Sözcük Türleri Çıkmış Sorular Çözümlü 2

2010 - 2019

16. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından aynıdır? (2010 YGS)
A) Gelirken ne getireceğini söylemedi.
    Burada ne ailemden biri var ne de arkadaşlarım.
B) Görüşmelerimizi artık tamamlamamız gerekiyor.
    Bu şehirde yaşamak artık iyice zorlaştı.
C) Belleğime kazınmış o acılı günü hiç unutur muyum?
     Kitapta bu konuyu işlememi özellikle o istemişti.
D) O kadar dosyayı bir günde nasıl inceleyecek?
     Kendisinden nasıl bir çalışma beklendiğinden haberi yok.
E) Oraya yalnız gitmeni doğru bulmuyorum.
    Aradı, yalnız ne zaman geleceğini söylemedi.


Çözümü

A — soru zamiri, bağlaç
B — İkisi de zaman zarfıdır.
C — işaret sıfatı, kişi zamiri
D — soru zarfı, soru sıfatı
E — durum zarfı, bağlaç (iki cümleyi bağlamış)
Cevap B

Mimarinin, inancın ve çok kültürlülüğün şehri Mardin, şimdilerde güncel sanatın doğudaki merkezi olmaya hazırlanıyor.
17. Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? (2010 YGS)
A) Ünlü düşmesi
B) Zaman zarfı
C) Sıfatlaştıran -ki
D) Türemiş sözcükler
E) Dönüşlülük zamiri


Çözümü

Ünlü düşmesi — şehri
Zaman zarfı — şimdilerde
Sıfatlaştıran -ki — doğudaki (merkezi)
Türemiş sözcükler — inancın, kültürlülüğün, güncel, doğudaki, olmaya, hazırlanıyor
Cümlede dönüşlülük zamiri (kendi) yok.

Cevap E

Bazı sanatçılar, yaratıcılıklarını (I)kamçılayan büyülü anları "beyaz an" diye adlandırırmış. (II)Yakalandığı sırada "Sonra devam ederim." (III) diyerek asla kesintiye uğratılmaması, ertelenmemesi gerekirmiş bu anın. Çünkü (IV) dönüp bakıldığında yerinde bulunamayabilirmiş. Tükeninceye değin hakkının verilmesi (V) gerekirmiş, her zaman karşılaşılmayan bu beyaz anların.
18. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? (2011 YGS)
A) II.   B) III.   C) IV.   D) I.   E) V.


Çözümü

I ve II — sıfat-fiil
III ve IV — zarf-fiil
V. sözcük "gerekirmiş" ise çekimli bir eylemdir.
Cevap E


(I) Rengi uçmuş, sıradan yaşamımızda kendimize bir ziyafet çekmek istediğimiz zaman kitapların kapağını aralarız. (II) Büyük bir açlıkla sayfaları çeviririz. (III) Gözlerimiz sözcükleri iştahla birer birer yerken zamandan ve mekândan kopuveririz. (IV) Başka insanların, başka diyarların görünmez konukları oluveririz. (V) Bu deneyimin ardından yaşadığımız ana geri döndüğümüzde ise ruhumuzda kopan fırtınalar ya şiddetlenir ya da dinginleşir ama her zaman bir şeyler değişir içimizde.
19. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
(2011 YGS)
A) I. cümlede, nesne, belirtili isim tamlamasından oluşmuştur.
B) II. cümlede, durum zarfı kullanılmıştır.
C) III. cümle, bileşik yapılı bir cümledir.
D) IV. cümlede, "görünmez" sözcüğü fiilden sıfat yapım eki almıştır.
E) V. cümlede, ilgeç kullanılmıştır.


Çözümü

A — nesne görevindeki "kitapların kapağını" belirtili isim tamlamasıdır.
B — "Büyük bir açlıkla" durum zarf tümleci, "açlıkla" da durum zarfıdır.
C — Cümlede tek yargı var ancak fiilimsi olduğu için girişik birleşik cümledir.
D — "görün-" eylemi bir sıfat-fiil eki olan "mez" ekini almış: görünmez / konuklar
E — Bu cümlede ilgeç (edat) yok.
Cevap E


Usta şairlerin şiir hakkındaki yazılarını okumak, yalnızca onların şiire ilişkin görüşlerini öğrenmemizi, kendi şiirlerini anlamamızı değil, bir devrin şiir anlayışını sorgulamamızı ve yapılan tartışmaları değerlendirebilmemizi de sağlar.
20. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
(2011 YGS)
A) Bağlaç görevinde kullanılmış "de"
B) Sıfatlaştıran -ki
C) Sürerlik fiili
D) Ünlü düşmesi
E) Dönüşlülük zamiri


Çözümü

Bağlaç olan "de" — "...değerlendirebilmemizi de sağlar."
Sıfatlaştıran -ki — "...şiir hakkındaki yazılarını"
Sürerlik fiiline örnek yok.
Ünlü düşmesi — devrin (devir)
Dönüşlülük zamiri — kendi
Cevap C


Hiçbir söz, hiçbir varsayım, hiçbir kuram yaşanan somut gerçeklerin yerini tutamaz; bin kez söylenen yağmur sözcüğünün bir damla yağmurun yerini tutamayacağı gibi.
21. Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? 
(2012 YGS)
A) 
Ek fiil almış sözcük 
B) Benzetme edatı
C) 
Sayı sıfatı
D) Birleşik sözcük
E) 
Yeterlik fiili

Çözümü

Parçada ek fiil almış sözcük yok.
Benzetme edatı — gibi
Sayı sıfatı — bin (kez)
Birleşik sözcük — hiçbir, varsayım, tutamaz (tutabilmek)
Yeterlik fiili — tutamaz (tutabilmek)
Cevap A


İletişim konusunda çağımızda teknolojinin 
(I) bize  sunduğu olanaklardan olabildiğince yararlanmaya çalışırken öte yandan en yakınımızdaki kişilerin seslerini duymakta, dillerini anlamakta (II) zorlanıyoruz . Giderek daha az göz göze geliyoruz. (III) Sevgimizi  daha az dile getiriyoruz. Büyük kalabalıklar (IV) içinde  yaşayan (V) yalnız”ların  sayısı günden güne artıyor böylece.
22. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (2012 YGS)
A) 
I. sözcük, yönelme durumu eki almış bir zamirdir.
B) 
II. sözcük, dönüşlülük eki almıştır.
C) 
III. sözcük, hem yapım eki hem çekim eki almıştır ve cümlede belirtili nesne görevinde kullanılmıştır.
D) IV. sözcük, ad soyludur ve bulunma durumu eki almıştır.
E) 
V. sözcük, belgisiz sıfattır.

Çözümü

V. cümledeki "yalnızların" sözcüğü adlaşmış adlaşmış sıfattır. (yalnız / insanların sayısı)
Cevap E


Bilgisayar teknolojisiyle yetişen kuşaklarda ekrandan kitap okumanın yaratacağı hazzı, bilgisayarla ileriki yaşlarda tanışan insanlar tadamayacaktır.
23. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
(2012 YGS)
A) 
İyelik eki almış sözcük
B) 
Geçişsiz çatılı yüklem
C) 
İsim-fiil eki almış sözcük
D) 
Belirtisiz ad tamlaması
E) Sıfat tamlaması

Çözümü

İyelik eki almış sözcük — teknolojisi, hazzı
Cümlenin yüklemi (tadamayacaktır) geçişli bir eylemdir.
İsim-fiil eki almış sözcük — okuma
Belirtisiz ad tamlaması — bilgisayar tenolojisi
Sıfat tamlaması — "Bilgisayar teknolojisiyle yetişen kuşaklar...", "kitap okumanın yaratacağı haz...", "bilgisayarla ileriki yaşlarda tanışan insanlar"
Cevap B


I. Hepimiz onu çocukça hareketlerine karşın çok severdik.
II. Anlatacaklarımı güzelce dinle de ondan sonra işini yapmaya başla.
III. Daha önceki çalışmaları incelemedikleri sürece iyi bir proje hazırlamaları imkânsız görünüyor.
IV. Alfabesinin zorluğu, Japonca öğrenmeyi güçleştiren bir etken.
V. Konuyla ilgili genişçe bir rapor hazırlayıp önümüze getirmişti.
24. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcükler tür bakımından aynıdır? 
(2013 YGS)
A) I. ve III.   B) I. ve V.   C) II. ve III.   D) II. ve V.   E) IV. ve V.


Çözümü

"çocukça (hareketler)" ve "genişçe (rapor)" — sıfat
Eylemin anlamını durum yönünden belirten "güzelce" — zarf
"sürece" sözcüğü — edat
"Japonca" — isim
Cevap B

(I)Yeşil, upuzun kavaklıklar  geride kalıyor. Uzaktan, 
(II) kaleye sırtını dayayan kocamış konaklar , (III) çıplak, boz renkli tepeler  görünüyor. (IV) Konak balkonlarının korkulukları, Doğu masallarından ödünç alınmışçasına büyüleyici. Renkler (V) her ayrıntıyı  belirginleştiriyor sanki; ağaçlar yeşil, şehir kahve, kale siyah.
25. Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi, tür bakımından ötekilerden farklıdır? (2013 YGS)
A)I.     B) II.     C) III.    D) IV.     E) V.


Çözümü

I,II,III ve V — sıfat tamlamasıdır.
"Konak balkonlarının korkulukları" ise zincirleme isim tamlamasıdır.
Cevap D


“Rüyaları gerçekleştirmenin yolu, uyanıvermektir uykulardan.” demiş bir düşünür. Öyleyse ne duruyoruz, hemen silkinip kalkalım yumuşak yataklarımızdan!
26. Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
(2013 YGS)
A) Tezlik fiili
B) Zarf-fiil
C) Sıfat-fiil
D) İstek kipiyle çekimlenmiş fiil
E) Şimdiki zamanla çekimlenmiş fiil


Çözümü

tezlik fiili — uyanıver
zarf-fiil — silkinip
Cümlede sıfat-fiil yok.
İstek kipi — kalkalım
Şimdiki zaman — duruyoruz
Cevap C


27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz, eylemin nasıl gerçekleştiğini bildirmektedir? 
(2016 YGS)
A)Zaman hızla akarken çoğu kez, çevremizdeki güzelliklerin farkına varamıyoruz.
B)Güvercinler yiyecek bulmak için her zaman buraya gelirlerdi.
C)İşinin akşama kadar biteceğini umuyordu ama düşündüğü gibi olmadı.
D)Genleriyle oynanmış tohumların kullanımı hızla yaygınlaşıyor.
E)Biraz sonra, yaklaşık iki saat sürecek maceralı bir yolculuğa çıkacağız.


Çözümü

D şıkkındaki "hızla" sözcüğü eylemi durum yönünden belirtmiş bir zarftır.
Cevap D

28. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler tür bakımından aynıdır? (2017 YGS)
A) Bu yaşıma kadar dedemin hasta olduğunu hiç görmedim.
Tek başına kaldığı zamanlarda hasta düşünceler beynini kemiriyordu.
B) Bütün bu sorumlulukları yalnız göğüslemen işini zorlaştırır.
Yarınki toplantıyla ilgili düşüncelerimi yalnız sen biliyorsun.
C) Akşamüzeri tepeler uzaktan bakır bir zirve gibi görünüyordu.
Güneşin ışıkları vurdukça ışıl ışıl parlıyordu bakır saçları.
D)Ahmet’le Hüseyin'i yan yana gördüğünü akşam söylemişti.
Akşam, günün bütün telâşını bitirmiş; şehre bir sakinlik getirmişti.
E)Nasıl olur da bana yapılanları bildiği hâlde hâlâ beni suçlar?
Atandığım yerin nasıl bir ortamı olduğunu merak ediyordum.


Çözümü

A — zarf, sıfat
B — zarf, edat
C — İkisi de sıfattır.
D — zarf, isim (Akşam sözcüğü bu cümlede yüklem görevindeki eylemi zaman yönünden belirtmemiş.)
E — zarf, sıfat
Cevap C


(I) Küçük Asya’nın en fark edilemeyen noktası Anamur... (II) Dâhil olduğu bölgenin sanki dışında, karadaki ada misali yalnız kalmış bir yer. (III) Hakkında etraflı bilgi edinmek için kaynakları karıştıran birine küçük çapta bir hayal kırıklığı da yaşatabilir. (IV) Çünkü keşfedilmemiş gibi gizemli. (V) Kimsenin tanımadığı ama anlatacak çok şeyi olan bir yabancı gibi...
29. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
(2017 YGS)
A) I. cümlede derecelendirme zarfı vardır.
B) II. cümlede sıfat-fiil kullanılmıştır.
C) III. cümlede kişi zamiri bulunmaktadır.
D) IV. cümlede edat kullanılmıştır.
E) V. cümlede bağlaç yer almaktadır.


Çözümü

I. cümlede "en" sözcüğü derecelendirme zarfıdır.
II. cümlede "kalmış" sıfat-fiildir.
III. cümlede kişi zamiri yok.
IV. cümlede "gibi" edattır.
V. cümlede "ama" bağlaçtır.
Cevap C


Her zamanki gibi bir sabahtı. O gün de yandaki taş binanın yüksek tavanlarına ve eskimiş pencerelerinden odaya sızan renk renk ışıklara merhaba demişti.
30. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
(2017 YGS)
A) İlgi ekiyle türemiş sıfat
B) İkilemeyle oluşmuş sıfat
C) Belgisiz sıfat
D) İşaret sıfatı
E) Sıra sayı sıfatı


Çözümü

İlgi eki ile yapılmış sıfat — her zamanki gibi bir sabah, yandaki taş bina
sıfat görevindeki ikileme — renk renk (ışıklar)
belgisiz sıfat — ... bir sabahtı
İşaret sıfatı — o (gün)
Cümlede sıra sayı sıfatı yok.
Cevap E


Toprakla uğraşanları maddi açıdan desteklemek ülkemizin kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.
31. Bu cümlenin öznesi, aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur?(2018)
A) Sıfat tamlaması 

B) İsim tamlaması
C) İsim-fiil grubu 

D) Zarf-fiil grubu
E) Sıfat-fiil grubu


Çözümü

Cümlenin öznesi: "Toprakla uğraşanları maddi açıdan desteklemek" — isim-fiil grubu

Cevap C

(I) Tıpkı insanlar gibi şehirlerin de bir yazgısı, bir ömrü, doğumu ve ölümü vardır. (II) Zamanın karanlık katmanları arasından günümüze ulaşan antik şehirler; farklı dönemlerin, kültürlerin, inançların ve yaşama biçimlerinin tanıklığını yaparlar. (III) Bu nedenle şehirler, uygarlıkların kendi öykülerini yazdıkları bir kitap gibidir. (IV) Onların sayfaları arasında, mazinin acı tatlı anıları gömülüdür ve bunların pek azı tarihin açık sayfalarına yansımıştır. (V) Herhangi bir antik kentin sokaklarını dolaştığınızda, bu kentin tanıtım broşürlerinde yazılandan çok daha fazlasını göreceksiniz. 
32. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde fiilimsi yoktur? (2018)
A) I ve III     B) I ve IV     C) II ve III     D) II ve V      E) IV ve V 


Çözümü

II'de — ulaşan, yaşama
III'de — yazdıkları
V'de — dolaştığınızda, yazılandan
I ve IV. cümlelerde eylemsi kullanılmamış.
Cevap B


Meslek gruplarının (I) bazıları üyelerinin davranışlarından sorumlu tutulur. Anneliğin de kimi açılardan bir meslek grubu sayılmasına rağmen onlardan (II) birinin kötü davranışı (III) diğerlerine duyulan saygıyı pek etkilemez. Ancak iyi örgütlenmiş meslek gruplarının üyeleri,  insanların gözünde (IV) birbirleriyle öyle özdeşleşmiştir ki mesleği icra eden birinin tutumu (V) tüm meslektaşların itibarını etkiler.
33. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir?  (2019)

A)I     B) II    C) III     D) IV     E) V

Çözümü

bazıları, birinin, diğerlerine, birbirleriyle — belgisiz zamirdir.
"tüm" ise belgisiz sıfattır. → tüm / meslektaşların itibarı

(I) Azıcık esinti olmasa insanı eritecek (II) kadar sıcak bir İstanbul gününde şehrimin yağmurlarını özleyerek Tophane-i Amire’deki Büyük Ustalar Sergisi’ne doğru yol alıyorum. Rönesans’ın üç (III) büyüğü Leonardo, Michelangelo ve Raphael... (IV) Nasıl olmuş da üçü aynı zamanda, aynı coğrafyada yetişmiş?
34. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?  (2019)

A) Zarf - Edat - Sıfat - Zamir
B) Sıfat - Edat - İsim - Zarf
C) Sıfat - Zarf - Zamir - Edat
D) Zarf - Bağlaç - İsim - Sıfat
E) İsim - Bağlaç - Zamir - Zarf

Çözümü

"esinti" sözcüğü niteleyen "azıcık" niteleme sıfatı
"kadar" edat
"büyüğü" sözcüğü iyelik (tamlanan) eki alarak isimleşmiş.
"Nasıl" sözcüğü eylemi soru yoluyla belirttiği için soru zarfıdır.
Cevap B


(I) İnsan omurgasında bulunan omurların arasındaki diskler, yer çekiminin etkisiyle sürekli baskı altındadır. (II) Uzayda diskler üzerinde böyle bir baskı oluşmaz. (III) Bu durum, disklerin arasının biraz daha açılmasına sebep olur. (IV) Sonuç olarak uzayda astronotların boyunun uzadığı görülür. (V) Astronotların sırt ağrısı çekmelerinin nedeni de budur.
35. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi  yanlıştır? (2019)
A) I. cümlede sıfat-fiil kullanılmıştır.
B) II. cümlede edat bulunmaktadır.
C) III. cümlede isim-fiil vardır.
D) IV. cümlede zarf-fiil kullanılmıştır.
E) V. cümlede bağlaç bulunmaktadır.


Çözümü

I'de sıfat-fiil — bulunan
II'de edat yok.
III'de isim-fiil — açılmasına
IV'de zarf-fiil — olarak
V'de bağlaç — de
Cevap B

(I) Emprovize caz yapan müzisyenlerde çok önemli bir yetenek var: Zihnin akış hâlini kullanmak. (II) Trans hâli olarak da bilinen akış, bütünüyle tek aktiviteye odaklandığımız durumlarda beliriyor. (III) Örneğin maratonda koşuyorsanız tüm dikkatiniz vücudunuzun hareketlerine odaklanıyor. (IV) Kas hareketlerinizi, ayaklarınızın yerle temasını hissetmeye başlıyor; benliğin kaybolduğunu gözlemliyorsunuz. (V) Böyle durumlarda odaklanılan beceriler en üst seviyede gerçekleştiriliyor.
21. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? (2020)
A) I       B) II      C) III      D) IV      E) V

Çözümü

(I) Emprovize caz yapan müzisyenlerde çok önemli bir yetenek var: 
(II) Trans hâli olarak da bilinen akış, bütünüyle tek aktiviteye odaklandığımız durumlarda beliriyor. 
(III) Örneğin maratonda koşuyorsanız tüm dikkatiniz vücudunuzun hareketlerine odaklanıyor. 
(IV) Sıfat tamlaması yok. 
(V) Böyle durumlarda odaklanılan beceriler en üst seviyede gerçekleştiriliyor.
Cevap D

İnsan; daha güçlü canlılara karşı tek başına kendini koruyamaz, tek başına ihtiyaçlarını karşılayamaz dolayısıyla bir arada yaşamak tabii ve zaruridir.
22. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? (2021)
A) Niteleme sıfatını niteleyen zarf
B) Yönelme durumuyla kullanılan edat
C) Yeterlilik bildiren olumsuz fiil
D) Üçüncü çoğul iyelik eki almış isim
E) Belirtme durumu eki almış zamir

Çözümü

A) Niteleme sıfatını niteleyen zarf: daha güçlü canlılar
B) Yönelme durumuyla kullanılan edat: a karşı
C) Yeterlilik bildiren olumsuz fiil: 
koruyamaz (koruyabilmek)
D) Üçüncü çoğul iyelik eki almış isme örnek yok.

E) Belirtme durumu eki almış zamir: 
kendini
Cevap D

Ahmet Hamdi Tanpınar, ilk baskısı 1946’da yayımlanan Beş Şehir denemesinin (I) asıl konusunun hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye (II) karşı beslenen özlem olduğunu söyler. Sadece milletlerin değil bireyin asıl manasını maziyle tanımlayabileceğini düşünen yazara göre mazi, (III) daima vardır. Kendimiz olabilmek için maziyle hesaplaşmaya mecburuz. İşte Beş Şehir (IV) böyle bir mecburiyetin sesidir.
23. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? (2022)
A) Sıfat - zarf - edat - zarf
B) Sıfat - edat - zarf - sıfat
C) İsim - edat - sıfat - zamir
D) İsim - zarf - zarf - edat
E) Zamir - sıfat - zarf - bağlaç

Çözümü

I - asıl konu (sıfat)
II - e karşı (edat)
III - daima vardır (zarf)
IV - böyle bir mecburiyet (sıfat)
Cevap B

(I) Okyanusların ısınmasına aşırı avlanma, kitlesel turizm ve kirliliğin eklenmesiyle yeryüzünün cennet köşelerinden üzüntü veren haberler gelmeye devam ediyor. (II) Örneğin Avustralya’daki Büyük Set Resifi, gerçekleşen iklim değişikliğiyle yakından ilişkili bu olumsuz etkileri en üst seviyede yaşıyor. (III) Mercan resiflerinin beyazlayarak ölmesi okyanusların iklim değişikliğine gösterdiği en açık tepkilerden biri. (IV) Kızıldeniz’in bir ucundaki Akabe Körfezi’nden gelen haberler ise ümit verici. (V) Körfezin yarı kapalı bir havzada bulunması ve aldığı yıllık yağışın azlığı sayesinde buradaki mercan resifleri çok sağlıklı.
24. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem isim-fiil hem sıfat-fiil hem de zarf-fiil yer almaktadır? (2023)
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözümü

Mercan resiflerinin beyazlayarak (zarf-fiil) ölmesi (isim-fiil) okyanusların iklim değişikliğine gösterdiği (sıfat-fiil) en açık tepkilerden biri.
Cevap C

İlgili Sayfalar

👉 Sayfanın çözümsüz hali için tıklayınız.

👉 Sözcük Türleri Çıkmış Sorular (2001- 2010)

Diğer Sayfalar

Dil Bilgisi Konuları

8 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.