Divan Şiiri 19.yy

İzzet Molla
 • Divan edebiyatının doğal ömrünü tamamladığı bu asır bir arayışlar dönemidir.
 • Yüzyılın ikinci yarısında bir grup şairin meydana getirdiği Encümen-i Şuara (Şairler Meclisi) edebî bir topluluk olarak dikkat çeker (1861-62).
 • Topluluğun amacı; etkisini kaybeden, sıradanlaşan ve kendini tekrar eden divan şiirini ıslah etmektir.
 • Hersekli Arif Hikmet Bey ile Leskofçalı Galip Bey'in önayak olduğu grupta genç şairlere şiir konusunda yol gösterilmiş, özellikle 17. yüzyıl divan şairleri örnek alınarak divan şiiri canlandırılmak istenmiştir. 
 • Encümen-i Şuara şairleri dışında yüzyılın öne çıkan şairleri Enderunlu VasıfKeçecizade İzzet MollaAkif Paşa ve Yenişehirli Avni'dir. 
 • Bu şairlere rağmen divan şiiri, bir hamle yaratacak güce erişemez. 
 • Sonuç olarak tıpkı siyasette olduğu gibi edebiyat da Batı kaynaklı bir değişime ihtiyaç duyulacaktır.
Enderunlu Vasıf (? - 1824)
 • Şöhretini daha çok gazel ve şarkılarına borçludur.
 • Mahallileşme akımının 19.yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden biridir. 
 • 211 şarkısı ile İstanbul'daki sosyal hayatın bir aynası olmuştur.
 • Edebiyatımızın şarkı nazım şekliyle en fazla eser veren şairidir. 
 • Şiirlerinde Nedim'in etkisi açıktır. Ancak Nedim'deki derinlik ve hayal inceliği onda yoktur.
 • Şiirlerinde halk zevkini ve halkın gündelik dilini kullanmıştır.
 • Kimi şiirlerinde tasavvufî etkiler görülür. 
 • Tek eseri Divanı'dır. 
👉 Enderunlu Vasıf hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız!
Keçecizade İzzet Molla (1785 - 1829)
 • Şair, devlet adamı. 
 • Sürgüne gönderildiği Keşan ile ilgili izlenimlerini anlattığı Mihnet Keşan adlı mesnevisiyle ünlüdür. 
 • Olgun ve nüktedan bir şairdir.
 • Dili dönemine göre oldukça sadedir.
 • Mevlana'ya büyük hayranlık duyan şair, hemen her gazelinin makta beytinde onun adını zikretmiştir.
 • Eserlerinde NefiNabi ve Şeyh Galip etkisi açıktır.
 • Daha çok olgunluk dönemi şiirlerini içeren Hâzân-ı Âsâr'da hikemî tarza kayar.
 • Eserlerinde zaman zaman halk söyleyişlerinden, deyim ve atasözlerinden yararlanmıştır.
 • Eserleri: Divan-ı Bahar-ı Efkâr, Hâzân-ı Âsâr, Mihnet-Keşan, Gülşen-i Aşk
👉 Keçecizade İzzet Molla hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız!
Akif Paşa (1787-1845)
 • Devlet adamı, şair, yazar.
 • 19.yüzyıl divan şairi ve nesir yazarıdır.
 • Özellikle düz yazılarındaki sade dili ve kısa cümleleri ile dikkat çekti.
 • Birkaç şiirinde hece ölçüsünü kullandı.
 • Sosyal konulara değinmesi, nesirdeki sade dili ve hece ölçüsüyle de şiirler yazması nedeniyle Mahallileşme Akımı'nın temsilcilerinden biridir.
 • "Adem Kasidesi", "Tabsıra" isimli risalesi ile küçük yaşta ölen torunu için yazdığı "Mersiye"si ile ünlüdür.
 • Eserleri: Tabsıra, Münşeat-ı Elhac Akif Efendi ve Divançe, Muharerat-ı Hususiye-i Akif Paşa
👉 Akif Paşa hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Leyla Hanım (?-1848)
 • Divan şiirinin önemli kadın şairlerinden biridir.
 • Lirik aşk şiirleriyle tanınmıştır.
 • Şiirlerinde kendisi gibi Mevlevi olan Şeyh Galip'in etkisi görülür.
 • Asıl şöhretini şarkı ve gazelleriyle kazanmıştır.
 • Dili dönemine göre sadedir.
 • Kelime oyunlarına ve edebî sanatlara fazla yer vermemiştir.
 • Mürettep (düzenlenmiş) bir Divan'ı vardır.
Yenişehirli Avni (1826-1883)
 • Birçok kaynakta son divan şairi olarak gösterilir.
 • Gelenekten kopmadan yenileşmeyi savunan şairlerden biridir.
 • Mevlevi olan şair, Mesnevi'yi tercüme etmeye başlamış ancak bitirememiştir.
 • Şiirlerinde tasavvuf düşüncesi öne çıkar.
 • Kasidede yer yer Nefi'nin kalitesine yaklaşır.
 • Gazelleri ile Şeyh Galip’i, hikmetli sözleri ile Nabi’yi, lirik oluşuyla Fuzuli'yi andırır. Buna rağmen orijinal bir şair olarak kabul edilir.
 • Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ına nazire olarak kaleme aldığı "Âteşgede" yarım kalmıştır.
 • "Mir'at-ı Cünun" adlı eserde akıl hastanesindeki tipleri mizahi bir tarzda ele alır. 678 beyitlik bir mesnevidir. 
 • Eserleri: Divan, Farsça Divan, Mir'ât-ı Cünun, Ateşgede, Nihan-ı Kaza, Âbname
👉 Yenişehirli Avni hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Leskofçalı Galip (1829-1867) 
 • Encümen-i Şuara (1861-62) topluluğu şairlerindendir.
 • Gelenekten ayrılmadan yenileşmeyi savundu.
 • 17.yüzyıl şairleri Naili-i Kadim, Fehim-i Kadim ve Nefi'yi örnek almıştır.
 • Şiirlerinde tasavvuftan ve felsefeden yararlandı.
 • Hersekli Arif Bey ve Namık Kemal başta olmak üzere birçok şair tarafından üstat kabul edildi.
 • Eseri: Leskofçalı Galip Bey Divanı
👉 Leskofçalı Galip hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Hersekli Arif Hikmet (1839-1867) 
 • Encümen-i Şuara (1861-62) topluluğu şairlerindendir.
 • Gelenekten ayrılmadan yenileşmeyi savundu.
 • Özellikle 17. yüzyıl şairi Naili-i Kadim'den etkilenmiş, birçok şiirine nazire yazmıştır.
 • Şiirleri daha çok didaktik ve hikemidir.
 • Divan'ında tasavvufî şiirler ağırlıktadır. 
 • Toplumsal sorunları ele aldığı şiirleri de vardır.
 • Şiir: Divan (Ölümünden sonra yayımlandı.)
 • Düz Yazıları: Levâyihü’l-Hikem, ‚Levâmiü'l-Efkâr, Sevânihü’l-Beyân, Misbâhü’l-Mizah
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar için Kaynakça sayfasına bakınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.