Modernizmi Esas Alan Yazarlar Konu Testi 1

1. Aşağıdakilerden hangisi modernist roman ve hikaye için söylenemez?
A) Olay/olay örgüsü romandaki önceliğini kaybetmiştir.
B) Bilinç akışı, iç monolog, montaj gibi anlatım teknikleri sıkça kullanılmıştır.
C) Estetik ön plana alınarak biçime önem verilmiştir.
D) Toplumsal gerçekleri yansıtmakla kalınmamış onu değiştirmek de amaç edilmiştir.
E) Okuyucudan belli bir bilinç düzeyi ve bilgiye sahip olması beklenir.

2. Aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi "metinlerarasılık" içermez?
A) Pastiş    B) Parodi   C) Montaj    D) Kolaj    E) Geriye Dönüş

3. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızın ilk postmodern romanı olarak kabul edilmektedir?
A) Anayurt Oteli
B) Kara Kitap
C) Tutunamayanlar
D) Ölmeye Yatmak
E) Safran Sarı

4. Aşağıdakilerden hangisi postmodern romanlar için söylenemez?
A) Eserlerde hayal ile hakikat birbirinden ayrılmaz durumdadır.
B) Yazarlar kendilerini kurguya dahil eder.
C) Eserlerde genelde birden fazla bakış açısı kullanılır.
D) Sebep-sonuç ilişkisine sıkı sıkıya bağlı kalınmıştır.
E) Eserde anlatılanların kurmaca olduğu güçlü vurgularla gösterilir.

Modernist anlayışın biçim ve anlatım olanaklarını — ve — romanlarında deneyen ve kurguyu tamamıyla birey üzerine yerleştiren —, edebiyatımızda o güne kadar üstünkörü ele alınmış olan insanı, bir birey olarak merkeze almakla kalmamış; onun iç dünyasının derinliklerine bilinç akışı, geçmişe dönme, iç konuşma gibi teknikler kullanarak inmeye çalışmıştır.
5. Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Aylak Adam, Anayurt Oteli, Yusuf Atılgan
B) Fahim Bey ve Biz, Çamlıca'daki Eniştemiz, Abdülhak Şinasi Hisar
C) Göçmüş Kediler Bahçesi, Kısmet Büfesi, Bilge Karasu
D) Semaver, Sarnıç, Sait Faik Abasıyanık
E) Yaban, Kiralık Konak, Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Türk edebiyatının önemli hikâyecilerinden —, eserlerinde sosyal gerçekçiliği esas almış; toplum içindeki eşitsizliği çoğunlukla ironik bir anlatımla eleştirmiştir. — adlı uzun hikâyesinde de burjuvazinin ötekileştirdiği yoksul kesime bakışını eleştirir. Eser, yaşlı ve zengin bir kadının odasında geçirdiği bir pazar gününü anlatır. Serim, düğüm ve çözüm gibi bir sıra takip etmeyen hikaye, Mesaadet Hanım'ın oradan oraya atlayan anılarıyla odasında oyalanması üzerine kuruludur.
6. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) İnci Aral - Yeşil
B) Orhan Pamuk - Kar
C) Füruzan - Gül Mevsimidir
D) Sevinç Çokum - Hilal Görününce
E) Oğuz Atay - Tutunamayanlar

Kısa öykü türünün önemli temsilcilerinden biridir. Yazın hayatına çeviriler ile başlayan yazar sonradan öyküye yönelmiştir. 1980’li yıllara kadar şiirsel ve yalın öykülerinde, hüzün, ironi ve mizah ögelerini iç içe kullanarak gündelik yaşamların ağırlığı altında ezilen şehirli insanların öykülerini anlattı. 1980’li yıllardan itibaren gündelik yaşamın kıstırılmışlığını bu kez postmodern eğilimlerle çağdaş masallar, metinlerarası bağlar, soyutlamalar, belirsizlikler ile ortaya koymaya çalıştı.
7. Aşağıdaki eserlerden hangisi parçada sözü edilen yazara ait değildir?
A) İpek ve Bakır
B) Gecenin Öteki Yüzü
C) Ödeşmeler ve Şahmeran Hikâyesi
D) Dizboyu Papatyalar
E) Yürekte Bukağı

8. 2006'da İsveç Akademisi tarafından verilen Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşar Kemal
B) Adalet Ağaoğlu
C) Orhan Pamuk
D) Leyla Erbil
E) Bilge Karasu

Bir Cinayet Romanı adlı eser, kurgusuyla polisiye roman türünün edebiyatımızdaki önemli örneklerinden biridir. Cinayet romanının kurgusunun sorgulandığı eser, yazılış hikâyesini içinde barındırır. Hem içerik hem de teknik açıdan yazarın diğer romanlarından tamamen farklı olan yapıt, teknik olarak da Türk edebiyatında polisiye roman türüne sıra dışı ve yeni bir kapı aralar.
9. Parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Orhan Pamuk
B) Ferit Edgü
C) Nazlı Eray
D) Pınar Kür
E) Sevinç Çokum

Gece adlı romanıyla on yılda bir verilen Pegasus Edebiyat Ödülü'nü kazanan yazar, bu ödülü kazanan tek Türk yazarıdır. Farklı bakış açısı, üslubu ve anlaşılması için emek gerektiren yapıtlarıyla öne çıkmıştır. Eserlerinde hem modernizmin hem de postmodernizmin etkileri görülmektedir.
10. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilge Karasu
B) Sait Faik Abasıyanık
C) Attila İlhan
D) Haldun Taner
E) Füruzan

—, farklı türlerde eser vermiş olsa da her şeyden önce bir öykü yazarıdır. Eserlerinde kadın dünyasını gerçekçi bir gözle ele almıştır. Kimi öykülerinde üstkurmaca ve metinlerarasılık gibi yazım tekniklerini kullanarak postmodernizme yaklaştığı görülür. Yazar, Korsan Çıkmazı adlı eseriyle 1962'de Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'nü kazanmıştır.
11. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tomris Uyar
B) Nezihe Meriç
C) Latife Tekin
D) Sevinç Çokum
E) Adalet Ağaoğlu

12. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir yazarımıza aittir?
A) Cevdet Bey ve Oğulları
B) Tehlikeli Oyunlar
C) Beyaz Kale
D) Kırmızı Saçlı Kadın
E) Yeni Hayat

Uyumasından yararlanıp onun hakkında sessizce bilgi verelim. Özel hayatlarında hareketsiz ve başarısız olan Çehov kahramanları gibi kederliydi hep. Keder konusuna daha sonra çok döneceğiz. Kendisine adının ilk harfleriyle Ka denmesini tercih ettiğini, bu kitapta da öyle yapacağımı hemen söyleyeyim. Şimdi Erzurum garajından ayrıldıktan sonra yolculara iyi seyahatler dileyen şoför gibi ben de ekleyeyim: Yolun açık olsun Ka... Ama sizi kandırmak istemem; Ka'nın eski bir arkadaşıyım ve Kars'ta başına gelecekleri daha bu hikâyeyi anlatmaya başlamadan biliyorum ben.
13. Bu parça aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Üstkurmaca
B) Bilinç akışı
C) İç monolog
D) İç diyalog
E) Montaj

İslami duyarlılık içeren bir çizgiye sahiptir. İlk hikâyesi, 1957'de Varlık Dergisi’nde yayımlanan yazarın tanınmasında hikâyeleri kadar denemeleri de büyük paya sahiptir. Eserlerinde Batılılaşmayla birey ve toplumda meydana gelen çözülme ve dağılışı ele alır. Sanatçının kaleme aldığı tek romanı “Gül Yetiştiren Adam” ise yazarın en çok okunan, üzerinde en çok durulan eserlerinden biridir.
14. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vüs'at O. Bener
B) Selim İleri
C) Rasim Özdenören
D) Ferit Edgü
E) Oğuz Atay

I. Tuhaf Bir Erkek — Leyla Erbil
II. Muinar — Latife Tekin
III. Yaralı Zaman — Oğuz Atay
IV. Kırmalı Etekler — Sevinç Çokum
V. Arzu Sapağında İnecek Var — Nazlı Eray
15. Numaralandırılmış eser - yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I    B) II   C) III   D) IV   E) V

Türk yazın tarihinde daha çok romanlarla adını duyurdu. Öykü alanında da eser veren sanatçının ilk öykü kitabı 1960'ta yayımlanan Bodur Minareden Öte'dir. Öykülerinde İkinci Dünya Savaşı’nın doğurduğu karamsarlığı, aynı dönemde yaygınlaşan varoluşçuluk akımının etkisiyle ortaya çıkan intiharı, saçmalığı, yabancılaşmayı ve isyan gibi izlekleri özgünlükten ödün vermeden işlemiştir.
16. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nazlı Eray
B) Ferit Edgü
C) Tomris Uyar
D) Yusuf Atılgan
E) Haldun Taner

17. Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan yazarlardan bir değildir?
A) Emine Işınsu
B) İnci Aral
C) Tomris Uyar
D) Leyla Erbil
E) Pınar Kür

Bu tür romanlarda gerçek ile gerçek dışı birlikte ele alınır. Bu durum roman kişileri tarafından da olağan olarak karşılanır. Olaylar gerçek dışı unsurlar içermekle birlikte mekân daima gerçek dünyaya aittir.
18. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen roman anlayışına uygun eserler vermiştir?
A) Latife Tekin
B) Oktay Akbal
C) Bilge Karasu
D) Sait Faik Abasıyanık
E) Yusuf Atılgan

Küçürek öykü ya da diğer adıyla minimal öykü, öykü türünün kimi zaman bir cümleye kadar küçülmüş şeklini ifade etmektedir. Modern zamanda hız kavramının etkisiyle edebiyatta oluşan ihtiyacı karşılayan bu tür; genel olarak yabancılaşma, umutsuzluk ve bunalım vb. temalar üzerine kurulur. —, bu türün Türk edebiyatındaki en önemli temsilcilerinden biridir.
19. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Memduh Şevket Esendal
C) Ferit Edgü
D) Tomris Uyar
E) Nazlı Eray

Roman, yazar ve şair olan kahramanın tuttuğu günlükten oluşur. Eserde Bay Muannit’in günlük yaşamı, o dönemdeki toplumsal olaylar ve bunlar karşısında verdiği tepkiler, kendiyle hesaplaşması, yaşadığı gelgitler, değişimler, sıkıntılar, huzursuzluklar, kendi ağzından aktarılır. 1979’dan 1987 yılına kadar geçen sürede tutulan bu notlar okuyucuya Türkiye'nin bir panoramasını da sunar.
20. Parçada sözü edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rasim Özdenören
B) Selim İleri
C) Füruzan
D) Orhan Pamuk
E) Vüs'at O. Bener

👉 Testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili Sayfalar

Cevaplar

1.D  2.E  3.C  4.D  5.A  6.C  7.B  8.C  9.D  10.A  11.B  12.B  13.A  14.C  15.C  16.D  17.A  18.A  19.C  20.E

1 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.