Öğretici Metinler Konu Testi 2

Akademisyen, eleştirmen ve denemecidir. Şiir Tahlilleri ve Hikaye Tahlilleri adlı eserleriyle eleştiri türünün gelişmesine öncülük etmiştir. Bilimsel verilerden yararlandığı inceleme ve araştırmalarında olabildiğince nesneldir. Eleştirilerinde de nesnelliğe önem veren yazar, karşıt görüşten yazarların eserlerini ele aldığı yazılarında zaman zaman öznelliğin sınırlarında dolaşır.
1. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Kaplan
B) Cemil Meriç
C) Eflatun Cem Güney
D) Pertev Naili Boratav
E) Azra Erhat

İnsan hayali kim bilir kaç asırdan beri Ay'a seyahat etmektedir. Mehtapta dolaşan âşıklar, hayalleri sonsuz boşlukları saran şairler, bu dünyanın bazen tahammülü aşan ıstıraplarından manen kurtulmak isteyen bedbahtlar, o mavi rüyanın içinde masal âlemleri ve teselliler aramışlardır. On yedinci asırda şair Cyrano de Bergerac Aya Seyahat adında ilk şiir kitabını yazdı. İki asır sonra meşhur Jules Verne bu hayali seyahati roman haline getirdi. Yirminci asır, Aya ve komşu yıldızlara seyahat imkânının gerçekleşmeye başladığı asırdır. O kadar ki, Aya seyahat bileti kesmeye hazırlanan uçak acentelerinden bile bahsediliyor.
2. Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?
A) Makale    B) Günlük    C) Hatıra    D) Fıkra     E) Mülakat

Cumhuriyet edebiyatının önemli yazarlarından biri olan ..., gezi edebiyatına ona yakın sayıdaki eseriyle katkıda bulunmuştur. Denizaşırı, Yeni Rusya, Yolcu Defteri, Taymis Kıyıları, Bizim Akdeniz gibi kitaplarıyla Brezilya'nın tropik ormanlarından Rusya coğrafyasına kadar geniş bir coğrafyadaki gezilerinde gezip gördüklerini gözler önüne serer.
3. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Şevket Süreyya Aydemir
B) Şevket Rado
C) Falih Rıfkı Atay
D) Sabahattin Eyüboğlu
E) Ruşen Eşref Ünaydın

4. Aşağıdaki eserleri türleri bakımından eşleştirseniz hangisi dışarıda kalır?
A) Anadolu Notları
B) Zeytindağı
C) Tuna'dan Batıya
D) Mor Salkımlı Ev
E) Umrandan Uygarlığa

Modern Türk edebiyatının Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış ilk edebiyat tarihi kitabıdır. Sonraki yıllarda farklı amaçlar doğrultusunda Edebî Yeniliğimiz I-II adıyla yayımlan kitap, modern Türk şiirini de içermesi bakımından dikkate değer ilk çalışmadır.
5. Parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar
B) On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi
C) Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri
D) Türk Teceddüt Edebiyatı
E) Örnekli Türk Edebiyatı Tarihi

... 1951-1952 yılları arasında Pazar Postası gazetesinde çıkan yazılarından oluşan "Okuruma Mektuplar" adlı kitabı, yazarın doğrudan okura seslenerek mektup biçiminde yazdığı metinlerden oluşur.
6. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Suut Kemal Yetkin'in
B) Peyami Safa'nın
C) Nurullah Ataç'ın
D) Oktay Akbal'ın
E) Yaşar Nabi Nayır'ın

Türk edebiyatının roman alanındaki en önemli isimlerinden biri olan Reşat Nuri Güntekin, iki ciltlik ... eseriyle gezi edebiyatının da en güzel örneklerinden birini verir. Anadolu’da yaptığı memuriyetler dolayısıyla yakından tanıma fırsatı bulduğu Anadolu insanı, coğrafyası, kültürü, tarihi, yaşama biçimi, ızdırabı, sefaleti ve ihtişamı ve her türlü manzarasıyla onun bu eserinde yer alır.
7. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Beş Şehir
B) Anadolu Notları
C) Mavi Anadolu
D) Memleketimden İnsan Manzaraları
E) Memleket Hikayeleri

Şiir, deneme, günlük, eleştiri ve roman gibi birçok türde eser veren Salah Birsel, daha çok bir deneme yazarı olarak tanınmıştır. "Salâh Bey Tarihi" üst başlığıyla yayımladığı (I) Kahveler Kitabı, (II) Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, (III) Boğaziçi Şıngır Mıngır (IV) İşte İnsan, (V) İstanbul-Paris adlı kitaplarında İstanbul’un farklı mekânları ve o dönemlerde yaşanan sosyal, kültürel ya da siyasi olaylar anlatılır.
8. Parçadaki numaralanmış eserlerden hangisi bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

9. Aşağıdaki yazarlardan hangisi, karşısında verilen türle tanınmamıştır?
A) Şevket Süreyya Aydemir - biyografi
B) Falih Rıfkı Atay - hatıra
C) Azra Erhat - gezi
D) Suut Kemal Yetkin - deneme
E) Ruşen Eşref Ünaydın - eleştiri

Deniz edebiyatının ölümsüz eserlerini yazan Cevat Şakir Kabaağaçlı; ... ve ... ile Anadolu Hümanizmi kavramını ortaya atmıştır. Mavi Anadolu Hareketi olarak da bilinen bu anlayışa göre Anadolu Türklüğü bu bütünün hem bir sonucu hem de tamamlayıcısıdır. Bu iddia ile yola çıkan üç sanatçı, Anadolu'nun Batı sahillerinde yer almış antik çağ uygarlıklarını yerinde incelemişlerdir.
10. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sabahattin Ali - Sait Faik Abasıyanık
B) Azra Erhat - Sabahattin Eyüboğlu
C) Tomris Uyar - Sait Faik Abasıyanık
D) Azra Erhat - Sabahattin Ali
E) Tomris Uyar - Sabahattin Eyüboğlu

11. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir yazara aittir?
A) Suyu Arayan Adam
B) Tek Adam
C) Makedonya’dan Orta Asya’ya Enver Paşa
D) Menderes'in Dramı
E) Sarıklı İhtilâlci Ali Suavi

Akademisyen, halk bilimci, halk edebiyatı ve folklor araştırmacısıdır. 1941'de yayımladığı "Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği" adlı çalışması doçentlik tezidir. 1948'de başkanı olduğu Halk Edebiyatı Kürsüsü siyasi nedenlerle kapatıldı. 1952'de Paris'e giderek Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezinde çalışmaya başladı. Ardında 2000’den fazla masal, 50 kadar halk öyküsü, sözlü ve yazılı kaynaklardan derlenmiş âşık metinleri, ses kayıtları ve fotoğraflar olduğu çok zengin bir arşiv bıraktı.
12. Parçada sözü edilen folklor araştırmacısı, akademisyen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pertev Naili Boratav
B) Mehmet Kaplan
C) Eflatun Cem Güney
D) Sabahattin Eyüboğlu
E) Cemil Meriç

Tanzimat edebiyatında deneme türüne örnek olabilecek bazı yazılar görülür. Fakat bu dönem düzyazının bizde yeni yeni canlandığı bir dönem olduğu için türler arasında kesin ayrımlardan bahsetmek henüz mümkün değildir. Deneme, edebiyatımızda bağımsız bir tür olarak 1940’lı yıllardan sonra kabul görerek yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle ..., denemenin bir tür olarak kabul edilmesi ve gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. 
13. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Falih Rıfkı Atay
B) Nurullah Ataç
C) İsmail Habib Sevük
D) Salah Birsel
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

I. Nesillerin Ruhu - Mehmet Kaplan
II. Mağaradakiler - Cemil Meriç
III. Günlerin Götürdüğü - Nurullah Ataç
IV. Ateş ve Güneş - Falih Rıfkı Atay
V. Papağanname - Salah Birsel
14. Yukarıda numaralanmış yerlerdeki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Folklor (halk bilimi) üzerine önemli çalışmalar yaptı. Masal derlemeleriyle tanındı. Masal derlemesi yapmasının yanı sıra Türkiye radyolarında uzun yıllar masal okumuş olması nedeniyle "Masal Baba" ya da "Masalcı Baba" olarak anıldı. Derlediği efsane, fıkra, halk hikayesi ve masalları yapı ve havalarını bozmadan yeniden ele aldı.
15. Parçada sözü edilen araştırmacı-yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cevdet Kudret Solok
B) Pertev Naili Boratav
C) Eflatun Cem Güney
D) Mehmet Fuat Köprülü
E) Mehmet Kaplan

16. Edebiyatımızda mülakat türünün ilk örneklerini "Diyorlar ki" ve "Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat" adlı eserleriyle veren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmail Habib Sevük
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Falih Rıfkı Atay
D) Ruşen Eşref Ünaydın
E) Yaşar Nabi Nayır

* Klasik edebiyatta önemli kişilerin hayatı hakkında kısa bilgiler içeren çalışmaların genel adıdır.
* Ünlü bir kimsenin yaşamını, eserlerini ya da herhangi bir alanda tek bir konuyu özgün bir şekilde ele alan eser ya da uzun yazı.
* İnsanın iç ve/veya dış özelliklerini betimleyen yazı türüdür.
* Ünlü bir şahsiyetin ölümünün ardından onun şahsiyetinden, eserlerinden bahseden gazete ve dergi yazıları.
17. Aşağıdaki türlerden hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir?
A) Musahabe   B) portre   C) monografi    D) nekroloji    E) tezkire

18. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Türk'ün Ateşle İmtihanı    B) Zoraki Diplomat    C) Bu Ülke
D) Çankaya               E) Kırk Yıl

Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşmak hevesiniz kırılır. Lafı kısa kesip bu tatsız sohbeti bir an önce bitirmeye bakarsınız. Bir de karşınızdakinin sizi güler yüzle dinlediğini, hatta araya biraz da tatlı söz karıştırarak sohbete renk verdiğini görecek olsanız konuştukça konuşacağınız gelir.
19. Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?
A) Mülakat    B) Söyleşi   C) Hatıra    D) Günlük    E) Makale

20. Aşağıdakilerden hangisinin "edebiyat tarihi" alanında çalışması yoktur?
A) Mehmet Fuat Köprülü
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Vasfi Mahir Kocatürk
D) Cevdet Kudret Solok
E) Abdülhak Şinasi Hisar


İlgili Sayfalar



Cevaplar

1.A  2.D  3.C  4.E  5.D  6.C  7.B  8.D  9.E  10.B  11.E  12.A  13.B  14.C  15.C  16.D  17.A  18.C  19.B  20. E

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.