, duvarları sevmem
5. İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından yazıldığı söylenebilir? (2009)
A) İlhan Berk
B) Enis Behiç Koryürek
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Cahit Sıtkı Tarancı


Ben, sanatta bir akıma bağlanmaya karşıyım. Çünkü her akımın öncüsü aslında bir kişidir. Ondan sonra gelenler de aynı yolu izleyerek akımın öncüsünü taklit etmekten başka bir şey yapmaz. Bu bağlamda şiir akımı da olamaz. Çünkü bu da bir çeşit taklit zinciridir. İşte ---- böyle bir zincirin halkası olmaktan kaçınmış, belirli bir akım içinde yer almamıştır.
6. Bu parçada öne sürülen düşünceye göre boş bırakılan yere aşağıdaki adlardan hangisi getirilmelidir? (2009)
A) Cenap Şehabettin
B) Faruk Nafiz
C) Mehmet Âkif
D) Oktay Rifat
E) Ece Ayhan


7. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (2010)
A) Epik şiirin ustası olan Fazıl Hüsnü Dağlarca, Kurtuluş Savaşı ile ilgili destansı, lirik şiirleriyle tanınır.
B) Metafizik konularla ilgilenen Necip Fazıl Kısakürek, uzun yıllar Büyük Doğu adlı dergiyi çıkarmış; tarih, medeniyet, Batılılaşma ve politika konularında yazılar yazmıştır.
C) Ahmet Muhip Dıranas, öykülerinde şiirsel bir söyleyişe, insanlar arasındaki sıcak ilişkilere yer vermiştir.
D) Arif Nihat Asya, yurt, millet ve bayrak sevgisiyle ilgili şiirler yazmış; şiirleriyle millî duyguları harekete geçirmiştir.
E) Orhan Veli Kanık, şairane söyleyişlerden, basmakalıp söz ve benzetmelerden kaçınmış; gündelik yaşamı, günlük konuşma diliyle, esprili bir biçimde anlatmıştır.


Çağdaş Türk şiirinin bütün dönemlerini, bütün akımlarını kapsayan ortak özelliklerin başında dil gelir. Bu şiirlerin dili yapay bir dil değil, konuşulan Türkçedir. Arada, konuşulan Türkçeden zorlama bir öz Türkçeye ya da divan edebiyatının inceliklerine kapılarak Osmanlıcaya yönelenler olmuştur. Ama bunlar sayılı örneklerdi. Genellikle, her gün yeni bir inceliği keşfedilen konuşma dilimiz işlenmiştir.
8. Aşağıdakilerden hangisinin dil tutumu bütün yönleriyle, bu parçada anlatılanlarla uyuşmaz? (2010)
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Ahmet Hâşim

I. 

Ovanın yeşili göğün mavisi
Ve mimarilerin en ilahîsi
Bir zafer müjdesi burada her isim:
Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın.
Güvercin bakışlı sessizlik bile
Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle.
II. 
Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar
Unutuşun o tunç kapısını zorlar
Ve ruh, atılan oklarla delik deşik;
İşte, doğduğun eski evdesin birden,
Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven,
Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik
Ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar…

9. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen şiirlerin ortak özelliği değildir? (2011)
A) Aynı uyak örgüsünü kullanma
B) İmgelere yer verme
C) Bentlerle yazılma
D) Çağrışımlar içerme
E) Söz sanatlarından yararlanma

Özgün şiir yazacağım diye dili zorlayanlar, sözcükleri bölüp parçalayanlar var şiirlerinde. Anlamsız olan sözcüklerle yeni bir dil yaratabilirler mi? Kimi şiirlerde de çok abartılı imgelerle güçlendirilmiş yoğun bir şiirsellik çığlık çığlığa kendini öne çıkarıyor. Şiir basit, yalın bir anlatımla da etkili olabilir. Kimi zaman düz yazıya yakın bir şiir daha ilginç olabiliyor. Öğreticiliğe, manzumeciliğe kaymadıkça… Böylesi, topluma, ortalama okura daha uygun değil midir? Şiirle herkes buluşabilmeli. Bu toplumda yaşayan her bireyin her gün bir şiir okuma gereksinimi duyabileceği bir aşamaya ulaşmalıyız.
10. Bu sözleri söyleyen kişinin, edebiyat tarihimizde yer almış aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine yakın olduğu söylenebilir? (2011)
A) Yedi Meşaleciler
B) Maviciler
C) Garipçiler
D) II. Yeniciler
E) Toplumcu Gerçekçiler

11. Aşağıdakilerin hangisindeki yapıt, birlikte verildiği şaire ait değildir? (2011)
A) Faruk Nafiz Çamlıbel – Gönülden Gönüle
B) Halit Fahri Ozansoy – Cenk Duyguları
C) Yusuf Ziya Ortaç – Akından Akına
D) Orhan Seyfi Orhon – Çobanıl Şiirler
E) Enis Behiç Koryürek – Güneşin Ölümü

1930’la 1945 arasında öz şiir hareketini sürdüren şairler arasında ... sayabiliriz.
12. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? (2011)
A) Necip Fazıl Kısakürek’i
B) Oktay Rifat Horozcu’yu
C) Ahmet Muhip Dıranas’ı
D) Cahit Sıtkı Tarancı’yı
E) Ahmet Hamdi Tanpınar’ı

1923’ten 1940’a değin şiir ortamımız sürekli bir devinim içindedir. Bu süre içerisinde şiir yazanlar belirli topluluklar oluşturmuştur. Bu topluluklar arasında ... sayabiliriz.
13. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? (2012)
A) Hececileri
B) Halka Yönelenleri
C) Öz Şiircileri
D) Garipçileri
E) Serbest Şiircileri 


Beş Hececiler arasında millî kaynaklara yöneliş ve şiirin ilkelerine uyma bakımından ... en başarılı sanatçıdır. "Memleket Edebiyatı" adı verilen ve Anadolu insanının hayatını yansıtmayı amaçlayan hareketin, şiirdeki önemli temsilcilerindendir. Çoban Çeşmesi adlı şiir kitabında bu yönelimin örnekleri vardır. 
14. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki şairlerden hangisi getirilmelidir? (2012)
A) Yusuf Ziya Ortaç 
D) Halit Fahri Ozansoy
E) Enis Behiç Koryürek

15. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (2012)
A) Türk ve Batı şiirini çok iyi bilen Hilmi Yavuz'un şiirlerini topladığı kitaplar arasında Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize, Yolculuk Şiirleri, Akşam Şiirleri’ni sayabiliriz.
B) Resim, şiir, müzik gibi güzel sanatlara karşı özel bir ilgisi olan İsmet Özel’in şiirlerinin ana izleğini; yabancılaşma, başkaldırı, bunaltı ve özgürlük gibi çağımız insanının en temel sorunları oluşturur.
C) Sezai Karakoç'un şiirlerinin sağlam bir metafizik zemini vardır; Leyla ile Mecnun, Mağara ve Işık yayımlanan şiir kitaplarından bazılarıdır.
D) Kemal Özer'in 1965'te yayımlanan Bir Gün Mutlaka adlı şiiri, onun toplumcu gerçekçi yönünü yansıtan bir bildiri niteliği taşır.
E) Şiir kültürü bakımından donanımlı bir şair olan Enis Batur, yalnızca şiir yazmakta kalmamış, aynı zamanda şiir üzerine yazılar da yayımlamıştır. 


Yoğun anlama dayanan, konuşma diline karşı olan ve salt şiir üzerine yoğunlaşan İkinci Yeni, kendine özgü bir söylemle ortaya çıktı. İstedikleri, bütün değer yargılarının yıkılmasıydı. Yüzeysel anlamı dışlayan, imge yüklü, kapalı bir dil kullanıyorlardı. Dilin bütün imkânlarıyla okuru sarsan, dağıtan ve anlamı yokuşlara süren bu tavır, Türk şiir geleneği içerisinde önemli bir yerde durmaktadır.
16. Bu düşüncelerle İkinci Yeni şiirini tanımlayan yazara göre aşağıdakilerden hangisi, İkinci Yeni anlayışıyla yazılmış olamaz? (2013) 
A) Ölürse balıkları güneşin
    Susuzluktan dağın ardında
    Düşerse kuluçkaların altına
    Bu ağır bulanık meydanda
B) Tep kralları gibiydim, öyle yalnızdım
     Bir çağda seni bu beyazlığında tuttum
     Ak, sabah kalyonlarım hep gökyüzündeydi
     Ben rüzgâr değirmeninizde kaldım      
C) Tuna’nın üstünde güneş batarken
     Sevgili yurdumu andırır bana
     Bir hayal isterim Boğaziçi’nden
     Bakarım İstanbul diye her yana
D) Kar, buz, tipi
     Kaymaktan korkum yok ki
     Kayarken yalnız tutunmak için
     Ölümlerden bir ölümün seçimi
E) Bütün şiirlerde söylediğim sensin
     Suna dedimse sen, Leylâ dedimse sensin
     Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım
     Salome’nin, Belkıs’ın
     Boşunaydı saklamam öylesine aşikârsın, bellisin

Zor zaman herkesi sınar, en çok da aydınları. Aydın insan toplumun öncüsüdür, yol göstericisidir. Öyle bilinir ve bu yüzden aydın sanatçılar, sorumluluğunun bilincinde olarak yazıp çizmeye, sorunlara çözüm yolları üretmeye çalışırlar.
17. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin, bu parçadaki görüş doğrultusunda eser verdiği söylenemez? (2013)
A) Mehmet Akif Ersoy 

18. Âşık Veysel ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (2013)
A) Kendisinden önceki şairler gibi zaman zaman aruzla da şiirler kaleme almıştır. 
B) Yedi yaşında gözlerini yitirmesine rağmen şiirlerinde çiçekler; allı yeşilli, sarılı morlu renkler kol kola vermiştir.
C) İç dünyasına çekilen şairin şiirlerinde insan önemli bir malzeme olarak yer alır.
D) Âşıklık geleneğinin son dönemde yetişen büyük ustalarındandır.
E) Şiirlerinde aşk, yurt ve toprak sevgisi, alışılagelen bir söyleyişten uzak bir duyarlılıkla dile gelir.


Bu şiirleri anlamıyorum ben. Öyle bir kargaşa, öyle bir karıncalanma var ki onlarda, bir türlü asıl şiiri yakalayamıyorum. Çünkü sözcükler köprü olacak yerde köstek oluyor ayağıma; tepeler gibi önüme dikiliyor, ne yapsam aşamıyorum. Durmadan biçim oyunlarıyla çarpışıyorum, öyleyken ben söze giremiyorum. Öze girmek diye bir sorun yok bu şiirler için. Sözcükler özle kaynaşmıyor, dilde yoğunlaşmıyor. Evet bir curcuna bu, başka bir şey değil…
19. Bu parçada geçen “Bu şiirleri” ifadesiyle aşağıdaki oluşumlardan hangisine bağlı olan şairlerin ürünleri kastedilmiştir? (2014)
A) Mavi Topluluğu
B) Hisarcılar
C) Fecr-i Atî
D) İkinci Yeni
E) Garipçiler

Mısra işlevini yitirdi, şiiri şiir yapan birim olarak yürürlükten kalktı. Duygularımızı, ritimlerimizi, düşünce ve coşkularımızı başlatıcı bir öge, bir ölçü olmaktan çıktı. İnsanı, insanla gelen en çağdaş sorunları karşılayamaz oldu.
20. Şiir anlayışı göz önünde bulundurulduğunda bu parçada dile getirilen görüşler, aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir? (2014)
A) Edip Cansever
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Cahit Sıtkı Tarancı

21. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (2014)
A) Hece ölçüsünü ve konuşulan Türkçeyi büyük bir başarı ile kullanan Halit Fahri Ozansoy’un şiir kitaplarından bazıları; Rüya, Efsaneler, Hep Onun İçin ve Sonsuz Gecelerin Ötesinde’dir.
B) Genellikle kendi duygularını işleyen Orhan Seyfi Orhon şiirlerini; Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi, Gönülden Sesler ve O Beyaz Bir Kuştu adlı eserlerinde toplamıştır.
C) Enis Behiç Koryürek'in en ünlü şiirleri millî heyecanlarla yüklü epik şiirleridir, Miras ve Vâridât-ı Süleyman adlı şiir kitapları vardır.
D) Yusuf Ziya Ortaç’ın, şiirlerini topladığı kitaplardan bazıları; Akından Akına, Cenk Ufukları, Âşıklar Yolu ve Bir Rüzgâr Esti’dir.
E) Yalnızca hece ölçüsünü kullanan Faruk Nafiz Çamlıbel, şiirlerini Bir Gemi Yelken Açtı, Yayla Türküsü ve Yurdumun Dört Bucağı gibi kitaplarda toplamıştır.

22. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (2014)
A) Halk kültüründen gelen unsurları, Batı şiiri ile birleştirmiş olan Behçet Necatigil, son şiirlerinde divan şiirinin özelliklerinden de yararlanarak oldukça kapalı bir şiire ulaşmıştır.
B) Şiirleri karamsar bir dünya görüşünü yansıtan İlhan Geçer’in içe dönmesi ve aşka sığınması, şiirlerinin bir yanını oluşturan yalnızlığa bağlıdır.
C) Attila İlhan’ın şiirlerine sadece şairlerin değil sinemadan resme, romandan toplumsal bilimlere değin şiir dışındaki bir sürü disiplinin de katkıları vardır.
D) Cemal Süreya çıkardığı Papirüs dergisiyle İkinci Yeni hareketinin öncülerinden olmuştur.
E) Turgut Uyar’ın şiirlerinde toplumsal değişime bağlı olarak ortaya çıkan değişimler asıl konuyu oluşturur.

23. Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek’in şiir anlayışı ile örtüşmemektedir? (2014)
A) Şiirlerinde korku ve ruhsal burkuntu dikkati çeker.
B) Bireyi ve toplumu sorgulayıcı bir söylemi vardır.
C) Konu seçiminde geleneğe sıkı sıkıya bağlıdır.
D) Şekil bakımından kusursuzluğu aramıştır.
E) Mistik düşüncelere yer vermiştir.

 • Şairin şiir coğrafyası, siyasi sınırları aşarak gönül coğrafyasını kuşatan bir özellik gösterir. Bu geniş coğrafyanın ses bayrağı Türkçedir.
 • Şiir dilinin zenginliğiyle dikkat çeken şair, imge yerine güçlü ve vurucu bir dil kullanmayı tercih eder.
 • Şiirlerini Yalnızlık, Duvak, Seninle ve Harman’da toplamıştır.
24. Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir? (2014)
A) Mehmet Çınarlı
B) Yavuz Bülent Bakiler
C) Erdem Bayazıt
D) Cahit Zarifoğlu
E) Sezai Karakoç 

Böyle bir yazı tarzında nokta, virgül, noktalı virgül gibi işaretlere lüzum yoktur; bunları kullanmak tehlikelidir bile. Noktalama işaretleri, içimizdeki akışın mutlak devamına şüphesiz engeldir. Canınız istediği kadar devam ediniz. Mırıltının tükenmek bilmeyen karakterine kendinizi veriniz. Eğer akış, yaptığınız dikkatsizlik diyeceğim ufak bir yanılma yüzünden duracak gibi olursa kaldığınız yerde durunuz. Çıkışı sizce şüpheli görülen kelimeden sonra herhangi bir harfi, söz gelimi “i” harfini, daima “i” harfini koyunuz ve böylece bu harfi izleyecek olan kelimelere elverişli anı bekleyiniz. Şiirinizin tamamlanması gecikmeyecektir.
25. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada verilen düşüncelere uygun şiir yazmıştır? (2014)
A) İlhan Berk 
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca  
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Behçet Necatigil 
E) Bedri Rahmi Eyüboğlu

Garip çizgisinde başladığı şiir serüvenine; halk edebiyatı, divan ve Batı şiirinin özelliklerini ekleyerek sürekli değişimi, şiir için bir çıkış yolu olarak seçmiştir. Gurbet, hasret ve hikmet burçlarını keşfeden ve Evler isimli bir eseri de bulunan sanatçıya “evlerin öyküsünü yazan şair” de diyebiliriz. Ona göre ev, süreklilik arz eden kalıcı değerleri simgeler. Bile/Yazdı ve Eski Toprak kitaplarındaki şiirlerinde eskiyle yeni, biçimle izlek arasındaki uyum kendisini somut bir biçimde belli eder. Onun şiirlerinde kelimeyi aşan fakat şiir cümlesi içinde kalan kendine özgü alışılmamış bağdaştırmalar vardır. Şair, kendisine özgü bir çağrışım ağını oluşturacak özel bir dil kullanmakta ısrarcıdır.
26. Bu parçada kendisinden söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? (2015)
A) Attila İlhan
B) Behçet Necatigil 
C) Orhan Veli Kanık
D) Edip Cansever
E) Melih Cevdet Anday


Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin bir beyannameyle ortaya çıkan ilk topluluğu olan ... ortak çıkardıkları şiir kitaplarının başına bir mukaddime koyarak "son zamanların renksiz ve dar Ayşe, Fatma terennümü"nü sürdüremeyeceklerini, şiirin artık konu bakımından değişmesi ve genişlemesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir.
27. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2015)
A) Yedi Meşaleciler
B) Beş Hececiler
C) Maviciler
D) Hisarcılar
E) Genç Kalemler


Halk sanatımızı, ister istemez çağdaş kültürün sağladığı kolaylıklara göre onaracağız. Yer altında sessiz sedasız nefes alan adını bilmediğimiz çeşitli cevherlerimiz gibi yüzde yüz bizim olan ne varsa hepsine birer birer çekidüzen vereceğiz. Halk sanatımız, büyük aydınlarımızın ömürleri boyunca yararlanabileceği bir kaynak olacak. Çağdaş kültürün bütün kollarından faydalanan bir halk sanatı bir çırpıda dünya çapında tanınacak. Öyle bir ağaç ki dalları ve yaprakları aydın kafalardan örülmüş, köklerini de derinlemesine halk içerisine salmış. İşte, hiçbir zaman sırtı yere gelmeyecek sanat ağacı! 
28. Bu parçada dile getirilen düşünceler, aşağıdaki şairlerden hangisinin şiir anlayışıyla uyuşmaz? (2015)
A) Kemalettin Kamu
B) Ahmet Kutsi Tecer
C) Bedri Rahmi Eyüboğlu
D) Cahit Külebi
E) Cemal Süreya

Hayat karşısında rindane bir duruşu olan şairin içe dönük kişiliği eserlerinin dünyasına da yansımıştır. Kapalı ve gizemli bir şiir diline sahiptir. Bu dil anlayışıyla dinî muhtevayı birleştirerek labirent izlekli şiirler yazar. Onun şiirleri ile birlikte çok yüzlü ve zengin bir dünyanın eşiğinden içeri gireriz. Şair, 1977 yılında yayımladığı Menziller kitabı ile İslami düşünceyi öncelemeye başlar. Korku ve Yakarış adlı son şiir kitabında Hristiyan varoluşçu düşünür Sören Kierkegaard’ın etkisini; yaşam, ölüm, tutsaklık, günah, kaygı ve rahmet kavramlarıyla yansıtan şair, şiirine lirik niteliğini kaybettirmeden evrensel nitelikli fikrî unsurları da ekler.
29. Bu parçada kendisinden söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? (2015)
A) Cahit Zarifoğlu 

Yedi Meşale topluluğuna mensup olan sanatçı, edebiyatın birçok türünde eser vermiştir. Sanatı şişirmekten, harcamaktan korkan bilinçli, birikimli bir eleştirmen ve edebiyat işçisidir. Sedat Simavi Büyük Edebiyat Ödülü’nü (1991) ve Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü’nü (1992) almıştır. Ortaoyunu eseriyle Türk Dil Kurumu Bilim Ödülü’nü (1974) kazanmıştır. Birinci Perde en tanınmış eserlerinden biridir. 
30. Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? (2015)
A) Sabri Esat Siyavuşgil
B) Ziya Osman Saba
C) Cevdet Kudret Solok
D) Yaşar Nabi Nayır
E) Vasfi Mahir Kocatürk


Bence şiir bir şekil meselesidir. Şekil her şeyden evvel dilin vezin ve kafiye ile yoğrulmasıdır. Vezin, kafiye ve şiire ait diğer kurallar, yavaş yavaş kişisel bir teknik hâline gelir. Bu sayede dile önce kendi sesimiz ve biraz da benliğimiz, iç hayatımız, tecrübelerimiz girer. Bütün mesele dili, kendi sesimiz yapmaktır.
31. Aşağıdakilerden hangisi bu şiir anlayışıyla eser vermiş olamaz? (2016)
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Ziya Osman Saba
C) Ahmet Haşim
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Orhan Veli Kanık

I. 
Gençlik gelip geçti bir günlük süstü
Ömrüm doymamaktan dünyaya küstü
Eser darmadağın emek yüzüstü
Gidiyorum işim acele
II. 
İşim gücüm budur benim
Gökyüzünü boyarım her sabah
Uyanır bakarsınız ki mavi 


32. Aşağıdakilerin hangisinde, numaralanmış bu şiirlerin temsil ettiği şiir anlayışları sırasıyla verilmiştir? (2016)
A) Yedi Meşalecilerİkinci Yeni
B) Mistik şiirGaripçiler
C) Yedi MeşalecilerToplumcu şiir
D) İkinci YeniGaripçiler
E) Mistik şiirİkinci Yeni

Şiirini kendinden önceki şiir zincirine bir yeni halka olarak ekleyemeyen ozanın yaşayabileceğine hiç inanmadım. İlk kitabımdan bu yana, geçmiş Türk şiirinin rüzgârları, şiirlerimin arasında kendini hissettirdi. Duvar’da, Sisler Bulvarı’nda, Yağmur Kaçağı’nda daha çok Dadaloğlu, Köroğlu bir yandan; Gevherî, Dertli ve Zihnî de öte yandan olmak üzere bir halk şiiri, destan şiiri soluğu vardır. Sonra Divan şiirini hesaba katmamanın yanlış hatta sersemce bir iş olacağını düşündüm. Ben Sana Mecburum, Belâ Çiçeği bu düşüncemin denemelerini gün ışığına çıkarmıştır.
33. Bu parçada kendisinden söz eden şair aşağıdakilerden hangisidir? (2016)
A) Attila İlhan
B) Turgut Uyar
C) İlhan Berk
D) Edip Cansever
E) Sezai Karakoç

Edebiyatımızda bazı sanatçılar eserlerinde işledikleri konulara göre takma isimlerle anılır olmuştur. Masalcı Baba, Bayrak Şairi, Halikarnas Balıkçısı, Destan Şairi, Evler Şairi... bunlardan bazılarıdır. 
34. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada takma isimleri belirtilen sanatçılardan biri değildir? (2016)
A) Arif Nihat Asya
B) Behçet Necatigil
C) Cevat Şakir Kabaağaçlı
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Eflatun Cem Güney


İlk şiirini 1927’de Güneş dergisinde yayımlayan şairin ilk dönem şiirlerinde Ahmet Haşim’in belirgin bir etkisi görülür. Bireysel duygulanmalarını estetikçi bir yaklaşımla şiirin dünyasında buluşturur. Karamsar ve içe dönük bir şairdir. 1940 yılına kadar yazdığı şiirleri romantik, bu tarihten sonraki şiirleri ise toplumsal gerçekçi bir özellik taşır. Devrin sosyal yapısı ve geçim sıkıntısı Nâzım Hikmet’in de etkisiyle onu toplumu önceleyen bir sanat anlayışına yaklaştırır. Yarenlik, Sınıf, Yaşadıkça, Devam, Üsküdar’da Sabah Oldu gibi şiir kitaplarının yanında birçok güldürü dizileri de yayımlanan ... kendi şiirini “yaşadığı çağa tanıklık eden ve konularını yaşadığı çağdan alan somut bir şiir” şeklinde özetler.
35. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2016)
A) Rıfat Ilgaz
B) Cahit Irgat
C) Sabahattin Ali
D) Ataol Behramoğlu
E) İsmet Özel

"Altındağ", "Galata Köprüsü", "Pireli Şiir", "Delikli Şiir" ve "İstanbul Türküsü" gibi şiirlerinde egemen olan yaklaşım, toplumsal duyarlıktır. Şair, bu şiirlerinde halk şiirimizin imkânlarından da yararlanmıştır. Ayrıca bu şiirlerin bazılarında ince eleştiri ve taşlama ögeleri de dikkat çekmektedir.
36. Bu parçada kendisinden söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? (2017)
A) Orhan Veli Kanık
B) Bedri Rahmi Eyuboğlu
C) Ziya Osman Saba
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) 
Oktay Rifat Horozcu

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının en üretken şairlerindendir. Şiirlerinde hem yerli hem de evrensel değerleri ve unsurları işleyen, hem bireysel hem de toplumsal sorunları irdeleyen, ufku geniş bir şair olarak bir dönemin öncü edebiyatçılarından olmuştur. Yüze yakın yayımlanmış şiir kitabı bulunan şairin eserleri arasında Çocuk ve Allah, Çakırın Destanı, Toprak Ana ve Çanakkale Destanı en çok bilinenleridir.
37. Bu parçada kendisinden söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? (2017)
A) Mehmet Âkif Ersoy
B) Nâzım Hikmet Ran
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Necip Fazıl Kısakürek


1926 yılında Hayat dergisinde yayımlanan Sanat başlıklı şiir, memleketçi edebiyatımızın ilk bildirisi sayılabilir. Türk edebiyatının o dönemde nasıl bir rota izlemesi gerektiğini ortaya koyan bu şiir, ... "bireysel" sanat anlayışından "toplumcu" sanat anlayışına geçtiğinin de bir göstergesidir. Şiirde, yerli ve millî sanat anlayışımız, Batı sanat zevkinden üstün tutulmuş ve Batı taklitçisi aydınlar eleştirilmiştir.
38. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2017)
A) Enis Behiç Koryürek'in
B) Orhan Seyfi Orhon'un
C) Faruk Nafiz Çamlıbel'in
D) Yusuf Ziya Ortaç'ın
E) Halit Fahri Ozansoy'un

Sağlam bir şiir zevki ve kültürü olan ..., şiire yönelik görüşlerini yakın dostu Ziya Osman’a yazdığı mektuplarda ve yazılarında dile getirmiş, şiirin kelimelerle güzel şekiller kurma sanatı olduğunu ifade etmiştir. İlk şiirlerinde yalnızlığı, olgunluk döneminde ise ölüm temasını işlemiştir. Şiirlerinde ölüm; yaşama arzusu ve yaşama sevinciyle iç içedir. "Her mihnet kabulüm, yeter ki / Gün eksilmesin penceremden" dizeleri onun hem hayata bakışını hem de yaşama arzusunu en açık biçimde ifade eder.
39. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2017)
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Ahmet Muhip Dıranas
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Bedri Rahmi Eyüboğlu

1940’ların şiirindeki değişime genel hatlarıyla bakarsak şunu göreceğiz: Konu alanı genişleyen şiir; fil dişi kuleden uzaklaşarak deniz kıyılarına, ağaç altlarına, dış mahallelere doğru uzanmıştır. Yeni olanaklar denenirken mutlak değerler yitip gitmiş, biçimde şiire sonsuz bir özgürlük alanı tanınmıştır. Bu dönem şairleri; şiiri insan içine çıkarmış, şiire kasket giydirmiş, şiirin kahramanının nasırından, vuran kundurasından bahsetmiştir. Sokaktaki adamın şiirine yönelmişlerdir.
40. Bu parçada anlatılanlardan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2019)
A) Aralarında Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu’nun bulunduğu bir topluluğun şiirde gerçekleştirdiği yeniliklerden bahsedilmektedir.
B) 1940’lı yıllarda şiirin; nazım birimi, ölçü ve kafiye gibi şekilsel unsurların sınırlamalarından kurtarıldığı ifade edilmektedir.
C) 1940’larda şiirde gerçekleşen değişimin, şiirin estetik değerinde bir düşüşe neden olduğu savunulmaktadır.
D) 1940’lara gelinceye değin Cumhuriyet şiirinde, sıradan insana ve gündelik konulara pek yer verilmediği ileri sürülmektedir.
E) Şiirde yaşanan değişimi örneklendirmek için Orhan Veli Kanık’ın yazmış olduğu bir şiirine gönderme yapılmaktadır.

Ahmet Haşim ve Orhan Veli’nin şiir anlayışlarına dair çalışma yapan bir öğrenci, iki şair arasında kurgusal bir karşılaşma tasarlar. Bu karşılaşmada iki şair, şiir üzerine hayali bir tartışmaya girişir.
41. Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek bir diyalogdan alınmıştır? (2020)
A) A. Haşim: Azizim nazımdan ritim ve şekli atarsanız geriye bir şey kalmaz!
O. Veli: Anlam kalır, doğal bir söyleyiş kalır ki mirim, gerçek şiir de budur!
B) O. Veli: Mana kadar müzikaliteye önem verseydiniz şiiriniz daha iyi olurdu!
A. Haşim: Şiirde yalınlık aradım ben; süs ve gösteriş değil efendim!
C) O. Veli: Divan nazmının şekillerini, serbest müstezata kurban edemezsiniz!
A. Haşim: Halk şiirinin imkânları ve hece iyi bir şiir yaratmak için yeterlidir!
D) O. Veli: Şiirimi parnasyen biçimcilikle değil sembollerle ördüm bendeniz!
A. Haşim: Saf şiirin peşinde koşarken şiir kuşunu öldürdünüz siz!
E) A. Haşim: Muhterem, nazmı belirsizliğe ve anlaşılmazlığa hapsettiniz!
O. Veli: Hayır efendim, söz dizimini değiştirirken şiiri yeniden icat ettik!

42. Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirine örnek olarak gösterilemez? (2020)
A) Deli eder insanı bu dünya;
Bu gece, bu yıldızlar, bu koku,
Bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç.

B) Bir misafirliğe gitsem
Bana temiz bir yatak yapsalar
Her şeyi, adımı bile unutup
Uyusam...   

C) Kuşçu amca! 
Bizim kuşumuz da var,
Ağacımız da.
Sen bize bulut ver sade
Yüz paralık.   

D) Ona bir kitap vereceğim 
Rahatını kaçırmak için
Bir öğrenegörsün aşkı
Ağacı o vakit seyredin.   

E) İkiz hayaletler gibi yürüdük 
Puslu aydınlıkta o bahar günü
Gece, bir tepeden seyrettik, büyük
Yıldızların suya döküldüğünü.

"Gölgesinde Oturduğum Ağaç ve Ben" adlı ilk şiiri, 1921’de Dergâh’ta yayımlanır. Başlangıçta romantizm, aşk, ölüm, yalnızlık, hüzün gibi bireysel temaları işleyen şair; halk kültürünün zengin kaynaklarıyla tanıştıktan sonra ülke ve toplum sorunlarına yönelir. Geleneksel Türk tiyatrosundan etkilenerek yazdığı Köşebaşı ve mensur destan-piyes şeklindeki Koçyiğit Köroğlu adlı eserleriyle de tanınır.
43. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? (2022)
A) Behçet Kemal Çağlar
B) Ahmet Kutsi Tecer
C) Kemalettin Kamu
D) Necati Cumalı
E) Bedri Rahmi Eyuboğlu

Çağdaşı pek çok şair gibi başlangıçta şiirlerini aruzla yazdıktan sonra tecrübelerini heceye aktarıp dizelerdeki duraklarda yaptığı değişikliklerle kuvvetli bir ahenk sağlar. İlk şiirlerini Miras adıyla yayımlayan şair, gür sesli kahramanlık şiirleriyle şöhret kazanır. Daha sonra kaleme aldığı mistik şiirlerini Varidat-ı Süleyman Çelebi adıyla kitaplaştırır. Şiirimizde efsaneleri heyecanlı bir üslupla işleyen şair, özellikle korsanlıkla ilgili şiirleriyle sevilmiştir.
44. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? (2022)
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Orhan Seyfi Orhon
C) Enis Behiç Koryürek
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Halit Fahri Ozansoy

Millî edebiyatın gelişme dönemlerinde yetişen şair, aruzdan ayrılıp hece vezniyle şiirler yazmaya başlar. Fırtına ve Kar adlı eserini aruzla kaleme alırken Gönülden Sesler, O Beyaz Bir Kuştu, Kervan adlı eserlerinde hece vezniyle kaleme aldığı şiirlere yer verir. Manzum masal tarzının ilk örneklerini Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi adlı kitabında bir araya getirir. Mizahi yazılarında “Fiske” imzasını kullanan şair; Akbaba, Papağan, Güneş, Resimli Dünya gibi mizahi ve edebî dergilerde yazılar yazar.
45. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? (2023)
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Behçet Kemal Çağlar
C) Yusuf Ziya Ortaç
D) Halit Fahri Ozansoy
E) Orhan Seyfi Orhon


İlgili Sayfalar

Cevaplar

1.C  2.D  3.E  4.E  5.A  6.C  7.C  8.E  9.A  10.C  11.D  12.B  13.D  14.B  15.D 16.C 17.D 18.A  19.D  20.A  21.E  22.E  23.C  24.B  25.A  26.B  27.A  28.E  29.A  30.C  31.E  32.B  33.A  34.D  35.A  36.A  37.D  38.C  39.A  40.C  41.A  42.E  43.B  44.C  45.E38 yorum:

 1. 2018 yılında, bu konudan soru çıkmadı. 2019 ve 2020 yıllarında çıkan soruları ekledim.

  YanıtlaSil
 2. Hocam şu ana kadar çıkan tüm Cumhuriyet şiiri sorularını eklediniz demi bunlar sadece emeğinize sağlık çok teşekkürler

  YanıtlaSil
 3. Pdf var mı bulamadım da

  YanıtlaSil
 4. Hocam 17 nasıl d olabiliyor orhan veli şiirini toplumun emrine sunmuş

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Orhan Veli, sıradan insanları şiire konu etmiş ancak toplumcu bir şiir anlayışına sahip olmamıştır. Başka bir deyişle onun şiir anlayışının varlık nedeni toplumsal sorunları (birkaç şiiri dışında) ortaya koyup bunlara çözüm üretmeye çalışmak olmamıştır.

   Sil
 5. 4.soru nasıl e olabiliyor üvercinka bilinen bir kelime mi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Üvercinka sözcüğü dizelerde geçmiyor. Soru verilen dizelere göre çözülmeli.

   Sil
 6. 36. soruda altındag,istanbul türküsü gibi eserler sayıyor ama internette ve kaynaklarda bu eserler orhan veli kanık'a ait gözükmüyor. sorun mu var acaba

  YanıtlaSil
 7. Hocam 31 nasıl E oluyor

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aralarında vezin ve kafiyeyi gereksiz gören tek kişi Orhan Veli Kanık çünkü.

   Sil
 8. Hocam 40.sorunun cevabı D olması gerekmiyor mu? nasıl C oluyor

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. "...şiirin estetik değerinde bir düşüş" paragrafta böyle bir saptama yok. Paragrafta biçim olarak özgürleşmek ifadesi kullanılmış sadece. Bu da estetik olarak bir düşüş anlamına gelmez.

   Sil
 9. hocam 41 ve 42. soruyu lütfen açıklar mısınız çok teşekkürler şimdiden

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 41. soruda şairlere ait konuşma cümleleri ilgili şairin şiir anlayışına uygun olmalı. Orhan Veli anlamı her şeyin önüne koyarak biçimi (ölçü, uyak) reddediyor. Ahmet Haşim ise anlamı gizli tutarak müzikaliteyi öne çıkartıyor. Aruzdan vazgeçmediği gibi heceyi de küçümsüyor.
   42 soru — Orhan Veli'nin başını çektiği Garip Akımı ölçü ve uyağı reddettiği için (En azından Garip adlı kitabın çıktığı yıllarda) hangi şık ölçülü ve uyaklı ise o Garip'e örnek olamaz. Bu nedenle cevap E

   Sil
 10. Hocam cumhuriyete çok çalışmiycam en çok çıkan gruplar hangileri yazarsanız sevinirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. En çok hangisi çıkıyor diye İnternete yazarsan çıkar dostum

   Sil
 11. Çok iyisiniz hocam tskler

  YanıtlaSil
 12. Ellerinize sağlık çok işime yaradı 🙏

  YanıtlaSil
 13. 13. soru nasıl A olmuyor hececiler milli edebiyat dönemi değil mi? Garipçiler zaten cumhuriyet dönemi? Şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
 14. Hececiler derken kastedilen hece ölçüsünü kullananlar. Garip Akımınınortaya çıkışı 1940'tır.

  YanıtlaSil
 15. Hocam lütfen 8 soruya bakar mısınız ama Ahmet Hasimde öz saf şiir anlayışı ile yazmıyor muydu

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Soruda öz (saf) şiir anlayışı ile ilgili bir şey söylenmemiş. Soru tamamen şiirde kullanılan dil ile ilgili. Şıklarda verilen şairler içinde dil anlayışı açısından farklı olan ise Ahmet Haşim'dir.

   Sil
 16. Hocam 2023'de soru gelmedi buradan
  değil mi

  YanıtlaSil
 17. Öncelikle emeğinize sağlık. 2023 soruları eklenebilir mi? soru var. Beş hececilerden.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eklendi, pdf de güncellendi. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim.

   Sil
 18. Troya’da siz sözü güzeldi eskiden
  Baktım öpüşündü duran baktım bungun.
  Benim şimdi Hitit çağı benim yorgun
  Benim ey gök çılgın uzaklığın hep ben.

  Büyük sularıma sen o hep geç gelen
  Beni çıktığınız gecelere tutun.
  Beyaz, kâğıtlarca gittiniz ya uzun
  Güzelliğimde bir yarı geceler sen.

  Ellerin bir daha sarı ovalarım.
  Sesini dönmeyim bütün yalnızlığım
  Bütün gök gök gök, o akşamlara kadar.

  Güzel yalnızlığım işte dünya kadar.
  Ne denizler gördüm hiç anmamışımdır
  Bir sesim ben git git o binlerce yıldır.

  43. Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate
  alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu
  söylenebilir? (2021)
  A) Cahit Külebi B) İlhan Berk
  C) Orhan Veli D) Attilâ İlhan
  E) Nâzım Hikmet

  Merhaba hocam, sanırım bu soruyu atlamışsınız.😊

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, çok teşekkür ederim. Ekleyip pdf'yi de düzenlemem gerek.

   Sil
 19. --- hayatının sonuna doğru şiir kitaplarının adlarından
  içinde yer alacak şiirlerin sırasına kadar bütün ayrıntılarla
  ilgilenmişse de şiirleri ancak ölümünden sonra
  kitaplaşabilmiştir. 1961'de yayımlanan---- adlı kitabı,
  şairin en tanınmış eseridir. Adını, kitabın ilk şiiri olan
  “Süleymaniye’de Bayram Sabahı”nın üçüncü dizesinden
  alan bu eser, şairin şiir anlayışını anlamada anahtar bir
  işleve sahiptir.
  40. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
  hangisi sırasıyla getirilmelidir?(2018)
  A) Ahmet Haşim- Piyale
  B) Yahya Kemal Beyatlı - Kendi Gök Kubbemiz
  C) Necip Fazıl Kısakürek- Çile
  D) Mehmet Âkif Ersoy - Safahat
  E) Faruk Nafiz Çamlıbel- Han Duvarları

  Bu soruyu da alabilir miyiz cumhuriyet dönemine?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Cevap Yahya Kemal olduğu için bu soruyu bağımsızlar kısmına almayı tercih etmişim. İlginiz ve katkınız için teşekkür ederim.

   Sil
 20. hocam 32. soruda ilk şiir nasıl mistik şiir oluyor ben yedi meşaleci demiştim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Dediğini ben de kabul ediyorum ama soru ikinci parçadan çok rahat çözülüyor. Garipçileri bulduktan sonra gerisi kolay çünkü ilk parçanın ikinci yeniye örnek olma ihtimali yok.

   Sil
 21. 11. soru yanlış bir soru değil mi? Bütün yazarlar ve verilen eserleri uyuşuyor

  YanıtlaSil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.